माझीपण होशील का भाग : २

“नाही हो असं कसं शक्य आहे?” शेवंता

“नुसता संशय आल्यावर तुला नागडी करून पट्ट्याने मारले ना?” मी

“दादा आठवणपण नका करून देऊ त्याची.” शेवंता

“मग बघ काय ते ठरव, मा‍झ्यासमोर नागडी होणार का नवर्‍यासमोर नागडी होऊन मार खाणार?” मी

“दादा काय घाण बोलता?” शेवंता

“हे बघ तीन-तीन लोकांना आनंद देणार्‍या बाईला लाज शोभत नाही” मी

“दादा मी काय बाजारू नाहीये हो, परिस्थितीने मजबूर आहे.” शेवंता

“ते ठीक आहे. मग मलापण मजबूरी समजून झवायला दे.” मी

“काय घाणेरडं बोलता दादा?” शेवंता

“घाणेरडे वगैरे सोड विचार कर मा‍झ्याखाली झोपणार का नवर्‍याचा मार खाणार?” मी

“पण दादा यात माझा काय फायदा?” शेवंता

“नवर्‍याचा मार खावा लागणार नाही.” मी

“तेवढ्या करता तुम्हाला खुश करू?” शेवंता

“मग अजून काय हवंय?” मी

“जोशी काका २००० रुपये देतात.” शेवंता

‘आयला पैसे घेऊन झवून घेणारी हीपण खिलाडी निघाली की’ असा विचार मा‍झ्या मनात आला.

“छे! पैसे वगैरे काही नाही मिळणार.” मी

“ठीक आहे मग. सांगा नवर्‍याला आणि स्वयंपाकाला दुसरी बाईपण बघा मी वहिनींना सांगते की उद्यापासून येत नाही.” शेवंता

आयला हा तर गेम माझ्यावर उलटायला लागला. बाई सोडून गेली तर आम्हाला त्रास आणि शिवाय का जाते हे सांगितलं तर शेवंता ऐवजी मला नागड्याने मार खायची वेळ यायची असा विचार करून मी बोललो,

“मला नाही परवडणार. जाऊ दे सोड.” मी

“किती जमेल तुम्हाला?” शेवंता

या बाईचा मला काही अंदाजच येत नव्हता,

“१०००!” मी

“१५०० फिक्स करूया?” शेवंता

च्यायला हीपण खिलाडी आहे मस्त १५०० रूपयांची सोय केली असो मलापण टंच घरेलू बाई झवायला मिळेल तेपण घरच्या घरी असा विचार करून मी ‘हो’ म्हणालो.

“चला मग करायचे का?” शेवंता

च्यामारी ही भलतीच निघाली.

“छे छे!! आई येईल आता, उद्या करूया.” मी

“ठीक आहे, चला काम झालं, खाऊन घ्या.”

या नादात खायचे राहूनच गेले. मग पटापट आई यायच्या आत खाऊन घेतले आणि उद्याची वाट बघण्यात दिवस कसा संपला कळले नाही.

सोमवारी सकाळी उत्साहात उठलो. नेहमीच्या वेळेस शेवंता आली. स्वयंपाकाला लागली. इथे मा‍झ्या चड्डीत खळबळ उडाली. स्वयंपाक झाल्यावर आई डबा घेऊन निघाली. मी स्वयंपाकघरात शिरलो आणि शेवंताच्या मागे उभा राहलो.

शेवंता काही प्रतिक्रिया न देता पोळ्या करता होती. मी हळूच तिच्या नितंबाला हात लावला तशी ती शहारली आणि दचकून मागे वळून म्हणाली,

“काय दादा काय करताय?” शेवंता

“म्हणजे?” मी

“काय म्हणजे?” शेवंता

“नाटक करते का?” मी तिचे नितंब अजून आवळले आणि म्हणालो.

“आऽऽ आऽऽ आईऽऽ कसले नाटकं दादा? काय बोलताय तुम्ही?” शेवंता

“अगं काल ठरलेले ना आपले?” मी

“हो पण १५०० कुठे दिसत नाहीत, ते आधी व्हायला पाहिजे ना.” शेवंता हसत बोलली.

