लेडीज टेलर भाग : ५

मला आधी त्याचे आश्चर्य वाटले पण नंतर माझे मलाच हसू आले. शेवटी तोही एक पुरुष होता. मला असे अर्धनग्न अवस्थेत पाहून त्याने उत्तेजित होणे स्वाभावीक होते अशी माझी मीच समजूत करून घेतली. आता मी तशी का समजूत करून घेतली ते मी सांगू शकत नाही पण ह्या सगळ्या प्रकाराने मी स्वत:ही उत्तेजित झाले होते.

मग त्याने मला माझा उजवा हात वर करायला सांगितला. डाव्या हाताने पदर माझ्या छातीवर धरत मी उजवा हात वर केला. मग त्याने त्या काखेतही आधी पाणी लावले व मग नंतर क्रिम लावली. आणि मग डाव्या काखेप्रमाणे त्याने सराईतपणे माझी उजवी काखही शेव्ह केली.

उजवी काख शेव्ह करताना माझा उजवा उभार आणि त्यावरील ताठर निप्पल यांचे जमेल तसे स्पर्शसुख घेण्यात त्याने चूक केली नाही. शेवटी एकदाची ती उजवी काखही शेवींग करून झाली. ह्यावेळी त्याने मला विचारायच्या आत मी स्वत:च त्या काखेत माझ्या डाव्या हाताची बोटे फिरवून शेवींग कशी झाली ते चेक करू लागले.

हात काखेत नेताना माझ्या साडीचा पदर सरकला गेला व सागरची नजर माझ्या खोलगट बेंबीवर गेली. त्याने काहीतरी नवल दिसले असे डोळे मोठे केले व तो गुढग्यावर माझ्यासमोर बसला व पदर अजून बाजूला करत माझ्या बेंबीचा भाग निरखून पाहू लागला.

“काय झाले? काय बघताय तुम्ही?” मी कुतुहलाने विचारले.

“मला दिसतेय की केसांच्या लवीची एक लाईन तुमच्या बेंबीपासून खाली जातेय,” असे म्हणून तो बोटाने ती लाईन ट्रेस करत पुढे म्हणाला, “ही बघा येथे. किती स्पष्ट दिसतेय ही केसांची लाईन. दिसते का तुम्हाला?”

मी खाली वाकून बघितले व ती केसांच्या लवीची लाईन मलाही स्पष्ट दिसली. मी हो म्हणून नंदी बैलासारखी मान डोलवली.

“मला वाटत हे केसही तुम्ही काढायला हवेत. जेणे करून हा भाग अगदी मुलायम आणि उठावदार दिसेल,” इतके बोलून तो उठून उभा राहिला व पुढे म्हणाला, “तुम्ही एक काम करा. माझ्याबरोबर चला.”

“थांबा! मला वाटत त्याची गरज नाही.” मी त्याला थांबवत म्हटले.

“डोन्ट वरी, गीता मॅडम!” त्याने माझ्या डोळ्यात खोलवर पहात आत्मविश्वासाने म्हटले, “त्याला फार वेळ लागणार नाही. तुम्ही ते केस काढले तर तुमच्या सौंदर्यात अजून भर पडेल. तुमच्या पतीराजांना तो भाग अजून आवडेल. तुम्ही एवढया सगळ्या गोष्टी केल्यात आता ह्या गोष्टीला नाही म्हणू नका. माझ्याबरोबर दुसऱ्या केबीनमध्ये चला.”

एवढे बोलून त्याने माझ्या उत्तराची वाट पाहिली नाही व माझा हात पकडून मला त्या ट्रायल रूमच्या बाहेर घेवून गेला. मी दुसऱ्या मोकळ्या हाताने माझी नग्न छाती जमेल तशी झाकण्याचा प्रयत्न करत त्याच्याबरोबर जात होते.

सोनू बाहेरच उभा होता व माझ्या पदरा खालून अर्धवट दिसणाऱ्या माझ्या उभारांकडे मोठे डोळे करून बघत होता. माझी साडी पारदर्शक होती तेव्हा त्यामधून त्याला माझ्या छातीचा अरोला आणि ताठर निप्पल नक्कीच दिसत असावा. तरी बरे की सोनूला ओलांडून आम्ही लगेच पुढे गेलो कारण ज्या तऱ्हेने तो डोळे मोठे करून बघत होता त्यावरून वाटत होते की त्याचे डोळे खोबणीतून बाहेर यायचेच फक्त बाकी होते.

