केळीवाली मैना भाग : ३

मी उगाच तिचे पाय सगळीकडे हलवून किडा शोधायचं नाटक केलं. मला तिचे पाय हलताना तिच्या योनीची उघडझाक दिसत होती. तिच्या योनीचे ओठ किंचित जाड व लांब होते. योनीतील आतला भाग जरी गडद गुलाबी नसला तरी तिच्या सावळ्या रंगामुळे तो किंचित गुलाबी भासत होता. योनीवरती केसांच दाट जंगल असल्यामुळे योनीची खरी कल्पना येत नव्हती.

मी माझे हात तिच्या पायावर फिरवत कुठं खाजणारा किडा आहे का हे पाहात होतो. किडा शोधणं हे फक्त एक निमित्त होतं.

“किडा कुठे दिसत नाही. बहुतेक तो केसांच्या झाडीत लपला असेल.” असं म्हणत मी माझा हात तिच्या योनीवर ठेवला.

माझा हात तिच्या योनीवर पडताच का कुणास ठाऊक तिने स्वत:चे पाय पलंगावर रेटले व कंबर उचलली. तिला बहुतेक माझा हात तिच्या योनीवरून सरकवायचा होता पण तो सरकायच्या ऐवजी तिची योनी हातावर जास्त दाबली गेली.

माझ्या हाताला तिच्या योनीच्या वरच्या ओठांखाली दडलेल्या मदनमण्याचा स्पर्श जाणवला. हाताचा दाब वाढल्यामुळे योनीच्या ओठांच्या मागे साठलेला तिचा मदनरस माझ्या हातावर वाहू लागला. त्या रसाने तिच्या काळ्याभोर केसांना न्हावू घातलं.

जे केस सुरवातीला खरबरीत लागत होते ते आत्ता मऊ लागायला लागले. मी माझा हात ह्या केसांवरून फिरवू लागलो. तिकडं मैना माझा हात काय शोधत होता हे विसरून हाताच्या स्पर्शाने मिळणार सुख लुटत होती. ह्या सुखाच्या धुंदीत ती झडली.

ती थोडावेळ सुस्त पडून राहिली. तिला आपण कुठं आहोत हे लक्षात येताच ती उठली. तिची नजर माझ्या हातावर जाताच ती लाजली. मी तिला उगीचच चिडविण्यासाठी हात चेहर्‍यापाशी नेला व जीभ बाहेर काढून जणू काही मी तो रसाने भरलेला हात चाटणार असं दर्शविलं. तिनं लगेच माझा हात धरून त्याला बाजूला केला.

“मैना का गं हात धरलास माझा? काय विचार आहे तुझा? आता हात धरला आहेस तर कायमचा धरायचा. त्याला सोडायचं नाही.”

“तुम्ही मला किडा शोधण्याच्या नादात फसवून उत्तेजित केलंत आणि मी बापडी तुमच्या हाताच्या स्पर्शाने मोहरून झडले सुद्धा. मला मेल्याहून मेल्यासारखं झालं. तुम्ही तर मला अजून शरमेनं मान खाली घालण्यासाठी हाताला लागलेला रस चाटायला निघाला होता.”

“अगं जेव्हा माझा हात तुझ्या मैनेवर दाबला गेला तेव्हा माझा पोपट खाडकन जागा झाला. तू जर मला हातावरचा रस चाटायला दिला असतास तर त्याने विजारीतून नक्कीच उडी मारली असती.”

“इतका खट्याळ आहे का तुमचा पोपट? बघू तरी किती खट्याळ आहे ते. तो माझ्या मैनेला बघताच खट्याळपणा विसरेल आणि साळसूदपणे तिच्या समोर मान खाली घालून उभा राहील.”

“बघूया कोण खरं ठरत. मोकळा सोड माझ्या पोपटाला. मग बघूया काय होतं ते.”

