फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा.

नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला गेला तेव्हा तिने त्याचे डोके धरले आणि त्याला खाली ओढत त्याच्या ओठांवर आपले ओठ दाबले. मग ती उत्कटतेने आपल्या भावाचे चुंबन घेवू लागली आणि तेवढ्यात तिव्रतेने तो आपल्या बहिणीला किस करू लागला.

त्यांच्या जीभा एकमेकांच्या तोंडात मुक्तपणे फिरत होत्या. आयस्क्रीम चोखल्यासारखे ते एकमेकांची जीभ चोखत होते. बहिणीबरोबर फ्रेंच किसींग करून आकाशचा लंड पुन्हा उत्तेजित व्हायला लागला होता आणि सुनीताची पुच्चीही भावाबरोबर किसींग करून पाझरायला लागली.

त्यांनी एकमेकांना घट्ट पकडले होते आणि एखाद्या प्रेमी जोडप्यासारखे ते दोघे दीर्घ चुंबनाचा आस्वाद घेत होते. शेवटी आकाशने आपले ओठ तिच्या ओठांवरून विलग केले आणि तो म्हणाला,

“ओह, दिदी. तुला काय सांगू? तुझ्याबरोबर असे काही करावे हे माझे फार पुर्वीपासूनचे स्वप्न होते. जेव्हापासून मला सेक्सबद्दल कळायला लागले तेव्हापासून मी तुझी स्वप्ने पहायला लागलो. तुला असे किस करावे असे मला नेहमी वाटायचे.

तुला असे किस करण्यात किती मजा असेल, किती सुख असेल ह्याची मी नेहमी कल्पना करायचो. आणि आज माझे ते स्वप्न पूर्ण झाले! आणि मी कल्पना केली होती त्यापेक्षाही जास्त सुख आणि उत्तेजना मी तुझ्या चुंबनात अनुभवली. थँक्स, दिदी. मला हे सुख दिल्याबद्दल. आय लव यू सो मच!”

“ओह आकाश! मला माहीत आहे ते. मला कधीच कळले होते की तुझ्या मनात माझ्याबद्दल आकर्षण आहे ते.” सुनीताने हसत हसत म्हटले.

“खरच? पण मला वाटले की तुला कधी ते कळणार नाही. तुला न कळण्याची मी पूर्ण काळजी घेत होतो.” आकाशने चकीत होऊन म्हटले.

“हो! पण मी तुझ्यापेक्षा स्मार्ट निघाले तेव्हा मी कधीच ओळखले. एनी वे! नेवर माईंड! आता गप्प बस आणि कामाला लाग. माझी पुच्ची चाट आता. तुझ्या तोंडाची कधीपासून वाट बघतेय ती.” सुनीताने बिनधास्तपणे आपल्या भावाला आपली पुच्ची चाटण्याची आज~झा केली.

“येस मॅम! अगदी आवडीने. ते पण करण्याचे माझे स्वप्न होते.”

आकाशने आनंदाने उसळत म्हटले आणि तो तिच्या मांडयांमध्ये खाली सरकला. सुनीताने आपल्या मांडया अजून फाकवल्या आणि त्याला आपली पुच्ची पूर्ण उघडी करून दाखवली.

आकाश काही क्षण टक लावून आपल्या बहिणीच्या पुच्चीचे निरीक्षण करत राहिला. त्याला असे टक लावून पहाताना बघून सुनीताला मजा वाटली आणि तिने त्याला विचारले,

“काय पहातोस इतका निरखून? कधी कोणा मुलीची पुच्ची बघितली होतीस का?”

“नाही ना, दिदी. म्हणूनच तर निरखून पहातोय. किती छान आणि सेक्सी दिसतेय तुझी पुच्ची. असे वाटते असेच बघत रहावे तुझ्या पुच्चीकडे. आणि हा वरचा दाणा. पुच्चीदाणाच आहे ना हा तुझा? किती टपोरा दिसतोय. अगदी लाल लाल झालाय.”

“हो! दाणाच आहे तो माझा. आणि लाल लाल झालाय. कारण मी एकदम उत्तेजित झाले आहे. आता पटकन काहीतरी कर त्याला. नाहीतर मी तुझ्या तोंडावर बसेल आणि तुला गुदमरून टाकेन.”

“ओके ओके! हे बघ मी चालू करतो.”

असे बोलून आकाश खाली वाकला आणि त्याने आपली जीभ बाहेर काढून सुनीताच्या पुच्चीवरील दाण्याला जीभेचा शेंडा लावला. त्याच्या स्पर्शाने सुनीता जवळ जवळ दचकलीच आणि तिच्या तोंडून हलकासा चित्कार बाहेर पडला.

“ओह, आकाश. किती छान वाटतेय. थांबू नकोस आता. चाट माझी पुच्ची!”

