लेडीज टेलर भाग : २

मला सिलेक्शन करता येत नव्हते तेव्हा त्याच्या मदतीची खरोखरच मला गरज होती म्हणून मी त्याला हो म्हटले. त्याने ते मॅगझीन घेतले आणि भरभर काही पाने उलटली. मग एका पानावर थांबून त्याने मला ते डिझाईन दाखवले. एका पाठमोऱ्या मॉडेलने घातलेला तो ब्लाऊज पाठीवर पुर्ण उघडा होता व फक्त लेसेसने बांधलेला होता.

“ही स्टाईल आजच्या घडीला सगळ्यात जास्त पॉप्युलर आहे. जर तुम्हाला अश्या प्रकारचा ब्लाऊज घालण्यास काही संकोच वाटणार नसेल तर तुम्ही जरूर ही स्टाईल निवडा. ह्यात तुमचे सौंदर्य अगदी खुलून दिसेल,” पटकन त्याने पुढे विचारले, “मला वाटते आपण विवाहीत आहात, गीता मॅडम.”

माझ्याकडून ते जाणून घेण्यासाठी त्याने त्याचे वाक्य असे अर्धवट सोडून दिले. मी त्या ब्लाऊजची स्टाईल बघण्यात इतकी गुंग झाले होते की माझ्या नकळत मी त्याला उत्तर दिले, “हो! माझ्या नवऱ्यानेच मला सांगितले की मी ह्या खास पार्टीला सगळ्यात जास्त सुंदर दिसले पाहिजे.”

त्याला प्रोत्साहीत करण्यासाठी हे एकच वाक्य पुरेसे होते तेव्हा तो उत्साहाने पुढे म्हणाला, “ते आता तुम्ही आमच्यावर सोपवा. मी आधीच आपल्याला म्हटले की आम्ही तुम्हाला ट्रान्सफॉर्म करू.”

अगदी आत्मविश्वासाने त्याने मला न विचारताच माझी साडीची बॅग उचलली आणि त्यातील ब्लाऊज पिस बाहेर काढला. मग त्याने ब्लाऊज पिस उलगडून त्याचे निरीक्षण केले.

नंतर काही क्षण त्याने माझ्या छातीच्या उभाराकडे बघितले व शेवटी म्हणाला, “हा कपडा तुमच्या अंगावर अगदी शोभून दिसेल, गीता मॅडम. प्लिज आतमध्ये चला. आपण तुमचे मेजरमेंट घेऊया.”

मी चेअरवरून उठले व चालायला लागले. माझ्या नजरेच्या कोपऱ्यातून मी नोटीस केले की तो माझ्या साडीच्या पदराखालून माझ्या बेंबीकडे काही क्षण चोरून बघत होता. जरी मी थोडीशी लाजरी-बुजरी होते तरी मी साडी बेंबीच्या खालीच नेसत असे. तेव्हा त्याला माझ्या खोलगट बेंबीचे चांगलेच दर्शन मिळाले असणार यात काही शंका नव्हती.

त्याने इशारा करत मला त्याच्या शॉपच्या बॅक ऑफीसमध्ये नेले. जाता जाता तो माझ्याशी बोलू लागला, “या आधी आपण कोठे ब्लाऊज शिवत होता, गीता मॅडम?”

“माझी एक मैत्रीण घरीच ब्लाऊज शिवते. तेव्हा मी तिच्याकडेच जायचे. खरे तर तिच्या व्यतिरीक्त इतर कोणाकडून मी कधीही ब्लाऊज शिवून घेतला नाही. तेव्हा असे लेडीज टेलरकडे यायची ही माझी पहिलीच वेळ आहे.”

“ओह डोन्ट वरी! तुम्ही अगदी योग्य जागी आला आहात. अगदी निश्चिंत रहा, गीता मॅडम,” असे म्हणून त्याने त्या मुलाला हाक मारली, “अरे सोनू! जरा आत ये!” मग माझ्याकडे बघत तो म्हणाला, “सोनू माझा भाचा आहे. सध्या तो माझ्याकडून ट्रेनींग घेत आहे.”

