गंगा मावशी भाग : ३

दोन तीन दिवसानंतर मला तशी संधी मिळाली. त्या दुपारी गंगा मावशी आणि मी दोघेच घरात होतो आणि मावशी चेअरवर बसून शिवणकाम करत होती. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या खांद्यावर मी माझे हात ठेवले.

ती क्षणभर स्तब्ध झाली आणि पुन्हा शिवणकाम करत राहिली. एकदा दोनदा तिच्या खांद्यावर हात फिरवल्यानंतर मी माझे हात पाठीमागून तिच्या बगलेत आणले. मग गेल्या वेळेसारखे मी हात तिच्या बगलेत घुसवले आणि तिने मला हात घुसवून दिले.

माझी बोटे तिच्या छातीच्या उभाराला जेमतेम स्पर्श करत होती आणि मी ३/४ सेकंद तेथे थांबून बघू लागलो की तिची काय प्रतिक्रिया आहे ते. पण तिने काही केले नाही व ती शिवणकाम करत राहिली. तेव्हा मी हात पुढे केले आणि माझा हाताचे पुर्ण पंजे मावशीच्या छातीच्या उभारावर ठेवले. मग मी हळूहळू तिची छाती दाबू लागलो.

ती शिवणकाम बंद करून तशीच बसून राहिली आणि मी हळूवारपणे माझी बोटे तिच्या उभारावर दाबत राहिलो. तिच्या छातीचे उभार चांगलेच मोठे होते व हाताच्या पंज्यात बसत नव्हते तेव्हा मी तिच्या छातीचा एक एक भाग आळीपाळीने दाबत होतो, प्रथम खालचा भाग, मग मधला भाग आणि मग वरचा राहिलेला भाग.

मला फार मजा वाटत होती. एवढया फुरसतमध्ये मावशीची छाती दाबायला मिळत होती आणि मी कामोत्तेजीत होत चाललो होतो. माझा लंड आधीच पॅन्टमध्ये कडक होत चालला होता.

पण जसे मी ठरवले होते तसे मला आता गंगा मावशीच्या नग्न छातीशी खेळावेसे वाटत होते. तेव्हा मी माझे हात तिच्या बगलेतून काढून घेतले आणि पुन्हा तिच्या खांद्यावर ठेवले.

मग मी तिच्या डाव्या खांद्यावरील साडीचा पदर खाली सारला आणि माझे हात तिच्या खांद्यावरून पुढच्या बाजूला तिच्या छातीच्या उभारावर सरकवू लागलो. मी थोडेसा खाली वाकलो आणि माझे हात तिच्या छातीच्या उभारावर पोहचले. ह्या पोजीशनमध्ये मावशीची छाती दाबायला मला अजूनच मजा वाटत होती. मी मनसोक्तपणे तिची छाती चिवडली.

गंगा मावशीच्या ब्लाउजच्या आत हात घालायला मी आतूर झालो होतो तेव्हा मी हात वर तिच्या ब्लाउजच्या गळ्यावर आणला आणि ब्लाउजमध्ये हात घालायचा प्रयत्न केला. पण ब्लाउजचा गळा छोटा असल्याने आणि हूक टाईट असल्याने माझा हात ब्लाउजमध्ये शिरेना.

मा‍झ्या हाताची बोटे जेमतेम तिच्या ब्लाउजमध्ये शिरत होती व त्यांचा स्पर्श आतील तिच्या ब्रेसीयरला फक्त होत होता. तेव्हा मी बोटे बाहेर काढली आणि तिच्या ब्लाउजचे हूक काढायला सुरुवात केली. वरचे दोन ती हूक काढल्यावर तिचा ब्लाउज गळ्याला थोडा मोकळा झाला. मग मी हात वर आणून गंगा मावशीच्या मोकळ्या गळ्यात घुसवला.

