खावा सुकामेवा भाग : ६

तो उठून तिच्या शेजारी बसला. त्याने तिच्या खांद्यांच्या वर त्याचे दोन्ही हात ठेवले. तिला खरं तर संकोच वाटत होता. त्याच्या मनगट आणि कोपरांच्या मध्ये तिच्या वक्षांचा स्पर्श होत होता. तिने अंग चोरून घेतले होते. डोळे मिटून घेतले होते.

त्याने तिच्या ओठांच्या जवळ त्याचे ओठ नेले. तिचे ओठ थरथरत होते. त्याने अलगद तिचा खालचा ओठ त्याच्या ओठांमध्ये पकडला. ती शहारली. तो तिचा ओठ चोखू लागला. अगदी अलगदपणे. ती तिचे दोन्ही हात त्याच्या केसांत फिरवू लागली. त्याने स्वत:ला तिच्या अंगावर झोकून दिले.

जयाच्या भारदस्त वक्षस्थळांवर त्याच्या छातीचा दाब पडला. त्यांचा गुबगुबीतपणा त्याला जाणवत होता. ते उत्कटपणे चुंबन घेत होते. श्रृंगाराच्या आगीने आता तिलाही वेढले होते.

ती हावऱ्यासारखं करत होती. त्याच्या तोंडात जीभ घालून त्याच्या जि‍भेला वेटोळे घालत होती. असहायपणे त्याच्या पाठीवर हात फिरवत होती. त्याने एका हाताने तिची मान आणि एका हाताने तिची कंबर घट्ट दाबून धरली होती.

तिच्या गालांवर, कपाळावर चुंबने घेत घेत त्याने त्याचे तोंड तिच्या मानेत घुसवले आणि अधाशीपणे तिची मान चाटू लागला. तिथे जि‍भेने गुदगुल्या करू लागला. जयाच्या कपाळावर आठ्यांचे जाळे पसरले.

जयाने तिचा एक हात त्याच्या डाव्या काखेतून मागे नेला आणि ती त्याची मान कुरवाळत होती तर हात दुसरा उजव्या काखेतून मागे जात त्याच्या पाठीवर फिरत होता. मधूनच ती त्याच्या अंडरवियरमध्ये हात घालून त्याचे नितंब कुरवाळत होती.

काही वेळाने तो तिच्या खांद्यावर आणि ब्लाउजमधून उघड्या दिसणार्‍या छातीवर तुटून पडला. तिने तिचा खालचा ओठ एका बाजूने तिच्या दातांखाली करकचून धरला होता. तो त्याच्या एका हाताने तिचे अख्खे शरीर कुरवाळत होता.

तिची छाती गोरीपान होती. जिथे जिथे किस करील तिथे तिथे लालभडक होत होती. ज्या ज्या ठिकाणी त्याचे दात लागत होते तिथे तिथे गडद व्रण उठत होता. ती आवेगाने छाती उचलून धरत होती आणि तो सहन न झाल्याने पुन्हा खाली सोडून देत होती.

चाटून चोखून तिची छाती लालभडक करून टाकली होती. त्याने त्याचे दोन्ही हात तिच्या भारदस्त उरोजांवर ठेवले आणि ब्लाउजवरूनच तिचे स्तन पिळत चावू लागला. त्याचं ताठारलेलं लिंग तिच्या मांड्यांच्या मध्ये रगडत होतं.

“आऽऽऽऽऽह! स्स्सऽऽऽ” ती विव्हळत उसासे टाकत होती.

तो तिचा ब्लाउज खाली ओढून तिचे स्तन जास्तीत जास्त उघडे करून चाटण्याचा प्रयत्न करत होता. तिच्या निप्पल्सच्या कडेची वर्तुळे थोडी थोडी दिसत होती. ब्लाउज आणि ब्रामुळे त्याला आता अडचण होऊ लागली होती.

काही वेळाने त्याने तिला उभं केलं तिने लाजून तिचे दोन्ही हात क्रॉस करून तिच्या छातीवर धरले होते. तिच्या दोन्ही कोपरांच्या मध्ये तिची बेंबी खूप खुलून दिसत होती. तिच्या कमरेवर पॅन्टीच्या किनारीवर तीचं सुटलेलं पोट अगदी हलकेच लोंबत होतं.

