खावा सुकामेवा भाग : २

आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावून शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती.

तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकांना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य होईल तेवढी मिठी आवळली होती. मी बेभान झालो होतो. न जाणे किती वेळ आम्ही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून उभे होतो.

मी आता तिला बेडवर बसवले आणि तिला पाठून मिठी मारली पुन्हा तिच्या खांद्यांवर मानेवर कानांना किस करू लागलो. ती आवेगात विव्हळू लागली. दोन्ही हात तिच्या कायेतून पुढे घालून तिच्या गुबगुबीत स्तनांचा चोळामोळा करत तिच्या पाठीवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.

मी हळूच तिच्या ब्लाउजचं वरचं हुक काढलं. हुक निघताच राहिलेल्या हुक्सवरचा ताण वाढला आणि स्तनरेषा आणखी खोल दिसू लागली. माझा डावा हात तिच्या ब्लाउजमध्ये कोंबला आणि तिच्या ब्रावरुन तिचा उजवा स्तन कुस्करू लागलो. तिच्या ब्राचा स्पर्श सुद्धा इतका सुखद होता की बस्स.

“दाजी… काय करताय हे… बस नं आता!” उसास्यांमुळे अनेकदा वाक्य तोडत ती बोलली.

“शोभा, आता थांबवू नको प्लीज! तुझ्या मुरमुसलेल्या ह्या शरीराचा आस्वाद नीट घेऊ दे मला आणि मिळालेल्या ह्या संधीचा पुरेपुर फायदा करून घे तूपण. कर तुला जे हवं ते.” मी तिची पाठ चाटत म्हणालो.

बोलता बोलता मी तिच्या ब्लाउजचे उरलेले हुक्सही काढले. आणि हळुवारपणे तिचा ब्लाउज उतरवला. तिची पांढरी शुभ्र ब्रा तिच्या शरीरात अक्षरश: रूतली होती.

तिच्या खाद्यांवर, काखेजवळ ती रोवळ्यामुळे तिची त्वचा दाबली गेली होती. ही गोष्ट माला सर्वात जास्त उत्तेजित करते. मी त्या जागेवर तिला किस करू लागलो व दोन्ही हातांनी तिचे स्तन कुस्करण्याचे काम चालूच होते.

ब्रामधून उघड्या दिसत असणार्‍या तिच्या छातीस मा‍झ्या हातांचा स्पर्श मधून मधून होत होता. त्या स्पर्शाचे वर्णन केवळ अशक्य आहे. एखाद्या लहान मुलाच्या त्वचेसारखी तिची त्वचा मुलायम नाजुक होती. शेवटी न राहवून मी माझे दोन्ही हात बाजूने तिच्या ब्रामध्ये घातले.

“अं… दाजी… हळू नं…” ती पुन्हा विव्हळली.

मा‍झ्या हातात तिचे भरदार गच्च गुबगुबीत, मुलायम स्तन होते. मला जणू स्वर्गात असल्यासारखे वाटत होते.

बायकांची पाठ आणि दंड हे माझे सर्वात आवडते अवयव आहेत. तिची ती रूंद गोरी आणि मुलायम पाठ आणि तिच्या गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर रूतलेली ब्रा. मी तिची पाठ चावून चोखून चाटून अक्षरश: लालभडक करून टाकली आणि ती पूर्ण वेळ कण्हत राहिली.

शृंगाराचा उन्माद आता तिलाही सहन होईना. माझे हात तिच्या लुसलुशीत स्तनांशी खेळत असतानाच तिने तिचे दोन्ही हात ब्रावरुन मा‍झ्या हातांवर धरले होते.

आता तिचे शरीरही प्रतिसाद देऊ लागले होते. तिचा श्वास फुलू लागला होता आणि त्यामुळे तिच्या छातीची वरखाली होणारी हालचाल मा‍झ्या हातांनाही जाणवत होती.

बराच वेळ झाल्यानंतर मी तिला पुन्हा उभे केले आणि मी बेडवर पाय खाली सोडून बसलो. तिच्या कमनीय कमरेला दोन्ही हातांनी धरून तिला मा‍झ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये ओढलं. तिची उंची तशी थोड़ी कमीच असल्याने ब्राने कसेबसे थोपवलेले तिचे भारदस्त गोरेगोमटे स्तन अगदी मा‍झ्या तोंडासमोर आले.

