गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात होत्या आणि ती त्या गिळत होती.

मी गळायचा थांबलो आणि मी थोडा रिलॅक्स झालो. मी तिचे डोके सोडून दिले आणि चेअरवर आरामात बसलो. जरी मी तिचे डोके सोडले होते तरी ती माझा लंड तोंडात ठेवून बसली होती. मग एखाद मिनीटानंतर तिने आपले तोंड मा‍झ्या लंडावरून काढून घेतले.

गंगा मावशी मागे झाली आणि आपल्या पोटऱ्यावर बसून माझ्याकडे बघू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर अजूनही निर्वीकार भाव होते तेव्हा तिच्या मनात काय विचार चालले आहेत ते कळत नव्हते. मग ती उठली आणि आपला ब्लाउज, ब्रेसीयर उचलत ती बाथरूममध्ये गेली.

बाथरूममधून येत असलेल्या आवाजावरून मी ओळखले की ती तोंड धुवत होती. तिचा खकारे काढत थुंकण्याचा आवाज स्पष्ट येत होता. थोडया वेळानंतर ती बाहेर आली. तिने ब्लाउज आणि ब्रेसीयर अंगात घातली होती पण त्यांचे हूक लावले नव्हते. त्यामुळे तिची छाती नग्नच होती व चालताना हिंडळत होती.

“मजा वाटली का तुला, विजु?” गंगा मावशीने मा‍झ्या बाजूला बसत मला विचारले.

“फारच, मावशी!.” मी उत्तर दिले, “मला तर विश्वासच वाटत नाही की तु माझा लंड चोखलास. आणि मला तुझ्या तोंडात गाळू दिलेस.”

“मग काय करणार मी? तू मला बाजूलाही होऊ दिले नाहीस. जेव्हा तू मा‍झ्या तोंडात गळायला लागलास तेव्हा. उलट माझे डोके गच्च धरून तू मा‍झ्या तोंडात खोलवर वीर्य उडवत राहिलास.” तिने उत्तेजित स्वरात उत्तर दिले पण ती रागावलेली वाटत नव्हती.

“सॉरी, मावशी! मी इतका उत्तेजित झालो होतो की मला कसले भानच राहिले नाही.”

“ठिक आहे रे, विजु. माफी मागायची गरज नाही. खरे तर मीही इतकी उत्तेजित झाले होते की त्या भरात मला कळलेच नाही की तू मा‍झ्या तोंडात वीर्य गाळायला सुरुवात केली आहेस.”

“म्हणजे तुला आवडले ते, मावशी? माझा लंड चोखणे.”

“तुला आवडले का माझी छाती चोखणे?” मावशीने मला उलट प्रश्न केला.

“आवडले. फार मजा वाटली मला.”

“मग मलाही मजा वाटली तुझा लंड चोखायला.” हे मान्य करताना तिचा चेहरा शरमेने लाल झाला होता.

“हो ना! पण फरक इतकाच की तू जेव्हा माझा लंड चोखलास तेव्हा त्यातून तुला काहीतरी मिळाले. म्हणजे माझे वीर्य. पण मी जेव्हा तुझी छाती चोखली तेव्हा मला काही मिळाले नाही. तुझ्या छातीतून दुध येत असल असते तर किती बरं झाले असते. मी मटामटा तुझे दुध प्यायले असते.”

“किती छान कल्पना आहे तुझी, विजु. पण मी गरोदर राहून मला बाळ झाल्याशिवाय मला दुध येणार नाही.

“पण कदाचित मी तुझी छाती चोखत राहिलो. तर तुला दुध येणे चालू होईल, मावशी.” मी चावटपणे हसत तिला म्हणालो.

“तशी शक्यता नाही, विजु. पण तुला जेव्हा वाटले तेव्हा तू माझी छाती चोखू शकतोस.”

“आणि जेव्हा तुला वाटेल तेव्हा तू माझा लंड चोखू शकतेस, मावशी.” मी पुन्हा मिश्कीलपणे हसत तिला म्हणालो. त्यावर गंगा मावशी मनापासून हसली!