त्याने तिला जवळ ओढले आणि तिच्या गुबगुबीत मऊ गोऱ्यापान पोटावर तो तुटून पडला. त्याचे दोन्ही हात तिच्या टरबूजांचा समाचार घेत होते आणि तिने दोन्ही हातांनी त्याचे केस गच्च धरले होते.

तो त्याची जीभ तिच्या बेंबीत कोंबून घुसळत होता. पोटावर एकही जागा अशी शिल्लक राहिली नव्हती जिथे त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श झाला नव्हता. आता त्याने तिला उलटं फिरवलं.

तिच्या पाठीच्या मध्यावरील खळगा खूप खोल होता. तो उठून उभा राहिला आणि त्याने तिला मिठीत ओढले. आपल्या बाहुपाशात तिला घट्ट आवळून तो तिच्या पाठीवर चुंबने बरसवू लागला.

दोन्ही हातांनी तिचे स्तन उद्ध्वस्त करण्याचं त्याचं काम चालूच होतं. तिचे खांदेही त्याने चावून चावून लाल केले होते. तिचे उसासे आणि ‘दाजी दाजी’चा जप काही केल्या थांबत नव्हता.

तीचं पोटही मुठींनी चुरगळल्यामुळे लालभडक झालं होतं. हळूहळू त्याने आपला मोर्चा तिच्या शरीराच्या खालच्या भागाकडे वळवण्यास सुरवात केली.

ती एवढीही जाड नव्हती. भारदस्त आणि भव्य दिसत असल्या तरी तिच्या मांड्या अजिबात लुळ्या नव्हत्या. एकदम आखीव रेखीव आणि घट्ट. नेहमी झाकलेल्या असल्यामुळे त्या ज़रा जास्तच गोऱ्या होत्या.

तिच्या पाठीवर किस करता करता त्याने आपली पॅन्ट उतरवली आणि तिच्या कायेतून हात पुढे काढून तिची दोन्ही वक्षस्थळं पुन्हा दोन्ही हातात घेतली. आवेगात मी तिचे दोन्ही स्तन अगदी करकचून पिळले.

“आउच! दाजीबा किती पिळताय? काही विचार करा ना!” ती कळवळली. त्याने साफ दुर्लक्ष केले आणि एकेक करून तिच्या ब्लाउजचे सगळे हुक्स त्याने काढले. तिचा ब्लाउज लूज पडला. तिची ब्रापण एकदम मऊ होती.

आता तो ब्रावरूनच तिचे स्तन कुरवाळू लागला. खेळता खेळता त्याने तिचा ब्लाउज उतरवला आणि तिला पुन्हा बेडवर पाडले. तिने पांढरी शुभ्र जाड पट्ट्या असणारी ब्रा घातली होती.

त्या भव्य गोळ्यांचं वजन पेलण्यासाठी तीच समर्थ होती. त्याच्या दोन्ही हातात मिळूनही मावणार नाही असे तिचे उरोज होते. त्याने तिच्या काखेखालून हात घालून बाजूने तिच्या ब्रामध्ये कोंबले.

तिच्या स्तनांचा अगदी लुसलुशीत मऊ आणि मुलायम स्पर्श होताच जणू त्याच्या सर्वांगात भडका उडाला. बऱ्याच वेळ तिचे निप्पल्स पिळल्यानंतर तिच्या खांद्यात रूतलेल्या तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅपमध्ये आपली बोटं अडकवत त्याने ते तिच्या दोन्ही खांद्यांवरून उतरवले.

तिनेही आपली छाती उंचावत आपले हात पाठीमागे घेतले व ती ब्राचे हुक्स काढण्यासाठी धडपडू लागली. या प्रकारात तिची पाठ उचलली जाऊन तिला बाक पडला आणि तिचे उरोज आणखीच उभारून वर आले.

कसेबसे आपल्या ब्राचे हूक काढत तिने ब्रा उतरवून बाजूला फेकली. तिचे गुबगुबीत गोरेपान भारदस्त स्तन त्याच्या समोर मुक्त झाले. त्यांच्या आकारामुळे ते काहीसे लोंबत होते पण तरीही ते कमालीचे आकर्षक दिसत होते. त्याने आपली बोटे तिच्या स्तनाच्या मऊ त्वचेवर अलगद फिरवायला सुरूवात केली.