तिची छाती श्वासोच्छवासामुळे वरखाली होत होती. मी थोडेसे वाकून माझे ओठ अलगद तिच्या मऊ मुलायम पोटावर टेकवले आणि अधाशासारखा तिच्या पोटावर तुटून पडलो. तिच्या कोरीव बेंबीत माझी जीभ घुसळू लागलो तसा तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला.

“दाजी… वेड लावाल का आता…” ती आवेगात बरळू लागली.

माझे हात तिच्या कमरेवर पाठीवर फिरत होते. मी थोडं बाजूला होतं तिची साड़ी उतरवली. तसं तिने लाजून तिचा चेहरा तिच्या हातात लपवला. मी माझी बोटं तिच्या मऊ मऊ पोटावर फिरवत तिच्या पेटीकोटची गाठ सोडली. तिचा पेटीकोट गळून तिच्या पायाशी पडला. मी आता तिच्या गुबगुबीत गोऱ्यापान मांड्यांवर हात फिरवू लागलो.

ती आता पुरती उत्तेजित झाली होती. ती अचानक खाली गुडघे टेकून बसली व तिने घाई घाईने माझी जीन्स उतरवली आणि अंडरवियरवरून ती माझे ताठरलेले लिंग चोळू लागली. मी समोरून माझे दोन्ही हात तिच्या ब्रामध्ये घातले आणि पुन्हा तिच्या स्तनांशी खेळू लागलो.

तिने हळुवारपणे माझी अंडरवियर काढली आणि माझे लिंग हातात घेऊन ती त्याच्याशी खेळू लागली.

“मजा आहे अस्मिताची!” ती पुन्हा बरळली.

“नाही शोभा, आज मजा आहे माझी आणि तुझी!” मी म्हणालो.

तिने माझे ताठरलेले लिंग तिच्या दोन्ही हातात धरले आणि तिच्या टपोर्‍या गुलाबी ओठांचा चंबू करून तिचे ओठ तिने मा‍झ्या लिंगाच्या टोकावर टेकवले. तिच्या ओठांच्या त्या स्पर्शाने मी बेभान झालो. तिच्या ओठांच्या गच्च चंबुत थोड़ी जागा करून माझे लिंग आत सरकवले. ओठांनी दाब देत निम्म्यापेक्षा अधिक लिंग तिने तोंडात घेतले.

ओठांनी चोखत तिने मा‍झ्या लिंगावर पडणारा तिच्या ओठांचा दाब वाढवला. मी तिचे केस मा‍झ्या दोन्ही हातात गच्च धरले. ती तोंडातल्या तोंडात मा‍झ्या लिंगावर जीभ फिरवू लागली.

आतल्या आत तिची जीभ मा‍झ्या लिंगाला लपेटू लागली. आनंद आमच्या दोघांच्याही चेहर्‍यावरून ओसंडून वहात होता. मी तिच्या केसांना गच्च धरले. माझी कंबर थोडीशी उचलून तिच्या तोंडाकडे नेली.

ती मस्तीला आली होती. ती तिच्याच नादात बेभान होऊन लिंगाचा आस्वाद घेण्यात मग्न झाली होती. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते व ती अधाशासारखं चोखत होती.

पुढे काय होणार याची तिला कल्पना नसावी. मी माझी कंबर पोझीशनमध्ये धरून दोन्ही हातांनी तिच्या केसांना पकडले आणि अचानक एकदम जोरात तिचे तोंड मा‍झ्या शरीराकडे ओढले.

माझे अख्खे लिंग आता तिच्या तोंडात गेले. तिचे मिटलेले डोळे अचानक आश्चर्याने वटारले गेले. तिच्या डोळ्यांत टचकन पाणी आले. तिच्या कपाळावरील वेदनामिश्रित आनंदाच्या आठ्यांचे जाळे आणखीच दाट झाले आणि तिचा कण्हण्याचा आवाज आतच विरून गेला. आता तिने माझं लिंग घट्ट तोंडात चोखून धरलं होतं आणि ती आवेगाने आत बाहेर करत होती.

