गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता.

काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण नागडी झाली होती व तिचा चेहरा स्त्री-सुलभ लज्जेने लाल झाला होता. मी माझे हात पसरले आणि मावशी मा‍झ्या कवेत आली. मी नागडेपणे बेडच्या कडेला बसलो होतो आणि नागडी मावशी मा‍झ्या मांडयांमध्ये उभी राहून मला बिलगली होती.

माझे डोके गंगा मावशीच्या दोन्ही छातीच्या घळीत विसावले होते व मी तिला कंबरेला मिठी मारली होती. तिने माझे डोके आपल्या छातीशी धरून मला मिठी मारली होती.

आम्ही दोघेही एकमेकांच्या नग्न शरीराचा ऊबदारपणा अनुभवत होतो. मग माझे हात तिच्या कंबरेवरून खाली सरकले व मी तिचे भरगच्च नितंब चोळायला लागलो. नंतर मी डोके उचलले आणि तिच्या डाव्या छातीवरचा निप्पल तोंडात घेऊन मी चघळू लागलो.

थोड्या वेळाने माझा उजवा हात तिच्या नितंबाच्या फटीत शिरला आणि माझा डावा हात पुढे आणत मी तिच्या पुच्चीवर ठेवला. गंगा मावशीला कल्पना आली की मी काय करतोय तेव्हा तिने आपले पाय थोडे फाकवत आपल्या मांडीत मला जागा करून दिली.

मी आता तिच्या दोन्ही छातीवरचे निप्पल आळीपाळीने चोखू लागलो आणि त्याचवेळी मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा उजवा हात घालून तिची फट घासू लागलो व पुढून तिच्या पुच्चीत मा‍झ्या डाव्या हाताची बोटे घालून तिला बोटाने झवू लागलो.

मावशीच्या नितंबाच्या फटीतून माझी बोटे घासत असताना मी तिच्या गुद्द्वाराचे भोक चोळत होतो आणि डिवचत होतो. पुढून तिला बोटांनी झवताना मी मा‍झ्या अंगठ्याची मागची बाजू तिच्या पुच्चीच्या दाण्यावर घासत होतो.

एकाच वेळी तीन तीन नाजूक आणि संवेदनशील भागांवर होत असलेल्या मर्दनामुळे गंगा मावशीची कामवासना शिगेला पोहचत होती. ती एका हाताने माझे डोके घट्ट पकडून आपल्या छातीवर दाबत होती तर दुसऱ्या हाताने माझी पाठ पुढे दाबत होती. आपली कंबर हलवून ती मा‍झ्या तिच्या पुच्चीतील बोटावर धक्के मारत होती.

शेवटी न रहावून ती म्हणाली, “विजु तू थांब आता. नाहीतर मी तुझ्या हातावरच झडेल इतकी मी कामोत्तेजीत झाले आहे.

“मग कशाला अजून वेळ घालवतेस? चल वर ये तू मावशी आता.” असे म्हणत मी तिला सोडून दिले.

ती पटकन बेडवर आली आणि आपल्या पाठीवर पडली. मी लगेच तिच्या बाजूला पडलो आणि मी तिला साईडने मिठी मारली. मग मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि आम्ही चुंबन घेवू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता मी एका हाताने तिच्या छातीचे उभार दाबत होतो.

थोडा वेळ अशी चुम्माचाटी आणि दाबादाबी झाल्यावर मी डोके वर उचलले आणि मावशीच्या डोळ्यात खोलवर पहात मी तिला विचारले, “करूया सुरुवात आता, मावशी? तू तयार आहेस ना माझा लंड पुच्चीत घ्यायला?”

त्यावर गंगा मावशीने काही न बोलता फक्त डोळ्यांची संमतीदर्शक हालचाल केली. तिच्या चेहऱ्यावर सिरीयस भाव होते आणि मीही थोडा सिरीयस झालो. ज्या क्षणाची मी कित्येक महिने वाट पहात होतो तो क्षण येवून ठेपला होता.

