लेडीज टेलर

तीन वर्षापुर्वी माझे लग्न झाले आणि माझ्या नवऱ्याबरोबर मी मुंबईत रहाते. माझा नवरा एका मल्टी-नॅशनल कंपनीत ऑफीसर आहे. आम्ही दोघेही मॉडर्न आहोत व दोघेही लाईफ एंजॉय करत असतो.

एके दिवशी संध्याकाळी माझा नवरा ऑफीसमधून परत आला तेव्हा तो जाम खूष होता. मी त्याला विचारले तर त्याने मला सांगितले की त्याला एक प्रेस्टीजस पार्टी अटेंड करण्याचे आमंत्रण मिळाले आहे.

ही पार्टी एक आठवडयानंतर होती आणि मलाही त्याच्याबरोबर ही पार्टी अटेंड करायची आहे. ही पार्टी अटेंड करून त्याच्या कंपनीला बिझीनेसमध्ये कसा फायदा होणार होता हे तो मला अगदी उत्साहाने सांगायला लागला. त्याचा उत्साह पाहून मीही उल्हासीत झाले व ह्या पार्टीबद्दल मलाही उत्सुकता वाटू लागली.

त्याने मला सांगितले की ह्या पार्टीला आपण इतके सजून-धजून जायचे की आपली जोडी सगळ्यात सुंदर आणि आकर्षक वाटली पाहिजे आणि सगळ्यांची नजर आपल्यावरच राहिली पाहिजे.

तो मला म्हणाला की, “ह्या पार्टीसाठी एखादा नवीन ड्रेस घे पार्टीच्या दिवशी मी ब्युटी पार्लरमध्ये जावून हेअर सेटींग, मेकअप वगैरे करून तयार हो.” मी त्याला आनंदाने होकार दिला.

माझी मैत्रीण, कल्पना हिचे स्वत:चे ब्युटी-पार्लर आहे. मी नेहमी तिच्याकडेच जाते म्हणून तिची अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी मी तिला फोन केला. तिच्याशी जुजबी गप्पा मारून झाल्यावर मी तिला ह्या पार्टीबद्दल सांगितले आणि तिची त्या दिवशीची अपॉइंटमेंट घेतली.

तिने मला विचारले की, “पार्टीला कोठला ड्रेस घालणार आहे तेव्हा त्याप्रमाणे हेअर स्टाईल व मेकअपची तयारी करून ठेवेल.” तेव्हा मी तिला म्हणाले की, “मी अजून डिसाईड केले नाही व मला एक नवीन ड्रेस घ्यायचा आहे.”

पुढे मी तिलाच विचारले की, “मी कोठला ड्रेस घालू?” त्यावर ती मला म्हणाली की, “एखादी छान साडी खरेदी करून नेस.” मी साडीत अगदी छान आणि आकर्षक दिसते. तिचे म्हणणे मला मान्य होते कारण माझा नवराही मला नेहमी म्हणत असतो की मी साडीत अगदी सुंदर आणि सेक्सी दिसते.

तेव्हा मी साडीसाठी लगेच तयार झाले. पण पुढे मी तिला विचारले की, “त्या नवीन साडीवर मला नवीन ब्लाऊज शिवावा लागेल तर तिच्या माहितीत असा कोणी लेडीज टेलर आहे का जो मला अर्जंटमध्ये ब्लाऊज शिवून देईल आणि तोही अगदी आकर्षक डिझाईनचा?”

त्यावर तिने हसून मला म्हटले की, “हो! एक लेडीज टेलर आहे जो कितीही अर्जंटमध्ये चांगल्या डिझाईनचा ब्लाऊज शिवून देतो.” मी खूष होवून तिला त्या टेलरचे नाव आणि पत्ता वगैरे गोष्टी विचारल्या. तिने अगदी तत्परतेने मला ती माहिती दिली.

पहिली वेळ त्याच्याकडे जाताना अपॉईंटमेंट घेवून जावे लागते हे तिने मला आवर्जून सांगितले. शेवटी फोन ठेवता ठेवता तिने मिश्कीलपणे हसून मला म्हटले की, “हा लेडीज टेलर बायकांमध्ये अगदी फेमस आहे व तो एकदम छान सर्वीस देतो. तेव्हा त्याच्याकडे जाताना अगदी फुरसत काढून जावे.”