नंतर तिने आपल्या ब्रेसीयरची दोन्ही टोके पकडली आणि आपल्या छातीचे उभार त्याने झाकून घेत ब्रेसीयरचा हूक लावायला लागली. तेव्हा मी चावटपणे तिला म्हणालो, “मावशी! कशाला तुझे हे सेक्सी उभार झाकून ठेवतेस? मला आवडेल तू जर त्यांना मुक्त आणि नग्न ठेवलेस तर.”

“अरे नालायका. निव्वळ तुला पहाता यावे म्हणून मी काय अशी नागडी-उघडी घरभर फिरत राहू का?” मावशीने लटक्या रागाने मला म्हटले.

“त्यात काय एवढे, मावशी? जर आपण घरात एकटेच असलो तर मग काय हरकत आहे?. तू तुझी छाती उघडी ठेवत जा म्हणजे मला मनसोक्तपणे त्याचे दर्शन घेता येईल.”

“कल्पना काही वाईट नाही.,” गंगा मावशी चावटपणे हसत म्हणाली, “बघू पुढे. कदाचित मी करेलही तसे काही.”

त्या दिवसापासून गंगा मावशी आणि मा‍झ्यात एक वेगळेच लैंगीक संबंध प्रस्थापित झाले. पुढे काही महिने आमचे लैंगीक संबंध असेच चालू राहिले कारण या प्रकारे आम्ही दोघेही आपापली कामवासना शमवत होतो. आमची लैंगीक भूक काही प्रमाणात भागवत होतो.

मी मावशीच्या छातीचे उभार चोखत असे आणि तिच्या पुच्चीत बोटे घालून, तिचा दाणा चोळून तिला कामतृप्त करत असे आणि ती माझा लंड चोखत असे, चाटत असे व मला चोखून चोखून स्वत:च्या तोंडात गळायला भाग पाडत असे.

आधी आधी मी जेव्हा गंगा मावशीच्या तोंडात झडत असे तेव्हा ती नंतर बाथरूममध्ये जाऊन थुंकत, खाकरत माझे तिच्या तोंडातील वीर्य बाहेर काढत असे. पण पुढे पुढे ती हळूहळू माझे वीर्य गिळून घ्यायला शिकली.

सुरुवातीला ती थोडेच वीर्य गिळायची जे तिच्या घश्यात लंड गेल्यानंतर गळायचे ते पण नंतर ती हळूहळू जास्त वीर्य प्यायला शिकली. मग एक दोन महिन्यानंतर माझे पुर्ण वीर्य गिळून घ्यायची तिला सवय लागली.

तिला मी त्याबद्दल विचारले तर ती म्हणाली की, आधी आधी माझे वीर्य गिळून घ्यायला तिला कसे तरी वाटायचे. पण नंतर हळूहळू तिला ते आवडायला लागले. आणि मग नंतर ती वीर्य गिळून घेताना भलतीच एक्साईट व्हायची. ते ऐकून मला अगदी बरं वाटायचे.

मी विचार करायचो ‘चला! माझे वीर्य मावशीच्या पुच्चीत नाही तरी कमीत कमी तिच्या पोटात तरी जात होते.’ नंतर नंतर मा‍झ्या हे ही लक्षात आले की माझा लंड वीर्य गाळायला लागला की ती मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा घश्यात खोलवर घ्यायची जेणे करून मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या थेट तिच्या घश्यात जाव्या.

मलाही प्रॅक्टीस व्हायला लागली की मावशीचे डोके घट्ट पकडून ठेवायचे आणि तिच्या घश्यात खोलवर लंडाचा सुपाडा सारून तिच्या घश्यातच वीर्य गाळायला सुरुवात करायची. मावशी आता तोंडात खोलवर लंड घेण्यात एकदम एक्सपर्ट झाली होती. तिने तसे केलेले मला जाम आवडायचे आणि तिला सुद्धा तसे केलेले मनापासून आवडायचे.

त्यावेळी ज्या पद्धतीने आणि प्रकाराने आम्ही आमची कामवासना भागवत होतो त्याने मी समाधानी होतो पण कोठेतरी मनाच्या एका कोपऱ्यात माझी इच्छा होती की माझा लंड गंगा मावशीच्या पुच्चीत घालायला हवा आणि तिला झव झव झवावे.

