फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला.

पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला. तिचे झाल्यावर सुनीताने साबण घेतला आणि आकाशच्या छाती, पोटाला आणि पाठीला लावला.

मग थोडा वेळ दोघेही एकमेकांच्या वरच्या अंगावर लावलेला साबण चोळत राहिले. मग आकाशने सुनीताला वळवले आणि तो तिला मागून चिकटला. तिच्या बगलेतून हात पुढे घेत तो तिच्या छातीचे उभार चोळू लागला, चिवडू लागला.

त्याचा कडक लंड तिच्या दोन्ही नितंबाच्या फटीत खालच्या बाजूने घुसलेला होता. सुनीता आपले नितंब मागे दाबत त्याच्या कडक लंडाचे स्पर्शसुख अनुभवत होती.

“असाच मला धरून उभा रहा, आकाश. मला फार बरे वाटते.” सुनीता म्हणाली.

सुनीता त्याच्या लंडावर आपले नितंब दाबून धरत वर खाली हालचाल करत होती. तिने एक हात मागे घेऊन त्याच्या मानेमागे टाकला होता आणि ती त्याचे तोंड आपल्या खांद्यावर दाबत होती. आकाश तिच्या मानेवर कानामागे चुंबन घेत होता व स्तब्धपणे उभा राहून हलकेच तिची छाती दाबत होता.

थोडा वेळ तसे केल्यावर सुनीता वळाली. मग तिने साबण घेऊन आकाशच्या लंडाला लावायला सुरुवात केली. नंतर तोही तिच्या पुच्चीला साबण लावू लागला. आणि मग ते दोघे एकमेकांचे लैंगीक अवयव चोळू लागले.

आकाशचा लंड एकदम कडक झाला होता आणि उत्तेजनेने कंप पावत होता. सुनीताची पुच्चीही चांगलीच ओलसर होऊन बुळबूळीत झाली होती. नंतर शेवटी त्यांनी शॉवरच्या पाण्याने एकमेकांच्या अंगावरील सगळा साबण काढून टाकला व अंग स्वच्छ केले.

सुनीताने शॉवर बंद केला आणि ती आपल्या केसावरील पाणी झटकू लागली. तोपर्यंत आकाशने टॉवेल आणला आणि मग त्याने टॉवेलने सुनीताचे अंग कोरडे केले. तिच्या मांडयां, नितंब आणि छातीवरील ओलसरपणा टिपून घ्यायला त्याने जरुरीपेक्षा जास्त वेळ लावला.

मग सुनीताने आकाशचे अंग कोरडे केले. तिनेही त्याच्या लंडला कोरडे करण्यास जरुरीपेक्षा जास्त वेळ घेतला. बहिणीच्या स्पर्शाने त्याचा लंड अगदी कडक झाला होता. अंग पुसून झाल्यावर सुनीताने आकाशच्या गळ्यात हात टाकले आणि त्याला लाडात म्हणाली,

“आकाश डिअर! मला उचलून बेडरूममध्ये घेऊन चल ना.”

आकाश काही बोलला नाही आणि आनंदाने त्याने सुनीताला उचलले. ती अंगाने थोडी भारी होती पण आकाशने मॅनेज केले आणि तिला बेडरूममध्ये घेऊन आला. बेडरूममध्ये आल्यावर त्याने तिला हलकेच बेडवर झोपवले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत तो म्हणाला,

“आज मी तुझ्याबरोबर झोपणार, दिदी. जसे मी लहान असताना झोप होतो तसे.”

“वंडरफूल!” सुनीताने आनंदाने म्हटले, “पण एका अटीवर. नो कपडे. बिलकूल नंगे. मला तुझ्या नग्न शरीराचा स्पर्श माझ्या नग्न अंगावर अनुभवायचा आहे.”

“नो प्रॉब्लेम, दिदी.”

असे बोलून आकाश सुनीताच्या बाजूला झोपला.

झोपताना त्याने चादर दोघांच्या अंगावर ओढली आणि त्याने सुनीताला मिठी मारली. मग ते दोघे एकमेकांच्या तोंडात जीभ घालून चुंबन घेवू लागले. त्यांचे हात एकमेकांच्या अंगावर, नाजूक भागावर मुक्तपणे फिरत होते.

कितीतरी वेळ ते दोघे बहीण-भाऊ एखाद्या प्रेमी युगुलासारखे एकमेकांच्या मिठीत राहून एकमेकांना कामसुखाच्या वर वरच्या पातळीवर घेऊन चालले होते. मग आकाशने सुनीताला पाठीवर खाली ढकलले आणि तो तिच्या अंगावर चढला.