“आहहहऽऽऽऽऽ!” ती सुस्कारली!

तिच्या गुलाबी टपोऱ्या स्तनाग्रांना बोटांच्या चिमटीत पकडून हळुवारपणे पिळू लागला. ती उत्तेजना सहन न झाल्याने विव्हळत होती. खाली वाकत त्याने आपल्या जि‍भेचा शेंडा तिच्या फटफटणाऱ्या कळीवर टेकवला.

“उंऽऽऽऽऽऽ स्स्सऽऽऽऽऽऽ!” तिला काहीच सुचत नव्हतं.

दोनही हातांनी तिचा उजवा स्तन दाबून धरत त्याने तो आपल्या तोंडात कोंबला आणि चोखू लागला. त्याच्या जि‍भेचा आणि टाळूचा तिच्या स्तनाग्रांना स्पर्श होतं होता.

तिने आपले ओठ आपल्या दातांत दाबून धरले होते. दोन्ही हातांनी त्याचे खांदे आवळून धरत ती त्याची उत्तेजना त्याला परत करत होती. तिच्या इतर शरीरापेक्षा तिचे पाय थोडे अधिक गोरे होते.

तिने त्याच्या कमरेभोवती आपल्या पायांचा विळखा घातला होता. तिची भिजलेली पॅन्टी बोटाने एका बाजूला सारत त्याने तिची योनि उघडी केली. काळ्याकुट्ट पाकळ्यांमधून ती पाझरत होती. त्याने आपलं मधलं बोट अलगद तिच्यात सकवलं.

“आहऽऽऽ आहा… हा! उंऽऽऽ स्स्सऽऽऽ” ती आवेगाने वळवळली.

तशी ती बऱ्यापैकी फकलेली होती पण तो ही तसाच जाडजूड होता. तिने दोन्ही हातांनी बेडशीट मुठीत आवळून धरलं होतं. त्याने तिच्या मांड्यांच्या मध्ये येत आपली अंडरविअर गुडघ्यांपर्यंत खाली घेतली आणि आपले ताठरलेले लिंग अलगद तिच्या योनिद्वारावर टेकवले आणि नंतर तिचे दोन्ही पाय आपल्या खांद्यावर टाकले.

त्याच्या लिंगाचे टोक तिच्या योनिद्वारावर गुदगुल्या करत होते. तिने डोळे घट्ट मिटून घेतले होते. त्याचे लिंग अजून तिने पहिलेच नव्हते, त्यामुळे तिच्यावर आता काय कोसळणार होते, याची तिला पुसटशीही कल्पना नव्हती.

तिचे शरीर कमरेतून दुमडत त्याने आपला भार सोडून दिला. ती क्षणार्धात तीचं सर्वांग जणू काही सेकंदांसाठी बधिर झालं आणि अचानक सगळं शरीर वेदनेने भरून गेलं!

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽ याईऽऽऽऽ! मेलेऽऽऽऽऽऽ!” ती चित्कारली. जणू एखादी जाडजूड काकडीच जणू वाट काढत तिच्यात घुसली होती, असं तिला वाटलं.

तिचे गुडघे तिच्या उरोजांवर दाबले गेले होते आणि त्यावर त्याच्या शरीराचा अख्खा भार होता. तिच्या एकमेकींना चिटकलेल्या मांड्यांच्या मध्ये तिची फुगीर कोमल योनि त्याच्या जाडजूड भाल्याने फाकवली होती.

तिने दोन्ही हात वर करत खांद्याच्या वर बेडशीट घट्ट पकडले होते. तिची नखे गादीत जवळजवळ घुसली होती. डोळ्यांतून अश्रुच्या अखंड धारा वाहत होत्या.

“मेले… माझी कंबर…!! उठा दाजी लवकर..!!” ती रडकुंडीला आली.

त्याने तिला सोडून तिचे पाय सरळ केले आणि पुन्हा आपलं भलं मोठं हत्यार धसकन तिच्यात घुसवलं.

