एक-लिंगे आणि मी भाग : ८

माझ्या चुंबनामुळे आणि त्याच्या लंडावरील माझ्या हाताच्या स्पर्शामुळे त्याचा लंड आता हळूहळू उभा होऊ लागला. आणि काही सेकंदातच त्याने पूर्ण रूप धारण करून डौलाने डोलू लागला.

आतापर्यंत शांत बसलेल्या मंदारने आपला एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि दुसरा हात माझ्या केसांत फिरवू लागला. खांद्यावरील हात पुढच्या काही मिनिटातच माझ्या पाठीवर फिरू लागला. मा‍झ्या टॉपच्या तलम कपड्याला त्याची नखे जणू ओरबाडून फाडण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्यात सफल न झाल्याने त्याने आपला हात आणखी खाली मला आणि खालच्या भागातून हात आत टाकत माझ्या उघड्या पाठीवर फिरवू लागला.

“बोल झवशील ना मला??” चुंबन तोडत मी मी बोलले, उत्तेजनेने माझे श्वास जड झाले होते.

“येस्स. येस्स मॅम. मीऽऽ मी करेल तुम्हाला.”

“काय करशील?” मी त्याची फिरकी घेत विचारलं.

“म्हणजे मी तुम्हाला तेऽऽ करेन.” अडखडत तो बोलला आणि त्याचा परिणाम म्हणजे खाली त्याचा लंड थोडा नरम पडू लागला

“ते? ते म्हणजे नक्की काय? सांग की.” त्याच्या नरम पडत असलेल्या लंडाला दाबत मी म्हटलं.

“स्स्स्स्सऽऽ” त्याने सुस्कारा सोडला, “म्हणजे हेपेल तुम्हाला. तुमची इच्छा आहे तर.”

“म्हणजे तुझ्या इच्छेविरूद्ध करत आहे का मी?” मी प्रश्न केला.

“नाही तसं नाही. माझीपण इच्छा आहे.”

“मग. प्रत्येक वेळेस मीच पुढाकार घ्यायचा का?” म्हणत मी उभे झाले.

मी उभी होत असल्याचे पाहून मंदारसुद्धा लगेच उभा झाला आणि माझ्या दोन्ही खांद्यांवर आपले हात ठेवत माझ्या डोळ्यात पाहू लागला. त्याची नजर हळूहळू खाली जात माझ्या छातीवर स्थिरावली. पुन्हा एकदा आपल्या ओठांवर जीभ फिरवत त्याने माझ्या डोळ्यात पाहिले आणि पुढच्याच वेळी मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ टेकवत माझे चुंबन घेऊ लागला.

त्याने घेतलेल्या पुढाकारामुळे मी मनातून खुश झाले. त्याच्या चुंबनाचा प्रतिसाद देत मी त्याच्या जि‍भेशी आपल्या जि‍भेने खेळू लागले. दिवसभराच्या कामामुळे आमचे शरीर घामेजलेले होते. दोघांच्याही शरीरातून सुकलेल्या घामाचा गंध येत होता पण अशा क्षणी असे गंध खूप कामुक वाटतात.

एक हात माझ्या कंबरेवर ठेवत मंदारने मला आणखी जवळ ओढले तसा त्याचा ताठरलेला लिंग माझ्या योनिजवळ धडक देऊ लागला. मी अजूनही माझ्या कपड्यांवर होते. लेगिंगच्या कापडावरूनही त्याच्या लिंगाचा स्पर्श मा‍झ्या मनात गुदगुल्या करू लागला.

मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गळ्याभोवती गुंफले तसे त्याने आपला चेहरा माझ्या बगलेत नेला आणि टॉपवरूनच माझ्या घामेजलेल्या काखेचा वास घेऊ लागला. एक लांब श्वास घेत त्याने तो गंध आपल्या नाकपुड्यांत भरला आणि माझ्याकडे पाहत हसू लागला.

“आवडला?” मी त्याला विचारलं.

काही न बोलता त्याने होकारार्थी मान हलवली.

“अजून काय काय हुंगायचं आहे?” मी त्याला पुन्हा प्रश्न केला.