मी उठलो आणि तिच्या मांडयांमध्ये आलो. तिने मांड्या थोडया फाकवून मला जागा करून दिली. माझी नजर तिच्या केसाळ पुच्चीवर खिळली होती. मी गुढग्यावर बसलो आणि एक हात तिच्या बगलेत ठेवून दुसऱ्या हाताने मी माझा लंड पकडला. मग खाली झुकत मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर टेकवला.

मग एका हातावर मा‍झ्या अंगाचा तोल सांभाळत मी अजून खाली झुकलो आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या भोकात घातला. तिच्या पुच्चीच्या आतील भाग मा‍झ्या लंडाला एकदम गरम भासला!

तिच्या पुच्चीचा स्पर्श मला तिच्या तोंडाच्या स्पर्शासारखा वाटत होता, खरे तर तिच्या तोंडात लंड घालण्याच्या फिलींगपेक्षा हे फिलींग वेगळे होते. तिच्या तोंडापेक्षा तिची पुच्ची घट्ट होती आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्याने चांगलाच जखडला होता.

मी हळू हळू माझा राहिलेला लंड तिच्या पुच्चीत सारू लागलो. एक एक सेंटीमीटर करत करत माझा लंड मावशीच्या पुच्चीत गडप होत गेला. माझे अंग मी खाली सोडले आणि हलकेच मावशीच्या अंगावर पहुडलो.

जरी मी तिच्या अंगावर पडलो होतो तरी माझे पुर्ण वजन मा‍झ्या हातावरच होते. तिच्या छातीचे भरीव उभार मा‍झ्या छातीखाली चिरडले होते. एक हलका धक्का मारत मी माझा राहिलेला लंड तिच्या पुच्चीत मुळापर्यंत सारला आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले.

शेवटी एकदाचा मी गंगा मावशीच्या पुच्चीत माझा लंड घातला! काही क्षणात आता मी तिची पुच्ची झवायला सुरुवात करणार होतो. ह्या क्षणासाठी गंगा मावशी माझ्याप्रमाणेच आतूर झालेली होती कारण तिने मला जोरात मिठी मारली होती व ती आतुरतेने माझे चुंबन घेवू लागली.

काही क्षण चुंबन घेतल्यावर तिने तोंड बाजूला घेतले आणि ती मा‍झ्या कानात कुजबुजली, “ओह विजु!. शेवटी आपण हे केले. तुझा लंड मा‍झ्या पुच्चीत गेलाच. शेवटी एकदाचा तुला मला झवण्याचा चान्स मिळाला.”

“हो मावशी. शेवटी एकदाचा मी तुला झवतोय. तुझी पुच्ची मला झवायला मिळाली. थॅंक्स! मला चान्स दिल्याबद्दल.”

“अरे थॅंक्स कशाला म्हणतोस. तुझ्यासारखेच मलाही हे हवे होते.” असे म्हणत तिने मा‍झ्या कंबरेभोवती आपल्या पायांचा विळखा दिला आणि मला अजून जखडून घेतले.

मी थोडे वर व्हायचा प्रयत्न केला जेणे करून तिला झवायला सुरुवात करावी पण तिने मला थांबवत म्हटले, “हलू नकोस, विजु जरा. थोडा वेळ आपण असेच पडून राहू. मला तुझ्या लंडाचा स्पर्श मा‍झ्या पुच्चीत अजून थोडा वेळ अनुभवू दे.”

“आता धीर नाही धरवत, मावशी. हे असे तुझ्या पुच्चीत करायला मिळावे म्हणून मी किती झुरलो आहे.” असे म्हणत मी जोर लावून वर झालो व माझा लंड तिच्या पुच्चीतून सुपाडयापर्यंत बाहेर काढत मी पुन्हा आत सारला.

मग तिच्या पुच्चीत अजून एक-दोन वेळा लंड आत-बाहेर करत मी तिला म्हणालो, “असे करताना किती मजा वाटते म्हणून सांगू तुला मावशी. मा‍झ्या कल्पनेपेक्षाही जास्त सुख मला वाटतेय.” असे बोलून मी पटपट तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करू लागलो.

