लेडीज टेलर भाग : ७

दोघेही माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होते. मी गोंधळलेल्या मनस्थितीत त्यांच्याकडे बघत राहिले. हसत हसत सागर आपले कपडे काढू लागला. त्याने सोनूला खुणवले आणि सोनू बाहेर निघून गेला. जाता जाता त्याने दरवाजा लावून घेतला व बाहेरून त्याने कडी लावल्याचा मला आवाज आला.

त्याने बाहेरून कडी का लावली ते मला कळले नाही. मी कामवासनेच्या अश्या मनस्थितीत होते की झडून कामतृप्त होण्यासाठी मी काहीही केले असते. त्या क्षणी गाढव किंवा घोडा जरी येवून मला झवला असता तरी मी त्याला झवायला दिले असते.

इतकी मी कामोत्तेजीत होते तेव्हा सागरला कोठला विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. सागरने पाठमोरे होत एक एक करत आपले सगळे कपडे काढले आणि तो पुर्ण नागडा झाला. तेव्हा तो वळला आणि त्याचा लंड माझ्या नजरेस पडला तेव्हा मी सुखावले!

सागरचा लंड चांगलाच जाडजूड आणि लांब होता. कडक लंड हलवत तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझा हात उचलून लंडावर ठेवला. मी दोनदा तीनदा त्याच्या लंडावरून माझी बोटे वर-खाली फिरवली व नंतर जावून त्याच्या लंडाखालील गोटया हातात घेतल्या. त्याच्या गोट्या तोलून धरत मी हळुवारपणे कुरुवाळल्या.

त्या हाताने त्याच्या गोट्या हाताळत असताना मी दुसऱ्या हाताचे बोटे त्याच्या लंडाच्या सुपाडयावर फिरवू लागले. लवकरच त्याच्या सुपाडयावरील भोकामधून विर्याचे पातळ थेंब बाहेर यायला लागले. मी त्याचा लंड धरून त्याला जवळ ओढले व माझी जीभ बाहेर काढून त्याचे विर्याचे थेंब चाटू लागले.

मी दिवाणावर पडले होते तेव्हा सागरने त्याचा एक पाय गुढग्यात दुमडून दिवाणावर ठेवला आणि तो पायावर बसला. ह्या पोजीशनमध्ये त्याचा लंड माझ्या अजून जवळ आला आणि मी कुशीवर वळून त्याचा लंड चाटू लागले.

आता तो माझ्या छातीचे उभार दाबू लागला व माझा निप्पल चिमटीत पकडून पिरगळू लागला. पण मला त्याने वेदना होत नव्हत्या तर अतिशय कामसुख मिळत होते. त्याने मी अजून उत्तेजित होत होते. मी त्याचा लंड माझ्या तोंडात खोलवर घेवून चोखत होते व नंतर बाहेर काढून चाटत होते. माझ्या तोंडाच्या लाळेने त्याचा लंड ओला झाला होता.

बराच वेळ मी त्याचा लंड चाटत होते आणि तो माझी छाती दाबत होता. शेवटी त्याला रहावले नाही व त्याने आपला लंड माझ्या तोंडातून बाहेर काढला. तो उठला आणि त्या केबीनच्या कोपऱ्यातील टेबलजवळ गेला.

त्या टेबलाच्या ड्रॉवरमधून त्याने कंडोमचे पाकीट बाहेर काढले. त्याचे कव्हर फाडून त्याने आतला कंडोम बाहेर काढला व त्याचे टोक पकडून त्या कंडोमची गुंडाळी आपल्या कडक लंडावर उलगडली. हळु हळू त्याचा पुर्ण लंड कंडोमने आच्छादला गेला.

मी चमकत्या डोळ्याने त्याच्या हालचाली बघत होते. असे दृश्य मी या आधी कधीही पाहिले नव्हते. एक परपुरुष पुर्णपणे नागडा आहे आणि त्याचा लंड पुर्ण कडक झाला आहे. तो आपला कडक लंड हलवत चालतोय आणि आपल्या लंडावर कंडोम चढवतोय. इव्हन माझ्या नवऱ्याला मी असे काही करताना पाहिले नव्हते त्यामुळे मला सागरला तसे बघताना मजा वाटत होती.

