खावा सुकामेवा भाग : ३

तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निप्पल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती.

साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही सुरकुती नव्हती. एखाद्या नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीसारखी तिची जवानी मुसमुसलेली होती.

मी अगदी हळूच एक हाताने तिचे एक निप्पल चिमटीत पकडले व हळुवारपणे किंचित दाबले. तसा तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. दुसर्‍या तळहाताचा कप करून मी तिचा दुसरा अख्खा स्तनच हातात घेतला. तसं तिने मला सोडून बेडवर अंग टाकून दिलं. मी तिच्या शेजारी एका अंगावर झोपलो आणि मा‍झ्या दोन्ही हातांच्या तळव्यात तिचा स्तन पकडला.

तिने पुन्हा डोळे गच्च मिटून घेतले. मी दोन्ही हातांनी हळूच तिचा स्तन शक्य तेवढा दाबला. आंब्यातून कोयीचे टोक बाहेर निघाव तसं तीचं निप्पल टचकन उभारून आलं. उत्तेजनेमुळे ते फटफटत होते. मी अलगद मा‍झ्या जिभेच्या टोकाने तिच्या निप्पलच्या शेंड्याला स्पर्श केला.

“स्स्स्स्स्सऽऽऽऽ….” तिच्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला. “ह्म्म्म… दाऽऽऽजी, तुम्ही फारच एक्सपर्ट आहात… आहऽऽऽ कुठून शिकलात एवढं? आता तुमच्याशिवाय मजा नाही यायची.” ती माझे केस कुरवाळत बोलली.

“मला तरी आता कुठे करमणार आहे तुमच्याशिवाय? आता तुमच्या गावच्या चकरा वाढणार असं दिसतंय. सोय होइल न घरी?” मी माझे काम चालू ठेवत म्हणालो.

“आउच… स्स्स्स.. हळू न जराऽऽऽऽ किती अधाशासारखं कराल? आणि सोय काय उलट मला भेटल्याशिवाय पुढे पुण्याला नाही जाता यायचं आता तुम्हाला.” ती उसासे देत कसेबसे बोलली.

“झालं तर मग.” असं म्हणत मी तो लोण्याचा गोळा अख्खाच्या अख्खा तोंडात घेतला आणि असं काही चोखू लागलो की असं वाटत होतं की अजून थोडा जोर लावला तर तिच्या स्तनातून तिचा जीव मा‍झ्या तोंडात येईल.

आलटून पालटून दोन्ही स्तनांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला. मधूनच दोन्ही हातात धरून दोन्ही निप्पल्स एकत्र जुळवून एकत्रच तोंडात घेत होतो. तिला उत्तेजना वरवर असह्य होऊ लागली होती. तिच्या कण्हण्याचा आवाज मोठा होऊ लागला होता. मी हळूच तिच्या निकरमध्ये माझा एक हात घातला आणि माला अनपेक्षित सुखद धक्काच बसला.

तिने चक्क तिचे गुप्तांग स्वच्छ केलेले होते. काही दिवसांपूर्वीच केस काढले असावेत. तिथे बारीक लव उगवलेली होती. माझे बोट तिच्या योनिद्वारावर रगडू लागलो. तोंडाने तिच्या स्तनाचा आस्वाद घेणे चालूच होते. ही उत्तेजना मात्र तिला सहन होईना. ती अतिआवेगाने कूस बदलू लागली, वळवळू लागली.

“दाजी बस्स आता, खरंच आणखी पुढे नको जाऊयात.” ती बरळू लागली.

“इथून मागे फिरलो तर मा‍झ्या सारखा मूर्ख मीच असेन.” असं म्हणत मी तिचे दोन्ही हात आडवे बेडवर दाबून धरले.

आता ती फ़क्त मान हलवू शकत होती. तिच्या उघड्या सर्वांगावर मनाला वाटेल तिथे चोखत चावत सुटलो. आता मला राहवेना. एव्हाना तिचा लटका विरोधही मावळला होता.

मी बसून तिचे योनिद्वार कुरवाळू लागलो. तिला आता ही उत्तेजना सहन होत नव्हती. पण तिच्या हातात सुस्कारे सोडण्याशिवाय काहीच नव्हते. मी दोन बोटांनी तिची योनि फाकवली आणि दुसर्‍या हाताच्या बोटाने तिचे योनिपटल रगडू लागलो.

“आऽऽऽऽईऽऽऽऽऽ गं!!! आहाहाहा… अंममम्म….” ती चित्कारली.

हळूच ते बोट मी तिच्या योनित सरकवले. ती पुरती गरम झाली होती.

“बास ना हो दाजी… किती तरसवाल आता? मला तुमची करून घ्या लवकर… जीव जात आहे माझा तुमची होण्यासाठी.” ती काकुळतीला येऊन म्हणाली.