कित्येकदा त्याबद्दल मी तिच्याशी बोललोही आणि तिनेही मान्य केले की तिलाही माझ्याकडून झवून घ्यावेसे वाटते पण तिला भीती वाटत होती की काळजी घेण्यात तिच्या हातून काही चूक झाली तर ती गरोदर राहू शकते.

तिने गर्भनिरोधक गोळ्या घ्यायला सुरुवातही केली होती पण पुढचे काही आठवडे आम्हाला म्हणावा तसा एकांत मिळत नव्हता. मावशीच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवण्यासाठी मी फार उत्सुक होतो व एका पायावर तयार होतो आणि मावशीही झवून घेण्यास तितकीच आतूर झाली होती.

नंतर तीन आठवड्यानंतर आम्हाला म्हणावा तसा एकांत मिळाला. गंगा मावशी चेअरवर बसली होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर हात ठेवले. आणि मग आमच्यातील लैंगीक क्रिडा चालू करण्याच्या आमच्या नेहमीच्या पद्धतीने मी हात खाली नेवून तिच्या छातीचे उभार दाबायला लागलो.

तिने मा‍झ्या हातावर हात ठेवून माझा हात अजून तिच्या छातीवर दाबायला सुरुवात केली. मग काही क्षणानंतर मी तिच्या पुढे जाऊन उभा राहिलो. ती जणू माझी वाटच बघत होती अश्या तऱ्हेने तिने मा‍झ्या लंडाला मा‍झ्या शॉर्टवरून हात लावला.

थोडा वेळ माझा लंड तसा शॉर्टवरून चोळल्यावर तिने माझी शॉर्ट खाली खेचली आणि माझा कडक लंड मोकळा केला. मग गंगा मावशी खाली वाकली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली.

इतर वेळी तिने माझा लंड असा चोखायला सुरुवात केली की मी तिच्या तोंडात गळायला उत्सुक असे पण आज मी तेवढा उत्सुक नव्हतो. कारण मला तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवायचे होते आणि माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत गाळायचे होते.

मावशी गर्भनिरोधक गोळ्या घेत होती हे मा‍झ्या लक्षात होते आणि आमचे बोलणे झाले होते की चान्स मिळाला की ती मला झवायला देणार होती. तेव्हा मी तिला अधीरतेने विचारले, “मावशी आपण झवूया ना? तू बोलली होतीस की पुढच्या वेळी चान्स मिळाला की आपण करूया म्हणून.”

“हो! मी म्हणाले होते. पण मला तुझा लंड थोडा वेळ चाटू दे. मला फार आवडतो तुझा लंड चोखायला.” तिने माझा लंड तोंडातून काढत म्हटले आणि पुन्हा ती माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली.

नंतर गंगा मावशी मला झवायला देणार होती तेव्हा आत्ता तिच्या चोखण्याबद्दल माझी काही हरकत नव्हती. पण सवयीचा परिणाम म्हणतात तसे जेव्हा ती उत्कटतेने माझा लंड चोखायला लागली तसे मा‍झ्या लंडातून सत्खलनाच्या भावना उफळू लागल्या तेव्हा मी तिला म्हणालो, “इतक्या जोरात चोखू नको ना, मावशी. मी झडण्याच्या बेतात येतो.”

त्यावर तिने माझा लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि माझ्याकडे बघत ती हसू लागली. मी तिचे हात पकडत तिला उठवत म्हणालो, “बस्स झाले चोखणे आता. चल! आपण तुझ्या रूममध्ये जाऊया.” असे बोलून मी गंगा मावशीला खेचून उठवले.

ती काही न बोलता गुपचूप उठली. मग आम्ही एकमेकांच्या कंबरेत हात घातले आणि एकमेकांना चिटकून आम्ही चालत आत गेलो. मावशीच्या रूमच्या दारात पोहचल्यावर ती मला म्हणाली, “मी एका मिनीटात टॉयलेटला जाऊन येते, विजु. तू आत जा आणि माझी वाट बघ.”

गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता. काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण...

गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो. गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून...

गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले. मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते...

गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले. ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर...

गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती. थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!