फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता.

सुनीता शॉवर घेत होती तेव्हा आकाश बेडरूममध्ये आला होता व त्याने कपडे काढले होते. त्याचे तोंड दुसऱ्या बाजूला होते तेव्हा सुनीता दरवाज्यातून त्याला बघतेय हे त्याला कळले नाही.

सुनीताने निरखून पाहीले तर तिला आकाशच्या बॉक्सरवरून त्याच्या लंडाचा फुगीरपणा स्पष्ट दिसला. त्याच्या लांब लंडाचा आकार त्यावरून सहज कळत होता. ते पाहून सुनीताला आधी पाहिलेला आकाशचा लंड आठवला. आणि आपोआप तिच्या छातीवरील निप्पल ताठर होवू लागले.

सुनीताला थोडे स्ट्रेंज वाटले की ‘आपल्या भावाच्या लंडाचा विचार मनात आल्यावर आपल्याला उत्तेजना का वाटू लागली आहे? आकाशचा लांब आणि जाडजूड लंड पाहून सुनीता उत्तेजित होत होती? का बरेच दिवस झाले होते तिने आपल्या नवऱ्याबरोबर झवाझवी केली नव्हती म्हणून ती उत्तेजित होत होती?’

हे काही तिला कळत नव्हते. तसले विचार झटकण्याचा प्रयत्न करत ती हॉलमध्ये शिरली आणि आकाश जवळ आली.

“काय वाचतोयस तू, आकाश?”

आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि त्याने डोळे विस्फारले! आपोआप त्याच्या तोंडून शीळ बाहेर पडली आणि तो म्हणाला, “वाऊ! काय सेक्सी दिसतेस तू, दिदी!”

असे म्हणत आकाश उठून बसला आणि कुतुहलाने आपल्या बहिणीचे निरीक्षण करू लागला.

आपला भाऊ आपल्याला निरखतोय याचे सुनीताला काही वाटले नाही आणि ती हसत अभिमानाने त्याला आपली अंग मागून पुढून फिरत दाखवू लागली.

“आणि दिदी. हा नाईटी तुला परफेक्ट सूट होतोय. आतले काही इमॅजीन करायला त्याने जागाच ठेवली नाही.”

“म्हणजे तू मला जवळ जवळ नग्न पाहीलेस म्हणायचे. म्हणजे आपली फिटंफाट झाली!” सुनीताने चावटपणे हसत आकाशला म्हटले.

“नाही काही! आकाशने उत्तेजित स्वरात म्हटले, “मी पूर्ण नग्न होतो. तुझ्या अंगावर नाईटी आहे.”

“मग काय झाले? माझा नाईटी पारदर्शक आहे. तुला आतले सगळे दिसले.” सुनीताने लाडावलेल्या स्वरात उत्तर दिले.

“पारदर्शक असला म्हणून काय झाले? अजूनही तो तुझ्या अंगावर आहे. जर तुला फिटंफाट करायचीच असेल तर मग तुला नाईटी काढावा लागेल.”

“पण काढायची गरज काय? जे पहायचेय ते तुला दिसतेय.” सुनीता उगाचच लटका वाद घालत होती.

“ओह कम ऑन, दिदी. सरळ सांग ना. की माझ्यासमोर नग्न व्हायची तुझ्यात डेअरींग नाही म्हणून.” आकाशने तिला आव्हान करत म्हटले.

“तू मला चॅलेंज करतोस काय?” सुनीताने जाब विचारल्यासारखे आकाशला विचारले.

“तुला जर तसे वाटत असेल तर तसेच समज. चॅलेंज तर चॅलेंज. स्विकारून तुझी डेअरींग प्रूव्ह कर.”

आकाशच्या चॅलेंजने सुनीताच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले. तिरीमीरीत तिने एका झटक्यात नाईटी डोक्यावरून काढून टाकला आणि अभिमानाने त्याच्यासमोर उभी राहिली.

आश्चर्याने आकाशचे तोंड वासले गेले. डोळे फाडून तो आपल्या बहिणीच्या छातीचे गोळे पाहू लागला. आकाशला कल्पनाच नव्हती की त्याच्या बहिणीच्या छातीचे उभार इतके भरीव आणि भरगच्च असतील याची.