माझे एक मन मला खात होते की कसे काय मला हे सगळे आवडत होते? माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कशी काय हे सारे करत होते? एखाद्या रांडेलाही लाजवेल असे मी वागत होते.

आपल्या लंडावर कंडोम चढवून सागर माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला पुन्हा हाता, गुढग्यावर उभे रहायला सांगितले. मी माझ्या हातावर व गुढग्यावर कुत्रीसारखी उभी रहाताच तो माझ्या नितंबाच्या मागे गेला. माझी कंबर पकडून त्याने त्याला हवी त्या पोजीशनमध्ये आणली आणि मग एका हाताने आपला कडक लंड पकडून त्याने माझ्या पुच्चीत मागून घातला.

लोण्यात सुरी फिरावी तसा त्याचा कडक लंड माझ्या पाझरत्या पुच्चीत सहजपणे शिरला. त्याने इतक्या सराईतपणे माझ्या पुच्चीत लंड सारला की मला वाटू लागले की मी वर्षानूवर्षे त्याच्याकडून झवून घेत आहे.

माझी कंबर पकडून तो हळु हळू माझ्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करू लागला आणि मी माझे हात कोपरात दुमडून त्यावर माझा तोल सांभाळत झवून घेवू लागले. हळुहळू त्याने त्याचा झवण्याचा वेग वाढवला.

लंड पुच्चीत घुसवताना माझी कंबर पकडून तो आपल्या लंडावर ओढत होता ज्याने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत खोलवर जात होता. त्याच्या अश्या झवण्याने मी कामवेडी होत होते. माझ्या तोंडातून हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. कामवासनेने मी विव्हळू लागले.

नंतर तो माझ्या अंगावर झुकला आणि त्याने दोन्ही हात लांब करून माझ्या छातीचे दोन्ही उभार पकडले. मग तो माझी छाती दाबत दाबत मला मागून झवू लागला. एवढी कामोत्तेजना मी याआधी कधी अनुभवली नव्हती त्यामुळे मी बेभान झाले!

लवकरच माझ्या पुच्चीतून कामतृप्तीची भावना उसळून वर येवू लागली. त्या वासनेच्या भरात मी जोराने ओरडू लागले. “आहऽऽऽ ओहऽऽऽ उंहऽऽऽ” असे ओरडून मी विव्हळू लागले. माझ्या तोंडून तसे सेक्सी हुंकार आणि चित्कार ऐकून तोही बेभान झाला. तो अतिशय जोर लावून माझी पुच्ची झवू लागला.

एका हाताने माझ्या छाती दाबत रहात त्याने दुसरा हात वर माझ्या नितंबावर आणला व नितंबाच्या फटीत बोट घालून तो माझ्या बोच्याचे भोक घासू लागला. पंज्याची चार बोटे वरच्या बाजूने आणि अंगठा माझ्या बोच्याच्या भोकावर ठेवून त्याने मला पकडले होते. त्याचबरोबर दुसऱ्या हाताने त्याने माझी छाती पकडली होती असे दोन्ही हाताने मला पकडून तो मागे स्वत:च्या लंडावर खेचत होता व झवत होता.

कसे कोणास ठाऊक पण त्याची माझ्या अंगावर चांगली पकड होती आणि तो अगदी सराईतपणे मला झवत होता. त्याच्या अंगठयाचा माझ्या बोच्याच्या भोकावर जोर पडून त्याचा अंगठा पहिल्या पेरापर्यंत माझ्या बोच्यात गेला. मग तो अंगठा हलवत हलवत मला तो झवू लागला.

पुढच्याच क्षणी त्याचे शरीर ताठ झाले! त्याच्या तोंडून रानटी जनावराप्रमाणे गुरगुरल्यासारखा आवाज बाहेर पडू लागला. एक शेवटचा जोराचा धक्का मारून त्याने मला मागे ओढून घेतले आणि माझ्या पुच्चीत आपला लंड खोलवर ठेवून मला घट्ट पकडून ठेवले. माझ्या लक्षात आले की तो झडत होता.

