फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे.

आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय. आपल्यात इतकी जवळीक आहे, मोकळेपणा आहे. कितीदा आपण शारीरीक लगट देखील केलीय. तुला आठवते तू माझ्या बेडवर माझ्याबरोबर झोपायचास?”

“पण दिदी. ती फार पूर्वीची गोष्ट आहे. मी तेव्हा फक्त नऊ दहा वर्षाचा असेल.” आकाशने म्हटले.

“नाही!” सुनीताने त्वरीत उत्तर दिले, “तू माझ्याबरोबर दहावी/ अकरावीत असेपर्यंत झोपत होतास. रात्री झोपेत तू मला बिलगलास की तुझा लंड ताठ व्हायचा हे माझ्या कधी लक्षात आले नाही असे तुला वाटते का?”

“काय बोलतेस तू हे, दिदी?” आकाशने आश्चर्याने विचारले.

“अरे वेडया. मला चांगले आठवते. तू तुझा लंड तुझ्या शॉर्टमधून बाहेर काढायचास आणि हलवायचास. तुला वाटायचे की तू अगदी काळजीपूर्वक करतोय पण मला सगळे कळत होते. तुझी गुपचूप लंड हलवण्याची हालचाल माझ्या लक्षात यायची आणि तुझ्या तोंडून उसासे बाहेर पडायचे ते मला समजायचे. कधी कधी तुझा लंड माझ्या पाठीवर खुपायचा जेव्हा तू माझ्या अंगावर पाय टाकून झोपायचास.”

“अरे बाप रे! आणि तू कधी मला काही बोलली नाहीस, दिदी.” आकाशने चकीत होऊन विचारले.

“नाही! का माहीत आहे का?.”

“का?”

“कारण मला माहीत होते की जशी तुझी वाढ होतेय तसे तुझ्यात शारीरिक बदल होत होते आणि त्या बदलाबरोबर तुझे सेक्स्युअल फिलींगही वाढत होते. तुझ्या वाढत्या कामवासनेला तू वेगवेगळ्या मार्गाने शमवण्याच्या प्रयत्न करत होतास.

आणि ते इतर कोणाबरोबर करण्यापेक्षा माझ्याबरोबर करणे सेफ होते म्हणून मी तुला कधी काही बोलले नाही. आणि सुरुवातीला मलाही थोडी उत्सुकता होती की तू नक्की काय करतोयस, ज्याने बेड असा हलतोय. म्हणून मी एकदा गुपचूपपणे तुला करताना पाहीले.”

“ओह शीट! तू मला हलवताना पाहीलेस?” आकाशने नजर वळवून खेदाने म्हटले.

त्याच्या आवाजावरून सुनीताने ओळखले की त्याला स्वत:ची शरम वाटत आहे. तेव्हा तिने त्याचा चेहरा वळवून स्वत:कडे केला. त्याचा चेहरा लाजिरवाणा झाला होता आणि फार मोठा अपराध केल्यासारखे त्याच्या चेहऱ्यावर भाव होते. सुनीताने त्याला जवळ ओढले आणि आपल्या मिठीत घेतले.

“ओह, आकाश. मी तुझी बहीण आहे. मी तुला समजून घेणार नाही तर कोण समजून घेणार? तू जे काही केलेस त्यात मला काही गैर वाटले नाही. मी त्याबद्दल कधी तक्रारही केली नाही की कधी तुला कळू दिले नाही की मला माहीत आहे. एका मैत्रिणींसारखे मी तुला समजून घेतले. तेव्हा आत्ता तू इतका दु:खी का होतोयस? स्वत:ला अपराधी का समजून घेतोयस?”

आकाशने सुनीताला गच्च मिठी मारली आणि म्हणाला,

“ओह, दिदी! मला पटतेय तू काय बोलतेस ते. पण किती सहजपणे तू माझे गैर वागणे ॲक्सेप्ट केलेस हे कळल्यावर मला अपराध्यासारखे वाटणे सहाजिक आहे. मी कितीही प्रयत्न केला तरी माझ्या मनातून अपराध्याची भावना जात नाही आहे. शेवटी तू माझी बहीण आहेस.”

“ठीक आहे रे. मी तुझी बहीण आहे म्हणून तुला अपराध्यासारखे वाटते. पण तुझी ही अपराध्याची भावना तुला उत्तेजित होण्यापासून थांबवतेय का? हा बघ! तुझा लंड अजूनही कडक आहे. याचा अर्थ तू अजूनही उत्तेजित आहेस,” असे बोलून सुनीताने आकाशचा लंड हाताने पकडला व उत्साहाने पुढे म्हणाली, “आणि किती गरम भासतोय तुझा लंड! तू चांगलाच कामोत्तेजीत झाला आहेस. थांब! मी तुझी उत्तेजना थंड करण्याचा प्रयत्न करते.”

