भेटूया कधी भाग : ५

जरासं पुढे येत तिने एका हाताने साडीच्या निऱ्या धरून ओढल्या आणि साडी खाली सोडून दिली. पेटिकोटची गाठ सोडताच तो ही तिच्या पायात गळून पडला. तिने काळ्या रंगाची पॅन्टी घातली होती. ती इतकी घट्ट होती की तिच्या योनिचे फुगवटे आणि मधली चीर यांचा आकार वरूनही स्पष्ट दिसत होता. तिच्या फुगीर तट्‍ट मांड्या गुडघ्याकडे निमुळत्या होतं गेल्या होत्या.

तो नकळत मागे मागे सरकत होता. ती बेडवर येऊन तिच्या गुडघ्यांवर बसली. पाय दुमडल्याने एकमेकांच्या दाबाने तिच्या मांड्या आणि नडग्या दोन्हीही आणखीच टच्च झाल्या मांसाचा तिच्या त्वचेवर पडणार ताण त्याच्या डोळ्यांनाही जाणवत होता. तिने स्वत:च आपल्या ब्लाउजचे एक एक हूक काढायला सुरवात केली.

एकेक करून तिने सगळे हूक काढले आणि अलगद आपले स्तन ब्लाउजमधून बाहेर काढत हातांतून उतरून ब्लाउज खाली टाकला. तिच्या गव्हाळ त्वचेवर पांढरा शुभ्र रंग खुलून दिसत होता. तिच्या ब्राची फिटिंगही अगदी परफेक्ट होती. काखेत पाठीवर खांद्यांवर पोटावर जिथे जिथे म्हणून पहावं तिथे तिथे ती तिच्या शरीरात हलकीशी रूतली होती.

तिने पुढे सरकत त्याचा टी शर्ट पकडला आणि वर केला त्यानेही हात वर करून तीचं काम सोप्पं केलं. टी शर्ट भिरकवत तिने घोड्यावर बसावं तसं त्याच्यावर बैठक मारली. खाली वाकत त्याच्या छातीवर तिने आपले ओठ अलगद टेकविले. तिच्या खांद्यांत आणि पाठीत दबलेल्या ब्राच्या स्ट्रॅपमध्ये बोट घालून तो खेळत होता. ती त्याच्या पोटावर छातीवर आणि खांद्यांवर वेड्यासारखी तुटून पडली होती.

छातीवरून घसरत ती खाली खाली गेली. आपली नाजूक बोटं त्याच्या पॅन्टमध्ये अडकवत तिने त्याची पॅन्ट आणि अंडरवेअर दोन्ही गुडघ्यांपर्यंत खाली ओढले. त्याचे लिंग फटकारून बाहेर आलं आणि तिच्यासमोर फडफडू लागलं. वाकल्यामुळे तिचे गुबगुबीत उरोज आणखीच उन्नत झाले होते. त्याने स्वत:च पाय पॅन्ट पायाच्या बाहेर काढले.

त्याच्या पायांवर बसत तिने त्याच्या लिंगावर आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकड घेतली. पायांना तिच्या भरगच्च मांड्यांच्या मुलायम स्पर्श त्याला बेभान करू लागला. त्याने डोळे मिटले. आपण स्वप्नांत आहोत असंच त्याला वाटू लागलं.

हातांनी घट्ट दाबून धरत तिने त्याचे लिंग जोरजोरात हलवायाला सुरवात केली. दोघांनाही आता आजूबाजूचे भान राहले नव्हते. तिला तर आता कशाचीच पर्वा नव्हती. सगळी सुत्रे स्वत:कडे घेत तिने प्रणयात रंग भरायला सुरवात केली होती. तिचा खोडसाळपणा कुठपर्यंत जातोय याची उत्सुकता वाढत होती आणि म्हणूनच तो स्वत: काहीही न करता तिला हवं तसं करू देत होता.

जवळपास तिच्या मनगटा एवढ्या जाडीचं ते हत्यार तिला नीट हातातही धरता येत नव्हतं. पण ती आता पुरती पेटली होती. उठून बसत तिने आपल्या उजव्या हाताने तिने हळूच आपल्या ब्राचा डाव्या खांद्यावरील स्ट्रॅप उतरवला आणि तसाच दुसऱ्या बाजूचाही. पण ब्राची फिटिंग इतकी छान होती की तिच्या उन्नत उरोजांना बिलगलेली ब्रा त्यांच्यापासून दूर व्हायला तयार नव्हते. दोन्ही स्ट्रॅप्स तिच्या कोपरांवर रूळत होते पण तिचे स्तन अजूनही लपलेलेच होते.