“मी सुद्धा, विजु. तुझा लंड पुच्चीत घेऊन मला वाटले होते त्यापेक्षा जास्त कामसुख मी अनुभवतेय.” असे बोलताना गंगा मावशीचे डोळे नशेत असल्यासारखे अर्धोन्मिलीत झाले होते.

तिच्या चेहऱ्यावर एक अनामिक हास्य फुलले होते. ती दात ओठ खात आता मा‍झ्या धक्क्याला खालून वर कंबर हलवत प्रत्युत्तर देत होती.

जेव्हा मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढत असे तेव्हा ती माझ्याभोवतीचा तिच्या पायाचा आणि हाताचा विळखा किंचीत सोडत असे आणि जसे मी धक्का मारत लंड तिच्या पुच्चीत सारत असे तसे ती पुन्हा मला हाता-पायाच्या विळख्यात जखडून घेत असे. हळूहळू माझा झवण्याचा स्पीड वाढला आणि तिच्या हालचालीही वाढल्या.

माझासाठी आयुष्यभर लक्षात राहिल अशी ती वेळ होती. मी गंगा मावशीला झवत होतो. मी तिच्या अंगावर पडलो होतो. माझे गाल तिच्या गालावर घासत होते. मा‍झ्या पाठीवर आपल्या हाताचा विळखा घालून तिने मला मिठी मारली होती.

खाली तिने पायाने मा‍झ्या पायांना विळखा घातला होता. मी तिच्या दोन्ही बगलेतून माझे दोन्ही हात टाकून तिचे खांदे पकडले होते. पुच्चीत लंड घालताना मी तिच्या खांद्याला धरून तिला खाली खेचत होतो आणि जोर जोराने तिला झवत होतो.

गंगा मावशीला झवायला मला इतकी मजा वाटत होती. तिचे तोंड झवण्यापेक्षा पुच्ची झवणे एकदम वेगळे होते. तिचे तोंड झवताना माझ्यापेक्षा तिच्या तोंडाची हालचाल जास्त असायची पण तिची पुच्चीत झवताना माझ्याकडून जास्त हालचाल होत होती.

एखाद्या रानटी जनावरासारखे आम्ही दोघे एकमेकांवर तुटून पडलो होतो व उत्कटतेने झवत होतो. त्याक्षणी माझी कामवासना ज्या थराला होती इतकी कामवासना मी कधी अनुभवली नव्हती.

लवकरच मी विर्य-सत्खलनाच्या शिखरावर पोहचू लागलो. गंगा मावशीच्या हालचालीवरून तीही कामतृप्तीच्या जवळपास आल्यासारखी वाटत होती.

“ओह विजुऽऽऽऽ. मी झडायला आलेय. अजून जोरात झव मला. अजून जोर लाव. माझा दाणा घासू दे अजून. ओह. आह. विऽऽजुऽऽऽऽऽ.”

“ओह मावशीऽऽऽ. मीऽऽ पणऽऽऽ गळायलाऽऽऽ आलोयऽऽऽ.”

आणि आम्हा दोघांचाही बांध फुटला! गंगा मावशीने मला अतिशय घटटपणे मिठी मारून धरून ठेवले. तिने आपली कंबर उचलून मा‍झ्या लंडावर दाबून धरली. त्याने माझा स्फोट झाला आणि मी तिच्या पुच्चीत वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडू लागलो.

तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडताना मीही तिला घट्ट मिठी मारून पकडून ठेवले. कितीतरी वेळ आम्ही तसे एकमेकांना घट्ट मिठी मारून पकडून धरले होते. माझे तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडणे जवळ जवळ बंद झाले पण तरीही मी तिला मिठी मारून पडलो होतो.

सर्वप्रथम तिने आपली मिठी ढिल्ली केली आणि मला सोडून दिले. मी हळूच तिच्या अंगावरून तिच्या बाजूला कलंडलो आणि तिला चिटकून पडून राहलो आणि गंगा मावशी आणि मा‍झ्यात झवाझवीचे संबंध चालू झाले.

गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात...

गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो. गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून...

गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले. मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते...

गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले. ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर...

गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती. थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!