एक-लिंगे आणि मी भाग : ३

“आह्ह्हऽऽ सुमी. मस्त ग्गग्गऽऽ घे त्याला अजून आत.” लिंग ओठांत घेताच समीर फुसफुसला.

लंडाला मुठीत घट्ट आवळून मी माझे ओठ त्याच्या लंडावर खालवर करू लागले. त्याच्या शिश्नाचे बुळबुळीत टोक, त्याला चिकटलेले खारट पाणी, मला माझ्या जिभेवर जाणवू लागले. त्या पाण्याची चव माझ्या जिभेवर जाणवताच एक वेगळीच झिंग माझ्या मनावर चढली. एकाग्रचित्ताने मी त्याच्या लिंगाला माझ्या तोंडात घेत त्याला ब्लो-जॉब देऊ लागले.

आधी अर्धा आणि आता जवळपास पूर्ण लिंग तोंडात घेऊन मी त्याचा लंड चोखू लागले. माझ्या डोक्यावर हात ठेवून समीर दाबू लागला आणि त्यासह मा‍झ्या तोंडात हलके धक्के देत माझे तोंड झवू लागला. ‘छ्युक्क्कऽऽ छ्युक्क्कऽऽ सल्लल्पऽऽ सल्लल्पऽऽ’ सारखे आवाज त्या मोकळ्या आसमंतात घुमू लागले.

“अम्म्म्मह्ह. सुमी. मस्तऽऽ ग्ग्ग्ग. तुझ्या तोंडाची बातच न्यारी आहे जानेमन. उम्म्म्ह्हह. स्स्स्स.”

सित्कार सोडत समीर मी देत असलेल्या ब्लो-जॉबचा आनंद घेऊ लागला.

काही वेळ त्याच्या लंडाला चोखल्यावर मी त्याला मोकळे केले. माझ्या लाळेमुळे त्याचा लंड त्या अंधुक प्रकाशातही चकाकत होता. त्याचा लंड आता आपल्या पूर्ण आकारात येऊन नागासारखा डोलत होता.

समीरच्या मांडीवर बसत मी त्याच्या अंगावरील बनियन काढला आणि त्याच्या छातीवर चुंबने घेत त्याला धक्का देऊन गादीवर झोपवले. त्याचा तो सहा-साडेसहा इंची लिंग मुठीत पकडून मी माझी कंबर थोडीशी वर केली आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्चीद्वारावर टेकवला. दोन्ही हात त्याच्या छातीवर टेकवत मी हळूहळू त्याच्या लंडावर बसले. इंच इंच करत त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत शिरू लागला आणि काही क्षणांतच माझ्या पुच्चीत गडप झाला.

“स्स्स्सऽऽ मस्त्त सुमी!! काय जानलेवा अदा आहे गं. ह्या वयातही तुझ्यातला जोश पाहून कधीकधी मलाच माझी भीती वाटते.” माझ्याकडे पाहत त्याने म्हटलं

“उम्म्ह्ह्ह. कसली भीती रे? तुझा लंडपण बघ ना कसा मस्त रूतून बसला माझ्या पुच्चीत!” त्याच्या इवल्याशा स्तनाग्रांना नखाने छेडत मी म्हटलं.

“स्स्स्स. हो गं राणी. रूतून तर बसलाय. आह्ह्ह.” उत्तेजनेच्या स्वरात तो बोलला, “पण कधी कधी तुझा जोश पाहून भीती वाटते लवकर गळायची.”

“उम्म्ह्ह्हऽऽ आउच.” त्याचे हात माझ्या नितंबांना दाबताच मी सुस्कारले, “नाही रे राजा. तुझा हा लंड पूर्णपणे खुश करतो रे मला. आह्ह्हऽऽ उम्म्ह्ह्हऽऽ”

उत्तेजनेने सुस्कारे सोडत मी त्याच्या लंडावर उठबस करू लागले. त्याच्या ताठरलेल्या लिंगाची मला सवय होती. इतक्या वर्षात त्याच्या लवड्याच्या आकाराला माझी पुच्ची चांगलीच सरसावली होती आणि वयोमाना प्रमाणे माझी पुच्ची आता चांगलीच लूज झाली होती. तरीही त्याच्या कडक लिंगाला आत घेताना सुरुवातीला वेदना तर व्हायच्याच.

