एक-लिंगे आणि मी भाग : ६

त्याची भेदक नजर अजूनही माझ्या डोळ्यात बघत होती. त्याच्या त्या भेदक नजरेचे उत्तर माझ्याकडे होते ना त्याच्या प्रश्नाचे. तो क्षण शक्य तितका निघून जावा असे मला वाटू लागले. ती वेळ माझ्यासाठी एखाद्या युगासारखी होती. शेवटी ते युग पार पडले, चहा वगैरे पिऊन आम्ही कामाला लागलो.

दुपारच्या जेवणाची वेळ होत होती. उरलेल्या खोल्या आणि किचनची सफाई झाली. मंदार जेवण आणायला गेला तोवर मी फरशी पुसण्याचे काम हातात घेतले.

आता केवळ वरची रूम तेवढी उरलेली होती आणि तिची सफाई करायला तासभरापेक्षा जास्त वेळ लागणार नव्हता. मंदार होता म्हणून सर्व घराची सफाई दोन दिवसांत झाली नाहीतर समीरसोबत मोजून साडेतीन दिवस लागायचे.

दहा मिनिटातच मंदार जेवण घेऊन परतला. फरशी पुसायला मला पंधरा मिनिटे तरी लागणार होते. मी त्याला सोफ्यावर बसायचे निर्देश देऊन माझे काम सुरूच ठेवले. सोफ्यावर ठेवलेला आजचा पेपर वाचत तो बसला होता. अध्येमध्ये माझ्याकडे पाहत तो पेपर वाचू लागला. मीसुद्धा अधूनमधून त्याच्याकडे पाहत आपले काम करू लागले. एक दोनदा त्याच्याकडे पाहताना आमच्या नजर देखील मिळाल्या.

फरशी पुसता पुसता मी सोफ्याजवळ आले. त्याची भडक नजर माझ्यावरच खिळली होती. मीसुद्धा त्याच्याकडेच पाहत लादी पुसत होते. एकवार मी त्याच्याकडे पाहिले तर तो माझ्याकडेच रोखून बघत होता आणि पेपरच्या आड आपला लंड दाबत होता. त्याची ती कृती माझ्या नजरेपासून लपू शकली नाही.

बादलीत कापड टाकत मी तशीच त्याच्याकडे पाहू लागले. तो क्षण जणू तिथेच स्थिरावला असे मला वाटू लागले. त्याची नजर माझ्यावर तर माझी त्याच्यावर. दोघांच्या नजरा काहीतरी बोलत होत्या. काहीतरी पुढे करण्यासाठी सांगत होत्या पण ‘पहिलं पाऊल पुढे कोण टाकणार?’ हा प्रश्न होता.

मंदारने अचानक आपली नजर फिरवली तशी मी भानावर आले आणि बाकीचे काम पटकन आटोपून लगबगीने आत गेले. स्वत:ला स्वच्छ करून पाच मिनिटांत बाहेर आले. दोघांनीही सोबतच जेवण केले. त्यावेळेसही नजरेचे खेळ सुरूच होते. आधी चोरून एकमेकांकडे बघणाऱ्या नजरा आता खुल्लम खुल्ला एकमेकांना बघू लागल्या. ज्या कामुक अंगावर नजर जाईल तिथे भेदक नजरेने एकमेकांना पाहू लागलो.

काचेच्या डायनिंग टेबलमुळे मला त्याच्या कंबरेखालचा भाग स्पष्ट दिसत होता. आणि त्याच्या कंबरेखालील फुगवटासुद्धा माझ्या डोळ्यांपासून लपला नव्हता. आधी त्या फुगवट्याला लपवण्याचे काम मंदार करत होता पण आता!! आता तसं नव्हतं.

तो फुगवटा मला दिसावा म्हणून त्याने आपल्या मांड्या आधीपासूनच फैलावून ठेवल्या होत्या. त्याच्या मांड्या आधीपासूनच फैलावल्या होत्या की त्याने नंतर केल्या हे मला कळू शकले नाही पण त्याचा तो उंचावलेला फुगवटा मला स्पष्ट दिसावा असा त्याचा मानस असावा.