सागरने मला बाजूच्याच दुसऱ्या केबीनमध्ये नेले. त्या केबीनमध्ये मध्यावर एक दिवाण होता व त्याने मला त्यावर झोपायला सांगितले. मला ती केबीन वगैरे अजिबात आवडली नाही.

दरवाजा उघडा होता आणि बाहेर चेअरवर बसलेला सोनू आत आमच्याकडेच बघत होता. आत काय चाललेय हे त्याला तेथून सगळे दिसणार होते. मनातून मी त्या दिवाणावर झोपायला तयार नव्हते पण तरीही मी त्यावर बसत म्हटले, “तो दरवाजा.”

“ओह! डोन्ट वरी, गीता मॅडम. कोणीही आत येणार नाही. ह्यावेळी कोणी कस्टमर येत नाहीत आणि दुसऱ्या कोणाची अपॉईंटमेंट नसते.”

सागरने मला बोलू न देता पटकन उत्तर दिले व माझे खांदे दाबत त्याने मला दिवाणावर झोपण्यास भाग पाडले. नाईलाजाने मी त्या दिवाणावर पडले. मी मान वळवून सागरच्या साईडला बघितले तर त्याचा पॅन्टमधील कडक लंडाचा उंचवटा माझ्या नजरेच्या अगदी जवळ होता.

मी दिवाणावर झोपल्यावर त्याने माझ्या पोटावरून माझा पदर बाजूला करत माझे पोट उघडे केले. नशीब मी एका हाताने माझ्या छातीवरचा पदर धरून ठेवला होता नाहीतर माझी नग्न छातीही उघडी पडली असती.

मग सागर माझ्या बेंबीखालील पोटाच्या भागावर आपला हात फिरवू लागला व मला म्हणाला, “ओके, गीता मॅडम. आता आपण चालू करुया. अरे! हे आधीचे पाणी खराब आहे. सोनू! जरा चांगले पाणी घेवून ये बरे.”

असे म्हणून त्याने एका हाताने माझ्या साडीच्या निऱ्या, ज्या पोटाखाली पेटीकोटमध्ये खोचल्या होत्या त्या पकडल्या व दुसऱ्या हाताने माझे पोट दाबत तेथे गॅप तयार केली व एका झटक्यात माझ्या साडीच्या निऱ्या ओढून बाहेर काढल्या.

त्याच्या ह्या कृत्याने मला शॉकच बसला! मानसिक धक्क्याने व उत्तेजनेने मी जवळ जवळ ओरडलेच, “काय करत आहात तुम्ही? तुम्ही माझ्या निऱ्या का काढल्या? तुम्ही सोनूला कशाला आत बोलावले?” मी इतकी गोंधळलेले होते की काय विचारावे हे मला समजत नव्हते कारण एकाच वेळी अनेक घटना अगदी जलद गतीने घडत होत्या.

पुढच्याच क्षणी मला दिसले की सोनू माझ्या डाव्या बाजूला पाण्याचा जग घेवून उभा होता व त्याचे लक्ष माझ्या डाव्या छातीच्या उभारावर होते कारण जेव्हा सागरने माझ्या निऱ्या ओढल्या तेव्हा माझा पदरही ओढला गेला व माझ्या डाव्या उभारावरचा पदर सरकला होता आणि बाजूने माझा उभार उघडा पडला होता.

लाज, शरमेने मला मेल्याहून मेल्यासारखे झाले होते कारण दोन अनोळखी पुरुषांसमोर मी झोपले होते आणि त्याच्या वखवखलेल्या नजरेसमोर माझ्या छातीचे नग्न उभार कसेबसे झाकलेले होते. त्याची जाणीव होवून मी पुन्हा माझ्या छातीवरचा पदर ठिक करत माझी छाती झाकून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मी पदर छातीवर सावरण्याच्या गडबडीत होते तेव्हा मला कळले नाही की त्याचवेळी सागरने माझ्या पेटीकोटच्या नाडीच्या भागावर खोचलेली साडी ओढून काढली आणि हळुवारपणे माझ्या पेटीकोटची नाडी सोडली होती. जेव्हा त्याने दोन्ही बाजूने, दोन्ही हातांनी माझा पेटीकोट खाली खेचायला सुरुवात केली तेव्हा माझ्या ते लक्षात आले.

मी माझे डोळे घटटपणे मिटून घेतले आणि ओरडले, “स्टॉप, प्लीज!”