“तुमच्या एक एक अंगाला. दिवसभर तुम्हाला हुंगत राहावं असं वाटतं.” पहिल्यांदा तो असं काहीतरी कामुक बोलला. ते सुद्धा न भीता!

“अच्छा!!! मग कोणाची वाट बघतोयस??”

“तुमची परमिशन असले तर पुढे जायची इच्छा आहे.”

“आता अजून कसली परमिशन हवीय तुला?” कामुकपणे त्याच्याकडे पाहत मी म्हटलं.

माझे शब्द ऐकताच त्याने माझ्या पाठीवर हात नेत मला स्वत:कडे ओढलं आणि गच्च मिठीत घेत माझ्या मानेवर चुंबन घेऊ लागला. त्याच्या पाठीवरील हात हळूहळू खाली जात माझ्या कंबरेवर आले आणि तिथून खाली माझ्या नितंबांवर!! माझ्या दोन्ही नितंबांना आपल्या मुठीने दाबत त्यांना कणकीसारखे मळू लागला. अधाशासारखा तो माझ्या बोच्यांना दाबू लागला.

“स्स्स्सऽऽ अरे हळू दाब की,” त्याच्याकडे पाहत मी म्हटलं, “मी काय पळून जात आहे का?”

“कुणास ठाऊक? मघासारख्या निघून गेल्या तर.” माझ्या बोच्यांना आणखी जोरात दाबत त्याने म्हटलं.

“आऊच!!! खूप उतावळा झालास वाटतं??”

“हो ना. कित्येकदा तुमचे हे बोचे चोरून बघितले कुणास ठाऊक. काय जीवघेणी गांड आहे तुमची.” माझ्या नितंबांच्या भेगेत आपले बोट टाकत त्याने म्हटलं.

“अच्छा!! पण तुझ्या मोबाईल मधले फोटो डिलिट कर बरं, नाहीतर करशील व्हायरल.”

“असं कसं म्हणता तुम्ही??” मा‍झ्या टॉपशी खेळत तो बोलला, “मा‍झ्या प्रिय व्यक्तीची मी कधीच बदनामी करणार नाही.”

“अच्छा!! असं काय आवडत रे मा‍झ्यात?” मी स्वत:च माझा टॉप काढत मी म्हटलं, “बेचाळीस वर्षांच्या पोक्त स्त्रीमध्ये काय आवडतं तुला?”

“ते तुम्हाला नाही समजणार.” माझ्या स्तनाग्रांशी खेळत तो म्हणाला, “तुमच्या वयातील बायकांमध्ये जे अट्रॅक्शन असतं ना ते तरूण मुलींमध्ये नसतं.”

“ओह्ह्ह. ते काय म्हणता तुम्ही मुलं? मिल्फ की काय? तसं??”

“येस्स्स!! तुम्ही एकदम टंच मिल्फ आहात.” माझ्या स्तनांना दाबत त्याने म्हटलं, “खूप इच्छा होती तुमच्या सारख्या मिल्फला हाताळायची.”

“आह्ह्हऽऽ” मी सुस्कारले, “काय तुम्ही आजकालची मुलं. तरूणींना सोडून आमच्यासारख्या बायकांच्या मागे लागता.”

“मॅम, हात वर करा ना!! मला तुमच्या काखा हुंगायच्या आहेत.”

“ह्म्म्म. घे.” मी दोन्ही हात वर करत म्हटलं, “मन भरून हुंग.”

“उम्म्ह्ह्हऽऽऽऽ आह्ह्हऽऽ” एक लांब श्वास घेत तो हुंकारला, “वॉवऽऽ!! तुमच्या काखा एक दोनदा चोरून पाहिल्यात. स्लीव्हलेस टॉपमधून.”

“आज बघ ना. अगदी मन भरून बघ.”

“उम्म्म्म.” दुसऱ्या काखेत नाक खुपसत त्याने लांब श्वास घेतला.

“आऊच!! मंदार काय करतोस?? घाम आणि कचऱ्याने घाण झाल्या असतील रे. उफफ्फ वेड्या.” मी कामुकतेने सित्कारले.