तिने फेमस, छान सर्वीस वगैरे शब्द जरा जास्तच जोर देवून म्हटले तेव्हा मी तिला त्याबद्दल विचारले. त्यावर ती फक्त हसत राहिली. मी पुन्हा पुन्हा तिला त्याबद्दल विचारले तर ती मला म्हणाली, “तू त्या टेलरकडे जा तर, मग तुला आपोआप माहीत पडेल.”

कल्पनाच्या अशा गूढ बोलण्याने माझा कुतूहलपणा जागा झाला व मी तिला खोदून खोदून विचारायला लागले. आधी ती मला सांगायला तयार नव्हती पण माझा आग्रह बघून ती इतकेच म्हणाली की, “ब्लाऊज शिवून देण्या व्यतिरीक्त तो इतरही बरेच काही करतो.”

बरेच काही शब्द पुन्हा तिने जोर देवून म्हटला तेव्हा माझी उत्सुकता शिगेला पोहचली आणि मी चंगच बांधला की तिच्याकडून खरे काय ते काढून घ्यायचे. मी नाना प्रश्नांचा भडीमार करत तिला भंडावून सोडले तेव्हा ती शेवटी म्हणाली की, “तो त्याच्या ट्रिक वापरून लेडी कस्टमरला स्वत:बरोबर सेक्स करण्यास भाग पाडतो.”

तिचे म्हणणे ऐकून मला नवल वाटले! सेक्स करण्यास भाग पाडतो म्हणजे तो नक्की काय करतो? बायका इतक्या स्टुपीड असतात का की कोणा अनोळखी पुरुषाशी सेक्स करण्यास तयार होतात? की तो बायकांवर जबरदस्ती करतो?? त्या विचाराने मी थोडी घाबरले आणि कल्पनाला मी हे सगळे प्रश्न विचारले.

त्यावर ती हसून म्हणाली, “तो बायकांवर जबरदस्ती करत नाही. तो अश्या काही ट्रिक वापरतो की बायका त्याच्या जाळ्यात गुरफटून जातात आणि स्वत:हून त्याच्याबरोबर सेक्स करायला तयार होतात.”

ते ऐकून माझा कल्पनेच्या म्हणण्यावर विश्वास बसला नाही. एखाद्या ट्रिकमध्ये सापडून बायका कश्या काय परपुरुषाबरोबर सेक्स करतील? जेव्हा कल्पनेच्या लक्षात आले की मी त्या टेलरकडे जाण्याबाबत शाशंक आहे.

ती मला म्हणाली, “हे बघ, गीता. इतके घाबरून जाण्यासारखे काही नाही. तो टेलर एकदम जंटलमन आहे. तू जर एकदम सरळ राहिलीस आणि सुरुवातीपासून त्याला काही चान्स दिला नाही तर तू त्याच्या ट्रिकमध्ये अडकणार नाहीस व काहीही होणार नाही पण तू जर थोडी ॲडवेंचरस असशील तर त्याच्या ट्रॅप मध्ये शिरायला काही हरकत नाही. जेव्हा केव्हा तुला वाटेल की पुरे झाले तेव्हा तू त्याच्या ट्रॅप मधून बाहेर येवू शकते.”

कल्पनेच्या ह्या शेवटच्या काही वाक्याने माझी उत्सुकता जबरदस्त वाढली. मीही काही इतकी काकूबाई नव्हते तेव्हा त्याच्या ट्रॅपमध्ये शिरण्यास मला भिती वाटणार नव्हती आणि मग तो काय काय, कश्या कश्या ट्रिक वापरतो ह्याबद्दलही माझे कुतुहल जागे झाले.

तेव्हा त्या टेलरकडे जायचे मी ठरवले. मी विचार केला की फार फार तर काय होईल? मी त्याच्या ट्रिकमध्ये अडकेल. मीही काही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ नव्हते. लग्नाआधी कॉलेजमध्ये असताना एक दोन बॉयफ्रेंडबरोबर मी सेक्स ची मजा घेतली होती. हां!

बाकी लग्नानंतर मी कधी माझ्या नवऱ्याशी प्रतारणा केली नव्हती. तसे काही करण्याची गरजही मला कधी वाटली नाही. ते तर कल्पना म्हणत होती तशी ॲडवेंचरस मी आधीपासून होते म्हणून मी त्या टेलरकडे जायचा निश्चय केला. मग मी लगेच त्या लेडीज टेलरला फोन केला व दुसऱ्या दिवशीची अपॉईंटमेंट घेतली.

दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी मार्केटमध्ये जावून एक सुंदर साडी व त्यावरील मॅचींग ब्लाऊज खरेदी केला व तशीच त्या लेडीज टेलरकडे गेले. त्याचे शॉप शोधून काढायला मला फारसा वेळ लागला नाही पण मे महिन्यातील दुपारच्या गर्मीमध्ये त्याच्या शॉपमध्ये शिरताना मी घामाघूम झाले होते. पण जसे मी आत शिरले तसे एअर कंडिशनच्या थंड हवेने मला चांगला रिलीफ जाणवला.

एका १४/१५ वर्षाच्या मुलाने माझे स्वागत केले, “हॅल्लो गीता मॅडम! वेलकम टू अवर शॉप. प्लीज आरामात बसा आणि रिलॅक्स व्हा! अंकल आतमध्ये बिझी आहेत. ते एक-दोन मिनीटात बाहेर येतील.”

अपॉईंटमेंट घेताना मी माझे नाव सांगितले होते म्हणून त्याला माझे नाव माहीत झाले हे मी ओळखले. त्याच्याकडे बघून मी हसले आणि लेदरच्या आरामदायक चेअरमध्ये बसले. मग बाजूच्याच टिपॉयवर ठेवलेली मॅगझीन्स मी चाळू लागले.

सगळी मॅगेझीन स्त्रियांच्या ब्युटी आणि फॅशनची होती. मनात मी विचार केला की शॉपचा मालक हुशार दिसतो की खास करून बायकांना आवडणारी मॅगझीन्स त्याने ठेवली आहेत. अश्या मॅगझीनने स्त्रीयांचा मूड चांगला करून तो येथूनच आपली ट्रिक चालू करत असावा.

“गुड मॉर्नींग, गीता मॅडम!” माझे विचार एका आवाजाने डिस्टर्ब झाले.

मी वर पाहिले तर एक अप-टू-डेट ड्रेस घातलेला उमदा तरूण माझ्याकडे बघून हसत होता. मीही हसून त्याला अभिवादन केले आणि उठून उभी राहिले.

“माझे नाव सागर. ह्या शॉपचा मालक. आम्ही आपल्यासाठी काय करू शकतो?” त्याने अगदी प्रोफेशनल टोनमध्ये मला विचारले.

“मला एक ब्लाऊज शिवून हवा आहे. एकदम मॉडर्न स्टाईलचा. मला एका खास पार्टीसाठी तो घालायचा आहे.” मी त्याला म्हटले.

“वेल! तुम्ही अगदी योग्य जागी आला आहात,” असे म्हणत त्याने मला डोक्यापासून पायापर्यंत व्यवस्थित न्याहाळले व तो पुढे म्हणाला, “आम्ही तुमच्यासारख्या आकर्षक स्त्रीला एका सुंदर परीमध्ये ट्रान्सफॉर्म करू शकतो!”

त्याची स्तुतीपर वाक्य ऐकून मला हसूं आले.

“मला वाटते आपण येथे प्रथमच येत आहात. आपणाला आमचा रेफरन्स कोणी दिला?” त्याने विचारले.

“माझी मैत्रीण, कल्पना. जिचे ब्युटी-पार्लर आहे.” मी सांगितलं.

“ओह मिसेस कल्पना. त्या आमच्या एक खास कस्टमर आहेत. इन फॅक्ट! त्यांच्या पार्लरमधल्या बऱ्याच लेडीज आमच्या रेग्युलर कस्टमर आहेत. अक्च्युअली मिसेस कल्पना त्यांच्या कस्टमरला आमचा रेफरन्स नेहमी देतात. त्याबद्दल मला त्यांचे खास आभार मानायला हवे.” असे बोलत सुचकपणे हसून त्याने आपल्या डोळ्यांनी मला इशारा केला.

त्यानेही खास शब्दावर जरा जास्तच जोर दिला तेव्हा मला कल्पनाने म्हटलेली वाक्ये आठवली व हसू आले.