माझे मन भरल्यानंतर मी तिला उठवून बेडवर बसवले. ती मान खाली घालून माझ्यासमोर बसली होती. मी तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला. ती खूप सुंदर लाजली.

तिची नजर झुकलेलीच होती आणि ती अगदी किंचितसं गालातल्या गालात हसत होती. मी माझं बनियान काढलं आणि मा‍झ्या ओंजळीत तिचा चेहरा अलगद धरला आणि आमचे ओठ पुन्हा एकमेकांना भिडले.

तिने अचानक मला मिठी मारली. आमची शरीरं एकमेकांना बिलगली. तिच्या मऊ मुलायम त्वचेचा स्पर्श खूपच सुखद होता. आम्ही आवेशात एकमेकांच्या ओठांचा सुधा रस पीत होतो. माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिने तिचे दोन्ही हात मा‍झ्या खांद्यावर टाकून माझे केस गच्च धरले होते असे वाटत होते की आता ती माला खाऊनच टाकेल.

आता मी किस करत करत तिच्या गालांवरून मानेवरून तिच्या ब्रामधून उघड्या दिसणार्‍या छातीवर तुटून पडलो. माझे हात तिच्या खांद्यावर रूतलेल्या ब्राच्या लेसशी खेळू लागले होते. तिची मान पूर्ण मागच्या बाजूला झुकली होती.

मी तिचे जेवढे उघडे दिसत होते तेवढे स्तन मस्त चोखून लाल करून टाकले. हळूच तिच्या उजव्या खांद्यावरील लेसमध्ये माझे बोट घातले आणि अलगद ती लेस तिच्या खांद्यावरून उतरवून तिच्या दंडावर उतरवून सोडून दिली.

तिच्या उजव्या स्तनावरील ब्रा थोड़ी ढिली झाली तर डावीकडे आणखीच घट्ट. तिच्या डाव्या खांद्यावरची ब्राची लेस आणखीच घट्ट रोवली.

ती जोरजोरात उसासे देत होती. आता मी तिच्या ब्राचे हुक काढले आणि हळुवारपणे तिची ब्रा उतरवून दूर फेकून दिली. तिची भारदस्त छाती एक झटक्यात रिकामी झाली.

खावा सुकामेवा

गाडीतून उतरताच समोर पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असंच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली. नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होतं. मी फोटो काढला आणि उमा आणि शोभा...

खावा सुकामेवा भाग : ३

तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निप्पल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती. साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही...

खावा सुकामेवा भाग : ४

एके दिवशी त्याच्या बायकोच्या कुठल्या तरी नातलगांच्या छोट्या मुलीचा वाढदिवस होता. बायकोने आदल्या दिवशी निमंत्रण आल्याचं त्याला सांगितलं आणि त्यांच्यातल्या जनावराला हाव सुटली. एरवी सासुरवाडीकडील कोणत्याही कार्यक्रमास जाण्यास तोंड वेडवणारा तो एका पायावर जाण्यास तयार...

खावा सुकामेवा भाग : ५

तो गडबडीने टेबलवरून उठला आणि घराच्या दिशेने भरधाव गाडी चालवत निघाला. सोसायटीच्या बसस्टॉपजवळ जया वहिनी तोंडाला स्कार्फ बांधून उभी होती. त्या नातेवाईकांचा मुलगा तिच्या शेजारी उभा होता. तिची बॅग तिने सोबत घेतली होती. त्याने त्याची गाडी जरा लांबच थांबवली आणि तिला कॉल...

खावा सुकामेवा भाग : ६

तो उठून तिच्या शेजारी बसला. त्याने तिच्या खांद्यांच्या वर त्याचे दोन्ही हात ठेवले. तिला खरं तर संकोच वाटत होता. त्याच्या मनगट आणि कोपरांच्या मध्ये तिच्या वक्षांचा स्पर्श होत होता. तिने अंग चोरून घेतले होते. डोळे मिटून घेतले होते. त्याने तिच्या ओठांच्या जवळ त्याचे ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!