“दिदी, मला तुला झवायचेय. आपण इतके काही केले आहे की आता तुझ्याबरोबर संभोग केल्याशिवाय मला चैन पडणार नाही. प्लिज मला नाही म्हणू नकोस!” आकाशने तिला कळकळीची विनंती केली.

सुनीता एकदम चकीत झाली! असे नव्हते की तिला त्याची कल्पना नव्हती पण ती वेळ इतक्या लवकर येईल असे तिला वाटले नव्हते म्हणून ती चकीत झाली. सुनीताला विचारात पडलेले पाहून आकाशला वाटले की ती त्याला तयार नाही तेव्हा तो तिच्या अंगावरून बाजूला सरकू लागला.

पण सुनीताने त्याला घट्ट पकडून ठेवले आणि म्हणाली,

“थांब, आकाश. मी नकार देत नाही आहे. तू इतक्या पटकन विचारले की मी थोडी विचारात पडले. जर आपण संभोग केला तर बहीण-भाऊ या नात्याची लक्ष्मणरेषा आपण कायमची पार करू हे तुझ्या लक्षात येत आहे का?”

“हो! मला माहीत आहे ते. पण तुला असे नाही का वाटत की ज्या लक्ष्मणरेषेची तू गोष्ट आता करतेस ती आपण कालच रात्री पार केली आहे. आता आपल्या दोघात काही राहिले असेल तर ते म्हणजे संभोग. तेव्हा तो आपण आता केला तर काय फरक पडतो?”

“तुझे म्हणणे बरोबर आहे, आकाश. पण मला फक्त काही क्षण विचार पडला. एनी वे! नो प्रॉब्लेम! माझी काही हरकत नाही संभोग करायला. तू मला झवू शकतोस, ब्रदर.”

“ओह, थँक्स दिदी! खरच फार मजा येईल. आय प्रॉमीस! तुलाही फार आवडेल करायला.”

“हो रे माझ्या राजा! मला जाणीव आहे त्याची. तुझ्या ह्याच्या वरून मला कल्पना येतेय त्याची.”

असे बोलून सुनीताने त्या दोघांच्या शरीरामध्ये हात घालून त्याचा कडक होत असलेला लंड हातात पकडला.

आकाशचा लंड आता भलताच कडक आणि जाड झाला होता. त्याचा तो कडक लंड आपल्या पुच्चीत शिरणार आहे ह्या कल्पनेने तिच्या अंगातून एक गोड शिरशीरी निघून गेली. सुनीताने आपले पाय फाकवले आणि त्याला आपल्या मांड्यांमध्ये जागा करून दिली.

आता आकाशच्या लंडाचा स्पर्श तिच्या पुच्चीच्या पाखळ्यांना होत होता. सुनीताची पुच्ची आधीच पाझरायला लागली होती आणि चांगली ओलसर झाली होती. मग सुनीताने त्याचा लंड पकडला आणि तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर टेकवला.

आकाश आपल्या दोन्ही हातावर वजन पेलून थोडा वर झाला व मग हळुवारपणे दाब देत तो आपल्या बहिणीच्या पुच्चीत लंड सारू लागला. सुनीताला जाणवले की त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या पाखळ्या पार करून आत घुसला होता.

तिची पुच्ची बुळबूळीत झालेली होती तेव्हा त्याला लंड आत सारताना काहीही घर्षण जाणवत नव्हते. तरीही तिची पुच्ची एकदम टाईट वाटत होती कारण त्याचा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक आणि जाडजूड झाला होता.

आपल्या भावाचा लंड आपल्या पुच्चीत शिरतोय ही जाणीव इतकी कामोत्तेजना निर्माण करणारी होती की सुनीता त्याने वेडीपिसी झाली! तिने आकाशच्या डोक्याला धरून त्याला खाली ओढले आणि त्याच्या ओठांचे ती चुंबन घेवू लागली.

त्याने आकाशचा तोल गेला आणि एका झटक्यात राहिलेला लंड आपल्या बहिणीच्या पुच्चीत गपकन सारून तो तिच्या अंगावर पडला. सुनीताला असे वाटले की अचानक कोणीतरी गरम लोखंडाची कांबी तिच्या पुच्चीत सारली आहे. तिच्या तोंडून एक प्रदिर्घ चित्कार बाहेर पडला.

अत्यानंदाने आकाशही सुखावला आणि तो म्हणाला,

“ओह, दिदी! तुझी पुच्ची किती टाईट आहे! आणि किती मुलायम वाटतेय! असे वाटतेय कोणीतरी मखमली ग्लोजच्या मुठीत माझा लंड घट्ट पकडला आहे. किती वर्षांची माझी इच्छा होती की तुझ्या पुच्चीत माझा लंड घालावा.”

