एक-लिंगे आणि मी भाग : ९

“अह्ह्हऽऽ मंदारऽऽ आईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. मेले रे.” वेदनेने माझ्या तोंडून किंचाळ्या निघाल्या, “गेला का रे पूर्ण आत?”

“नाही मॅम. अजून थोडासा आहे बाहेर.” माझ्या वेदनामयी चेहर्‍याकडे बघत त्याने म्हटलं, “पण तुम्हाला त्रास नाही होणार याची काळजी घेतो मी.”

“वेड्या आता आणखी बाकी आहे का त्रास द्यायला?” त्याच्याकडे पाहत मी हसले, “त्या बीएफ मधल्या नट्या कशा घेत असतील रे त्या निग्रो लोकांचे??”

“जसा तुम्ही माझा घेताहात तशाच.” चेहरा खाली करत माझ्या ओठांवर ओठ टेकवून चुंबन घेत तो म्हणाला.

“ह्म्म्म. खूप हुशार आहेस रे.” त्याच्या ओठाला दातात घेऊन चावत मी म्हटले.

“स्स्स्सऽऽ खूप चावता हो मॅम तुम्ही. मघापण माझ्या ओठांना हुळहुळे केले तुम्ही.”

“खाली माझ्या पुच्चीला हुळहुळी केलीस त्याचं काय?” त्याच्या ओठाला मुक्त करत मी बोलले.

“ते तुम्ही स्वत: आलात. आणि माझ्यावर दोष देता.” म्हणत त्याने आपला लंड थोडासा बाहेर काढला आणि त्याच क्षणी कंबरेचे हालचाल करत एक जोराचा रेटा दिला.

“अरे एकलिंग्याऽऽ मारलंस रेऽऽ आह्हह्हऽऽऽ आईईईऽऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. तुझा लंड आहे की काय रे हा??” वेदनेच्या सुरात मी म्हणाले. माझ्या तोंडून निघालेल्या किंकाळ्या त्या खोलीत घुमू लागल्या.

“बस्स्स्स. मॅम गेला पूर्ण आत. आता थोड्या वेदना होतील.”

“नालायका!!! फाडलीस माझी पुच्ची.” त्याच्या दंडावर चापट मारत मी म्हणाले.

“कसा वाटला अनुभव??”

“सुरूवात तर चांगली झाली. पण अंत चांगला झाला तर मानेल.” त्याच्या मानेभोवती हात गुंफत मी बोलले.

माझ्याकडे पाहून तो हसला आणि माझ्या ओठांवर चुंबन घेत त्याने आपल्या कंबरेची हालचाल सुरू केली. माझ्या योनीच्या स्नायूंना पुन्हा एकदा त्रास झाला पण त्या त्रासाला सहन करण्यापलीकडे माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.

माझ्या पुच्चीच्या स्नायूंनी त्याच्या लवड्याला जणू जखडून ठेवले होते. आपला लंड बाहेर खेचताना त्याला थोडा जोर लावावा लागला. सुरुवातीला हळुवार धक्के देत मंदार मला झवू लागला. त्याचे ते हळुवार धक्के सुद्धा मला किंचाळण्यास मजबूर करत होते.

जस जसा त्याचा काळभोर नाग माझ्या बीळात आतबाहेर व्हायचा तशी माझ्या तोंडून किंचाळी बाहेर पडायची. दोन तीन मिनिटे हळुवार धक्के दिल्यावर त्याने आपला जोर वाढवला. आपल्या शरीराचा भार दोन्ही हातांवर घेत त्याने आता आपल्या धक्क्यांच्या वेगात वाढ केली.

आता माझी मैनासुद्धा त्याच्या त्या आकाराला सरावली होती. त्याच्या लंडाच्या घर्षणाने ती खुश होऊन निरनिराळे आवाज करू लागली. ‘छक्क्लऽऽ पुच्छऽ पुच्छ’ चे आवाज खोलीत सगळीकडे घुमू लागले. त्यासह माझ्या किंचाळ्या आणि त्याचे हुंकारही त्या आवाजात वाढ करू लागले.