मैनाने तिचे हात हळूच पुढं केला व पायजम्याच्या नाडीला धरून तो खेचला. तो खेचला जाताच कमरेवरून पायजमा खाली गळाला आणि पोपट हवेत फडफडू लागला. मैनाला पोपटाच दर्शन असं अचानक घडेल असं वाटलं नव्हतं.

“अगं असं भान विसरून काय बघत आहेस त्याच्याकडे? पूर्वी कधी पाहिला नाही का पोपट?”

“पाहिला आहे, पण असा दमदार व ऐटबाज नव्हता पाहिला. अगदी त्याच्या मालकावर गेलाय.” असं म्हणत तिने माझ्या पोपटाला हाताळायला सुरवात केली.

तिच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा पोपट आणखिनच उड्या मारू लागला.

“अहो जरा सांगा ना पोपटाला. इतक्या उड्या मारू नकोस म्हणून. मला त्याला नीट डोळे भरून बघायचा आहे.”

मी पोपटाला उद्देशून म्हणालो,

“ऐ खुळ्या उड्या मारायचं थांब. थोरल्या मैनेला तुला नीट बघायचं आहे.”

मी जसा काय पोपटाच्या उत्तराची वाट बघत आहे असं दर्शवलं व म्हणालो,

“काय, एका अटीवर तू उड्या मारायच्या थांबणार? ऐकूया तरी तुझी काय अट आहेत ते? काय?? मैनाला अट कबूल असली तरच सांगणार? थांब मी ती तयार आहे का विचारतो.”

मी मैनाकडे पाहिलं. तिने मान हलवून तिचा होकार दिला. मी परत म्हणालो,

“अरे पोपटा तिचा होकार मिळाला आहे. आता तुझी अट काय ती सांग.”

मी पोपटाच्या वतीने म्हणालो,

“मैनेला म्हणावं माजी अट फार अवघड नाही. मला फक्त तिच्या चिमुकल्या मैनेशी गाठ घालून दिली की झालं.”

मी मैनेची प्रतिक्रिया कळण्यासाठी तिच्याकडे पाहिलं. तिचा चेहरा लाजेन लाल झाला होता व डोळ्यात वासना झळकत होती.

“पोपटा थोरली मैना चिमुकल्या मैनेची भेट घडवून द्यायला तयार आहे.” असं म्हणताच पोपट आनंदानी नाचू लागला.

“बघ तो कसा आनंदाने नाचतो आहे. त्याला घट्ट पकड नाही तर हातातून उडून जाईल.” मी थोरल्या मैनेला म्हणालो.

ती मग हळूच माझ्या पोपटावर हात फिरवू लागली. हात फिरवत फिरवत ती माझ्या अंडोळ्यांपर्यंत पोहचली. ती त्यांच्याशी चाळे करू लागली.

“पोपटाला खायला चांगले गोल गोल पेरू देता म्हणूनच मघाशी स्वयंपाकघरात चावट कुठला माझ्या नितंबांवर मोठे पेरू आहेत असं समजून चोच मारीत होता. बहुतेक त्याच्या मालकांनी त्याला चोच मारायची जागा बरोबर दाखवली नसणार.” ती अंडोळ्यांशी खेळत म्हणाली.

“पोपटा, अरे बघ तुझ्यावर चुकीचा आरोप केला जात आहे. सांग थोरल्या मैनेला की तुला चोच मारायच्या जागा अनेक माहीत आहेत. आणि स्वयंपाकघरात ज्या ठिकाणी तू चोच मारत होतास तीच जागा तुला जास्त आवडते कारण ती जागा कमी धोक्याची आहे.”

“अरे पोपटा, तुझी आणि चिमुकल्या मैनेची ही पहिलीच भेट. अशावेळी तरी चोच मारायची तर ती अचूक जागेवर मार. आणि हो तुला धोक्याची भीती असेल तर मी तुला सांगून ठेवते. जशी मी नाकावर नथ चढवली आहे तशीच चिमुकल्या मैनेने तांबी चढवली आहे. तुला घाबरण्याचं काही कारण नाही. आणि एक सांग पोपटा, तू रानात बाहेर कसा आलास?”

