गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती.

थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय बाजूला पसरवून ठेवला होता.

मी सोफ्याच्या दुसऱ्या कोपऱ्याला बसलो होतो आणि तिचा पाय जवळ जवळ मा‍झ्या मांडीला स्पर्श करत होता. बसताना तिने ‘हश्श हुश्श’ केले होते व ती थकलेली वाटत होती तेव्हा मी तिला विचारले, “काय झाले, मावशी?”

“काही नाही रे. सकाळपासून मी काम करतेय ना. त्यामुळे थकल्यासारखे झाले.” मावशीने उत्तर दिले.

त्यावर मी मावशीचा पाय उचलला आणि मा‍झ्या मांडीवर ठेवला आणि मग मी तिचे पाऊल दाबत दाबत तिच्या तळव्याला हलकासा मसाज करू लागलो. त्याने तिला अगदी बरं वाटले आणि ती खाली सरकून अजून आरामात रेलून पडली.

तिचा पाय मा‍झ्या मांडीवर अजून खाली सरकला व मी आता तिच्या पायाच्या पोटऱ्यांना मसाज करू लागलो. तिच्या पोटऱ्यांना मसाज करता करता मी हात वर नेत होतो व तिच्या गुढग्याला मागुन पुढून मसाज करत होतो.

पायाच्या तळव्यापासून मसाज करत करत मी वर तिच्या गुढग्यापर्यंत आलो होतो पण त्याबद्दल तिने काही ऑब्जेक्शन घेतले नाही तेव्हा मी डेअरींग करत अजून वर सरकायला लागलो.

सोफ्यावर पाय पसरून बसताना गंगा मावशीची साडी गुढग्यापर्यंत वर झालीच होती तेव्हा गुढग्याला मसाज करून माझा हात वर सरकला तो तिच्या साडीच्या आत गेला. तिच्या साडीत हात घालून आता मी तिच्या मांडीला मसाज करू लागलो.

एक हात कमी पडत होता म्हणून की काय पण आता मी दोन्ही हात तिच्या साडीत घालून तिची मांडी मागुन पुढून पकडून मसाज करत होतो. पण मसाज करताना मी काळजी घेत होतो तिची साडी वर न सरकण्याची कारण तिला जर असे फिल झाले की मी तिची साडी वर करतोय तर ती नक्कीच मला थांबवेल.

मावशीने डोळे मिटून घेतले होते आणि ती खरोखरच मा‍झ्या मसाजने रिलॅक्स होत होती. तिचा थकवा मा‍झ्या मसाजने नक्कीच कमी होत होता तेव्हा ती मला तसा मांडीला मसाज करू देत होती.

तिची मांडी मला अशी हातळायला मिळत होती व त्याने मी उत्तेजित होत होतो. माझा लंड पॅन्टीत टाईट झाला होता. किती मुलायम आणि नितळ भासत होती मावशीची मांडी!

आता मी अजून डेअरींग केली. मसाज करता करता मी हात अजून वर नेले. तिच्या मांडीवरून हात वर-खाली फिरवताना आता मी हात अजून वर नेत होतो.

एका क्षणाला मला जाणवले की माझी बोटे तिच्या पॅन्टीजला स्पर्श करत आहेत. ती काही ऑब्जेक्शन घेईल ह्याची भीती वाटून मी पटकन हात खाली आणला आणि मग पुन्हा वर नेवून मी तिच्या पॅन्टीजला पुन्हा स्पर्श केला, असे मी तीन चार वेळा केले.

माझा एक हात तिच्या मांडीच्या बाहेरच्या बाजूने वर होत तिच्या पॅन्टीजला स्पर्श करत होता व दुसरा हात मांडीच्या आतल्या बाजूने वर होत तिच्या पॅन्टीजला स्पर्श करत होता.

मा‍झ्या आतल्या हाताची बोटे तिच्या पॅन्टीजला जेथे स्पर्श करत होती तो भाग म्हणजे नक्कीच तिची पुच्ची असणार होती. कारण तो भाग मला थोडा फुगीर जाणवत होता.