“मॅम. काम झालं ना? येतो मग मी.” जेवण झाल्यावर त्याने म्हटलं

“अरे तुझी खोली राहिली ना!!! ती करून घेऊ. म्हणजे उद्या लायटिंग लावायला मोकळे.” मी म्हटलं

“माझी खोली स्वच्छ आहे की. कशाला उगाच त्रास.” त्याने म्हटलं

“आणि तू एवढा त्रास घेतलास त्याचं काय?” मी म्हटलं, “आता दोन वाजलेत. एक तास आराम कर इथेच. मग जाऊ वरच्या खोलीत.”

“अहो पण.” त्याने म्हटलं

“त्या ट्रिपल सीटर सोफ्यावर पड जरा. आराम कर.” मी एका सोफ्यावर बसत म्हटलं

“मॅम त्यापेक्षा मी वर जाऊन आराम करतो. तुम्ही या आरामात.” त्याने म्हटलं आणि माझ्या उत्तराची वाट न बघता निघून गेला सुद्धा.

कदाचित त्याला मोकळं व्हायचं असावं. काही वेळापासून चाललेले नजरेचे खेळ जरा चांगलेच कामुक झाले होते. नजरेनेच का होईना पण आम्ही चक्षुचोदन केले होते. सोफ्यावर पडल्या पडल्या माझा हात माझ्या मांड्यांमध्ये आला आणि मला त्या दिवसाचा दुसरा धक्का बसला.

मी घातलेल्या लेगिंगला बरोबर योनीजवळ एक मोठे भोक होते. त्या कारणानेच मी त्याला घालत नव्हते पण आज अजाणतेपणाने मी तो लेगिंग चढवला होता. नुसता चढवला नव्हता तर त्या भोक पडलेल्या भागातून त्याने माझी पुच्चीसुद्धा बघितली होती.

काही वेळ तशीच सोफ्यावर बसून विचार करत होते. विचार मंदारचेच होते. आपल्या खोलीत जाऊन तो काय करत असेल. बेडवर हलवत बसला असेल की बाथरूममध्ये गेला असेल. असेच काही विचार माझ्या मनात सुरू होते.

मनात काय विचार आला कुणास ठाऊक मी उठून उभी झाले आणि हॉल बाहेर येऊन मेन डोअर बंद केलं. पुढच्याच क्षणी मी पायऱ्या चढू लागले. काही सेकंदातच मी गच्चीवर मंदारच्या खोली बाहेर होते. गच्चीकडे उघडणाऱ्या खिडकीतून आत पाहिलं आणि मला आजचा तिसरा धक्का बसला.

मंदार बेडवर बसून आपला लंड चोळत होता. त्याच्या हातात मोबाईल होता आणि त्या मोबाईलकडे पाहत तो आपला लंड चोळत होता.

“ओह्ह्हऽऽ सुमित्रा!! किती त्रास देशील गं.” अचानक त्याने म्हटलं आणि मोबाईल ओठांजवळ आणत चुंबन घेतलं.

त्या मोबाईलमध्ये नक्कीच माझा फोटो असावा. लागलीच त्याने आपली शॉर्ट खाली केली तशी माझी नजर त्याच्या ताठरलेल्या लिंगावर पडली. त्याच्या कडक लिंगाचा आकार पाहून मा‍झ्या पायाखालची जमीनच सरकली.

मी या आधी त्याच्या झोपलेल्या लिंगाला बघितले होते. मघाशी शॉर्टवरून बघितले होते. पण आता. आता तर अगदी दोन-अडीच फुटावर तो ‍काळाकुट्ट नाग मा‍झ्या नजरेसमोर होता आणि त्या नागाचा मालक त्याला मुठीत धरून दाबत होता.