“पोपट खूप वाढलेल्या रानात उठून दिसत नव्हता म्हणून आज रान कापून जागा साफ केली. आता तो पहिल्यापेक्षा जास्त उठून दिसतो.”

“अहो, पोपटाला रानात शोधण्यात जास्त मजा येते. तो काळ्या झाडीत कसा चांगला उठून दिसतो. आणि गर्द झाडीतून त्याच्यापर्यंत पोहचण्यात काय मज्जा येते हे तुम्हाला काय माहीत?”

“तुला पोपट पसंत आहे का नाही हे अगोदर सांग मग बाकीच काय ते बघू.”

“पोपट तर दिसायला अन हाताळायला माझ्या धन्याच्या पोपटापेक्षा दहापटीनं बरा आहे. तो किती गोड बोलतो हे कळलं तर त्याच्यासारखं दुसरं सुख नाही.” असं म्हणत तिने माझा धरलेला पोपट स्वत:कडे खेचला व तोंडात घेतला.

तिने त्याला थोडा वेळ तसाच तोंडात धरला व मग त्याची सवय झाल्यावर त्याला ती हळूहळू चोखू लागली. माझा पोपट तिच्या तोंडात संपूर्ण मावत नव्हता. मी तिला माझा पोपट जसा जमेल तसा चोखायला सांगितला. थोडा वेळ तिला माझा पोपट चोखू दिला.

“मैना कसी आहे पोपटाची चव? तुझ्या धन्याच्या पोपटापेक्षा बरी?”

“पोपटाला रोज पौष्टिक अन्न पुरवायला दोन दोन पेरू मिळाले तर तो का गोड लागणार नाही? माझ्या धन्याच्या पोपटाला तर कायमचा दारूचा वास असतो. जणू काय ते पोपटाला रोज दारूत बडवूनच ठेवतात. आणि बोलतो तरी किती गचाळ, त्याच्या मालकासारखा. पण तुमच्या पोपटाचं तसं नाही. तो बोलतोपण गोड त्याच्या मालकासारखा.”

“अगं सध्या तरी तो गोड बोलतो आहे. एकदा का त्याची भेट चिमुकल्या मैनेशी झाली, मग बघ त्याचं वागणं. तुझी चिमुकली मैना त्याचं हे वेगळं रुप बघून आश्चर्यचकीत होईल.”

“तुझ्या बोलण्यावरून पोपट आवडलेला दिसतोय. बोल किती देणार ह्या पोपटाचे?”

“जरा दमासनी घ्या. मला अजून पोपटाची चव संपूर्ण कळली नाही. त्याचा गोडपणा कळाला. पण त्याच्यात हा गोडपणा निर्माण करणारे द्रव्य त्याला जन्मभर पुरेल का नाही हे बघायचं आहे. मी समजा पोपटाला घरी घेऊन गेले आणि काही दिवसातच त्याच्या ह्या द्रव्याचा साठा संपला, तर तो गोड बोलायचं सोडेल व त्याच्या ओठांवर कडूपणा येईल.”

“अगं तो जोपर्यंत जिवंत राहील त्याच्याकडे रसाचा साठा राहील. एक लक्षात ठेव जस जसं त्याचं वय म्हातारं होत जाईल त्याचा रसाचा साठा कमी होत राहील. आता तू काय ते ठरव.”

“मी तयार आहे. आता मला त्याच्या साठलेल्या गोडपणाचा अंदाज घेऊ द्या. मग मी काय ते ठरवीन.” असं म्हणत तिने माझ्या अंडोळ्यांना कुरवाळायला सुरू केलं.