“मॅम कुत्रीसारखा झवू का?” अचानक मंदारने विचारले, “मागून??”

“खूप दिवाणा आहेस रे माझ्या गांडीचा??” मी त्याच्याकडे पाहत हसले, “पण गांडीत नाही घेणार बरं ह्या नागाला.”

“विश्वास आहे ना माझ्यावर?” आपला लंड बाहेर काढत त्याने म्हटले.

माझ्यावरून बाजूला होताच मी डॉगी पोझीशन घेतली तसा तो माझ्या मागे आला आणि माझ्या कंबरेला आपल्या लंडाच्या लेव्हलमध्ये सेट केले. आपल्या दोन्ही हातांनी माझ्या नितंबांना चिवडत दाबू लागला. लागलीच त्याची बोटे माझ्या गुदद्वाराकडे वाटचाल करताना मला जाणवली तसे मी मागे वळून पाहिले.

“चावटपणा नक्को हं मंदार.”

“मॅम एकदा हुंगू द्या ना.”

“आज नाही. नंतर कधीतरी. आज तू फक्त मला झवायचं. आता सहन नाही होत मला.” मी काकूवतीने म्हटले.

तसा मंदारने माझ्या पुच्चीवर लंड सेट केला आणि रेटा देत लंड आत सारू लागला. जस जसा त्याचा लंड आत शिरू लागला तस तशी मी सित्कारू लागले.

काही क्षणातच त्याचा लंड माझ्या योनीत आत शिरला आणि क्षणाचाही विलंब न करता त्याने सपासप धक्के देणे सुरू केले. त्याच्या धक्क्यांनी पलंगसुद्धा गदगदा हलू लागला. त्याचा एक वेगळाच आवाज आमच्या सित्कारात आणि हुंकारात भर घालू लागला.

माझ्या योनीत लंड आतबाहेर करताना मंदारने त्याच्या हातांना सुद्धा कमी लावले. त्याच्या आवडीच्या भागांपैकी एक, माझे नितंब!! माझ्या नितंबांना दोन्ही हातांनी मळत तो माझी पुच्ची कुटू लागला. त्याच्या बेदम धक्क्यांनी मी एकदा स्खलित झाले. पण त्याचा अंत अजून आला नव्हता. लंडासह त्याचा स्टॅमिना सुद्धा चांगला होता.

मला थोडी उसंत देत त्याने पुन्हा आपले धक्के सुरू केले. त्याच्या धक्क्यांनी आता चांगलाच वेग धरला होता. शिवाय एका हाताने माझे केस ओढत त्याने माझा चेहरा मागे केला आणि स्वतःचा चेहरा पुढे आणत माझे चुंबन घेऊ लागला.

त्याच्या ओठांना मी पुन्हा चावले तसा त्याने एक जोराचा धक्का देत त्याचा बदला घेतला. पण तो कामुक, उत्तेजक बदला मला मनापासून आवडला. त्याच्या तोंडात आपली जीभ घुसळली तशी त्याने आपली लाळ माझ्या तोंडात दिली. त्या बदल्यात मीसुद्धा त्याच्या तोंडात माझी लाळ देऊन भरपाई केली.

“मॅम. माझं होईल. कुठे सोडू पाणी??” काही वेळाने तो बोलला.

“आतच टाक रे. माझ्या बीळाला भिजव तुझ्या पाण्याने.” मी त्याला म्हटले.

माझे शब्द ऐकतो न ऐकतो तोच त्याने टॉप गियर लावला आणि बेदमपणे माझ्या पुच्चीत आपला लंड आतबाहेर करू लागला. त्याचे ते वेगवान धक्के वेदनामयी असले तरी त्या वेदनांत एक आगळे वेगळे सुख होते. ते सुख मला माझा नवरा द्यायचा पण मंदारच्या लंडाची बातच न्यारी होती. तरूण आणि तगडा लंड पोक्त स्त्रियांना का आवडतो याचा उलगडा मला आज झाला.

