गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले.

मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते लोकेट करायला मला काही सेकंद गेले. पण एकदा भोक सापडल्यावर मी माझे बोट पटकन आत घातले. लोण्यात सुरी फिरवावी तसे माझे बोट तिच्या ओलसर पुच्चीच्या भोकात शिरले. मला तिची पुच्ची गरम भासत होती. भोकाच्या आत मला चिकट मऊ असा मांसलपणा जाणवत होता.

त्या क्षणाला माझी कामवासना अनावर झाली आणि मा‍झ्या मनात पाशवी विचार आला की गंगा मावशीला खसकन चेअरच्या कडेवर पुढे खेचावे आणि पटकन नागडे होऊन गपकन तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवायला सुरुवात करावी.

‘गंगा मावशीला झवावे’ ही कल्पना एकदम उत्तेजक होती पण तसे पटकन करण्याची हिंमत माझ्यात नव्हती. मी या आधी कोणाला झवलो नव्हतो तेव्हा कोणालातरी झवावे ही माझी इच्छा होतीच तेव्हा चान्स घेऊन मावशीच्या पुच्चीत काही क्षणा पुरता का होईना आपला लंड घालावा असे मला वाटले.

तेव्हा मी तिच्या साइडने दोन्ही हात मागे नेत तिला चेअरवर पुढे ओढले. आणि मग मी गुढग्यावर तसेच उभे राहत सरळ झालो व माझी शॉर्ट खाली खेचली. मग मी माझा कडक लंड शॉर्टमधून बाहेर काढला आणि हातात धरून पुढे झालो.

मावशीच्या लक्षात आले की मी काय करतोय आणि तिने मला थांबवत म्हटले, “नको! नको. असे काही करू नकोस.”

“का, मावशी?”

“हे बरोबर नाही. आपण असे काही करायला नाही पाहिजे.”

“पण का, मावशी? मी फक्त आत घालून बघतो.” मी अजीजी करत म्हणालो.

“नाही, विजु. हे योग्य नव्हे. आपण असे संबंध ठेवता कामा नये.” मावशीने निर्वीकारपणे म्हटले.

“मी काही करत नाही, मावशी. फक्त आत घालून बघतो. मी तुझ्या आत गळणार नाही. आत घातल्यानंतर कसे वाटते ते मला पहायचे आहे.”

“नाही, विजु. मला भीती वाटते. एकदा हे संबंध चालू झाले की आपला आपल्यावर ताबा रहाणार नाही. तसेही हे योग्य नव्हे. हे पाप आहे.” असे बोलून ती चेअरवर मागे सरकली जेणेकरून मी जबरदस्तीने तिच्यात घालायचा प्रयत्न करू नये म्हणून.

आमचे हे बोलणे होत असताना माझे बोट मी अजूनही गंगा मावशीच्या पुच्चीत घालत होतो. ती मला तिच्या पुच्चीत लंड घालून देत नव्हती पण मी तिच्या पुच्चीत बोट घातलेले तिला चालत होते. तेव्हा लंड नाही तर बोट सही. असा विचार करत मी माझे बोट तसेच तिच्या पुच्चीत ठेवले.

मी विचार करत होतो की मावशीच्या पुच्चीत बोट घालून घालून मी तिला कामोत्तेजीत करेल आणि मग ती माझ्याबरोबर अजून काही करायला तयार होईल.

आता जेव्हा मला तिला ह्या अवस्थेत हातळायची संधी मिळाली होती तेव्हा ही संधी सोडायला मी तयार नव्हतो. तेव्हा मी तिच्या पुच्चीत बोट आत-बाहेर करू लागलो.

बोट आत-बाहेर करताना मा‍झ्या इतर बोटांचा स्पर्श तिच्या पुच्चीच्या वरच्या जागेला झाला की ती किंचीतशी दचकायची. तिचे अंग शहारायचे आणि तिचे कंबर किंचीत उचलली जायची. जणू तिला पुच्चीच्या वरच्या त्या भागावर तिला अजून स्पर्श हवा होता.

आता जर गंगा मावशीला ते हवे होते तर मग ती मला पुच्चीत लंड घालून द्यायला विरोध का करतेय? पुन्हा तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालायची माझी इच्छा उफाळून वर आली. मी काकुळतीला येवून तिची मनधारणी करू लागलो.

“प्लीज, मावशी!. फक्त एकदाच मला करू दे. फक्त एकदा मला तुझ्यात घालू दे. मी तुला वचन देतो. की मी फक्त तीन चार वेळा आत-बाहेर करेल. मी तुझ्या आत गळणार नाही. फक्त आत घालेल आणि ३-४ वेळा आत-बाहेर करून बाहेर काढेल. मी तसे वचन देतो तुला.”

“नको विजु, नको! गेले कित्येक दिवस. दिवस काय कित्येक महिने झाले. तुझ्या काकांनी आणि मी संभोग केलेला नाही आहे. मला भीती वाटते की तु मा‍झ्या आत गळशील आणि मी प्रेग्नंट राहील.”

“अस काय करते ग, मावशी. मी अजूनपर्यंत कधी कोठल्या मुलीबरोबर सेक्स केला नाही. स्त्रीच्या आत घातल्यावर कसे वाटते हे मला अनुभवायचे आहे. मी या आधी कोणा मुलीची छाती पण चोखली नव्हती. पहिली वेळ आज मी एका स्त्रीची छाती चोखली आहे. आणि मला स्त्रीच्या आत घालायचा अनुभवही घ्यायचाय.”

“तू कधी कोणाची छाती चोखली नाहीस?” गंगा मावशीने मिश्कीलपणे मला विचारले, “तुझ्या आईची छाती चोखली होती ना तू. लहान असताना.”