माझ्या नितंबांवर हात फेरत समीरने आपली बोटे मा‍झ्या गुदद्वाराकडे नेली आणि पुढच्याच क्षणी एक बोट माझ्या गांडीत सारून आतबाहेर करू लागला. त्याच्या त्या कृतीने माझ्या अंगात एक वेगळाच जोश भरला आणि त्या जोशाच्या भरात मी माझा वेग वाढवत त्याच्या लंडावर आता जोरजोरात उड्या मारू लागले.

“आह्ह्हऽऽ सम्या. टाक रेऽऽ तुझे बोट आत. आह्ह्हऽऽ स्स्स्स्सऽऽ मस्त वाटते रेऽऽ पुच्चीत तुझा लंडऽऽ आणि गांडीत तुझे बोटऽऽ उफफ्फऽऽ आह्हऽऽ समीरऽऽ माझ्या राजा.” त्याच्या छातीवर माझी नखे गाडत मी त्याला चोदू लागले.

माझ्या प्रत्येक हालचालीने त्याच्या तोंडून निघत असलेले सित्कार आता हळूहळू वाढू लागले. त्या खुल्या वातावरणात आमचा प्रणय आता चांगलाच रंगात आला होता. असा ओपन सेक्स करताना एक वेगळीच किक मला बसत होती.

समीर नेहमीच काही ना काही नवीन करण्यात पुढे असतो. मी सुद्धा त्याला जमेल तशी साथ देते. आणि कदाचित त्यामुळेच आमचे कामजीवन अजूनही व्यवस्थित सुरू होते. पण आजचा हा ओपन वातावरणातील सेक्स मात्र त्या सर्व आसनापेक्षा सरस वाटत होता.

मी त्याच्या लंडावर उड्या मारत जरा खाली झुकले तशी त्याने आपले दोन्ही हात माझ्या पाठीवर आणले आणि मला आणखी खाली झुकवत माझे चुंबन घेऊ लागला. आपली जीभ माझ्या तोंडात सारत माझ्या जि‍भेशी खेळू लागला.

त्याच्या चुंबनाला साथ देत मीसुद्धा त्याच्या जि‍भेला माझ्या जि‍भेने छेडू लागले. मी खाली झुकल्यामुळे माझा उद्या मारण्याचा वेग बऱ्यापैकी कमी झाला. त्या पोजीशनचा फायदा उचलत समीरने खालून धक्के देणे सुरू केले. माझ्या धक्क्यांशी आपले धक्के समांतर करत तो मला खालून झवू लागला.

थोड्या वेळाने त्याने आपले हात खाली आणले आणि माझ्या दोन्ही नितंबांना वर उचलत खालून आपल्या धक्क्यांच्या वेगात वाढ केली. लंड आणि पुच्चीच्या घर्षणाचा आवाज त्या शांत मोकळ्या वातावरणात घुमू लागला. खाली लावलेल्या रातराणीच्या सुगंधासह आमच्या झवाझवीचा गंधही आसमंतात दरवळू लागला.

“समीर पाय आखडले रे. खाली घे ना मला.” काही वेळाने मी म्हटलं.

सतत उड्या मारत असल्याने मला दम लागला होता शिवाय गुडघ्यातून पाय दुमडल्यामुळे मांड्या भरल्या होत्या. माझे शब्द ऐकताच समीरने माझे नितंब मोकळे केले आणि त्याच क्षणी मी त्याच्या लंडावरून उठत त्याच्या बाजूला पहुडले.

दोन्ही पाय फाकवत मी त्याला झवण्यासाठी आमंत्रित केले आणि त्या आमंत्रणाचा स्वीकार करत क्षणाचाही विलंब न करता समीर माझ्या मांड्यांमध्ये आला. मा‍झ्या पाझरणाऱ्या पुच्चीवर आपला लंड घासत त्याने एकवार माझ्याकडे पाहिले आणि पुढच्याच क्षणी लंड आत रेटला.

“अहंऽऽऽ आह्ह्हऽऽ” हलकासा सुस्कारा माझ्या मुखातून निघाला.

क्षणाचाही विलंब न करता समीरने आपला भार त्याच्या दोन्ही हातांवर घेतला आणि मा‍झ्या पुच्चीत आपल्या कडक लवड्याचे दणके देत मला पुन्हा झवू लागला. त्याच्या बाजूंवर माझे हात फिरवत मी त्याच्या डोळ्यांत पाहू लागले. कामुकतेने तोसुद्धा माझ्याकडे बघत होता. खालून आपली कंबर हलवत मी त्याच्या वेगवान धक्क्यांना सहन करू लागले. त्याचे प्रत्येक धक्के मला तोंडून सुस्कारे सोडण्यास मजबूर करू लागले.