त्याची नजर सुनीताच्या एका छातीच्या उभारावरून दुसऱ्या उभारावर फिरत होती आणि मध्येच तो तिच्या पँटीजने आच्छादलेल्या पुच्चीच्या भागाकडे बघत होता.

आकाशला तसे भुकेल्या नजरेने बघताना बघून सुनीताच्या अंगावर एक गोड शिरशीरी येऊन गेली. चलबिचल होऊन आकाश बसल्या बसल्या सुक्ष्म हालचाल करू लागला आणि सुनीताने ओळखले की तिला अर्ध नग्न बघून तो उत्तेजित व्हायला लागला होता.

सुनीताने हसत हसत त्याला विचारले, “झाले का समाधान?”

“वाऊ, दिदी! काय सेक्सी दिसतायेत तुझे उभार.”

आपल्या ओठावरून जीभ फिरवत, सुनीताच्या छातीवरून नजर न हलवता आकाशने तंद्रीत असल्यासारखे म्हटले. आकाशचे डोळे सुनीताच्या छातीवर असे खिळले होते की जणू त्याला कोणी हिप्नोटाईज केले आहे.

ते पाहून सुनीताला आपल्या छातीच्या उभारांचा अभिमान वाटला! तिला माहीत होते की तिच्या छातीचे उभार अतिशय आकर्षक दिसतात आणि ते अजिबात ओघळलेले नव्हते. तिचे उभार पुष्ट आणि गोलाकार होते. ती ३८ साईजची ब्रेसीयर वापरायची आणि त्यातूनही ते बाहेर उसळत असत.

आकाशची तंद्री भंग करण्यासाठी सुनीताने आपल्या छातीसमोर हात नेवून चुटकी वाजवली आणि आपला हात वर डोळ्यासमोर आणला. आकाशची नजर तिच्या बोटांवरून वर गेली आणि जेव्हा त्याची सुनीताच्या नजरेला नजर भिडली तेव्हा सुनीताने नजरेनेच त्याला खुणावले, ‘काय? झाले का बघून?’

आकाशच्या लक्षात आले की तो जरूरीपेक्षा जास्तच उत्कटपणे तिचे उभार बघत होता आणि ते उभार इतर कोणा मुलीचे नसून त्याच्या स्वत:च्या बहिणीचे आहेत. त्याची जाणीव झाल्यावर तो थोडा खजील झाला आणि म्हणाला,

“सॉरी हं, दिदी. मी जरा जास्तच निरखून पाहत होतो. पण मला वाटले नव्हते की तुझ्या छातीचे उभार इतके परफेक्ट आहेत आणि तुझी फिगरही मस्त गोलाकार आहे. तुझ्या कपड्यावरून त्याची कल्पनाच येत नाही.”

“थँक्स, आकाश. माझ्या फिगरची तारीफ केल्याबद्दल. मला आवडते माझी फिगर. आणि तुझ्या जिजूंनाही आवडते फार.”

“आणि आता मला आवडली.”

आकाशने चावटपणे सुनीताला म्हटले आणि तो उठून उभा राहू लागला. उठताना त्याने आपल्या उत्तेजित झालेल्या लंडाला आपल्या बॉक्सर शॉर्टमध्ये सुनीताच्या नकळत ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न केला पण तिच्या ते लगेच लक्षात आले.

“कशाला लपवायचा प्रयत्न करतोयस, आकाश. माझ्या आधीच लक्षात आलेय ते. तू उत्तेजित झाला आहेस. हो ना?” सुनीताने मिश्किलपणे त्याला विचारले.

“आय याम वेरी सॉरी, दिदी! तू माझी बहीण आहेस. मी उत्तेजित व्हायला नाही पाहिजे.” आकाशने शरम वाटून उत्तर दिले.

सुनीताने पुढे होऊन त्याचा हात हातात घेत म्हटले, “अरे शरम काय वाटून घेतोस त्याची. तुला दिसत नाही का? की मीही तुझ्या बघण्याने उत्तेजित होतेय.”