नवीन लग्न झाल्यावर समीरने सांगितलेले सर्व दावे आता फोल ठरले होते. भारतीय पुरूषांचे लिंग सुद्धा नऊ-दहा इंच लांब असू शकतात हे मी माझ्या उघड्या डोळ्यांनी मी पाहत होते.

काही वेळ मी तशीच उभे राहिले. तिकडे मोबाईलमध्ये पाहत मंदार आपला लंड हलवू लागला. त्याचा तो नाग त्याच्या मुठीतसुद्धा मावत नव्हता. मनात काय आले कुणास ठाऊक मी त्याच्या खोलीच्या दाराला धक्का दिला तसे दार उघडल्या गेले.

दाराच्या आवाजाने मंदारची तंद्री भंग झाली. मला समोर बघून कदाचित तो घाबरला असावा. त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव त्याची मनोदशा स्पष्ट सांगत होते. बेडीखाली टाकलेला शॉर्ट त्याने उचलण्याचा प्रयत्न केला पण गडबडीत तो शॉर्ट काही त्याच्या हाती लागला नाही. शेवटी बेडवरील चादर अंगावर ओढण्याचा त्याने प्रयत्न केला.

“राहू दे रे. कशाला लपवतोस?” त्याच्या लिंगाकडे पाहत मी म्हटलं

“सॉऽऽ सॉरी मॅम. आयऽऽ आय एम एक्सट्रीमली सॉरी.” त्याच्या तोंडून कसेबसे शब्द बाहेर पडले.

गडबडीत त्याच्या हातातील मोबाईल खाली पडला. समोर जात मी तो मोबाईल उचलला. मी विचार केल्याप्रमाणे स्क्रीनवर माझाच फोटो होता. कदाचित गच्चीवरून त्याने तो फोटो घेतला असावा.

फोटोमध्ये मी साडी आणि स्लीव्हलेस ब्लाउजवर होते. साडी बऱ्यापैकी खाली होती. ओटी पोटावरून साडी बऱ्यापैकी बाजूला झाली होती आणि त्यामुळे माझे गोरेपान पोट स्पष्ट दिसत होते. शिवाय खोल गळ्यामुळे माझ्या स्तनांची घळ अगदी स्पष्ट दिसत होती.

“काय आवडलं तुला ह्या फोटोमध्ये.” त्याच्या लिंगाकडे बघत मी म्हटलं.

एव्हाना त्याचा लंड आता लूज पडला होता.

“मॅम. सॉरी मॅम. समीर सरांना नका सांगू. वाटल्यास मी उद्याच्या उद्या रूम सोडतो.” विनंती करत तो म्हणाला

“माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायच्या ऐवजी तू हे काय बोलतोहेस?” कोमलपणे मी म्हटलं

त्याच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही.

“सांग ना!! नाहीतर समीरला हे सगळं सांगावं लागेल बरं.”

“मॅम प्लिज. माझी नोकरी जाऊ शकते.”

“मग उत्तर दे माझ्या प्रश्नाचं.”

“मॅम ते.”

“ह्म्म्म. बोल पटकन.”

“तुमचेऽऽ तुमचे बुब्स खूप आवडतात.

“आणि?”

“आणि तुऽऽ तुमचे तेऽऽ ढुंऽऽगणपण खूप.”

“माझ्या ढुंगणाचापण दिवाणा आहेस?”

“सॉऽऽ सॉरी मॅम. पुन्हा नाही घडणार असं. तुमच्या समोरच सर्व पिक्स डिलीट करतो.”

“म्हणजे गॅलरीत अजून आहेत माझे पिक्स??”

त्यावर तो पुन्हा निरूत्तर

“दाखव बघू.” म्हणत मी मोबाईल त्याच्या हातात दिला.

त्याने गॅलरी ओपन करून फोन पुन्हा माझ्या हातात दिला.