“पण का, दिदी? असे तुला का करावेसे वाटते?”

“कारण तू माझा लाडका भाऊ आहेस आणि मला फार आवडतोस. म्हणून मला तुला आनंद द्यावासा वाटतो. आता जरा रिलॅक्स हो आणि एंजॉय कर!”

असे बोलून सुनीताने आकाशला मागे मागे ढकलत सोफ्याच्या कडेवर बसवले आणि त्याच्या पायामध्ये ती गुढग्यावर बसली.

मग तिने त्याला मागे ढकलून सोफ्यावर रेलून पडायला लावले. आकाश मागे पडून एकदम रिलॅक्स झाला. त्याचा लंड सिलींगच्या दिशेने ताठपणे उभा होता. मग सुनीताने त्याच्या मांडयांवर हात टेकवून त्याचा लंड पकडला आणि त्याच्या नजरेला नजर भिडवून ती पुढे झुकली.

आकाश टक लावून सुनीताकडे पहात होता. त्याच्या नजरेचे कॉन्टॅक्ट न तोडता सुनीता पुढे झुकली आणि तिने त्याच्या लंडाच्या सुपाडयाचे चुंबन घेतले. मग त्याच्या सुपाड्यावर तसेच ओठ टेकवून ठेवत तिने त्याच्या लंडाचा खालचा भाग दाबला आणि त्याचा लंड कुरूवळायला सुरुवात केली.

आकाशच्या तोंडून सुखाच्या अनुभूतीचा चित्कार बाहेर पडला! अनामिक सुखाने आकाशचे डोळे आपोआप मिटले आणि तो पुर्णपणे त्या सुखाच्या आधीन झाला. काही क्षणानंतर डोळे उघडून तो पुन्हा सुनीताकडे पाहू लागला.

पुन्हा जेव्हा त्यांची नजरानजर झाली तेव्हा सुनीता मादकपणे हसली. तिच्या लक्षात आले की जे चाललेय ते आकाशला खूप आवडले होते आणि त्याला ते अजून हवे होते. आपल्या भावाविषयीच्या प्रेमाने तिचे हृदय भरून आले आणि त्याला भरभरून सुख देऊन अजून आनंदी करावे असे तिला वाटले.

सुनीताने मग त्याच्या लंडावर नजर आणली आणि त्याच्या लंडाभोवती मुठ आवळून ती हळूहळू त्याचा लंड हलवू लागली. तिचे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाडयाला चिकटले होते आणि मध्ये मध्ये ती त्याच्या सुपाडयाचे चुंबन घेत होती.

त्याने आकाश अजूनच कामोत्तेजीत होवू लागला आणि तो आपली कंबर वरच्या बाजूला हलवू लागला. जस जसे सुनीताच्या मूठ मारण्याची गती वाढू लागली तस तसे आकाशचे कंबर हलवण्याचे प्रमाण वाढले.

सुनीता टक लावून त्याच्या लंडाची आणि लंडाखालील गोट्यांची हालचाल निरखत होती. आकाश आता कण्हू लागला आणि त्याच्या तोंडातून स्पष्ट हुंकार बाहेर पडू लागले. तो आता सोफ्यावरून नितंब उचलून उचलून कंबर हलवू लागला.

सुनीताच्या लक्षात आले की आकाश आता वीर्य सत्खलनाच्या सिमेवर येऊन ठेपला आहे. त्याचा लंड हलवत हलवत ती पटकन उठली आणि त्याच्या बाजूला सोफ्यावर पडली. तिने आपले डोके त्याच्या पोटावर ठेवले आणि ती अगदी जवळून त्याच्या लंडाचे निरीक्षण करू लागली.

मग तिने त्याचा लंड गच्चपणे मुठीत धरून वर-खाली हलवायला सुरुवात केली. त्याने आकाशची सहनशक्ती संपली व तो घुसमटत गुरगुरला. त्याने झटका देत जोराने आपली कंबर वर उचलली व उचलून धरली. सुनीता चमकत्या डोळ्याने त्याच्या लंडाकडे बघत होती.

पुढच्याच क्षणी वीर्याच्या थेंबांची एक पिचकारी त्याच्या लंडाच्या लाल टपोऱ्या सुपाडयातून वर उडाली! आणि मग खाली येऊन त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागावर आणि पोटावर पडली. वीर्याची पिचकारी इतक्या पटकन उडाली की सुनीताला आपले डोके मागे घ्यायचा चान्सच मिळाला नाही आणि त्याच्या वीर्याचे बरेच थेंब तिच्या चेहऱ्यावर पडले.