“बस थोडाच वेळ शोभा!! आता आपण कधीही विसरणार नाही असा अनुभव आपल्या दोघांनाही मिळणार आहे.” असे म्हणत मी मा‍झ्या ताठरलेल्या लिंगाचे टोक अलगद तिच्या योनिद्वारावर टेकवले.

तिने तिचे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि फाकवून मा‍झ्या लिंगाला अजून जागा करून दिली. पण मी बोट घातले तेव्हाच मला कळले होते की मा‍झ्या लिंगाच्या जाड़ीच्या मानाने तिचे योनिद्वार अगदीच अरूंद आहे. मी माझे लिंग तिच्या योनिवर ४-५ वेळा रगडले. तिची योनी एका विवाहित स्त्रीच्या मनाने जरा जास्तच टाइट होती.

तिने सिगारेट पकडावी तसे दोन बोटात माझे लिंग पकडून तिच्या योनिद्वारावर अलगद ठेवले आणि त्या दोन बोटांनीच दाब देऊन ते आत घुसवण्याचा प्रयत्न करू लागली. तिने तिची कंबर थोडीशी उचलून धरली होती.

शेवटी मीच तिची कंबर दोन्ही हातात घट्ट पकडली आणि सगळी शक्ति एकवटून एक जोरदार झटका दिल तसं माझं लिंग अर्ध्याहून अधिक आत घुसलं.

“आयाईऽऽऽऽऽऽ…. मेलेऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽ ह्म्म्म्म… हं… हं… हंऽऽऽऽऽ” ती किंचाळली.

तिने इतका वेळ उचलून धरलेली कंबर बेडवर आदळली आणि वेदनेने तिच्या पाठीची कमान झाली. त्यामुळे तिची वक्षस्थळं आणखीच उभारून वर आली. तिने बेडशीट दोन्ही मुठींमध्ये गच्च धरून ठेवले. मी आणखी एक जोरदार झटका दिला आणि लिंग संपूर्ण आत घुसलं. तिच्या मुठी आणखीच घट्ट वळल्या. छाती आणखी बाहेर आली.

माझीही कमरेवरची पकड आणखी घट्ट झाली होती. अगदी सावकाश मी माझं लिंग बाहेर ओढलं. ती शहारली. मी सावकाश माझी कंबर पुढे मागे करू लागलो. संथ वेगात मी शरीरसुखाचा आनंद घेत होतो. अर्थात तीही घेत होती.

“दाजी… इतकी काळजी नका न करू… जरा जोरात करा न.” ती लाडात येत म्हणाली. तसा मी आणखी एक दणका दिला.

“आह!” मी आता एका मागोमाग एक जोर जोरात धड़का देत होतो. मा‍झ्या प्रत्येक धडकेला ती किंचाळत होती. लिंग आत घुसले की “आऽऽऽऽऽऽ ह्ह!” आणि बाहेर येताना “ह्म्म्म… स्स्स्सऽऽऽऽऽऽ!”

मा‍झ्या कमरेच्या तालावर तिचे भरगच्च वक्ष उसळ्या मारत होते. तिने तिचे ओठ तिच्या दातांखाली करकचून दाबून धरले होते. तिच्या विव्हळण्याच्या आवाजाने घर भरून गेले होते.

दोघंही स्वर्गसुखाचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो. थोड्या वेळाने मी थांबलो. तिला उठवून बेडवर ओणवे उभे केले. बेडच्या समोरच एक कपाट होते आणि त्यावरील आरशात आमचे प्रतिबिंब दिसत होते. मी तिच्या मागे उभा राहिलो. ती वाकल्याने तिच्या नितंबांचा आकार आणखीच आकर्षक झाला होता.

मी पुन्हा तिच्या कमरेची पकड घेतली आणि कचकन माझं लिंग तिच्यात घुसवलं. ती पुन्हा किंचाळली. मी एक हाताने तिचे केस गच्च धरून तिचे डोके मागे झुकवले होते आणि दुसर्‍या हाताने एकदम जोरात चापटी मारून तिचे नितंब लालभडक केले. तिचे स्तन मस्त ठोक्यांच्या तालावर झुलत होते. तिच्या डोळ्यांतून पाणी वहात होते पण चेहर्‍यावर स्मित हास्य होते.

“दाजी… अजून थोडं… आह… ह्म्म्म… ह्ह्ह्ह्ह… अईई…. ह्ह्ह…. आऽऽऽऽ ह्ह्ह!!!” असं कण्हून ती आणखी मजा आणत होती.

आता आम्ही सुखाच्या सर्वोच्च बिंदुवर पोचणार तशी माझे लिंग आत ठेवूनच ती उभी राहिली मी पुन्हा तिला बिलगलो. माझं लिंग तिच्या मागच्या बाजूने तिच्या योनिची जोरदार खबरं घेत होतं. तिने तिचे हात वर करून माझे केस गच्च धरले होते. मी तिच्या खांद्यावर पुढे येऊन तिच्या ओठांना ओठ भिडवले. दोन्ही हातांनी तिचे स्तन अक्षरश: उध्वस्त करून टाकत होतो.