“बोलू नकोस जास्त, आकाश. तुला चान्स मिळाला आहे ना? मग झव मला आता. मला तुझा लंड माझ्या पुच्चीत आत-बाहेर होताना फिल करायचाय.”

“अच्छा! तर मग बघच आता तू दिदी. कसा मी तुला झवतो ते.”

असे बोलून आकाश थोडा वर झाला आणि त्याने आपला लंड एका झटक्यात मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत घातला. जेव्हा त्याचा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत शिरला तेव्हा त्याच्या लंडाच्या वरचा भाग तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासला गेला आणि ती कामातूर होऊन विव्हळू लागली.

मग आकाश एका मागून एक जोराचे धक्के देत आपल्या बहिणीची पुच्ची झवू लागला. आणि सुनीता आपल्या भावाच्या धक्क्याला खालून वर धक्का देत साथ देवू लागली. आता खऱ्या अर्थाने ते दोघे बहीण-भाऊ झवाझवी करू लागले.

काही मिनीटातच सुनीता कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली. तिने आपल्या पायाचा विळखा आकाशच्या कंबरेभोवती घातला आणि जोराने वर धक्का दिला. कामतृप्तीच्या पहिल्याच लहरीने तिच्या तोंडून एक दबकी किंचाळी बाहेर पडली आणि ती रत होवू लागली.

आकाशने तिच्या बगलेतून हात घालून तिचे खांदे मागून पकडले होते आणि आपल्या हातावर आपला भार सांभाळत तो त्वेशाने सुनीताला झवत होता. सुनीताला जाणवत होते की त्याचा लंड अजून जास्त जाड आणि लांब होत होता. त्यावरून तिने ओळखले की तो ही सत्खलनाच्या टोकावर येऊन पोहचला आहे.

सुनीताला खरे तर तो फिनीश व्हायच्या आधी अजून एकदा स्वत:ची कामतृप्ती करून घ्यायची होती. तेव्हा तिने आपल्या पुच्चीच्या आतील स्नायूंची अशी हालचाल केली की त्याच्या लंडाला पुच्चीच्या आत वेगळेच सेंसेशन जाणवले.

आकाश त्याने स्तब्ध झाला! त्याला अपेक्षाच नव्हती की ती पुच्चीच्या आत इतका टाईटपणा निर्माण करू शकते. त्याने आश्चर्याने सुनीताकडे पाहीले आणि तिच्या डोळ्यातील मिश्कीलपणा आणि कामवासना पाहून त्याचा बांध फुटला! त्याच्या लंडातून वीर्याची एक जोरदार पिचकारी तिच्या पुच्चीच्या आत उडाली.

रानटी जनावरासारखा गुरगुरत तो तिच्या पुच्चीत त्वेशाने धक्के देत सत्खलीत होवू लागला आणि त्याने सुनीताला दुसऱ्यांदा कामतृप्तीच्या टोकावर नेले. आकाश वरतून खाली धक्के मारत सत्खलीत होत होता आणि सुनीता खालून वर धक्के मारत रत होत होती.

एकदा धक्क्यांचा जोश ओसरल्यावर दोघेही एकमेकांच्या अंगावर आपले अंग दाबून धरून कामतृप्तीचा आनंद अनुभवू लागले. एकमेकांच्या घट्ट मिठीत दोघेही असे पडून होते जणू त्यांची शरीरे एक झाली होती.

कामतृप्तीचा भर पूर्ण ओसरल्यावर त्यांनी एकमेकांना सोडून दिले आणि आपली अंगे सैल सोडली. आकाश सुनीताच्या अंगावर पडून राहिला. दोघांनाही बेडरूममध्ये प्रचंड गरमपणा भासत होता आणि त्यांची अंगे घामाने थबथबली होती.

शेवटी आकाश तिच्या अंगावरून बाजूला सरला. त्याचा मलूल लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर पडला. त्याचा लंड तिच्या पुच्चीरसाने आणि स्वत:च्या विर्याने माखला होता. त्याने सुनीताला मिठी मारली आणि तो तिच्या डोळ्यात पाहून दिलखुलासपणे हसला.

सुनीताही प्रेमाने हसली आणि तिनेही त्याला घट्ट मिठी मारली. मग ते दोघे प्रेमाने किसींग करू लागले. किस करता करता त्यांचे डोळे आपोआप मिटले आणि त्यांना झोप कधी लागली ते कळलेच नाही.

फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली. आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर...

फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा. नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला...

फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे. आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय....

फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता. सुनीता शॉवर घेत...

फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली. आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले, “तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?” “श्युअर! व्हाय नॉट?” “खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.” “ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.” “ठीक आहे!...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!