“आ… आई..!! हळू ना दाजी..!” ती ओरडली.

तिच्या वळणदार कमरेला दोन्ही हातांनी घट्ट धरत तो धडाधड धडका देऊ लागला.

“आऽऽऽह! उऽऽऽऽऽह!”

“अऽऽऽऽ! इऽऽऽऽऽ!”

“आउच! सस्ससऽऽऽऽ!”

“उफ्फऽऽऽऽ!”

असे चित्रविचित्र आवाज काढत ती ओरडत होती. तीचं अख्खं शरीर लाल भडक झालं होतं! दोघंही घामाने थबथबले होते. तो वर वर वेग वाढवू लागला.

“वहिनीऽऽऽऽऽऽ!! आता हवेत उडायला लागल्यासारखं वाटतंय बघा!” तो बरळला.

“तोंड बंद कर! उरक लवकर… जोरात! आणखीऽऽऽऽ!”

तिला जणू त्या वेदनेचं व्यसन लागलं होतं. ती आता थेट त्याला अरेतूरे बोलू लागली.

“जोरात? हे घे!”

तो थोडीच मागे हटणार होता. जरासं थांबून त्याने अगदी जोराचा दणका दिला.

“आईऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽ! बस्स एवढंच?” ती त्याला अजून आव्हान देत होती.

“हे घे!” त्याने आणखी जोरात तिला ढोसलं.

“आऽऽऽऽऽऽह! बस्स?”

ती जाम पेटली होती. त्याच्या दणक्यांच्या तालावर तिचे वक्ष उसळ्या मारत होते.

“अजून? हे घे!” त्याने आणखी जोर लावून दणका दिला.

आता मात्र तिला ओरडताही आलं नाही. तिचा आवाज घशातच विरला.

“बोल ना आता!” त्याने अजून जास्त जोराचा ठोका लगावला.

“मंऽऽऽऽ! आह!” ती वेदनेच्या सुखात मनसोक्त डुंबत होती.

“पटपट कर ना मा‍झ्या राजा!” ती बरळली

तो भराभर कंबर हलवत तिच्या शृंगारासाठी तळमळत असलेल्या शरीराचा समाचार घेऊ लागला.

“आईऽऽऽऽऽऽ! आणखी भरभर!” ती सुखाला आता आसुसली होती आणि तो तिची प्रत्येक फर्माईश पूर्ण करत होता. अखेर आपल्या गरम लाव्हारसाने त्याने तिची योनि भरून टाकली आणि तो तिच्या बाजूला गादीवर कोसळला.

दोघंही धापा टाकत होते. एकमेकांकडे पाहत ते हसले.

“आजची रात्र लवकर संपायची नाही!” तो तिच्या डोळ्यांत पाहत बोलला.

खावा सुकामेवा

गाडीतून उतरताच समोर पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असंच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली. नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होतं. मी फोटो काढला आणि उमा आणि शोभा...

खावा सुकामेवा भाग : २

आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावून शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती. तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकांना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य...

खावा सुकामेवा भाग : ३

तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निप्पल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती. साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही...

खावा सुकामेवा भाग : ४

एके दिवशी त्याच्या बायकोच्या कुठल्या तरी नातलगांच्या छोट्या मुलीचा वाढदिवस होता. बायकोने आदल्या दिवशी निमंत्रण आल्याचं त्याला सांगितलं आणि त्यांच्यातल्या जनावराला हाव सुटली. एरवी सासुरवाडीकडील कोणत्याही कार्यक्रमास जाण्यास तोंड वेडवणारा तो एका पायावर जाण्यास तयार...

खावा सुकामेवा भाग : ५

तो गडबडीने टेबलवरून उठला आणि घराच्या दिशेने भरधाव गाडी चालवत निघाला. सोसायटीच्या बसस्टॉपजवळ जया वहिनी तोंडाला स्कार्फ बांधून उभी होती. त्या नातेवाईकांचा मुलगा तिच्या शेजारी उभा होता. तिची बॅग तिने सोबत घेतली होती. त्याने त्याची गाडी जरा लांबच थांबवली आणि तिला कॉल...

error: नका ना दाजी असं छळू!!