गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो.

गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून मिळणाऱ्या सुखाचा अनुभव घेत होती. मी डोके वर केले आणि तिने सावकाश डोळे उघडले. तिचे डोळे नशेत असल्यासारखे वाटत होते.

माझ्याशी नजरानजर झाल्यावर ती फिकटपणे हसली आणि म्हणाली, “फार छान वाटले मला, विजु. खूप महिन्यांनी मी हे सुख अनुभवले. खरे तर असे सुख मी यापुर्वी कधी अनुभवले नव्हते.”

“हो ना, आंटी,” मी आनंदाने बोलू लागलो, “आता जेव्हा मी तुला हे सुख दिलेय तेव्हा तुलाही माझ्यासाठी काहीतरी करावे लागेल. तुला मलाही सुख द्यावे लागेल.”

“काय करू मी? मी तुझा लंड हलवून तुला फिनीश करू का?” गंगा मावशीने विचारले.

“ते तू करशील ग. पण मला तुझ्याकडून त्यापेक्षा जास्त काही करू हवे आहे.” मी कोड्यात बोलत म्हणालो.

“जास्त काय, विजु?” मावशीने उत्सुकतेने विचारले.

मा‍झ्या ह्या मागणीने तिची काय प्रतिक्रिया होईल याची मला कल्पना नव्हती तेव्हा मी थोडेसे लाजत, लाजत तिला म्हणालो, “मं.. मला तुझ्या तोंडात लंड द्यायचा आहे. तू माझा लंड तोंडात घे, मावशी. तू माझा लंड चोख.”

गंगा मावशीने प्रथम काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. मी विचार करत होतो की तिच्या मनात काय चालले असेल? तिने माझा पकडलेला लंड सोडून दिला. जणू ‘ती तयार आहे’ असा अर्थ काढून मी हललो आणि तिच्या समोर जाऊन उभा राहिलो. माझा लंड उत्तेजनेने एकदम कडक झालेला होता व तिच्या दिशेने सरळ ताठ उभा होता.

ती अजूनही काही बोलली नव्हती कि तिने काही हालचाल केली नव्हती. ती टक लावून मा‍झ्या कडक लंडाकडे पहात होती आणि माझा लंड तिच्या तोंडाच्या रेषेत ताठ उभा होता. एक दोन मिनीटे अशीच निघून गेली व आम्ही दोघे तसेच स्तब्ध होतो.

शेवटी मी विचार केला की मलाच हालचाल करायला हवी आणि गंगा मावशीच्या तोंडात लंड द्यायला हवा. जरी ती स्वत:हून माझा लंड चाटायला तयार नव्हती तरी मला तिच्या तोंडात लंड घालायचा होता. मला तिच्या ओठांचा स्पर्श मा‍झ्या लंडाभोवती हवा होता. तिच्या तोंडात माझा लंड घालून मला त्याचा उबदारपणा अनुभवायचा होता.

मी थोडा पुढे झालो आणि मी माझा हात उचलला. मग मी तिच्या केसांत हात घातला आणि तिचे डोके मागून धरले आणि मग मी तिचे डोके हळूच पुढे ओढले. तिच्या ओठांचा जेमतेम स्पर्श मा‍झ्या लंडाला होईपर्यंत मी तिचे डोके ओढले आणि थांबलो.

मग मी कंबर हलवली आणि तिच्या ओठाला ओझरता स्पर्श करत असलेला माझा लंड मी तिच्या तोंडात घुसवायला गेलो. आश्चर्य म्हणजे गंगा मावशीने हळूच आपले तोंड उघडले आणि माझा लंड तोंडात घेतला!

मी उत्साहाने पण तरीही हळूवारपणे तिच्या उबदार तोंडात माझा लंड घुसवत गेलो. तिने ओठांचा चंबू केला होता व माझा लंड ओठांच्या वर्तुळाने सगळ्या बाजूने पकडला होता. काहीतरी वेगळेच फिलींग होते ते! त्याची सर ना मा‍झ्या हाताने लंड मूठीत धरण्याला होती ना तिने मघाशी मूठीत धरला त्याला होती.