त्यावर मी उगाचच हसले. तो मुलगा, सोनू पटकन आत आला. सागरने एका हूकाला अडकवलेली मेजरींग टेप घेतली व तो माझ्याकडे आला. मला त्याचे थोडे आश्चर्य वाटले व मी थोडेसे बाळबोधपणे त्याला म्हटले, “हे काय? तुमच्याकडे मेजरमेंट घ्यायला कोणी लेडीज नाही?”

त्यावर सागर हसला आणि म्हणाला, “आहेत. दोन मुलीं. पण आत्ता दुपारच्या वेळेला त्यांचा ब्रेक असतो,” मग पुढे तो तसाच मधाळपणे म्हणाला, “पण तुम्ही काही काळजी करू नका, गीता मॅडम. आज काल सगळीकडे जेन्टसच मेजरमेंट घेतात. हे अगदी नॉर्मल झाले आहे.”

मी त्याला स्टुपीड प्रश्न विचारला हे माझ्या लक्षात आले व मी ओशाळून कसेबसे हसले. मनातून मी म्हटले की येथून खरी आता त्याची ट्रिक चालू होतेय.

“ओके तर आपण चालू करुया आता.” असे म्हणत तो माझ्या अगदी जवळ आला व त्याने माझ्या मानेभोवती ती टेप टाकली. मग ती टेप दोन्ही बाजूने मागे-पुढे ओढत त्याने माझ्या गळ्याखाली एका जागी स्थिर केली व माझ्या ब्लाऊजच्या नेकचे माप घेत नंबर सांगू लागला. त्याचा भाचा तत्परतेने ते नंबर एका पॅडवर लिहू लागला.

मग ते माप झाल्यावर सागर मला म्हणाला, “गीता मॅडम, आता तुमचा पदर थोडा खाली करावा लागेल,” आणि माझ्या परमिशनची वाट न बघता, माझ्या डोळ्यात रोखून बघत त्याने स्वत:च माझ्या खांद्यावरचा पदर पकडला व खाली ढकलला.

त्याच्या कृतीने मला थोडा धक्का बसला! पटकन माझ्या मनात विचार आला, शीट! मी नेहमीसारखा पदराला पीन का नाही लावला? मग पुढच्याच क्षणी माझ्या लक्षात आले की मी मुद्दामच पीन लावलेला नाही. त्याच्या ट्रॅपमध्ये जाण्यासाठी माझ्या नकळत मी तयारी केली होती.

पण त्याला तसे वाटू नये म्हणून मी नाटक करत खाली पडलेला माझा पदर उचलण्यासाठी खाली वाकले इतक्यात त्याने हळुवारपणे माझ्या खांद्याला हात लावून मला थांबवले व अतिशय मधाळ आवाजात तो मला म्हणाला, “रिलॅक्स, गीता मॅडम. तुमचा पदर न काढता आम्ही माप कसे बरे घेवू शकतो?”

तो माझ्याकडे बघून अगदी आत्मविश्वासाने हसत होता आणि एखाद्या प्रोफेशनल माणसासारखा वागत होता तेव्हा माझे समाधान झाले व मी तयार झाले. माझ्या लक्षात आले की माझ्या छातीच्या उभाराकडे व खोलगट बेंबीकडे बघून त्या मुलाचे, सोनूचे डोळे बाहेरच यायचे बाकी होते.

मला प्रचंड लाज वाटली आणि मी त्याच्याकडे पाठ फिरवली. माझा अस्वस्थपणा सागरच्या लक्षात आला आणि त्याने सोनूला पाणी आणण्यासाठी बाहेर पाठवले. तो गेल्यावर मी थोडी रिलॅक्स झाले.

“गीता मॅडम! प्लिज, आपले हात आपल्या डोक्यावर घ्या.” माझ्या समोर उभा रहात सागर म्हणाला.