“हो! पण मी लहान होतो ना तेव्हा. आता मी मोठा झालो आहे. ह्या वयात मी कोणाची छाती चोखली नव्हती. तुझीच छाती मी पहिली वेळ चोखलीय.”

“आणि तू कोणा मुलीबरोबर केले नाहीस? तुझ्या गर्लफ्रेंड वगैरे बरोबर.”

“नाही मावशी. तेव्हा तू मला करायला दे. मी आत-बाहेर करणार नाही. मी तुझ्यात फक्त घालून बघेल.”

“नको ना, विजु. तू मा‍झ्या आत घातला तर तू नक्कीच आत-बाहेर करायला लागशील. मग मला तुला थांबवावेसे वाटणार नाही आणि मग आपण शेवटपर्यंत वहावत जावू. मला भीती वाटते की आपल्या निष्काळजीपणामुळे मी प्रेग्नंट राहील.”

“याचा अर्थ मला तुझ्या आत घालायला कधीही मिळणार नाही? तुला करायला मला कधीच मिळणार नाही? सांग ना मावशी?”

“ओह, विजु. मी सांगू शकत नाही. मला नाही माहीत.” गंगा मावशी उदास स्वरात उत्तरली. पण आश्चर्य म्हणजे ती जोरजोराने श्वास घेत होती. तिच्या अवस्थेवरून कळत होते की ती अजून उत्तेजित झाली आहे.

मा‍झ्या लक्षात आले की गंगा मावशी सहजा सहजी मला झवायला देणार नाही. पण आत्ता मला तिच्याबरोबर इतके काही करायचा चान्स मिळाला होता व आमचे संबंध ह्या थरापर्यंत आले होते तेव्हा मी त्याचा वेगळ्या प्रकारे फायदा घ्यायचे ठरवले.

ती मला तिच्या पुच्चीत लंड घालू देत नव्हती तर कमीत कमी तिच्या तोंडात तरी लंड घालावा. मला तिच्या तोंडात गळायचे नव्हते पण तिच्या तोंडात लंड देऊन तिला माझा लंड चोखायला लावायचा होता. तिने माझा लंड व्यवस्थित चोखला तरी मी खूष होणार होतो.

तेव्हा मी तिच्या पायांमधून उठलो आणि तिच्या डाव्या बाजूला गेलो. खाली वाकून मी तिच्या डाव्या छातीचा उभार तोंडात घेतला आणि चोखू लागलो. त्याचबरोबर मी माझा डावा हात तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो.

ती स्तब्ध बसून होती आणि मला हवे ते करू देत होती. तिचा हात सरळ खाली लोंबत होता आणि मा‍झ्या कडक लंडाला त्याचा ओझरता स्पर्श होत होता. मी कंबरेची हालचाल करून माझा लंड तिच्या हातात जाईल याचा प्रयत्न करू लागलो.

मला काय हवे आहे ते गंगा मावशीने ओळखले! तिने आपला हात उचलला आणि माझा कडक लंड आपल्या हातात पकडला. किती गरम भासत होता गंगा मावशीचा हात! स्वत:पेक्षा दुसऱ्याचा हात आपल्या लंडाला जास्त सुख देतो ह्याचा अनुभव मला होऊ लागला.

मी कंबरेची थोडी विचीत्रच हालचाल करू लागलो जेणेकरून माझा लंड तिच्या मुठीत थोडासा मागे-पुढे व्हावा. आणि तीही आपली मूठ मा‍झ्या लंडावर मागे-पुढे करू लागली. दुसऱ्याच्या हाताने मूठ मारायचा खरा आनंद मला मिळू लागला.

माझा लंड पकडल्याबरोबर तिचे अंग कंप पावलेले मला जाणवले होते आणि गंगा मावशीच्या हालचाली बदलल्या. ती जोरजोराने श्वास घेवू लागली. ती आपली कंबर हलकेच हलवू लागली.

माझी दोन बोटे तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर होत होती आणि मा‍झ्या अंगठयाचा मागचा भाग तिच्या पुच्चीवरील दाण्यावर घासत होता. त्यानेच बहुतेक ती जास्त उत्तेजित होत होती.

तिच्या उजव्या हाताने ती कधी माझे डोके धरून आपल्या छातीवर दाबत होती तर कधी आपला हात मा‍झ्या तिच्या पुच्चीवरील हातावर नेवून माझा हात आपल्या पुच्चीवर घासण्याचा प्रयत्न करत होती. तिने माझा हात सोडून दिला की मी तिने दाखवले तसे तिची पुच्ची घासत होतो.

अचानक तिचे अंग ताठ झाले! तिने माझा लंड घटटपणे आपल्या डाव्या हातात पकडला. तिचा उजवा हात मा‍झ्या तिच्या पुच्चीवरील हातावर आला व तिने माझा हात तिच्या पुच्चीवर दाबून ठेवला. तिने कंबर उचलून धरून ठेवली. तिचे अंग किंचीत थरथरत होते. असे वाटत होते की ती कोठलेतरी सुख अनुभवत होती.

मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली असावी. त्यावेळी स्त्रियांच्या कामतृप्तीबाबत मला फारसे ज्ञान नव्हते पण मा‍झ्या ऐकीव माहितीवरून मी तो अंदाज बांधला. मी अजूनही तिची छाती चोखत होतो व तिच्या पुच्चीत माझी बोटे घातलेली होती.

गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता. काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण...

गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात...

गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो. गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून...

गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले. ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर...

गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती. थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!