एका बाजूने पडलेल्या उजेडाने तिच्या ब्राचे चकचकीत कापड चमकून त्यांची गोलाई अधोरेखित होत होती. तिने पुन्हा पुढाकार घेत डाव्या स्तनात हात घालत तो कपच्या बाहेर काढला आणि नंतर दुसराही! तिचे दोन्ही स्तन आता त्याच्या समोर मुक्त होते. अगदी घट्ट!! तिच्या जराशा हालचालीनेही ते थरथरत होते. ब्राचे हूक काढण्यासाठी तिने आपले हात पाठीमागे नेले. हात मागे नेल्याने तिची पाठ जराशी वक्र झाली आणि त्यामुळे तिचे उरोज उभारून आणखी बाहेर आले.

न राहवून त्याचे हात आपोआप तिच्या उरोजांवर स्थिरावले व तो तिचे नाजूक वक्ष अगदी हळुवारपणे कुरवाळू लागला. ब्राचे हूक निघताच तिने ब्रा काढून दूर भिरकावली आणि तिचे स्तन त्याच्या तावडीतून सोडवत ती पुन्हा वाकली आणि तिने दोन्ही हात त्याच्या लिंगाभोवती गुंफले आणि आपले बारीक नाजूक ओठ त्याच्या लिंगाच्या टोकावर अलगद टेकवले. त्याच्या जाडजूड भाल्यावर आपल्या नाजूक ओठांचा दाब टाकत तिने ते सावकाश आत घेतले.

लिंगाच्या आकारामुळे तिचा एवढा मोठा आ वासला गेला की आपले ओठ दोन्ही बाजूंनी फाटतात की काय असं तिला वाटलं. पण मदनाच्या बाणांनी ती आता पुरती घायाळ झाली होती. त्याच्या लिंगाच्या त्वचेवर तिचे ओठ आपोआपच घट्ट लपेटले गेले होते. ती हळुवारपणे आपलं डोकं पुढे मागे हलवू लागली. त्याच्या लिंगाभोवती तिची गरम जीभ वेटोळे घालत होती.

तीचं सारं लक्ष त्याच्या चेहऱ्याकडे होतं. त्याच्या चेहऱ्यावरचे चित्रविचित्र हावभाव पाहून तिला हसू येत होतं आणि त्यामुळे ती आणखी उत्तेजित होऊन दुप्पट जोमाने त्याच्या लिंगावर तुटून पडत होती. तिची लाळ ओघळून त्याचे लिंग थबथबले होते. लाळ तिच्या हनुवटीवरूनही ओघळून तिच्या मानेवरून अगदी तिच्या स्तनांपर्यंत ओघळली होती.

त्याला हा अनुभव नवीन होता. तिने थांबावं असंही वाटत होतं आणि अजून असंच करावं असंही वाटत होतं. तिच्या क्रीडेने शेवटी व्हायचं तेच झालं. त्याचा गरम फवारा थेट तिच्या नरड्यात उडाला.

झटकन तिने त्याचं लिंग बाहेर काढलं. ते तोंडात तसंच धरून ती समोरच्या बाथरूममध्ये पळाली. बाथरूमच्या दारातच वाकून ती आत थुंकली. एका हाताने दरवाजा धरून आणि एक हात छातीवर धरून ती खाकरून घशातून वीर्य बाहेर थुंकत होती.

वाकल्याने तिचे भरदार नितंब आणखी फुगले होते. तिची पॅन्टी त्या दोन टरबूजांच्या मध्ये लुप्त झाली होती. बारीक कमरेच्या खालच्या फुगवट्याने तिची वळणे आणखी अधोरेखित झाली. आता त्याची पाळी होती. तो उठला आणि मागून जाऊन तिला बिलगला. ती झटकन उभी राहिली. त्याचे लिंग तिच्या नितंबाच्या खाली मांड्यांच्या मध्ये घासू लागलं. तिच्या वक्र कमरेवर घट्ट पकड घेत त्याने तिच्या मानेवर चुंबनांचा वर्षाव करायला सुरवात केली.

तिच्यासाठीही हा अनुभव नावाचं होता. उदयच्या स्पर्शात तिला फक्त किळसवाणी वासना जाणवायची. एवढं प्रेम एवढी उत्कटता ती पहिल्यांदाच अनुभवत होती. तिचे खांदे, तिची पाठ, तिची मान त्याच्या प्रेमाच्या वर्षावात न्हाऊन निघाली होती. त्याचे हात तिच्या सपाट मुलायम पोटावर भिरभिरत होते मध्येच एखादं बोट तिच्या नाजूक खळीत घुसत होतं. चुंबनांचा वर्षाव न थांबवता त्याचे हात हळूहळू वर सरकत तिच्या उरोजांपर्यंत पोचले.

त्याने तिचे गुबगुबीत नाजूक स्तन हलकेच आपल्या हातांमध्ये घेतले. तिला गरम तव्यावर जणू थंड पाण्याचा शिडकावा झाल्या गत झालं. त्याचा स्पर्श इतका बेभान करणारा होता की तिच्या तोंडून नकळत एक मोठा सुस्कारा बाहेर पडला.