आतापर्यंत मी उत्तेजित होऊन स्वत:ला झडण्यापासून आवरलं होतं पण तिच्या हातांचा स्पर्श होताच माझ्या लिंगातून वीर्याची धार उडाली व ती नेमकी मैनेच्या पोटावर. वीर्य तिच्या पोटावरून गळत तिच्या चिमुकल्या मैनेवर वाहू लागलं.

“हे काय केलं तुमच्या पोपटाने? मला भिजवून टाकलं त्याच्या पिचकारीने.”‘

“अगं पोपटाची काही चूक नाही. खरं म्हणजे त्याने तहानलेल्या चिमुकल्या मैनेसाठी प्यायला आणलेली ताजी व गरम बासुंदी त्यानं रागाचा भरात तुझ्यावर ओतली. तो बिचारा किती वेळ मैनेच्या दारावर बासुंदी हातात घेऊन उभा राहील? थोरल्या मैनेला कळायला हवं होतं की स्वत:च्या नशीबात असा देखणा, दमदार व गोमटा पोपट नाही, म्हणून तिने चिमुकल्या मैनेवर अन्याय करू नये. इतका वेळ चिमुकल्या मैनेची वाट बघून वैतागलेल्या पोपटाला जेव्हा हे लक्षात आलं की हातातली बासुंदी गार झाली आहे, ती त्याने रागाच्या भरात तुझ्यावर ओतली.”

“अरे पोपटा, जसं माझ्या बाबतीत झालं, तसच माझ्या चिमुकल्या मैनेच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून मी तिला पसंत आलेल्या पोपटाची कसून परीक्षा घेतली. मला काय माहीत की परीक्षा इतकी लांबवली जाईल व तुम्हां दोघांच्या सहनशक्तीला तडा जाईल? चुकलं माझं, आता तू मैनेला खुशाल भेट. वेळेची पर्वा करू नकोस. पोटभर तिचे मुके घे. माझी ना नाही.”

“पोपटा जा आता. तुझ्या प्रिय मैनेची भेट घे.”

“अहो, पोपट बघा ना कसा गप्प बसलाय? विचारा तरी त्याला काय झालं ते.”

“पोपटा ऐकलंस ना थोरली मैना काय म्हणाली? दे आता उत्तर.”

“काय म्हणालास? मैनेसाठी आणलेली बासुंदी रागाच्या भरात फेकलीस अन आता तिला काय देऊ हा प्रश्न पडलाय?”

“पोपटा, ती जबाबदारी माझ्यावर सोड. मी बासुंदी तयार करण्यासाठी तुझ्या मालकाकडे दोन पातेली भरून दूध सोपवत आहे. त्या दुधाची बासुंदी तयार झाल्यावर ती घेऊन चिमुकल्या मैनेला भेट. तुझी बासुंदी तयार होईपर्यंत मी चिमुकल्या मैनेला कुठही जाऊ देत नाही.”

मैनाने तिचे दोन्ही उरोज माझ्या पुढं धरले. मी तिच्या बोंडांना ओठ लावून त्यातलं दूध पिऊ लागलो. तिची दोन्ही थानं रिकामी झाल्यावर मी म्हणालो,

“पोपटा, थोरल्या मैनेने तिच्या म्हणण्याप्रमाणे दुधाचा पुरवठा केलाय. आता बासुंदी तयार करायची तुझी जबाबदारी.”

“काय म्हणालास? तुला थोरल्या मैनेची थोडी मदत हवी आहे बासुंदी उकळण्यासाठी? अरे मी नाही का इथे तुला मदत करायला? काय म्हणालास? मी मदत केली तर बासुंदी जास्त उकळणार नाही आणि तुझ्याप्रमाणे चिमुकल्या मैनेला खूप उकळणारी बासुंदी आवडते. असं असेल तर घे बाबा थोरल्या मैनेची मदत. नाही तरी ती बासुंदी उकळण्यात तरबेज दिसते.”