शेवटी मा‍झ्या मावशीने माझा लंड तोंडात घेतला! ती माझा लंड पुच्चीत घ्यायला तयार नव्हती पण तोंडात घ्यायला तयार झाली. ती मला पुच्ची झवायला देत नव्हती पण तोंड झवायला द्यायला तयार झाली.

क्षणभर मी तसाच थांबलो आणि मग मी तिचे धरलेले डोके हळू हळू मा‍झ्या लंडावर दाबायला लागलो. तसा माझा लंड हळूहळू तिच्या तोंडात गडप होऊ लागला. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाडयाचे टोक तिच्या तोंडाच्या आतल्या भागाला स्पर्श करेपर्यंत मी तिचे डोके दाबत राहिलो आणि मगच मी थांबलो.

अर्धा मिनीट मी तसेच तिच्या तोंडात लंड घालून शांत उभा राहिलो आणि मग मी तिचे डोके धरून मागे ओढले व तिचे डोके मा‍झ्या लंडावर मागे-पुढे करायला लागलो. ती काही करत नव्हती व शांतपणे बसून मला हवे ते करू देत होती. तिचे उबदार तोंड मा‍झ्या लंडाला एक वेगळेच फिलींग देत होते.

गंगा मावशीच्या तोंडातील लाळेने माझा लंड ओलसर झाला होता व तिचे तोंड अगदी सहजपणे मा‍झ्या लंडावर फिरत होते. मी आता दोन्ही हाताने तिचे डोके धरले आणि थोडा अजून स्पीड वाढवत तिचे तोंड मागे-पुढे करू लागलो.

माझी कामवासना उत्तेजनेच्या शिगेला पोहचली. मा‍झ्या लक्षात आले की मी जर थांबलो नाही तर माझा लंड गळणार होता. मावशीच्या तोंडात माझे विर्य-सत्खलन होणार होते. तेव्हा मी जरा थांबलो आणि शांत उभा राहिलो. मा‍झ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तिच्या तोंडात होता.

काही क्षणानंतर मी तिचे डोके स्थिर ठेवून थोडे घटटपणे पकडले आणि माझी कंबर हलवत मी माझा लंड तिच्या तोंडात आत-बाहेर करत राहिलो. आता मी खऱ्या अर्थाने मावशीचे तोंड झवायला लागलो.

जेमतेम सुपाडा तिच्या तोंडात ठेवत मी माझा लंड पुर्ण बाहेर काढत होतो आणि मग पटकन तिच्या तोंडात लंड घुसवत होतो, अगदी माझा सुपाडा तिच्या तोंडाच्या आतल्या भागाला स्पर्श करेपर्यंत. असे करूनही मी कमालीचा उत्तेजित होत होतो आणि माझे सत्खलन कधीही होईल अशी मला भीती वाटू लागली.

खरे तर मला इतक्यात फिनीश व्हायचे नव्हते. मला अजून थोडा वेळ गंगा मावशीच्या तोंडाचा उबदारपणा अनुभवायचा होता. मला अजून थोडा वेळ तिचे तोंड झवायचे होते, तिच्याकडून मला माझा लंड चांगला चोखून घ्यायचा होता. तेव्हा मी तिच्या तोंडातून माझा लंड बाहेर काढून घेतला. मग मी तिला खांद्याला धरून उठवले.

ती उभी राहिल्याने तिच्या साडीचा पदर, जो तिच्या मांडीवर होता तो खाली जमीनीवर पडला. तिचा ब्लाउज आणि ब्रेसीयर अजूनही तिच्या हातावर होती व तिच्या पाठीवर गोळा झाली होती. मग मी तिला बाजूला करून स्वत: त्या चेअरवर बसलो आणि तिला मा‍झ्या समोर ओढून उभे केले.

“मावशी, तुझा ब्लाउज आणि ब्रेसीयर काढ ना पुर्ण. आणि येथे गुढग्यावर बस.”

गंगा मावशी काही बोलली नाही व तिने मुकाटयाने माझे म्हणणे ऐकले. तिने शांतपणे ब्लाउज आणि ब्रेसीयर काढली. मग साडीचा पदर तिच्या पायात अडकत होता म्हणून कंबरेची खोचलेली साडी सोडत तिने ती पुर्णपणे काढून टाकली.