आकाशने मग सुनीताची पाझरणारी पुच्ची चोखायला आणि चाटायला सुरुवात केली. मध्येच तो तिच्या पुच्चीच्या पाखळ्या चाटायचा तर मध्ये तो त्या ओठात धरून चोखायचा. पुच्चीच्या पाखळ्या झाल्यावर तो आपली जीभ तिच्या पुच्चीच्या भेगेवरून फिरवायचा तर कधी आत घालून तिच्या पुच्चीतून पाझरणारा रस चाटून घ्यायचा.

प्रत्येक वेळी त्याची जीभ पहिल्यापेक्षा जास्तच आत शिरत असायची. सुनीतालाही मजा वाटत होती आणि तिला उत्सुकता होती की तो कोठवर आतपर्यंत जीभ घालू शकतो याची. मध्ये मध्ये आकाशचे ओठ सुनीताच्या दाण्यावर घासले जायचे आणि उन्मादाने तिच्या अंगाला झटका बसायचा.

सुनीताची पुच्ची चांगलीच गरम झाली होती आणि तिला असे वाटत होते की जणू कोणी आगीचा जळता बोळा तिच्या पुच्चीत टाकला होता. सुनीताला रहावले नाही. तिने आकाशचे डोके धरले आणि आपले नितंब उचलून उचलून ती त्याच्या तोंडावर आपली पुच्ची दाबू लागली.

आकाशने सुनीताचे पाय अजूनच फाकवले जेणेकरून तिची पुच्ची पूर्ण फाकावी. तिचे पाय तसेच फाकवून धरत तो जोराने तिचा दाणा चोखू लागला, घासू लागला. त्याने सुनीताला कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचवले.

तिने आकाशचे डोके सोडले आणि मुठी आवळत सोफ्यावर आपले हात घटटपणे रोवले मग आपली कंबर उचलून तिने आकाशच्या तोंडावर दाबून धरली. तिच्या तोंडातून दबकी किंचाळी बाहेर पडली आणि तिचे अंग हलकेच झटके द्यायला लागले.

तिची कामतृप्ती व्हायला लागली आणि ती त्याच्या तोंडावर पुच्ची घासत रत होवू लागली. कामतृप्तीच्या भावनांनी तिचे अंग भारून गेले आणि हुंकारत, चित्कारत ती कामतृप्तीचा उन्माद अनुभवू लागली. हळूहळू तिचे अंग शांत होत गेले आणि शेवटी एकदाची ती तृप्त होऊन खाली पडली आणि तिचे शरीर थंड झाले.

आकाश मागे झाला आणि तिच्या मांडयांमध्येच जमिनीवर मांडी घालून बसला. त्याचे तोंड सुनीताच्या पुच्चीरसाने माखले होते. त्याची नजर सुनीताच्या पुच्चीवर होती आणि तो तिच्या पुच्चीच्या भागाचे निरीक्षण करत होता.

सुनीताच्या पुच्ची भोवतालचा सगळा भाग तिच्या पुच्चीरसाने माखला होता, ओला झाला होता. तिच्या पुच्चीवरील केस ओलसर झाले होते आणि लाईटमध्ये चमकत होते. सुनीता जेव्हा नॉर्मल झाली तेव्हा तिने डोळे उघडले आणि खाली आकाशकडे पाहीले. तिच्याकडे बघून आकाश हसला आणि म्हणला,

“काय, दिदी. कसे वाटले? मजा आली का?”

“एकदम! किती छान चोखलीस तू माझी. मी सुद्धा इतक्या तिव्रतेने कधी झडले नव्हते.”

“ओह कम ऑन, दिदी. तू कितीतरी वेळा चाटून घेतली असशील पुच्ची. जिजूंकडून. त्यांनी माझ्यापेक्षा जास्त चांगली चोखली असेल तुझी.”

“हं. हो. तो पण चोखतो म्हणा छान. पण तुझी बात न्यारीच होती. कदाचित तू माझा भाऊ आहेस म्हणून मला जास्त उत्तेजना जाणवली असावी. पण कारण काही असो. यू आर द बेस्ट! आय मस्ट ॲडमीट!”

“ओह वाऊ! आय फिल प्राऊड! मी तुला इतके सुख देवू शकलो. जिजूपेक्षाही जास्त. थँक्स दिदी. मला चान्स दिल्याबद्दल. मी किती वर्ष पुच्ची चाटण्याची कल्पना करत होतो.”

असे बोलून आकाश उठला व सुनीताच्या बाजूला सोफ्यावर पडला. त्याने सुनीताला मिठीत घेतले आणि ते दोघे बराच वेळ एकमेकांच्या बाहुपाशात पडून राहिले. थोड्या वेळानंतर आकाश उठला आणि त्याने आपली शॉर्ट घेऊन घालायला लागला.

“आता उठ, दिदी. मला थोडा स्टडी करू दे. नाही तर उद्या माझी पंचाईत होईल.”

एवढे बोलून आकाश हसत हसत सुनीतासमोर आला. सुनीताही त्याच्याकडे पाहून दिलखुलास हसली आणि तिने हात वर करून त्याला तिला उठवायला लावले. आकाशने तिचा हात पकडून तिला वर खेचले आणि उभे केले. मग त्याने तिचा गाऊन उचलला आणि तिच्या हातात देत म्हणाला,

“तुझाही उद्याचा दिवस धावपळीत जाणार आहे. तेव्हा आता तूही जाऊन मस्तपैकी झोप.”