त्याने म्हटल्याप्रमाणे मी माझे हात वर डोक्यावर घेतले. तो माझ्या अजून जवळ आला व त्याने मेजरींग टेप माझ्या अंगाभोवती नेवून दुसऱ्या बाजूने पुढे आणली आणि मी घातलेल्या ब्लाऊजच्या खालच्या कडेला चिटकवून धरली.

माझ्या छातीच्या उभाराखाली दोन्ही हाताने टेप धरत त्याने ती व्यवस्थित आवळली. तोपर्यंत सोनू पाण्याचा जग घेवून परत आला व आता पॅड घेवून माप नोंदवून घ्यायला सज्ज झाला. सागरने त्याला माप सांगितले आणि सोनूने ते लिहून घेतले.

“सोनू. इकडे ये! मी तुला काहीतरी दाखवतो.” सागर वळून सोनूला असे म्हणत असताना त्याच्या हाताची बोटे माझ्या छातीच्या उभाराच्या खालच्या भागाला नकळत स्पर्श करत होती.

मला थोडी काळजी वाटायला लागली आणि त्याचवेळी एक अनामिक उत्तेजना माझ्यात निर्माण व्हायला लागली. सोनू आमच्या जवळ आला व काही क्षण तो रोखून माझ्या छातीच्या उभाराकडे बघत राहिला. त्याच्या नजरेवरून मला कळत होते की तो मेजरींग टेप किंवा त्याच्या पोजीशनकडे बघत नव्हता तर माझ्या छातीच्या गोळ्यांकडे बघत होता.

सागर त्याला सांगू लागला, “हे अश्या पद्धतीने ब्लाऊजच्या खालच्या कडेचे मेजरमेंट घ्यायचे असते पण गीता मॅडमचा हा अंगावरचा ब्लाऊज बराच लूज आहे व ओपन बॅकच्या नवीन ब्लाऊजसाठी हे मेजरमेंट थोडे टाईट घ्यायला हवे.”

एवढे बोलून त्याने पुढच्या बाजूने एक बोट दोन्ही उभारांच्या खाली माझ्या ब्लाऊजमध्ये घुसवले व ब्लाईज थोडा वर उचलला आणि मग टेप आत सारून त्याने अजून आवळली व म्हणाला, “बघितल! अर्धा इंच कमी झाले माप.”

सोनू माझ्या छातीखाली बघत होता व अगदी मन लावून त्याचा अंकल सांगतोय ते ऐकत होता. त्याने विचारले, “अंकल, तुम्हाला कसे माहीत की हा ब्लाऊज लूज आहे ते?”

सागर म्हणाला, “हे बघ मी तुला दाखवतो.” असे बोलून त्याने पुन्हा त्याचे एक बोट माझ्या डाव्या छातीच्या उभाराखाली माझ्या ब्लाऊजच्या आत घुसवले व ब्लाऊज ओढून तो त्याला दाखवू लागला.

त्याच्या बोटाच्या थंड स्पर्शाने माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. बोट आत घुसल्यावर वरच्या बाजूला सरकले गेले व माझ्या डाव्या उभाराच्या खालच्या भागाला स्पर्श करू लागले. क्षणभर मी विचार केला की मी त्याला थांबवायला पाहिजे होते पण तो इतक्या पटपट हालचाली करत होता की मला काही बोलायचा चान्सच मिळत नव्हता.

मी निर्लज्जासारखी दोन अनोळखी पुरुषांसमोर माझी छाती उघडी करून उभी होती व जे चालले होते त्याने खरे तर मी सावध व्हायला हवे होते पण त्याऐवजी मी उत्तेजित व्हायला लागले होते.

माझ्या ब्लाऊजखाली माझी निप्पले मला आधीच धोका द्यायला लागली होती कारण मेजरींग टेप इकडे-तिकडे ॲडजस्ट करण्याच्या बहाण्याने सागरची बोटे माझ्या छातीच्या उभाराच्या खालच्या भागाला स्पर्श करत होती आणि त्याने माझी निप्पले ताठर होत चालली होती.