असे बोलून सुनीताने आकाशचा हात वर आणून आपल्या छातीवर ठेवला आणि आपल्या छातीच्या कडक झालेल्या निप्पलवर दाबला.

“दिदी, प्लीज! नको ना करूस असे काही.”

आकाशने तक्रारीच्या सुरात म्हटले खरे पण त्याने सुनीताच्या छातीवरचा आपला हात काढण्याचा प्रयत्न अजिबात केला नाही.

सुनीताने आपला दुसरा हात आकाशच्या मानेमागे ठेवला आणि त्याचे डोके पुढे ओढले. मग त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवत तिने त्याला हलकेच किस केले आणि म्हणाली,

“अरे आकाश. एखाद्या नग्न स्त्रीला बघून उत्तेजित होणे हे एकदम नॅचरल आहे. जरी ती स्त्री तुझी बहीण असली तरी. तेव्हा अजिबात लाजू नकोस की शरम वाटून घेवू नकोस. जे सौंदर्य तुला दिसतेय त्याचा आस्वाद घे.”

पुढे ती म्हणाली, “मघाशी तुला नग्न बघताना मला नाही लाज वाटली. आणि वाटणारही नाही. आत्ताही बघ. तुझ्या शॉर्टमध्ये कसा तंबू झाला आहे. किती सेक्सी वाटतेय ते बघायला. काढ तुझी शॉर्ट आणि दाखव मला तुझा कडक झालेला लंड.”

स्पष्टपणे उच्चारलेला लंड शब्द सुनीताच्या तोंडून ऐकून आकाश चमकला आणि आश्चर्याने तिच्याकडे पाहू लागला. तिने नजरेने पुन्हा जेव्हा त्याला खुणावले तेव्हा त्याची नजर बदलली आणि सुनीताला त्याच्या नजरेत अगतिकपणा दिसला.

तिच्या लक्षात आले की आकाशच्या मनात कामवासना आणि अपराधीपणा या दोन्ही भावनांचे द्वंद्व चालू आहे आणि कोणीही हरायला तयार नाही तेव्हा त्याची त्या पेचातून सुटका करण्यासाठी तिनेच पुढाकार घेतला आणि त्याला आपल्या जवळ ओढले.

आकाशला आपल्या हाताच्या विळख्यात जखडत सुनीताने त्याला मिठी मारली. तिच्या छातीचे उभार त्याच्या छातीवर दबले गेले आणि त्याचा बॉक्सरने आच्छादलेला कडक लंड तिच्या पँटीजने आच्छादलेल्या पुच्चीवर दबला गेला.

सुनीताला त्याच्या लंडाचा कडकपणा स्पष्ट जाणवत होता. दोघा बहीण-भावाची उंची साधारण एकच होती तेव्हा त्यांच्या नाजूक अवयवांचे मिलन बरोबर होत होते.

काही क्षण तसे आकाशला मिठीत घेतल्यावर सुनीताने त्याला सोडले व मागे झाली. मग तिने आपल्या पँटीजच्या ईलास्टीक बॅन्डमध्ये बोटे घुसवली व आपली पँटीज खाली सरकवायला सुरुवात केली. खाली वाकून एका झटक्यात तिने आपली पँटीज काढली आणि ती आपल्या भावासमोर पूर्ण नग्न होऊन उभी राहिली.

आकाश अचंबित होऊन आपल्या बहिणीच्या हालचाली बघत होता. त्याला कळले नाही की तिने पँटीज का काढून टाकली. त्याच्या चेहऱ्यावरील प्रश्न चिन्ह सुनीताला कळले आणि ती म्हणाली,

“बघ आता. मीही पँटीज काढून पूर्ण नग्न झालेय. आता तूही तुझी शॉर्ट काढून नग्न हो. म्हणजे आपल्या दोघांची अवस्था सेम होईल.”

“हं? पण का?” आकाशने गडबडत म्हटले. त्याची नजर सुनीताच्या मांडयांमध्ये पुच्चीवरील काळ्या केसांच्या झुपक्यावर होती.