तीचं कण्हणं आता मा‍झ्या तोंडात विरून जात होतं. आमची शरीरे घामाने थबथबली होती. शेवटी आम्ही दोघांनीही एकच वेळी तो क्षण अनुभवला आणि ती बेडवर कोसळली.

डोळे झाकून ती निपचित पडून राहिली मी तिच्या कपाळाचे एक हळूवार चुंबन घेतलं. तिने एक नाजुक स्मित हास्य केले आणि डोळे झाकूनच हसत म्हणाली, “दाजी आवरा आता. नाहीतर कायमचं घरी घेऊन जावं लागेल मला तुमच्यासोबत.”

“चला की मग. मी तर तयार आहे बाबा तुला मा‍झ्या घरी न्यायला.” मी मा‍झ्या शर्टची बटणं लावत म्हणालो.

“आले असते हो पण बहिणीच्या घासात वाटेकरी व्हायला नको वाटतं ” तिनेही तिच्या ब्लाउजचं शेवटचं हुक बसवलं.

“आहाहा म्हणे वाटेकरी व्हायला नको वाटतं. इथे तर अख्खा घासच हिसकावून घेतलायस आता तिचा.” मी हसत म्हणालो.

ती खळखळून हसली. तिने पदर पिनअप केला आणि केस विंचरून ती बाहेर आली. मी तोपर्यंत गाडीत येऊन बसलो होतो. तिने दार बंद केले व कुलूप लावण्यासाठी हात वर केले. मी पुन्हा एकदा खळीला आलो. ती गाडीत येऊन बसली आणि खड्ड्यांतून आदळत आमची गाडी पुन्हा कार्यस्थळाकड़े निघाली.

काही केल्या शोभासोबत घालवलेले ते भन्नाट क्षण मा‍झ्या डोक्यातून जाता जात नव्हते. सहा एक महिने उलटून गेले होते पण शोभाच्या शरीराचा स्पर्श त्याच्या रोमा रोमाला आजही तशीच आग लावत होता. त्यानंतर आमची भेट कधीच झाली नाही. ना फोनवर बोलणं, ना मेसेज.

मी एका विचित्र मनस्थितीत अडकलो होतो. आपण आपल्या बायकोशी प्रतारणा केली याबद्दल अपराधीही वाटत होतं त्याबरोबर शोभाने चेतवलेला अंगार मला अस्वस्थही करत होता.

इतके दिवस घरातलं जेवण मिटक्या मारीत खाणाऱ्याला आता बाहेरच्या चमचमीत जेवणाची चटक लागली होती. पण तेवढी हिम्मत मात्र माझ्यात नव्हती म्हणून शांत राहू लागलो. मला आपल्या मेहुणीवर आपण वाईट नजर ठेवतोय याची किळस आणि त्या सुखाची हाव त्याला बेभान करू लागली होती.

खावा सुकामेवा

गाडीतून उतरताच समोर पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असंच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली. नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होतं. मी फोटो काढला आणि उमा आणि शोभा...

खावा सुकामेवा भाग : २

आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावून शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती. तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकांना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य...

खावा सुकामेवा भाग : ४

एके दिवशी त्याच्या बायकोच्या कुठल्या तरी नातलगांच्या छोट्या मुलीचा वाढदिवस होता. बायकोने आदल्या दिवशी निमंत्रण आल्याचं त्याला सांगितलं आणि त्यांच्यातल्या जनावराला हाव सुटली. एरवी सासुरवाडीकडील कोणत्याही कार्यक्रमास जाण्यास तोंड वेडवणारा तो एका पायावर जाण्यास तयार...

खावा सुकामेवा भाग : ५

तो गडबडीने टेबलवरून उठला आणि घराच्या दिशेने भरधाव गाडी चालवत निघाला. सोसायटीच्या बसस्टॉपजवळ जया वहिनी तोंडाला स्कार्फ बांधून उभी होती. त्या नातेवाईकांचा मुलगा तिच्या शेजारी उभा होता. तिची बॅग तिने सोबत घेतली होती. त्याने त्याची गाडी जरा लांबच थांबवली आणि तिला कॉल...

खावा सुकामेवा भाग : ६

तो उठून तिच्या शेजारी बसला. त्याने तिच्या खांद्यांच्या वर त्याचे दोन्ही हात ठेवले. तिला खरं तर संकोच वाटत होता. त्याच्या मनगट आणि कोपरांच्या मध्ये तिच्या वक्षांचा स्पर्श होत होता. तिने अंग चोरून घेतले होते. डोळे मिटून घेतले होते. त्याने तिच्या ओठांच्या जवळ त्याचे ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!