आजूबाजूच्या शांत वातावरणात आम्ही दोघे जोडीदार कशाचीही तमा न बाळगता एकमेकांशी सहवास करत होतो. त्या खुल्या वातावरणात आमच्यावर आकाशाचे छत होते तर चंद्राची कोर आणि ग्रह-तारांचा मंद प्रकाश!!! जणू ते आमच्या त्या मधुर मिलनाची साक्ष देत होते.

शांत वाहणारा वारा. सप्टेंबर महिना असल्यामुळे वारा जरा गार होता पण शरीराला तो गार वारा झोंबत नव्हता. उलट आल्हाददायक वाटत होता. शिवाय दोन दिवसांआधी झालेल्या पावसामुळे वातावरण रमणीय झाले होते आणि त्या रमणीय वातावरणात माझा नवरा मला कचाकचा झवत होता.

काही वेळाने मी समीरच्या मानेभोवती माझे हात गुंफले आणि त्याला खाली खेचत त्याच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. संधीचा फायदा घेत त्याने आपली जीभ पुन्हा माझ्या मुखात सारत माझ्या जि‍भेशी खेळू लागला. त्याच्या नरम जि‍भेचा स्पर्श मला माझ्या तोंडात जाणवू लागला. तो कामुक स्पर्श मला उत्तेजनेच्या शिखराकडे नेण्यास मदत करू लागले.

हळूहळू मला माझा अंत निकट जाणवू लागला आणि त्याच वेळी मी माझे दोन्ही पाय त्याच्या कंबरेवर घट्ट आवळले. माझ्या पायांच्या ताकदीमुळे समीरच्या धक्क्यांचा वेग मंदावला पण त्याच्या वेगवान धक्क्यांपुढे माझ्या पायांची पकड जरा कमी पडली.

समीरने आपल्या धक्क्यात आता चांगलीच वाढ केली होती. त्याच्या त्या वेगवान धक्क्यांमुळे मी आता जवळपास किंचाळू लागले. त्याच्या खांद्यावर माझ्या नखांनी ओरखडू लागले. त्याचे ते वेगवान धक्के मला माझ्या शिखराकडे पोहोचवत होती. तिकडे समीरसुद्धा आपले शिखर गाठण्याच्या तयारीत दिसत होता.

“सुमी. मी येणार आहे गं.” माझ्या डोळ्यात पाहत तो बोलला.

“ये रेऽऽ राजा. स्स्स्सऽऽ भरऽऽ तुझ्या सुमीची पुच्चीऽऽ तुझ्या पाण्यानेऽऽ माझंपणऽऽ होईलच रेऽऽ आह्ह्हऽऽ आईईईऽऽऽ ग्ग्ग्ग्‌ऽऽ” मी उत्तेजनेच्या सुरात म्हटले.

त्याच क्षणी त्याने शेवटचे धक्के देणे सुरू केले. इकडे मला माझा अंत निकट जाणवताच मी त्याला आपल्या उरावर ओढले आणि त्याच्या भारदस्त छातीत आपला चेहरा लपवला. दोन्ही हातांची नखे त्याच्या पाठीवर गाडत मी भळाभळा गळू लागले. आणि त्याच क्षणी आपला लंड माझ्या पुच्चीत खोलवर गाडत आपले वीर्य सोडू लागला.

त्याच्या वीर्याच्या गरम पिचकाऱ्या मला माझ्या पुच्चीत जाणवू लागल्या. माझ्या बगलेत आपला चेहरा लपवत समीर आपले श्वास नियंत्रित करू लागला. मीसुद्धा त्याच्या पाठीवर आपले हात फिरवत माझा चेहरा त्याच्या छातीत लपवला आणि आपले श्वास नियंत्रित करू लागले.

“वॉव!!! दॅट वॉज अमेझिंग,” श्वास नियंत्रित झाल्यावर माझ्या बाजूला पहुडत समीर म्हणाला, “आपण असं करायला हवं अध्येमध्ये. नाही का?”

“पण आतापण काय यात?”

“तुझा तो सिंगल लिंगे राहायला येणार ना. मग कसं जमेल हे.” म्हणत मी हसू लागले

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ! सिंगल लिंगे!!” समीरसुद्धा हसू लागला, “मस्त नाव दिलंस.”