पण फार उशीर झाला होता. तो पर्यंत त्याने माझा पेटीकोट चांगलाच खाली खेचला होता व माझ्या पुच्चीवरील केसांचा अर्धा भाग उघडा पडला होता.

“ओह! सॉरी हं, गीता मॅडम! मला माहीत नव्हते की आपण आत पँटीज घातली नाही आहे ते!” असे बोलून त्याने पुन्हा पेटीकोट थोडा वर केला जेणेकरून माझ्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील केस फक्त झाकले जातील.

“मी पँटीज घातली आहे. तुम्ही इतक्या जोराने पेटीकोट खाली खेचला की माझी पँटीजही खाली सरकली.” त्या लाजिरवाण्या आणि गोंधळलेल्या परिस्थितीतही मी निर्लज्जपणे त्याला खुलासा देत होते.

“हो का! सॉरी हं पुन्हा. मी इतक्या जोरात खाली खेचायला नको होते.” सागरने उगाचच दिलगिरी व्यक्त करत म्हटले.

मग त्याने पाण्याच्या जगच्या स्प्रे ने माझ्या बेंबीखालील भागावर पाणी मारायला सुरुवात केली. पाण्याच्या थंडपणामुळे मला जणू शॉक बसला व मी माझे पोट आतमध्ये आकसून घेतले.

त्याने अजून एक दोन वेळा स्प्रे मारला आणि प्रत्येकवेळी मी माझे पोट आकसून घेत होते ज्याने माझ्या पोटाची हालचाल होत होती आणि त्या दोघांच्या वखवखलेल्या नजरा त्या मनमोहक हालचालीने सुखावल्या असणार उत्तेजनेने माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला व शरमेने मी डोळे घट्ट मिटून घेतले.

मला जाणवत होते की सोनू माझ्या छातीच्या उभाराच्या इतका जवळ उभा होता की माझ्या पदराला त्याच्या पॅन्टचा स्पर्श होत होता. आता सागरने माझ्या बेंबीखालील पोटाला ब्रशने क्रिम लावायला सुरुवात केली. क्रिम लावत तो बेंबीपासून खाली खाली जात होता व माझ्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील केसांच्या त्रिकोणाजवळ येत होता.

थंड क्रिमने पुन्हा माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला आणि मी उत्तेजित होत गेले. ही उत्तेजना म्हणजे कामोत्तेजना होती. त्याने माझ्या पुच्चीत हलचल चालू होती. कामोत्तेजनेने माझ्या पुच्चीतून कामसलील तर केव्हाच बाहेर पडायला लागला होता.

त्याचा ब्रश जसजसा माझ्या पुच्चीदाण्याजवळ सरकत होता, तसे मी अजून कामोत्तेजीत होत होते. मला असे वाटत होते की कोठल्याही क्षणी माझी कामतृप्ती होवून मी झडून जाईल.

जेव्हा सागरने माझ्या बेंबीपासून खालचा भाग शेव्ह करायला सुरुवात केली तेव्हा माझी उत्तेजना शिगेला पोहचू लागली. शरमेने आणि उत्तेजनेने मी हाताच्या मुठी आवळून डोळे मिटून घेतले होते. सागरचा हात माझ्या बेंबीवर होता व तसा त्या हाताचा आधार घेत तो शेवींग करत होता. तसा आधार घेताना तो माझ्या खोलगट बेंबीत आपले बोट घालून जणू मला गुदगुल्या करत होता.

लवकरच त्याने सगळा भाग शेव्ह केला व झाल्यानंतर त्यावर स्वच्छ कपडा फिरवत तो भाग पुसून घेतला. मग त्या भागावर आपली बोटे फिरवून तो त्या भागाच्या मुलायमपणाचा अंदाज घेवू लागला. “कसा अगदी मऊ मऊ वाटतोय हा भाग,” असे म्हणत तो माझ्या बेंबीपासून आपली बोटे फिरवत खाली आला.

पेटीकोटच्या कडेवर आपले बोट खास करून दाबत म्हणाला, “गीता मॅडम, तुमच्या बेंबीपासून येथपर्यंतचा भाग अगदी स्वच्छ आणि मऊ झाला आहे. पण येथून खालच्या भागावर तुम्हाला बरेच केस आहेत. मला वाटते ते केसही आपण काढायला हवे.” असे म्हणून त्याने माझा पेटीकोटच्या दोन्ही बाजूत बोटे अडकवली आणि पेटीकोट खाली खेचू लागला.