हुंकारातच तो आपल्या शिखराकडे वाटचाल करू लागला. मीसुद्धा माझ्या दुसऱ्या स्खलनाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले. त्याने दोन्ही हात माझ्या कंबरेभोवती गुंडाळले आणि एक जोराचा धक्का देत आपला लंड आत दाबून धरला. त्याच वेळी माझ्या योनिने पाणी सोडले.

तिकडे मंदारच्या गरम वीर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या पुच्चीरसासोबत मिसळू लागल्या. उत्तेजनेच्या त्या लहरी ओसरायला जरा वेळच लागला. माझ्या पाठीवर तो अजूनही पसरला होता. त्याचा लंड बाहेर येऊन माझ्या नितंबांच्या फटीत विसावला होता.

“थँक यु मॅम!!” माझ्या कानात तो कुजबुजला.

“अरे थँक्स तर मला म्हणायला हवे. तुझ्या ह्या लिंगामुळे परमसुख काय असतं हे समजलं.”

“हो पण हे सुख भविष्यातही मिळेल ना?” माझ्या बाजूला पहुडत त्याने म्हटलं.

“बघू रे जमेल तसं.” मी उत्तरले, “हा!! पण आता समीर येईपर्यंत तरी मिळेल हे मात्र नक्की.”

“वॉव मॅम!!” लहान बाळासारखा तो किंचाळला.

“हो पण याची भणक कोणालाही लागता कामा नये. नाहीतर मोडशील माझा संसार.”

“मॅम विश्वास ठेवा. तुम्ही म्हणाल तेव्हाच मी येईल.” मला आश्वस्त करत त्याने म्हटलं, “आजच्या पूर्वी मी वागायचो तसाच मी वागेल.”

“सो स्वीट ऑफ यु.” त्याचे नाक आवळत मी म्हटले, “चल चार वाजले. तुझ्याच खोलीची साफसफाई करायची राहिली आहे.”

“जशी आज्ञा मॅम.” बेडखाली उतरत तो म्हणाला.

“उफ्फ!! पायात गोळे भरले रे.” मी खाली उतरत म्हणाले, “माणूस आहेस की सांड माहीत नाही. एकलिंगे!! नाव तसे काम आहे तुझे.”

“अंत आवडला ना?”

“हो रे. खूप मस्त झालं.” अंगावर कपडे चढवत मी म्हटले.

“मॅम!! आज रात्री??” त्याने विचारलं.

“खाली माझ्या बेडवर! आणि आज रात्री हवं ते कर. हवं तेवढे चाट मला.”

“आणि हुंगायचंपण आहे बरं का.” माझ्या गांडीकडे बघत त्याने म्हटलं.

“चल चावट कुठला.” त्याच्या दंडावर चापट मारत मी म्हणाले, “आधी ही साफसफाई कर. मग बघू.”

थोडीशी लंगडतच मी बाथरूममध्ये शिरले. बाहेर मंदार आपल्या खोलीची साफसफाई करू लागला. रात्री त्याचा लंड माझी हालत आणखी खराब करेल याची मला जाणीव होती. पण ते सुखही काही वेगळेच होते. वेदनेसह मिळणारे सुख!!

दिवाळी निमित्त सुरू झालेल्या साफसफाईत मला एक नवीन सुख मिळाले हे तितकेच खरे होते. आणि नवरा नसला की ते सुख पुरेपूर उपभोगायचे असा विचार करतच मी माझी लेगिंग खाली केली आणि कमोडवर बसून मुतू लागले.