अर्थात! तो अगदी प्रोफेशनल पद्धतीने त्याचे काम करत होता तेव्हा तो माझ्या स्तनांचे स्पर्शसुख घेत होता असे म्हणता येत नव्हते.

“अंकल! पुढचे माप मी घेवू का?” सोनूने उत्साहाने सागरला विचारले.

सागरने माझी प्रतिक्रीयेची वाट न बघता परस्पर होकारार्थी मान हलवली व टेप काढून घेवून त्याला दिली व म्हणाला, “आता तू गीता मॅडमच्या मागे जा आणि त्यांच्या पाठीच्या मध्यावर टेप पकडून पुढच्या बाजूला घेवून ये त्यांच्या पुढच्या अंगावर व त्यांच्या कपचा साईज घे.”

माझे पुढचे अंग म्हणजे माझी छाती. सागर मुद्दाम स्पष्टपणे उल्लेख करत नव्हता की जेणे करून मला ऑकवर्ड वाटू नये. एखादे लहान मुल चॉकलेट मिळाल्यावर जसे खूष होते तसा सोनू खूष झाला व टेप घेवून माझ्या पाठीमागे आला. सागर बाजूला उभा राहून तो काय करतोय ते लक्षपुर्वक पाहू लागला.

लेडीज टेलर भाग : ७

दोघेही माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होते. मी गोंधळलेल्या मनस्थितीत त्यांच्याकडे बघत राहिले. हसत हसत सागर आपले कपडे काढू लागला. त्याने सोनूला खुणवले आणि सोनू बाहेर निघून गेला. जाता जाता त्याने दरवाजा लावून घेतला व बाहेरून त्याने कडी लावल्याचा मला आवाज आला. त्याने...

लेडीज टेलर भाग : ६

“सोनू. गीता मॅडमचे हे राहिलेले कपडे घे आणि व्यवस्थित घडी करून त्यांच्या इतर कपड्यांबरोबर ठेव.” मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर सोनू दात काढून छद्मीपणे हसत होता. त्याने माझे कपडे उचलले आणि तो बाहेर निघून गेला. मी तसेच खाली पाहिले तर सागर माझ्या मांड्यामधल्या भागाकडे टक...

लेडीज टेलर भाग : ५

मला आधी त्याचे आश्चर्य वाटले पण नंतर माझे मलाच हसू आले. शेवटी तोही एक पुरुष होता. मला असे अर्धनग्न अवस्थेत पाहून त्याने उत्तेजित होणे स्वाभावीक होते अशी माझी मीच समजूत करून घेतली. आता मी तशी का समजूत करून घेतली ते मी सांगू शकत नाही पण ह्या सगळ्या प्रकाराने मी स्वत:ही...

लेडीज टेलर भाग : ४

त्याने माझ्या नग्न छातीच्या उभारांकडे बघण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही व जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात तो बाहेर निघून गेला. मी त्याला काही बोलूच शकले नाही व वेडयासारखी तेथेच उभी राहिले. मी फार गोंधळून गेले व माझ्या मनात विचारांचे मोहोळ उठले. पण माझ्या मनाची मीच...

लेडीज टेलर भाग : ३

मी हात अजूनही वर माझ्या डोक्यावर धरले होते. सोनूने एका बाजूने एक हात पुढे नेवून टेप दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या हातात पकडली व मागे आणली. मग माझ्या पाठीच्या मध्यावर त्याने टेप चिटकवली. थंड पाण्याचा जग पकडून त्याची बोटे थंड झाली होती आणि ती माझ्या पाठीला चिकटल्यामुळे थंडीची...

लेडीज टेलर

तीन वर्षापुर्वी माझे लग्न झाले आणि माझ्या नवऱ्याबरोबर मी मुंबईत रहाते. माझा नवरा एका मल्टी-नॅशनल कंपनीत ऑफीसर आहे. आम्ही दोघेही मॉडर्न आहोत व दोघेही लाईफ एंजॉय करत असतो. एके दिवशी संध्याकाळी माझा नवरा ऑफीसमधून परत आला तेव्हा तो जाम खूष होता. मी त्याला विचारले तर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!