त्याने बोटे अशी खुपसली होती की पेटीकोटबरोबर माझी आतली पँटीजही खाली सरकत होती. तो काय करतोय हे मला कळत होते पण मी जणू लकवा मारल्यासारखी गुपचूप पडून राहिले. अगदी क्षीण स्वरात मी बोलले, “प्लीज. नो!”

माझा आवाज मलाच ऐकू आला नाही. त्याला विरोध करायचे राहिले दूर. त्याऐवजी मी अकस्मातपणे माझे नितंब वर उचलून त्याला पेटीकोट खाली सरकवण्यास मदत केली. मी तसे का केले मी सांगू शकत नाही पण सागरने हा चान्स सोडला नाही व पटकन माझा पेटीकोट पँटीजसकट खाली सरकवला.

मी डोळे मिटून हतबलपणे पडून होते व माझी साडी, पेटीकोट व पँटीज माझ्या मांड्यावरून गुढग्यावर, गुढग्यावरून खाली पायांवर सरकत सरकत आहे ह्याची जाणीव फक्त मला होत राहिली.

आता साडी खाली खेचली जात होती म्हणजे माझ्या छातीच्या उभारावरचा पदरही खाली खेचला जात होता. माझी छाती उघडी झाल्यावर मी दोन्ही हात क्रॉस करून माझी छाती झाकण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी ते कपडे माझ्या पायामधून काढले गेले व मी त्यांच्या समोर पुर्ण नग्न झाले.

लेडीज टेलर भाग : ७

दोघेही माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होते. मी गोंधळलेल्या मनस्थितीत त्यांच्याकडे बघत राहिले. हसत हसत सागर आपले कपडे काढू लागला. त्याने सोनूला खुणवले आणि सोनू बाहेर निघून गेला. जाता जाता त्याने दरवाजा लावून घेतला व बाहेरून त्याने कडी लावल्याचा मला आवाज आला. त्याने...

लेडीज टेलर भाग : ६

“सोनू. गीता मॅडमचे हे राहिलेले कपडे घे आणि व्यवस्थित घडी करून त्यांच्या इतर कपड्यांबरोबर ठेव.” मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर सोनू दात काढून छद्मीपणे हसत होता. त्याने माझे कपडे उचलले आणि तो बाहेर निघून गेला. मी तसेच खाली पाहिले तर सागर माझ्या मांड्यामधल्या भागाकडे टक...

लेडीज टेलर भाग : ४

त्याने माझ्या नग्न छातीच्या उभारांकडे बघण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही व जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात तो बाहेर निघून गेला. मी त्याला काही बोलूच शकले नाही व वेडयासारखी तेथेच उभी राहिले. मी फार गोंधळून गेले व माझ्या मनात विचारांचे मोहोळ उठले. पण माझ्या मनाची मीच...

लेडीज टेलर भाग : ३

मी हात अजूनही वर माझ्या डोक्यावर धरले होते. सोनूने एका बाजूने एक हात पुढे नेवून टेप दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या हातात पकडली व मागे आणली. मग माझ्या पाठीच्या मध्यावर त्याने टेप चिटकवली. थंड पाण्याचा जग पकडून त्याची बोटे थंड झाली होती आणि ती माझ्या पाठीला चिकटल्यामुळे थंडीची...

लेडीज टेलर भाग : २

मला सिलेक्शन करता येत नव्हते तेव्हा त्याच्या मदतीची खरोखरच मला गरज होती म्हणून मी त्याला हो म्हटले. त्याने ते मॅगझीन घेतले आणि भरभर काही पाने उलटली. मग एका पानावर थांबून त्याने मला ते डिझाईन दाखवले. एका पाठमोऱ्या मॉडेलने घातलेला तो ब्लाऊज पाठीवर पुर्ण उघडा होता व फक्त...

लेडीज टेलर

तीन वर्षापुर्वी माझे लग्न झाले आणि माझ्या नवऱ्याबरोबर मी मुंबईत रहाते. माझा नवरा एका मल्टी-नॅशनल कंपनीत ऑफीसर आहे. आम्ही दोघेही मॉडर्न आहोत व दोघेही लाईफ एंजॉय करत असतो. एके दिवशी संध्याकाळी माझा नवरा ऑफीसमधून परत आला तेव्हा तो जाम खूष होता. मी त्याला विचारले तर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!