जरी तो कंडोममध्ये झडत होता तरी त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत होता तेव्हा मला असे भासत होते की तो माझ्या पुच्चीतच झडत आहे. त्याने मी कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचले! मला असे वाटू लागले की त्याने कंडोम घातलाच नाही आहे व त्याचा लंड माझ्या पुच्चीतच विर्य सोडतोय.

मी आहहहऽऽऽऽ करत किंचाळी मारली आणि झडू लागले. त्याने मला घटट पकडून धरले होते तरीही मी जोर लावून माझी कंबर हलवायचा प्रयत्न करत झडू लागले. माझ्या तोंडातून बाहेर पडत असलेल्या चित्कार आणि हुंकारानी ती केबीन जणू भरून गेली.

शेवटी एकदाचा तो झडायचा थांबला तेव्हा त्याने मला कुशीवर खाली पाडले व तसाच माझ्या पुच्चीत लंड ठेवून तो माझ्या मागे मला कुशीत घेवून पडला. आपल्या शरीराचा बाक करून तो उजव्या कुशीवर पडला होता आणि मी त्याच्या पुढे त्याला चिटकून पडले होते. आमच्या झवण्याने मला ग्लानी आली होती व मी डोळे मिटून पडले होते.

जेव्हा आम्ही नॉर्मल झालो तेव्हा सागर उठला. त्याने मला हळुच उठवले. मी डोळे उघडून पाहिले तर तो माझ्याकडे बघून प्रसन्नपणे हसत होता. मला माझी लाज वाटली आणि आपोआप माझी नजर खाली गेली. त्याने माझा हात पकडून मला उठवले आणि त्या केबीनच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात असलेल्या बाथरूममध्ये मला नेले.

त्या कोपऱ्यात बाथरूम असेल याची कल्पना बाहेरून येत नव्हती कारण बाहेरून त्या भिंतीत दरवाजा असेल असे वाटत नव्हते. मला बाथरूमध्ये सोडून सागरने दरवाजा बंद करून घेतला. मग मी पुर्णपणे भानावर आले! वॉश बेसीनच्या पाण्याने माझे अंग स्वच्छ करत मी फ्रेश झाले.

एका हूकला अडकवलेला टॉवेल घेवून मी अंग पुसले व कोरडे केले. वॉश बेसीनवरील मिररच्या शेल्फवर पावडरचा डबा, फणी, लिपस्टीक, टिकल्यांचे पाकीट आणि कुंकवाची एक डबीसुद्धा ठेवलेली होती. ह्याचा अर्थ स्पष्टच होता की ह्या टेलरकडे येणाऱ्या बायकांना हा अशीच सर्वीस देत असावा आणि सगळे झाले की बायका ह्या वस्तू वापरून शृंगार करून पुन्हा पतीव्रता बनून बाहेर पडत असतील.

आपण सागरच्या ह्या जाळ्यात कसे अडकत गेलो? आपण वेळीच सावध का नाही झालो? असे स्टुपीड प्रश्न माझ्या मनात आले पण त्यावर मी जास्त विचार केला नाही कारण काहीही असले तरी सागरने कोठेही माझ्यावर जबरदस्ती केली नव्हती.

म्हणजे कित्येकदा तो आग्रही होता, आक्रमक होता पण मनात आणले असते तर मी त्याला विरोध करू शकले असते. पण मी तसे केले नाही कारण मलाही तसे काही करावे असे वाटत असावे.

शेवटी मी ते असे सगळे विचार डोक्यातून काढून टाकले व त्या शृंगाराच्या वस्तू वापरून तयार झाले. मग मी बाहेर आले तर सागर बाहेर नव्हता. मी कोपऱ्यात बघितले तर त्याचे कपडेही तेथे नव्हते. याचा अर्थ तो आपले कपडे घेवून किंवा घालून बाहेर गेला असावा.

दिवाणावर माझी नजर गेली तर व्यवस्थित घडी केलेले माझे कपडे त्यावर होते. मी लगबगीने येवून भराभर माझे कपडे घातले. पुन्हा एकदा समोरील आरश्यात बघून मी सगळे ठिकठाक आहे याची खात्री करून घेतली आणि केबीनच्या बाहेर गेले.