आता माझा हात सहजपणे तिच्या ब्लाउजमध्ये घुसला आणि मी तिची छाती ब्रेसीयरवरून दाबू लागलो. हूक काढल्याने ब्लाउज बऱ्यापैकी लूज झाला होता आणि मला व्यवस्थित तिच्या छातीचे उभार कुस्करायला मिळत होते.

मी ब्रेसीयरची पुढची बाजू चाचपून पाहिली तर तेथे हूक आहे हे मा‍झ्या लक्षात आले. ते कळल्यावर मी आनंदाने तिच्या ब्रेसीयराचा हूक उघडायला गेलो. हूक उघडायला मला थोडा त्रास झाला पण मी कसाबसा हूक काढण्यात यशस्वी झालो.

गंगा मावशी पुर्णवेळ गप्प बसून होती आणि मला हवे ते करून देत होती. जणू ती मा‍झ्या हातातले खेळणे आहे अश्या तऱ्हेने मी तिला हवे तसे हाताळत होतो, वापरत होतो. ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर मी ब्रेसीयर तिच्या उभारावरून बाजूला केली आणि तिच्या नग्न छातीला हात लावला.

वाऊ! किती गरम गरम भासत होती तिची छाती!. तिच्या छातीची नग्न त्वचा अगदी मुलायम होती. तिच्या छातीवरील स्तनाग्रे ताठ झाली होती व मा‍झ्या बोटाला निबर लागत होती.

मावशीच्या नग्न छातीला प्रथमच हात लावायला मला मिळत होता आणि त्याने मी कमालीचा कामोत्तेजीत झालो होतो. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये माझा लंड कडक झाला होता व तो आचके देत होता.

मला आश्चर्य वाटत होते की गंगा मावशी मला थांबवण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नव्हती. मी तिच्या मागे असल्याने मला कळत नव्हते की तिच्या चेहऱ्यावर काय भाव आहेत आणि तिला नक्की काय वाटत आहे. फक्त तिच्या दिर्घ श्वासाची गती, ती सोडत असलेले लांब उसासे आणि तिचे किंचीत कन्हणे सुचीत करत होते की तीही उत्तेजित होत होती.

बराच वेळ मी तसे मावशीची छाती दाबत होतो, कुस्करत होतो. मग मी तिच्या ब्लाउजमधून माझे हात बाहेर काढले आणि तिच्या ब्लाउजचे उरलेले सगळे हूक काढले.

मग मी तिच्या दोन्ही उभारावरून ब्लाउज बाजूला केला आणि नंतर तिच्या डाव्या खांद्यावरून ब्लाउज खाली सरकवला व नंतर ब्रेसीयरची पटटी. आणि मग उजव्या खांद्यावरून मी ब्लाउज खाली सरकवला, ब्रेसीयरच्या पटटीसकट.

वरतून खाली बघितल्यावर आता मला मावशीची नग्न छाती दिसत होती. मा‍झ्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी सेक्सी आणि सुंदर वाटत होते तिच्या छातीचे उभार!. दुधाळ, गुबगुबीत आणि भरीव!

गंगा मावशीची नग्न छाती तशी वरच्या ॲन्गलने बघून माझी कमवासना अजून भडकली. मला तिची छाती चोखायचा मोह अनावर झाला. मी पटकन तिच्या पुढच्या बाजूला आलो.

क्षणभर आमची नजरानजर झाली. मावशीचा चेहरा निर्विकार होता. त्यावरून कळत नव्हते की तिला ह्या प्रकाराची मजा वाटत होती की किळस. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. मला एका स्त्रीची छाती नग्न बघायला मिळतेय आणि हातळायला मिळतेय आणि ती स्त्री माझी लाडकी गंगा मावशी आहे ह्या सुखापुढे मला कसलीही पर्वा नव्हती.

मी पटकन तिच्यासमोर गुढग्यावर बसलो. तिचे पुर्ण उभार मला व्यवस्थित दिसावेत म्हणून मी तिच्या दोन्ही उभाराच्या बाजूला गोळा झालेला ब्लाउज आणि ब्रेसीयर अजून बाजूला केला.