काही क्षण ती माझ्यासमोर तशी पेटीकोटवर उभी राहिली आणि मग खाली गुढग्यावर बसली. मला मावशीच्या गुबगुबीत छातीच्या उभाराचे दर्शन मनसोक्तपणे मिळत होते आणि त्या ॲन्गलने तिच्याकडे बघताना मला ती भलतीच सेक्सी वाटत होती.

मावशीला माझा लंड चोखण्यासाठी काही त्रास होऊ नये म्हणून मी पाठीचा बाक करत चेअरवर खाली सरकलो व चेअरच्या कडेला आलो. तिने एक हात वर केला व माझा कडक लंड आपल्या हातात पकडला. माझी अर्धनग्न मावशी पुढे झुकली आणि तिने आपले ओठ मा‍झ्या लंडावर टेकवले. मग हळूच तोंड उघडत तिने मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला आणि मग हळूहळू माझा पुर्ण लंड तोंडात घेतला.

मी डोळ्यात प्राण आणून तिच्याकडे बघत होतो. मनाला अतिशय सुखावणारे असे ते दृष्य होते. मावशीने माझा लंड चोखायला सुरुवात केली. आपसूक माझे हात तिच्या डोक्यावर गेले आणि मी हलकेच तिच्या केसांत हात फिरवला. मग तिचे डोके मागच्या बाजुने पकडून मी तिचे तोंड मा‍झ्या लंडावर मागे-पुढे करू लागलो.

आजपर्यंत कधीही मी एवढी कामोत्तेजना अनुभवली नव्हती. मला स्वप्नातही वाटले नव्हते की गंगा मावशी इतक्या सहजपणे माझे म्हणणे ऐकेल व मी सांगतो ते करायला तयार होईल. निव्वळ मी सांगतोय म्हणून ती माझा लंड चोखत होती असे अजिबात वाटत नव्हते. उलट तिलाही त्यात मजा वाटतेय असे तिच्या चेहऱ्यावरून दिसत होते.

ज्या उत्कटतेने ती माझा लंड चोखत होती त्यावरून मला वाटू लागले की लवकरच तिच्या तोंडात माझा लंड गळणार होता. तेव्हा मी तिचे डोके धरून तिचा स्पीड कमी केला जेणेकरून माझे सत्खलन लांबले जावे.

मी नक्कीच तिच्या तोंडात माझे वीर्य गाळणार होतो आणि ती माझे वीर्य गिळणार होती यात काहीच शंका नव्हती पण तिच्या चोखण्याचा आनंद अजून काही क्षण घ्यावा म्हणून मी प्रयत्न करत होतो. पण मी कितीही प्रयत्न केला तरी माझी कामोत्तेजना मी फारशी कंट्रोल करू शकलो नाही.

जेव्हा मला वाटले की आता मी जास्त रोखून धरू शकत नाही व कुठल्याही क्षणी मा‍झ्या विर्याची पिचकारी उडणार आहे तेव्हा मी तिचे डोके घटटपणे पकडले आणि मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले.

माझा पुर्ण लंड तिच्या तोंडात घुसलेला होता. पुढच्याच क्षणी मा‍झ्या विर्याची पिचकारी तिच्या तोंडात उडाली. आणि मग एका मागून एक मी वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात सोडू लागलो.

मा‍झ्या विर्याची पहिली पिचकारी नक्कीच डायरेक्ट तिच्या घश्यात गेली होती. त्याने ती शॉक झाली असावी कारण तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे भाव होते व तिने आपले तोंड मा‍झ्या लंडावरून काढून घ्यायचा प्रयत्न केला.

पण मी तिचे डोके मा‍झ्या लंडावर घट्ट पकडले होते तेव्हा ती काही करू शकली नाही. उलट मी तिचे डोके अजून मा‍झ्या लंडावर दाबल्याने मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरल्यासारखे मला वाटले.

तिने किंचीतसा स्वत:ची सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न केला पण तिचा विरोध थंड पडला. माझा लंड तिच्या तोंडात खोलवर जात होता हे तिने मुकाटयाने सहन केले. आता ती विरोध करत नव्हती हे पाहून मी तिचे डोके अजून खाली दाबले.

गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता. काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण...

गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात...

गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले. मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते...

गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले. ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर...

गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती. थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!