सागर आपल्या चेअरवर बसून मनमोकळेपणे हसत होता. सोनू बाजूच्या स्टूलावर बसून एका वहीत काहितरी लिहीत होता. त्याने माझ्याकडे पाहिलेही नाही. मी माझ्या साडीची बॅग व पर्स उचलली.

सागर मला म्हणाला, “ओके, गीता मॅडम. तुम्ही तुमचा ब्लाऊज परवा कलेक्ट करा. तुम्हाला ब्लाऊजची ट्रायल घ्यायची असेल तर तसे आम्हाला फोन करून सांगा म्हणजे किती वाजता यायचे हे सोनू तुम्हाला सांगेल. आशा आहे की तुम्हाला आमची सर्वीस आवडली असावी. तेव्हा पुढच्यावेळी निसंकोचपणे आमच्या सर्वीसचा लाभ घ्या. ओके डन! सी यु अगेन, गीता मॅडम.”

त्यावर मी सुचकपणे हसले आणि त्या शॉपच्या बाहेर पडले. घरी परतताना माझ्या मनात कल्पनाची वाक्ये घोळत होती. आता मला चांगलेच कळले होते की हा माझा नवीन टेलर बायकांमध्ये का फेमस आहे व तो कशी चांगली सर्वीस देतो ते!

लेडीज टेलर भाग : ६

“सोनू. गीता मॅडमचे हे राहिलेले कपडे घे आणि व्यवस्थित घडी करून त्यांच्या इतर कपड्यांबरोबर ठेव.” मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर सोनू दात काढून छद्मीपणे हसत होता. त्याने माझे कपडे उचलले आणि तो बाहेर निघून गेला. मी तसेच खाली पाहिले तर सागर माझ्या मांड्यामधल्या भागाकडे टक...

लेडीज टेलर भाग : ५

मला आधी त्याचे आश्चर्य वाटले पण नंतर माझे मलाच हसू आले. शेवटी तोही एक पुरुष होता. मला असे अर्धनग्न अवस्थेत पाहून त्याने उत्तेजित होणे स्वाभावीक होते अशी माझी मीच समजूत करून घेतली. आता मी तशी का समजूत करून घेतली ते मी सांगू शकत नाही पण ह्या सगळ्या प्रकाराने मी स्वत:ही...

लेडीज टेलर भाग : ४

त्याने माझ्या नग्न छातीच्या उभारांकडे बघण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही व जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात तो बाहेर निघून गेला. मी त्याला काही बोलूच शकले नाही व वेडयासारखी तेथेच उभी राहिले. मी फार गोंधळून गेले व माझ्या मनात विचारांचे मोहोळ उठले. पण माझ्या मनाची मीच...

लेडीज टेलर भाग : ३

मी हात अजूनही वर माझ्या डोक्यावर धरले होते. सोनूने एका बाजूने एक हात पुढे नेवून टेप दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या हातात पकडली व मागे आणली. मग माझ्या पाठीच्या मध्यावर त्याने टेप चिटकवली. थंड पाण्याचा जग पकडून त्याची बोटे थंड झाली होती आणि ती माझ्या पाठीला चिकटल्यामुळे थंडीची...

लेडीज टेलर भाग : २

मला सिलेक्शन करता येत नव्हते तेव्हा त्याच्या मदतीची खरोखरच मला गरज होती म्हणून मी त्याला हो म्हटले. त्याने ते मॅगझीन घेतले आणि भरभर काही पाने उलटली. मग एका पानावर थांबून त्याने मला ते डिझाईन दाखवले. एका पाठमोऱ्या मॉडेलने घातलेला तो ब्लाऊज पाठीवर पुर्ण उघडा होता व फक्त...

लेडीज टेलर

तीन वर्षापुर्वी माझे लग्न झाले आणि माझ्या नवऱ्याबरोबर मी मुंबईत रहाते. माझा नवरा एका मल्टी-नॅशनल कंपनीत ऑफीसर आहे. आम्ही दोघेही मॉडर्न आहोत व दोघेही लाईफ एंजॉय करत असतो. एके दिवशी संध्याकाळी माझा नवरा ऑफीसमधून परत आला तेव्हा तो जाम खूष होता. मी त्याला विचारले तर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!