माझ्या काखा हुंगता हुंगता आता तो माझ्या काखा चाटू लागला. त्याच्या जिभेच्या ओलाव्याने माझ्या उत्तेजनेत आणखी वाढ झाली. एका काखेला मनसोक्तपणे हुंगून चाटल्यावर त्याने आपले नाक पुन्हा पहिल्या काखेत खुपसले आणि एक लांब श्वास घेऊन तिथे सुद्धा जि‍भेने चाटू लागला.

त्याच्या त्या चाळ्यांनी खाली माझी पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती. कित्येक वेळापासून मी माझ्या पुच्चीच्या पाण्याला रोखून धरले होते पण त्याच्या चाळ्यांनी आता तिथला पुर रोखणे माझ्या हातात नव्हते.

“स्स्स्सऽऽ मंदारऽऽ नको रेऽऽ नको असा छळ करू.” मी उत्तेजनेच्या भरात म्हटले

पण तो मला तडफवत असल्यासारखा तिथेच रम मान झाला. उत्तेजनेच्या भरात मी त्याच्या केसांना पकडले आणि बळजबरीने त्याच्या चेहऱ्याला माझ्या काखेतून दूर नेले.

“वेड्या. हे काम नंतर कधीतरी करशील. आधी जे काम करायला सांगितले ते तरी कर रे. नाही सहन होत आता.”

“काय करू ते सांगा ना मॅम.”

“झव रेऽऽ मला. झव तुझ्या ह्या दांड्याने. मला अनुभवू दे तुझा हा महाकाय दांडा माझ्या पुच्चीत.”

“मॅम खूप माजावर आल्या वाटतं??” माझ्या लेगिंगच्या वेस्टबॅन्डशी खेळत तो म्हणाला.

“हो रे तुझा हा नागोबा पाहिला त्या रविवारी आणि माझी झोपच उडाली बघ.” असे म्हणत त्याला रविवारची कहाणी थोडक्यात सांगितली.

“ओह्ह्ह. म्हणून त्या दिवशी तुम्ही नजर तिकडे जायची तर. मला वाटलं मी झिप लावणं विसरलो की काय.”

“नाही रे वेड्या. तुझ्या ह्या नागाने वेडी केले होते मला.” त्याच्या लिंगाला दाबत मी म्हटलं

“स्स्स्स्सऽऽ मॅम.” लेगिंग खाली सरकवत तो बोलला, “चला की पलंगावर.”

मला पलंगावर ढकलत त्याने माझ्या पायात फसलेली लेगिंग बाहेर काढून बाजूला टाकली आणि आपल्या अंगावरील टी-शर्ट उतरून बेडवर चढला. तो बेडवर येताच मी माझे पाय विलग केले. मा‍झ्या पाझरत्या पुच्चीकडे पाहत त्याने आपला लंड हातात धरला आणि माझ्या पायांमध्ये आला. त्याचा तो ‍काळाकुट्ट लांबसडक नाग कधी आत जातो याची मला उत्सुकता लागली होती.

“घाल ना रेऽऽ बघू तरी दे कसं वाटते एवढा लंड आत गेल्यावर.” मी कामुकतेने म्हटले.

“जशी आज्ञा मॅम.” म्हणत त्याने लंड पुच्चीवर टेकवला आणि एक रेत देत आत सरला, “घ्या!!”

“आह्ह्हऽऽ आईईईऽऽऽ ग्ग्ग्ग्‌ऽऽ फाडलीस रेऽऽ” त्याच्या लिंगाच्या जाडीने माझ्या पुच्चीच्या भिंती ताणल्या गेल्या. “आह्ह्हऽऽऽ हळू रे मंदार.”

“येस. मॅम हळूहळू करतोय हो. अर्ध्याच्या आसपास गेला आत.”

“बाईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌!!! अजून अर्धाच गेला का रे?” त्याच्या आकाराची दाद देत मी म्हटलं, “थोडा आरामात घेऽऽ घे रेऽऽ आरामातऽऽ!”

“येस्स मॅम.” म्हणत त्याने हळुवार स्ट्रोक देणे सुरू केले.

अर्धा लंड आत गेला असला तरी त्याच्या वेदना मला जाणवत होत्या. माझ्या योनीच्या पाकळ्या त्याच्या लंडाभोवती मिठी मारल्या गत जणू आलिंगन देत होत्या. काही वेळ शांत बसल्यावर त्याने पुन्हा एक धक्का दिला. वेदनेची सणक माझ्या मस्तकात शिरली.