प्रथमच इतक्या जवळून मी एखाद्या स्त्रीची नग्न छाती बघत होतो आणि डोळे मोठे करून मी पापणी न लवता ती छाती बघत होतो. गुढग्यावर बसल्याने माझा चेहरा बरोबर तिच्या छातीच्या लेवलला आलेला होता.

प्रथम मी हाताने तिचे दोन्ही उभार पकडले आणि तोलून पाहिले. अंगठयाने मी त्यावरील कडक स्तनाग्रे डिवचून पाहिली. मग पटकन पुढे वाकत मी तिच्या डाव्या छातीवरचा निप्पल मा‍झ्या तोंडात घेतला.

तोंडाच्या आत प्रथम मी जीभेने तिचा निप्पल चाटला. मग दाताने हलकासा चावला. मग मी तो निप्पल हिरडयात पकडून चघळला. मा‍झ्या जोरात चोखण्याने गंगा मावशी शहारली आणि तिच्या अंगावर काटा उभा राहिला.

आहाहाहा! काय मऊ मऊ भासत होता तिचा निप्पल मा‍झ्या तोंडात! असे वाटत होते की द्राक्ष तोंडात घेतले आहे आणि चोखत आहे. मी तोंड अजून वासले व तिच्या निप्पल भोवतालच्या अरोल्यासकट जमेल तितका तिचा उभार मा‍झ्या तोंडात घेतला आणि तिचा निप्पल व छाती चोखू लागलो.

तिचे अंग अजून शहारत होते. ब्लाउज आणि ब्रेसीयर अजूनही गंगा मावशीच्या दंडावर होते त्यामुळे तिला हात पटकन वर करता आले नाही पण तरीही तिने कसेबसे हात वर केले आणि मा‍झ्या डोक्यावर ठेवले.

मी तिची छाती चोखत राहिलो आणि ती माझे डोके आपल्या छातीवर धरून राहिली. मध्ये मध्ये शहारत ती माझे डोके आपल्या छातीवर जोरात दाबत होती ज्याने मला तिच्या छातीचा उभार शक्य होईल तेवढा तोंडात घ्यावा लागत होता व चोखावा लागत होता.

गंगा मावशीची छाती चोखता चोखता माझा लंड चांगलाच कडक झाला होता. नॉर्मली माझा लंड असा कडक झाला की मी मूठ मारतो. मूठ मारून लंड गाळल्यावरच माझे कामुक मन शांत होते व लंड शांत होतो तेव्हा मी विचार करू लागलो की तिची छाती चोखता चोखता मी मूठ मारू का?

मा‍झ्या मनात त्याक्षणी मूठ मारायचा विचार जरी आला तरी तसे काही करण्याची माझी डेअरींग झाली नाही आणि डेअरींग करून मी मूठ मारायला जरी गेलो तरी तिने मला तसे काही करू दिले नसते. त्या वयात मला झवाझवीचे पुर्ण ज्ञान नव्हते आणि गंगा मावशीला झवण्याच्या कल्पनेने मी थोडा घाबरलो.

जरी तिने मला झवायला दिले तरी तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची डेअरींग माझ्यात नव्हती. तेव्हा वेळ आली तर फार फार तर मी तिच्या पुच्चीत बोटे घालून तिला बोटाने झवायची डेअरींग करू शकत होतो.

तेव्हा तशी डेअरींग करावी ह्या हेतूने मी माझा एक हात खाली आणला आणि गंगा मावशीच्या साडीत घालून तिच्या मांडयांमध्ये आणला. तिची छाती चोखता चोखता मी आता तिच्या मांड्या आतल्या बाजूने चोळू लागलो. गुढग्यापासून वर आणि खाली हात फिरवताना मी वर वर सरकत होतो.