मला आता खरोखर आश्चर्य वाटत होते की ती कसे काय मला साडीच्या इतके आत मसाज करू देत होती. मी डेअरींग करून अजून पुढे मजल मारायचा विचार करत होतो पण काही क्षणानंतर तिने हळूच डोळे उघडले आणि शांतपणे माझा हात आपल्या साडीतून बाहेर काढला.

मग ती उठून उभी राहिली आणि म्हणाली, “फार छान मसाज करतोस तू, विजु. मला खूप बरं वाटले! चल! मी जाते आता किचन मध्ये. बरेच काम बाकी आहे माझे.” असे बोलून ती किचनमध्ये निघून गेली.

ती घटना तेथेच संपली पण मा‍झ्या मनावर चांगलाच ठसा उमटवून गेली. नंतर मी टॉयलेट मध्ये जाऊन तो प्रसंग आठवून मूठ मारू लागलो.

गंगा मावशीचे लांबसडक पाय, पायाची नितळ त्वचा. तिच्या भरीव मुलायम मांड्या. त्यांना चोळताना मला मिळालेले सुख. तिच्या पॅन्टीजला होणारा मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श. सगळे मी पुन्हा पुन्हा आठवत मूठ मारत होतो आणि काही क्षणातच विर्य गाळून मोकळा झालो.

खरे तर गंगा मावशीच्या पुच्चीला हात लावण्याचे मला इतके अप्रूफ वाटत नव्हते. मला तर खरे तिच्या छातीला हात लावायला आवडत असे. तिची छाती चांगली मोठी आणि गुबगुबीत होती. तेव्हा जेव्हा जेव्हा चान्स मिळेल तेव्हा तेव्हा मला तिच्या छातीला हात लावायला आवडायचे.

तिने नंतरही दोनदा तीनदा मला तिच्या पायाला मसाज करू दिला होता पण मला तिच्या छातीच्या उभाराला मनसोक्तपणे हात लावायचा होता आणि तिने पुढे मला काही करू दिले तर मला तिची छाती चोखायची होती, तिची स्तनाग्रे तोंडात घेऊन चोखायची होती.

पुर्वी मी तिची छाती दाबण्याची स्वप्ने बघायचो पण आता ती तिची छाती आणि स्तनाग्रे चोखण्याची स्वप्ने बघू लागलो.

एके वेळी असेच आम्ही दोघे घरात एकटे होतो व गंगा मावशी चेअरवर बसून एक मासीक वाचत होती. मी तिच्या मागे सोफ्यावर बसलो होतो व मला ती पाठमोरी दिसत होती. वाचताना अचानक तिला हसूं आले आणि तिने मला मासिकात काहीतरी दाखवायला बोलावले.

मी उठून तिच्या मागे जाऊन उभा राहिलो आणि ती काय दाखवत होती ते बघू लागलो. त्या मासिकात काही व्यंगचित्रे होती जी पाहून तिला हसू आले होते व ती मला ते दाखवत होती.

ती चित्रे पाहून मीही हसलो. एक व्यंगचित्र लहान होते म्हणून मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवून खाली वाकलो आणि निरखून ते चित्र पाहू लागलो. ते पाहून झाल्यावर मी वर झालो.

माझे दोन्ही हात गंगा मावशीच्या दोन्ही खांद्यावर होते व मी वरतून खाली तिच्याकडे बघत होतो. अचानक वरतून माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. वरतून त्या ॲन्गलने मला तिची छाती भलतीच पुष्ट आणि भरलेली वाटली आणि माझी कामवासना चाळवली.

मी हळू हळू तिचे खांदे चोळायला लागलो. जणू काही मी तिच्या खांद्यांना मसाज करत आहे अश्या तऱ्हेने मी तिचे खांदे चोळू लागलो. तिला त्याचे काही वाटले नाही उलट एकदा तिने आनंदाचा एक उसासा टाकून मान मागे करून तिला बरं वाटत आहे ह्याचे संकेत दिले.