एक-लिंगे आणि मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेलच्या आवाजाने माझं लक्ष दाराकडे गेलं. काही वेळापूर्वीच मी ऑफिसमधून आलेले होते आणि शॉवर घेऊन नवऱ्याची वाट पाहत सोफ्यावर बसले होते. रोजच्या रूटीनप्रमाणे संध्याकाळच्या चहासाठी त्याची वाट पाहत होते. कदाचित तोच असेल म्हणून मी लगबगीने दार उघडलं. पण समोर...

एक-लिंगे आणि मी भाग : २

मला तिथेच उभं ठेवून तो खाली गेला आणि पुढच्या दोन मिनिटातच वर आला आणि सरळ मघाशी एकलिंगेला दाखवलेल्या खोलीचे दार उघडले. आतली लाईट लावून त्याने पलंगावरील गादी आणि कपाटातून धुवून ठेवलेली बेडशीट घेऊन बाहेर आला. “आपल्या मनाप्रमाणे झवण्यासाठी पुरूष नाही ते करतात!!” "ह्म्म्म....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ३

"आह्ह्हऽऽ सुमी. मस्त ग्गग्गऽऽ घे त्याला अजून आत." लिंग ओठांत घेताच समीर फुसफुसला. लंडाला मुठीत घट्ट आवळून मी माझे ओठ त्याच्या लंडावर खालवर करू लागले. त्याच्या शिश्नाचे बुळबुळीत टोक, त्याला चिकटलेले खारट पाणी, मला माझ्या जिभेवर जाणवू लागले. त्या पाण्याची चव माझ्या...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ४

मी सुमित्रा उर्फ सुमी. समीर मला सुमित्रा क्वचितच म्हणतो. आमच्या लग्नाला आता वीस वर्षे पूर्ण झालीत आणि आम्हाला अठरा वर्षांचा एक मुलगा आहे. देवेश त्याचं नाव. मेडिकल फर्स्ट इयरला आहे. माझं वय तसं बेचाळीस वर्षांचं. ग्रॅज्युएशन संपताच एकवीस-बावीसाव्या वर्षी आईवडिलांनी माझे...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ५

त्याच संध्याकाळी मंदार ऑफिसमधून परतल्यावर सरळ आमच्या घरीच आला आणि समीरने पाठवलेल्या सामानांची लिस्ट त्याने मला वाचून दाखवली. त्यात आणखी काही जोडायचे किंवा काही संख्या वाढवायची याबद्दल विचारले. पण दिलेली लिस्ट बरोबर असल्याचं सांगितले. बोलत असताना माझी नजर एक दोन वेळा...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ६

त्याची भेदक नजर अजूनही माझ्या डोळ्यात बघत होती. त्याच्या त्या भेदक नजरेचे उत्तर माझ्याकडे होते ना त्याच्या प्रश्नाचे. तो क्षण शक्य तितका निघून जावा असे मला वाटू लागले. ती वेळ माझ्यासाठी एखाद्या युगासारखी होती. शेवटी ते युग पार पडले, चहा वगैरे पिऊन आम्ही कामाला लागलो....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ७

माझे त्याच दिवशी काढलेले बरेच पिक्स त्यात होते. मागून पुढून. बऱ्याच पोझमध्ये. काही पिक्स सलवार आणि लेगिंगवरही होती. लेगिंगवर असताना मागून काढलेले बरेच पिक्स त्याने काढली होती. त्याच्या कॅमेराचा झूम आणि अँगल बघून मला त्याची तारीफ केल्याशिवाय राहवले नाही. "वॉवऽऽ...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ९

"अह्ह्हऽऽ मंदारऽऽ आईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. मेले रे." वेदनेने माझ्या तोंडून किंचाळ्या निघाल्या, "गेला का रे पूर्ण आत?" "नाही मॅम. अजून थोडासा आहे बाहेर." माझ्या वेदनामयी चेहर्‍याकडे बघत त्याने म्हटलं, "पण तुम्हाला त्रास नाही होणार याची काळजी घेतो मी." "वेड्या आता आणखी बाकी आहे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!