तिला तसंच मिठीत धरत त्याने आत ढकललं आणि पाठीने दार बंद केलं. तिला तसंच भिंतीवर दाबून तो पुन्हा तिच्या पाठीवर बरसू लागला. ती डोळे घट्ट मिटून दुष्काळात राखराखलेल्या जमिनीवर होणारा मुसळधार पाऊस अनुभवू लागली. उत्तेजना असह्य झाल्याने तिने आपले डोळे गच्च मिटून घेतले.

तिच्या कपाळावर आठ्यांचं दाट जाळं पसरलं होतं. तिचे गच्च उरोज भिंतीवर दाबले गेले होते. तिच्या पाठीवर आणि नितंबावर तो अधाशीपणे जीभ फिरवत होता. पाठीवर हात धरत तो तिला आणखी जोराने भिंतीवर दाबत होता.

त्याच्या जि‍भेने होणाऱ्या गुदगुल्यांमुळे येणारे कण्हण्याचे उफाळे ती ओठ दातांखाली दाबून धरून आतल्या आत जिरवत होती. तिने आपल्या मुठी गच्च आवळून हात भिंतीवर दाबून धरले होते. हातांनी तिच्या भरगच्च मांड्या कुरवाळत तो तिचे नितंब चाटत होता.

तिची योनी पाझरू लागली होती. तिच्या पाझरचे ओघळ तिची सगळी पॅन्टी ओली करून तिच्या मांड्यांवरून तिच्या गुडघ्यांपर्यंत पोचले होते. स्वत:ला त्याचा तावडीतून सोडवत ती त्याच्यापासून दूर झाली. पण आता त्याला थांबविणे अशक्य होतं. भूकंपाला एकदा सुरवात झाल्यावर तो त्यांच्यातली सगळी शक्ती संपेपर्यंत थांबतो थोडीच!!

त्याने पुढे होतं तिच्या कमरेला घालत तिला जवळ ओढलं. ती त्याच्या मिठीत आली. तिच्या योनिवर त्याचे ताठरलेलं लिंग धडकलं. तिचे वक्ष त्याच्या केसाळ छातीवर आदळले.

मांड्या एकमेकांना घासू लागल्या. तिच्या नितंबाच्या जरासं वर पाठीच्या वळणावर त्याने आपले हात स्थिरावले. आणि तिला आणखी जवळ ओढत तिच्या उरोजांवरचा आपल्या छातीचा दाब आणखी वाढवला त्या कामुक स्पर्शाचा उत्तेजनेने ती पुन्हा भरून गेली.

भेटूया कधी

नेहमीप्रमाणे आपल्या बंगल्याच्या बाल्कनीत ती फुलझाडांना पाणी घालत होती. लग्न झाल्यापासून तिच्या जीवनात हाच काय तो विरंगुळा होता. आजूबाजूची बाग फुलविणे आणि फक्त मोबाईलवर तेही फक्त मैत्रिणींशी गप्पा मारणे. तिच्या कोमल नाजूक चेहर्‍यावर उगाचच प्रौढत्वाच्या खुणा दिसू...

भेटूया कधी भाग : २

दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिचा नेहमीप्रमाणे दिनक्रम चालू झाला. तिला पुन्हा आयेशाचा मेसेज आला. आयेशा - निशांत तुझ्याबद्दल विचारत होता. मी काही बोलले नाही. काय करू? पाषाणात फुटणारा पिंपळ कितीही वेळा खुडला तरी तो दुप्पट वेगाने पुन्हा फुटतोच. कोमल - नको सांगूस काही! आयेशा -...

भेटूया कधी भाग : ३

ठीक दोन वाजता सगळं आवरून तिने आप्पा आणि उदयसिंहला फोन करून सांगितलं जातेय म्हणून. परशा तिला आबांच्या घराच्या पोर्चमध्ये सोडून तिथूनच चालता झाला. आबांच्या नावाचंही त्याला वावडं होतं. ती सावकाश पायऱ्या चढत आत गेली. समोर मोठा दिवाणखाना होता. त्यांच्या घरापेक्षा जवळ जवळ...

भेटूया कधी भाग : ४

त्याला काही कळायच्या आतच तिने आपल्या बारीक नाजूक ओठांमध्ये त्याचे ओठ गच्च पकडत डोळे मिटून एक दीर्घ चुंबन घेतले. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने तो ही गडबडून गेला. तिला दूर ढकलण्यासाठी उठलेले त्याचे हात तसेच हवेत थांबले आणि नकळत त्यानेही मन उंचावत तिच्या उत्कट चुंबनाला...

भेटूया कधी भाग : ६

तिने मान वर करून त्याला आमंत्रण दिले. एका हाताने तिच्या कमरेला विळखा घालून दुसरा हात तिच्या मानेवर ठेवत त्याने तिचे मुलायम ओठ पुन्हा आपल्या ओठांमध्ये पकडले आणि चोखू लागला. जस जशी उत्तेजना वाढू लागली तस तसा तिच्या मानेवरचा त्याचा हात घसरून तिच्या स्तनावर घसरला. हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!