मग मी माझे हात तिच्या खांद्यावरून मसाज करत करत पाठीवर खाली आणले. मावशी जणू काही घडत नाही अश्या तऱ्हेने गप्प बसून होती व मासीक चाळत होती.

आता मी खांद्याखाली तिची पाठ चोळत होतो. माझे हात दोन्ही बाजूला तिच्या बगलेकडे सरकत होते. मा‍झ्या हाताची बोटे तिच्या बगलेत घुसत होती व सुचीत करत होती की मा‍झ्या हाताला बगलेत घुसायचे आहे.

जेव्हा मी मा‍झ्या हाताचा पंजा बगलेत घुसवला तेव्हा मावशीने किंचीतपणे आपले हात वर केले जेणे करून मला माझे हात तिच्या बगलेतून आत नेण्यास मोकळीक मिळावी. माझे हात बगलेत कशाला शिरत होते ते ती सहज ओळखू शकत होती.

जर गंगा मावशीला वाटले असते तर ती आपले हात घटट पकडून ठेवू शकली असती जेणेकरून मला तिच्या बगलेत हात टाकता आला नसता आणि जरी मी जबरदस्तीने हात घुसवले असते तर ती बगलेत माझे हात दाबून धरत मला पुढे काही करण्यास रोखू शकली असती.

पण तिने तसे काहीही केले नाही याचा अर्थ तिला मला थांबवायचे नव्हते. त्यामुळे मी डेअरींग करत हात पुढे आणले आणि तिच्या छातीच्या दोन्ही उभारावर ठेवले.

आता तिने मासीक चाळायचे बंद केले आणि ती स्तब्धपणे बसून राहिली. मी हळू हळू तिची भरगच्च छाती चोळायला सुरुवात केली. ती काही बोलत नव्हती आणि मी तिची छाती दाबत होतो.

मी विचार केला की आज चान्स मिळालाच आहे तर निव्वळ तिची छाती दाबत बसण्यापेक्षा अजून काहीतरी करावे, असे ठरवून मी पुढची हालचाल करायला गेलो आणि दरवाजाची बेल वाजली. बेलच्या आवाजाने दचकून मी चटकन माझे हात मागे घेतले.

मावशी पटकन उठली व दरवाजा उघडायला गेली. तिने दरवाजा उघडला तर बाहेर शेजारच्या काकू होत्या. त्या मावशीशी बोलत बोलत आत आल्या आणि मा‍झ्या लक्षात आले की आजचा चान्स गेला. कारण ज्याअर्थी शेजारच्या काकू बोलत बोलत आत आल्या त्याअर्थी त्या पटकन निघून जाण्याचे लक्षण नव्हते.

मी गुपचूप येवून सोफ्यावर बसलो आणि टिव्ही चालू करून पाहू लागलो. मावशीच्या छातीचे उभार दाबण्या व्यतिरीक्त अजून काही करण्याचा माझा त्यादिवशीचा चान्स वाया गेला.

पण एक गोष्ट त्या दिवशी सिद्ध झाली की मी जे गंगा मावशीच्या छातीला हात लावतो त्याबद्दल तिची काही हरकत नव्हती व मला स्वत:ची छाती दाबू देण्यात तीही तेवढीच उत्सुक आहे. तसे जर नसते तर तिने मला थांबवले असते किंवा स्वत:च्या बगलेत माझे हात पकडले असते.

ज्या अर्थी तिने तसे काही केले नाही त्याअर्थी तिला सुद्धा ते हवे होते. तेव्हा त्या दिवसानंतर मी पुन्हा कधी तसा चान्स मिळेल याची वाट पाहू लागलो. अर्थात आपली छाती दाबायला देण्या व्यतिरीक्त मावशी मला तिची छाती नग्नपणे दाखवेल किंवा मला छाती चोखायला देईल याची काही शाश्वती नव्हती पण मी आशा ठेवून होतो.

गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता. काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण...

गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात...

गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो. गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून...

गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले. मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते...

गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले. ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!