‘हो रे. कायपण आडनाव असतात?” त्याच्या छातीवर आपलं डोकं ठेवत मी म्हटलं.

“सोड गं,” माझ्या केसांशी खेळत समीर म्हणाला, “पण काहीही म्हण, हे आजचं त्याच्यामुळेच झालं बरं. आय मीन त्याच्या आडनावामुळे.”

“हो रे. खरंच की.” त्याच्याकडे पाहत मी म्हटलं.

एक-लिंगे आणि मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेलच्या आवाजाने माझं लक्ष दाराकडे गेलं. काही वेळापूर्वीच मी ऑफिसमधून आलेले होते आणि शॉवर घेऊन नवऱ्याची वाट पाहत सोफ्यावर बसले होते. रोजच्या रूटीनप्रमाणे संध्याकाळच्या चहासाठी त्याची वाट पाहत होते. कदाचित तोच असेल म्हणून मी लगबगीने दार उघडलं. पण समोर...

एक-लिंगे आणि मी भाग : २

मला तिथेच उभं ठेवून तो खाली गेला आणि पुढच्या दोन मिनिटातच वर आला आणि सरळ मघाशी एकलिंगेला दाखवलेल्या खोलीचे दार उघडले. आतली लाईट लावून त्याने पलंगावरील गादी आणि कपाटातून धुवून ठेवलेली बेडशीट घेऊन बाहेर आला. “आपल्या मनाप्रमाणे झवण्यासाठी पुरूष नाही ते करतात!!” "ह्म्म्म....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ४

मी सुमित्रा उर्फ सुमी. समीर मला सुमित्रा क्वचितच म्हणतो. आमच्या लग्नाला आता वीस वर्षे पूर्ण झालीत आणि आम्हाला अठरा वर्षांचा एक मुलगा आहे. देवेश त्याचं नाव. मेडिकल फर्स्ट इयरला आहे. माझं वय तसं बेचाळीस वर्षांचं. ग्रॅज्युएशन संपताच एकवीस-बावीसाव्या वर्षी आईवडिलांनी माझे...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ५

त्याच संध्याकाळी मंदार ऑफिसमधून परतल्यावर सरळ आमच्या घरीच आला आणि समीरने पाठवलेल्या सामानांची लिस्ट त्याने मला वाचून दाखवली. त्यात आणखी काही जोडायचे किंवा काही संख्या वाढवायची याबद्दल विचारले. पण दिलेली लिस्ट बरोबर असल्याचं सांगितले. बोलत असताना माझी नजर एक दोन वेळा...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ६

त्याची भेदक नजर अजूनही माझ्या डोळ्यात बघत होती. त्याच्या त्या भेदक नजरेचे उत्तर माझ्याकडे होते ना त्याच्या प्रश्नाचे. तो क्षण शक्य तितका निघून जावा असे मला वाटू लागले. ती वेळ माझ्यासाठी एखाद्या युगासारखी होती. शेवटी ते युग पार पडले, चहा वगैरे पिऊन आम्ही कामाला लागलो....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ७

माझे त्याच दिवशी काढलेले बरेच पिक्स त्यात होते. मागून पुढून. बऱ्याच पोझमध्ये. काही पिक्स सलवार आणि लेगिंगवरही होती. लेगिंगवर असताना मागून काढलेले बरेच पिक्स त्याने काढली होती. त्याच्या कॅमेराचा झूम आणि अँगल बघून मला त्याची तारीफ केल्याशिवाय राहवले नाही. "वॉवऽऽ...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ८

माझ्या चुंबनामुळे आणि त्याच्या लंडावरील माझ्या हाताच्या स्पर्शामुळे त्याचा लंड आता हळूहळू उभा होऊ लागला. आणि काही सेकंदातच त्याने पूर्ण रूप धारण करून डौलाने डोलू लागला. आतापर्यंत शांत बसलेल्या मंदारने आपला एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि दुसरा हात माझ्या केसांत...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ९

"अह्ह्हऽऽ मंदारऽऽ आईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. मेले रे." वेदनेने माझ्या तोंडून किंचाळ्या निघाल्या, "गेला का रे पूर्ण आत?" "नाही मॅम. अजून थोडासा आहे बाहेर." माझ्या वेदनामयी चेहर्‍याकडे बघत त्याने म्हटलं, "पण तुम्हाला त्रास नाही होणार याची काळजी घेतो मी." "वेड्या आता आणखी बाकी आहे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!