एक-लिंगे आणि मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेलच्या आवाजाने माझं लक्ष दाराकडे गेलं. काही वेळापूर्वीच मी ऑफिसमधून आलेले होते आणि शॉवर घेऊन नवऱ्याची वाट पाहत सोफ्यावर बसले होते. रोजच्या रूटीनप्रमाणे संध्याकाळच्या चहासाठी त्याची वाट पाहत होते. कदाचित तोच असेल म्हणून मी लगबगीने दार उघडलं. पण समोर...

एक-लिंगे आणि मी भाग : २

मला तिथेच उभं ठेवून तो खाली गेला आणि पुढच्या दोन मिनिटातच वर आला आणि सरळ मघाशी एकलिंगेला दाखवलेल्या खोलीचे दार उघडले. आतली लाईट लावून त्याने पलंगावरील गादी आणि कपाटातून धुवून ठेवलेली बेडशीट घेऊन बाहेर आला. “आपल्या मनाप्रमाणे झवण्यासाठी पुरूष नाही ते करतात!!” "ह्म्म्म....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ३

"आह्ह्हऽऽ सुमी. मस्त ग्गग्गऽऽ घे त्याला अजून आत." लिंग ओठांत घेताच समीर फुसफुसला. लंडाला मुठीत घट्ट आवळून मी माझे ओठ त्याच्या लंडावर खालवर करू लागले. त्याच्या शिश्नाचे बुळबुळीत टोक, त्याला चिकटलेले खारट पाणी, मला माझ्या जिभेवर जाणवू लागले. त्या पाण्याची चव माझ्या...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ४

मी सुमित्रा उर्फ सुमी. समीर मला सुमित्रा क्वचितच म्हणतो. आमच्या लग्नाला आता वीस वर्षे पूर्ण झालीत आणि आम्हाला अठरा वर्षांचा एक मुलगा आहे. देवेश त्याचं नाव. मेडिकल फर्स्ट इयरला आहे. माझं वय तसं बेचाळीस वर्षांचं. ग्रॅज्युएशन संपताच एकवीस-बावीसाव्या वर्षी आईवडिलांनी माझे...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ५

त्याच संध्याकाळी मंदार ऑफिसमधून परतल्यावर सरळ आमच्या घरीच आला आणि समीरने पाठवलेल्या सामानांची लिस्ट त्याने मला वाचून दाखवली. त्यात आणखी काही जोडायचे किंवा काही संख्या वाढवायची याबद्दल विचारले. पण दिलेली लिस्ट बरोबर असल्याचं सांगितले. बोलत असताना माझी नजर एक दोन वेळा...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ७

माझे त्याच दिवशी काढलेले बरेच पिक्स त्यात होते. मागून पुढून. बऱ्याच पोझमध्ये. काही पिक्स सलवार आणि लेगिंगवरही होती. लेगिंगवर असताना मागून काढलेले बरेच पिक्स त्याने काढली होती. त्याच्या कॅमेराचा झूम आणि अँगल बघून मला त्याची तारीफ केल्याशिवाय राहवले नाही. "वॉवऽऽ...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ८

माझ्या चुंबनामुळे आणि त्याच्या लंडावरील माझ्या हाताच्या स्पर्शामुळे त्याचा लंड आता हळूहळू उभा होऊ लागला. आणि काही सेकंदातच त्याने पूर्ण रूप धारण करून डौलाने डोलू लागला. आतापर्यंत शांत बसलेल्या मंदारने आपला एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि दुसरा हात माझ्या केसांत...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ९

"अह्ह्हऽऽ मंदारऽऽ आईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. मेले रे." वेदनेने माझ्या तोंडून किंचाळ्या निघाल्या, "गेला का रे पूर्ण आत?" "नाही मॅम. अजून थोडासा आहे बाहेर." माझ्या वेदनामयी चेहर्‍याकडे बघत त्याने म्हटलं, "पण तुम्हाला त्रास नाही होणार याची काळजी घेतो मी." "वेड्या आता आणखी बाकी आहे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!