सुनीता तशीच त्याच्या पोटावर डोके ठेवून त्याचा लंड हलवत राहिली. त्याच्या लंडामधून वीर्याच्या पुढच्या दोन-तीन लहान पिचकाऱ्या बाहेर पडल्या आणि त्याचे थेंब त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागावर, पोटावर आणि सुनीताच्या चेहऱ्यावर पडले.

पुढचे वीर्याचे काही थेंब आकाशच्या सुपाड्यातून बाहेर आले आणि त्याच्या लंडावरून ओघळू लागले. सुनीता अजूनही त्याच्या लंड हलवत होती आणि त्याच्या विर्याने तिचा हात आणि त्याचा लंड बरबटला होता.

हळूहळू आकाश शांत होत गेला आणि आपले नितंब पुन्हा सोफ्यावर विसावून तो निपचित पडून राहिला. त्याच्या लंड हळूहळू मलूल होत गेला आणि सुनीता त्याचा मलूल लंड दाबत हलवत होती. तिने शेवटचे एकदा त्याचा लंड हलवला आणि त्याच्या सुपाड्यातून बाहेर आलेला शेवटचा थेंब बोटावर घेऊन चाटला.

“वा! तुझ्या वीर्याची चव अगदी छान आहे हं, आकाश.”

“ऊफ! दिदी. मी इतक्या इंटेन्सपणे कधी झडलो नव्हतो. सगळी तुझी कमाल आहे! थँक्स! थँक्स फॉर गिवींग मी सो मच प्लेझर! आय लव यू, दिदी!”

त्याने सुनीता खूष झाली आणि ती वर झाली. तिने आपले ओठ आकाशच्या ओठांवर दाबले आणि ती त्याचे चुंबन घेवू लागली. आकाशने आपल्या हाताचा विळखा सुनीताच्या मानेभोवती टाकला आणि तिला अजून जवळ ओढले.

सुनीताच्या चेहऱ्यावरील वीर्याचे थेंब आकाशच्या गालावर पसरले जावू लागले. आकाशला त्याची जाणीव झाली आणि अंगात संचारल्यासारखे त्याने आपले गाल तिच्या गालावर घासून तिच्या गालावरील आपल्या वीर्याच्या थेंबाने स्वत:चे गाल बरबटून घेतले.

त्याच्या ह्या कृतीने सुनीताच्या अंगात काही संचारले आणि ती वेड्यासारखी त्याचे गाल चाटू लागली आणि त्याच्या गालाला लागलेले वीर्य चाटून घेवू लागली. आकाशला काय वाटले कोणास ठाऊक पण त्याने आपल्या पोटावर पडलेले आपले वीर्य बोटावर घेऊन सुनीताच्या तोंडात घालायला सुरुवात केली.

सुनीता जीभेने त्याच्या बोटावरील वीर्य चाटून घेवू लागली. त्याने बोटावर वीर्याचे थेंब आणले की सुनीता हपापल्यासारखी त्याचे बोट चाटू लागली. त्याच्या पोटावरील वीर्य संपत आले तसे सुनीता स्वत:च खाली वाकली आणि त्याच्या पोटावरील वीर्याचे पाणी चाटून घेवू लागली.

तिच्या चाटण्याने आकाशला गुदगुल्या होवू लागल्या आणि तो हसू लागला. सगळे वीर्य चाटून घेतल्यावर ती वर झाली आणि हसू लागली. मग पुन्हा तिने आकाशच्या ओठांवर ओठ ठेवून त्याचे चुंबन घेवू लागली.

आकाश चुंबनात तिला साथ देवू लागला. मध्येच सुनीताने आपले ओठ विलग करून आपली जीभ बाहेर काढली आणि आकाशच्या तोंडात सारली. त्यानेही आवडीने तिची जीभ चोखायला सुरुवात केली.

मग त्याने आपली जीभ सुनीताच्या तोंडात घातली आणि तिच्या तोंडातील आतला भाग तो चाटू लागला. तिच्या तोंडातील आपल्याच वीर्याची चव आकाशला कळून आली. मग आकाशने सुनीताला मागे ढकलून सोफ्यावर पडायला लावले आणि त्याने आपला हात तिच्या छातीच्या उभारावर आणला.

मग तो तिच्या छातीचे उभार कुस्करू लागला. खाली वाकून त्याने तिच्या छातीवरचा निप्पल तोंडात घेतला आणि चोखायला सुरुवात केली. सुनीता त्याच्या चोखण्याने सुखावली आणि प्रेमाने त्याच्या केसांमधून बोटे फिरवू लागली.

फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला. पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला....

फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली. आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर...

फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा. नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला...

फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता. सुनीता शॉवर घेत...

फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली. आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले, “तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?” “श्युअर! व्हाय नॉट?” “खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.” “ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.” “ठीक आहे!...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!