आकाशचा अस्वस्थपणा पाहून सुनीताच पुढे झाली. तिने आकाशच्या बॉक्सरच्या ईलास्टीकमध्ये बोटे घुसवली आणि त्याची बॉक्सर खाली खेचली. आकाशचा कडक लंड चवताळलेल्या नागोबासारखा उसळत मोकळा झाला.

सुनीताने त्याची बॉक्सर त्याच्या गुढग्याखाली ढकलली आणि ती त्याच्या पाऊलावर पडली. आकाशने मुकाटयाने बॉक्सरमधून पाय बाहेर काढले. सुनीता थोडी मागे होऊन आपल्या भावाचा मोकळा झालेला कडक लंड उत्सुकतेने पाहू लागली.

आकाशची नजर तिच्या मांडयांमध्येच खिळली होती. सुनीताने पाहीले की तो अधाशासारखा तिच्या केसांनी अच्छादलेल्या पुच्चीकडे बघत होता. आकाशला काय वाटले कोणास ठाऊक, तो पटकन गुढग्यावर खाली बसला आणि त्याने सुनीताच्या मांडयांना धरून तिला पुढे ओढले.

जशी ती त्याच्या जवळ आली तसे त्याने आपले ओठ तिच्या पुच्चीवरील केसांच्या झुपक्यावर टेकवले. त्याचे हात तिच्या मांडयांच्या मागच्या भागावरून वर सरकले आणि तिच्या नितंबांवर येऊन स्थिरावले. मग तो सुनीताचे नितंब कुरवाळू लागला आणि हलकेच तिच्या पुच्चीवरील भागावर किस करू लागला.

सुनीताने अनामिक सुखाने तोंड वर करून आपले डोळे बंद केले व आकाशच्या केसांमधून आपली बोटे फिरवत तो करीत असलेल्या प्रेमाच्या वर्षावाचा आस्वाद ती घेवू लागली.

काही क्षण तसे केल्यावर आकाश मागे झाला आणि त्याने वर सुनीताकडे पाहीले. तो मागे झाला म्हणून नाईलाजाने सुनीताने डोळे उघडले आणि तिने खाली त्याच्याकडे पाहीले.

“आय याम सॉरी दिदी! तू नग्नपणे इतकी आकर्षक आणि सेक्सी दिसतेस की मला रहावले नाही. मी जे काही केले त्याबद्दल मला माफ कर.”

सुनीताला त्याची किव आली. ती खाली गुढग्यावर बसली आणि तिने आकाशचा चेहरा आपल्या हातात घेतला.

“आकाश माय डिअर! नग्न होणे म्हणजे काही लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे. आणि पुरुषाला स्त्रीच्या नग्नपणाचे आकर्षण असणे किंवा स्त्रीला पुरुषाच्या नग्नपणाचे आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. त्यात लाज आणि शरम बाळगण्यासारखे काही नाही.

मला माहित आहे आपण बहीण-भाऊ आहोत पण शेवटी शारीरिक भावना सेम असतात. त्याला नात्या-गोत्याची जाण नसते. आणि जेव्हा आपण कोणावर निस्सीम प्रेम करतो, जसे आपण एकमेकांवर करतोय.

तेव्हा त्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटण्यात काही गैर नाही. तू एक सुंदर, आकर्षक स्त्री बघून उत्तेजित झालास आणि मी एक हॅन्डसम पुरुष बघून उत्तेजित झाले तेव्हा त्यात काही अपराध नाही.”

“हो! दिदी. पण खरे म्हणजे आपण असे उत्तेजित नाही व्हायला पाहिजे. कारण उत्तेजित होऊन फायदा काय? त्याचा परिणाम काय होणार आहे? आपण प्रेमी जोडपे किंवा नवरा-बायको थोडीच आहोत की आपण आपली उत्तेजना एकमेकांकरवी शमवू शकतो?”

फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला. पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला....

फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली. आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर...

फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा. नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला...

फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे. आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय....

फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली. आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले, “तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?” “श्युअर! व्हाय नॉट?” “खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.” “ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.” “ठीक आहे!...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!