मी मैनेचा हात माझ्या लिंगावर ठेवला व त्याच्याशी चाळे करून त्याला उत्तेजित करायला लावला.

केळीवाली मैना

"केळी घ्याऽऽ केळीऽऽ" आजपण रोजच्या सारखा केळीवालीचा आवाच घराच्या दारावर ऐकू आला. माझी बायको रोजच्या प्रमाणे दार उघडेल असं गृहीत धरून मी गप्प बसलो. पण बाईसाहेबांची काहीच हालचाल दिसेना म्हणून तिला मी हाक मारणार तेवढ्यात आठवलं की ती १५ दिवसासाठी माहेरी गेली आहे. खरं...

केळीवाली मैना भाग : २

दुपारी साडे बाराच्या सुमारास घराची बेल वाजली. मी दार उघडलं. समोर मैना डोक्यावर बुटी घेऊन उभी होती. तिला घरात घेऊन घराचं दार लावून घेतलं. तिच्या डोक्यावरची बुटी खाली ठेवायला मदत केली. बुटीत केळी सकाळच्या मानाने निम्मी दिसत होती. "काय गं, आज केळी विकली गेली नाहीत का?"...

केळीवाली मैना भाग : ४

पोपट उत्तेजित होताच मी त्याला उद्देशून म्हणालो, "आता झालं ना मनासारखं? आता भेट तुझ्या चिमुकल्या मैनेला. काय म्हणालास? जंगलामुळे तुला तिच्यापर्यंत पोहचायला त्रास होतो? थांब आत्ताच ते जंगल साफ करतो." असं म्हणत मी न्हाणि‍घराकडे वळलो. दाढीचं सामान आणण्यासाठी. तेवढ्यात...

केळीवाली मैना भाग : ५

ही मैना तर अगदी वस्ताद निघाली. स्वत:च्या फायद्यासाठी माझ्या पोपटाला माझ्या विरूद्ध भडकावत होती. "पोपटा मैनेच्या मालकीणीला सांग, पुढच्या रविवारी घरी ये तरी. मग बघूया भेट देण्याबद्दल." "पोपटा तुझे मालक काय म्हणाले हे लक्षात ठेवं. नाही तर रविवारी मी आले की म्हणतील मी भेट...

केळीवाली मैना भाग : ६

मी मनातल्या मनात विचार केला की आज चुना नक्की लागणार, पण कितीचा हा एक मोठा प्रश्न माझ्यासमोर उभा होता. सुरवातीलाच आकडा कळाला असता तर कसंतरी करून त्याची किंमत वसूल केली असती, पण ही पठ्ठी मला त्याचा थांग पत्ता लागू देत नव्हती. “मैना तू नटून थटून तर आलीस पण नाकात नथ...

केळीवाली मैना भाग : ७

"अगं मैना गेली तर ती स्वत:बरोबर आंबे घेऊन जाईल मग मी काय पिळत बसू?" "तिला सांगा आंबे ठेवून जायला." "अगं ती म्हणते की ते शक्य नाही. आंबे ठेवले तर तिलापण राहावं लागणार आणि तिला आंबे दुसर्‍या गिर्‍हाईकांनापण दाखवायचे आहेत म्हणे." "तिला सांगा की बाइसाहेबांचा हुकूम आहे की...

केळीवाली मैना भाग : ८

मलाच कळत नव्हतं की मी असा का वागतोय? प्रत्येक पुरुष असाच बाईच्या शरणी जातो का? मला वेड लागायची पाळी आली. मी कसंबसं स्वत:ला आवरलं. मैना अगदी लाडात येऊन म्हणाली, "आत्ताच द्या ना गडे ती नथ. बघा ना, माझ्या अंगावर एक सुद्धा दागिना नाही. मला कसं नागडं नागडं वाटतंय." "अगं...

error: नका ना दाजी असं छळू!!