तिला कल्पना आली की मी काय करणार आहे आणि तिने आपले पाय किंचीतसे फाकवून माझा हात अजून आत जाण्याची व्यवस्था करून दिली. मला तेच हवे होते तेव्हा मी तिच्या मांडीचा आतला भाग घासत घासत पटकन हात वर नेला आणि तिच्या पॅन्टीजने आच्छादलेल्या पुच्चीला लावला.

काही क्षण मी हात तसाच स्थिर ठेवला आणि मग मी तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. पुच्चीवरील तिच्या पॅन्टीजचे मटेरीयल ओलसर झाले होते. तिची पुच्ची गरम भासत होती.

मी गंगा मावशीची छाती चोखत होतो, ती माझे डोके आपल्या छातीवर दाबत होती आणि माझा एक हात तिच्या साडीच्या आत, मांडयांमध्ये तिच्या पुच्चीला स्पर्श करत होता.

तिच्या पुच्चीला नक्की काय करावे हे मला कळत नव्हते म्हणून मी नुसताच तिची पुच्ची चाचपत राहिलो. मावशीच्या पुच्चीला मी मुक्तपणे हाताळत होतो त्याने तिच्या अंगावर पुन्हा काटा उभा राहिला.

गंगा मावशी भाग : ७

मी मावशीच्या रूममध्ये आलो आणि एक एक करत माझे कपडे मी काढू लागलो. सगळे कपडे काढून मी पुर्ण नागडा झालो आणि मावशीच्या डबल बेडवर कडेला बसलो. गंगा मावशीला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड भलताच कडक होऊन ताठ उभा होता. काही क्षणात मावशीने रूममध्ये प्रवेश केला. तीही पुर्ण...

गंगा मावशी भाग : ६

आता मला प्रकर्षाने जाणवू लागले की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. तेव्हा मी थोडा भानावर आलो व तिच्या डोक्यावरील दाब मी कमी केला. पण ती तशीच माझा लंड खोलवर तोंडात घेऊन राहिली. मा‍झ्या वीर्याच्या पुढच्या छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात डायरेक्ट जात...

गंगा मावशी भाग : ५

काही क्षणानंतर ती चेअरमध्ये रिलॅक्स झाली. तिची मा‍झ्या डोक्यावरील पकड ढिल्ली झाली होती व तिने मा‍झ्या हातावरून तिचा हात उचलला होता. मी तिच्या छातीवरून माझे तोंड उचलले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो. गंगा मावशीचे डोळे बंद होते म्हणजे हे सगळे घडत असताना ती डोळे मिटून...

गंगा मावशी भाग : ४

मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले चाचपून पाहिली. त्या पटलामधील उभी भेग मला जाणवली आणि मी तिची पॅन्टीज पकडून बाजूला केली. मग मी माझे मधले बोट गंगा मावशीच्या पुच्चीच्या उभ्या चीरेवर वर-खाली फिरवले आणि मग आत घातले. मला आधी वाटले की मला तिच्या चिरेमधील भोक पटकन सापडेल पण ते...

गंगा मावशी भाग : २

एके दिवशी असेच मी आणि गंगा मावशी घरात एकटेच होतो. मी सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होतो आणि मावशी किचनमध्ये बराचवेळ काम करत होती. थोडया वेळानंतर ती हॉलमध्ये आली आणि सोफ्यावर मा‍झ्या जवळ बसली. सोफ्यावर आरामात बसताना तिने एक पाय आपल्या मांडीखाली घेतला होता व दुसरा पाय...

गंगा मावशी

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या गंगा मावशीकडे लैंगिक दृष्ट्‍या आकर्षित झालो होतो. तेव्हापासून मा‍झ्या लक्षात यायला लागले की ती सुंदर आहे. तिचे अंग प्रमाणबद्ध आहे. तिच्या छातीचे उभार गुबगुबीत होते व तिचे नितंब भरीव होते आणि मी तासन् तास त्यांच्याकडे बघत राहू शकतो...

error: नका ना दाजी असं छळू!!