असे बोलून त्याने तिच्या नितंबावर खेळकरपणे चापट मारली आणि तिला बेडरूमच्या दिशेने हलकेच ढकलले.

सुनीता मागे फिरली आणि तिने आकाशला मिठी मारली. मग तिने त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवून त्याच्या तोंडात जीभ सारली आणि त्याचे एक दीर्घ चुंबन घेतले. मग नशिल्या डोळ्याने त्याच्याकडे बघत ती मादकपणे म्हणाली,

“गूड नाईट, ब्रदर!”

“गूड नाईट, सिस्टर!” आकाशने तितक्याच प्रेमाने तिला गूड नाईट म्हटले.

मग सुनीता बेडरूममध्ये निघून गेली आणि आकाश सोफ्यावर पडून स्टडी करू लागला.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुनीता उठली तेव्हा तिला एकदम हलके हलके वाटत होते. तिचे अंग एकदम रिलॅक्स झाले होते. ती बाहेर आली आणि तिने हॉलमध्ये पाहीले तर आकाश सोफ्यावर चादर ओढून झोपला होता.

तिने त्याची झोपमोड केली नाही व ती बाथरूममध्ये गेली आणि शॉवर वगैरे घेऊन एकदम फ्रेश झाली. मग बेडरूममध्ये येऊन तिने कपडे घातले आणि सेमीनारला जाण्यासाठी तयार झाली. तयार होऊन ती बाहेर आली तेव्हा तिने किचनमध्ये आवाज ऐकला.

जेव्हा ती किचनच्या दारात आली तेव्हा तिने पाहीले की आकाश किचन प्लॅटफॉर्मजवळ उभा राहून काहीतरी करत होता. त्याच्या अंगावर अजूनही फक्त बॉक्सर शॉर्टच होती.

सुनीता गुपचूपपणे त्याच्या मागे गेली आणि तिने हळूच त्याच्या कंबरेला हाताचा विळखा घातला. हात पुढे नेवून तिने त्याच्या लंडावर ठेवला व त्याचा लंड हलकेच दाबत ती म्हणाली,

“गूड मॉर्नींग, ब्रदर!”

“गूड मॉर्नींग, दिदी! झोप झाली का चांगली?”

आकाशने एक हात मागे नेवून तिच्या नितंबाला धरून तिला अजून पुढे ओढत म्हणाला. तिच्या छातीचे उभार त्याच्या उघड्या पाठीवर दबले गेले होते.

“फारच छान झोप झाली. इतकी शांत झोप मला बऱ्याच दिवसांनी मिळाली.”

“व्हेरी गूड! आता बस जरा डायनींग टेबलवर. मी आपल्यासाठी ब्रेकफास्ट केलाय.”

“अरे तुला ब्रेकफास्ट करायची काय गरज होती? मी केला असता ना. ही बायकांची कामे तू कशाला करतोस?” सुनीताने त्याला म्हटले.

“ओ वेडा बाई. रोज मीच ही बाईकी कामे करतो. आता एकटे रहायचे म्हणजे अशी घरातली कामे स्वत:च करायला पाहिजे ना.”

“ते पण बरोबर आहे म्हणा. पण ॲट लिस्ट! मी आहे तोपर्यंत मी बनवून दिला असता ना तुला ब्रेकफास्ट.” सुनीताने लटक्या तक्रारीने त्याला म्हटले.

“नो प्रॉब्लम, दिदी. उद्या तूच कर ब्रेकफास्ट. ते तू बाथरूममध्ये होतीस तेव्हा मी उठलो. म्हटले तू बाहेर येईपर्यंत मी ब्रेकफास्ट तयार करतो. म्हणून मी करायला घेतला. जरा बघ तरी मी बनविलेले ऑम्लेट कसे झाले आहे ते. माझे जवळ जवळ झालेच आहे.”

“ओह माय लवली, ब्रदर!”

असे बोलून सुनीताने आकाशचे तोंड मागे वळवून त्याच्या तोंडात जीभ सारून त्याचे पुन्हा दीर्घ चुंबन घेतले आणि ती डायनींग चेअरवर जाऊन बसली.

मग आकाशने ब्रेकफास्ट डायनींग टेबलवर आणला आणि दोघांनी ब्रेकफास्ट केला. आकाशने पहिला ब्रेकफास्ट संपवला आणि तो बाथरूममध्ये शॉवर वगैरे घ्यायला गेला. नंतर सुनीताने किचनमध्ये डिश वगैरे धुवून सगळे क्लीन केले आणि ती बेडरूममध्ये येऊन मेकअपचा फायनल टच-अप वगैरे करू लागली.

फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला. पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला....

फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली. आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर...

फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे. आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय....

फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता. सुनीता शॉवर घेत...

फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली. आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले, “तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?” “श्युअर! व्हाय नॉट?” “खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.” “ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.” “ठीक आहे!...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!