एक-लिंगे आणि मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेलच्या आवाजाने माझं लक्ष दाराकडे गेलं. काही वेळापूर्वीच मी ऑफिसमधून आलेले होते आणि शॉवर घेऊन नवऱ्याची वाट पाहत सोफ्यावर बसले होते. रोजच्या रूटीनप्रमाणे संध्याकाळच्या चहासाठी त्याची वाट पाहत होते. कदाचित तोच असेल म्हणून मी लगबगीने दार उघडलं. पण समोर...

एक-लिंगे आणि मी भाग : २

मला तिथेच उभं ठेवून तो खाली गेला आणि पुढच्या दोन मिनिटातच वर आला आणि सरळ मघाशी एकलिंगेला दाखवलेल्या खोलीचे दार उघडले. आतली लाईट लावून त्याने पलंगावरील गादी आणि कपाटातून धुवून ठेवलेली बेडशीट घेऊन बाहेर आला. “आपल्या मनाप्रमाणे झवण्यासाठी पुरूष नाही ते करतात!!” "ह्म्म्म....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ३

"आह्ह्हऽऽ सुमी. मस्त ग्गग्गऽऽ घे त्याला अजून आत." लिंग ओठांत घेताच समीर फुसफुसला. लंडाला मुठीत घट्ट आवळून मी माझे ओठ त्याच्या लंडावर खालवर करू लागले. त्याच्या शिश्नाचे बुळबुळीत टोक, त्याला चिकटलेले खारट पाणी, मला माझ्या जिभेवर जाणवू लागले. त्या पाण्याची चव माझ्या...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ४

मी सुमित्रा उर्फ सुमी. समीर मला सुमित्रा क्वचितच म्हणतो. आमच्या लग्नाला आता वीस वर्षे पूर्ण झालीत आणि आम्हाला अठरा वर्षांचा एक मुलगा आहे. देवेश त्याचं नाव. मेडिकल फर्स्ट इयरला आहे. माझं वय तसं बेचाळीस वर्षांचं. ग्रॅज्युएशन संपताच एकवीस-बावीसाव्या वर्षी आईवडिलांनी माझे...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ५

त्याच संध्याकाळी मंदार ऑफिसमधून परतल्यावर सरळ आमच्या घरीच आला आणि समीरने पाठवलेल्या सामानांची लिस्ट त्याने मला वाचून दाखवली. त्यात आणखी काही जोडायचे किंवा काही संख्या वाढवायची याबद्दल विचारले. पण दिलेली लिस्ट बरोबर असल्याचं सांगितले. बोलत असताना माझी नजर एक दोन वेळा...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ६

त्याची भेदक नजर अजूनही माझ्या डोळ्यात बघत होती. त्याच्या त्या भेदक नजरेचे उत्तर माझ्याकडे होते ना त्याच्या प्रश्नाचे. तो क्षण शक्य तितका निघून जावा असे मला वाटू लागले. ती वेळ माझ्यासाठी एखाद्या युगासारखी होती. शेवटी ते युग पार पडले, चहा वगैरे पिऊन आम्ही कामाला लागलो....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ७

माझे त्याच दिवशी काढलेले बरेच पिक्स त्यात होते. मागून पुढून. बऱ्याच पोझमध्ये. काही पिक्स सलवार आणि लेगिंगवरही होती. लेगिंगवर असताना मागून काढलेले बरेच पिक्स त्याने काढली होती. त्याच्या कॅमेराचा झूम आणि अँगल बघून मला त्याची तारीफ केल्याशिवाय राहवले नाही. "वॉवऽऽ...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ८

माझ्या चुंबनामुळे आणि त्याच्या लंडावरील माझ्या हाताच्या स्पर्शामुळे त्याचा लंड आता हळूहळू उभा होऊ लागला. आणि काही सेकंदातच त्याने पूर्ण रूप धारण करून डौलाने डोलू लागला. आतापर्यंत शांत बसलेल्या मंदारने आपला एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि दुसरा हात माझ्या केसांत...

error: नका ना दाजी असं छळू!!