“ओके, गीता मॅडम. तुम्हाला कोठल्या स्टाईलचा ब्लाऊज शिवायचा आहे?” त्यावर मी त्याच्याकडे शुन्य नजरेने बघायला लागले.

त्याला कळले की मला काही सांगता येत नाही तेव्हा त्याने आश्वासकपणे मला इशारा केला व तो आपल्या डेस्कजवळ गेला. डेस्कवरचे ब्लाऊजच्या डिझाईनचे एक मॅगझीन त्याने घेतले व माझ्याजवळ येत त्याने ते मला दिले.

“हे घ्या. ह्यातील ब्लाऊजची डिझाईन पहा. अगदी पाहिजे तितका वेळ घेवून तुम्हाला आवडणारे डिझाईन सिलेक्ट करा. मी येथेच आत आहे. तुमचे सिलेक्शन झाले की मला आवाज द्या.”

असे बोलून तो आत निघून गेला. मी पुन्हा चेअरवर बसले आणि ते ब्लाऊजच्या डिझाईनचे मॅगझीन चाळू लागले. त्यातील वेगवेगळी आकर्षक, मॉडर्न डिझाईन बघून मी गोंधळून गेली की कोठले डिझाईन सिलेक्ट करावे?

थोडया वेळानंतर त्याने आतून माझ्याकडे पाहिले. माझ्या चेहऱ्यावरील गोंधळ पाहून तो हसला व माझ्याजवळ येवून म्हणाला, “मी काही मदत करू का तुम्हाला?”

लेडीज टेलर भाग : ७

दोघेही माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होते. मी गोंधळलेल्या मनस्थितीत त्यांच्याकडे बघत राहिले. हसत हसत सागर आपले कपडे काढू लागला. त्याने सोनूला खुणवले आणि सोनू बाहेर निघून गेला. जाता जाता त्याने दरवाजा लावून घेतला व बाहेरून त्याने कडी लावल्याचा मला आवाज आला. त्याने...

लेडीज टेलर भाग : ६

“सोनू. गीता मॅडमचे हे राहिलेले कपडे घे आणि व्यवस्थित घडी करून त्यांच्या इतर कपड्यांबरोबर ठेव.” मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर सोनू दात काढून छद्मीपणे हसत होता. त्याने माझे कपडे उचलले आणि तो बाहेर निघून गेला. मी तसेच खाली पाहिले तर सागर माझ्या मांड्यामधल्या भागाकडे टक...

लेडीज टेलर भाग : ५

मला आधी त्याचे आश्चर्य वाटले पण नंतर माझे मलाच हसू आले. शेवटी तोही एक पुरुष होता. मला असे अर्धनग्न अवस्थेत पाहून त्याने उत्तेजित होणे स्वाभावीक होते अशी माझी मीच समजूत करून घेतली. आता मी तशी का समजूत करून घेतली ते मी सांगू शकत नाही पण ह्या सगळ्या प्रकाराने मी स्वत:ही...

लेडीज टेलर भाग : ४

त्याने माझ्या नग्न छातीच्या उभारांकडे बघण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही व जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात तो बाहेर निघून गेला. मी त्याला काही बोलूच शकले नाही व वेडयासारखी तेथेच उभी राहिले. मी फार गोंधळून गेले व माझ्या मनात विचारांचे मोहोळ उठले. पण माझ्या मनाची मीच...

लेडीज टेलर भाग : ३

मी हात अजूनही वर माझ्या डोक्यावर धरले होते. सोनूने एका बाजूने एक हात पुढे नेवून टेप दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या हातात पकडली व मागे आणली. मग माझ्या पाठीच्या मध्यावर त्याने टेप चिटकवली. थंड पाण्याचा जग पकडून त्याची बोटे थंड झाली होती आणि ती माझ्या पाठीला चिकटल्यामुळे थंडीची...

लेडीज टेलर भाग : २

मला सिलेक्शन करता येत नव्हते तेव्हा त्याच्या मदतीची खरोखरच मला गरज होती म्हणून मी त्याला हो म्हटले. त्याने ते मॅगझीन घेतले आणि भरभर काही पाने उलटली. मग एका पानावर थांबून त्याने मला ते डिझाईन दाखवले. एका पाठमोऱ्या मॉडेलने घातलेला तो ब्लाऊज पाठीवर पुर्ण उघडा होता व फक्त...

error: नका ना दाजी असं छळू!!