झवाडी!! पक्की खिलाडी निघाली, हरकत नाही, सगळा खिलाडीपणा झवून काढीन असा विचार केला आणि १५०० रुपये तिला दिले. शेवंताने ते तिच्या पर्समध्ये ठेवले आणि परत पोळ्या करायला लागली.

मीपण तिच्याशी खेळायला लागलो, मागे उभा राहून आधी कूल्हे दाबले, मग पोटावर हात फिरवला. मग हळूहळू उन्नत उरोजांना हात घातला. तीपण मजा घेत होती पण मध्येच म्हणाली,

“थांबा ना थोडे, स्वयंपाक होऊ दे ना एकदा.” शेवंता

माझी नेहमी एक फॅन्टसी होती की शेवंताला नागड्याने स्वयंपाक करताना बघावे. मी लगेच बाहेर बाल्कनीमध्ये गेलो आणि ओट्यासमोरची खिडकी लावली आणि आत आलो.

“दादा खिडकी का लावली बरं?” शेवंता

“शेवंता तू आज नागडी होऊन पोळ्या करायच्या.” मी

“काहीही काय दादा? असं कसं शक्य आहे?” शेवंता

“तुला विचारलं नाहीय, सांगतोय की तू नागडी होऊन पोळ्या करायच्या. जास्त चरबी आली का? नवर्‍याला कळले ना तर सगळी चरबी उतरेल.” मी

मा‍झ्या बोलण्याने शेवंता वरमली आणि खाली मान घालून पोळ्या करायला लागली. मी तिच्या पदराला हात घातला आणि पदर पाडला, साडीला हात घातला आणि सर्वांगाभोवती हात फिरवून तिची साडी फेडली आणि गोळा करून बाजूला टाकली.

साडी निघाल्याने आता शेवंताचा हलता देह अजून छान दिसत होता. मग मी हळुवारपणे ब्लाउजवरून तिचे स्तन दाबले. शेवंतापण “आऽऽ आईऽऽ हहऽऽ” अशी स्फुंदत होती. वरून हात फिरवतानाच कळत होते की आत ब्रा नाहीये. मग मी तिचे ब्लाउजचे हुक काढले, हुक निघताच, आवळलेले स्तन मोकळे झाले आणि डोकावायला लागले.

“शेवंता जरा हात मागे कर.”

असे म्हणून मी तिचे घट्ट ब्लाउज काढून टाकले.

“छान आहेत गं बॉल!” मी

“काय दादा, आहे ते आहे!” शेवंता

“खरं सांगतो. काही बायांचे एकदम लहान असतात तुझे खूप मोठे नाही पण अगदी लहानपण नाहीत, खेळायला मस्त आहेत.” तिचे नग्न स्तन कुस्करत म्हणालो.

“काय गं ब्रा का नाही घालत?” मी

“असले चोचले आम्हाला नाही परवडत, म्हणून ब्लाउज जरा घट्ट घेते.” शेवंता

“हं गच्च ब्लाउजमध्ये गच्च स्तन.” मी

“चड्डी तरी घालतेस का तीपण नाही.” मी हसत म्हणालो.

“काय दादा, घालते हो, पण कधीकधी नाही घालत.” शेवंता

“कधी नाही घालत गं?” मी

“जेव्हा पटकन करायचे असेल तेव्हा नाही घालत.” शेवंता

“काय पटकन करायचे असते?” मी

“चड्डी न घालता काय पटकन करणार दादा?” शेवंता

“एवढे पटकन कोणाशी करतेस?” मी

“आहे एक जवळ राहणारा, नवरा गेला की पटकन येतो आणि पटकन जातो.” शेवंता

“किती पटकन?” मी

“पाच दहा मिनिटे.” शेवंता

“फक्त?” मी

“मग काय दादा, ठरलेले असते, चड्डी घातलेलीच नसते, आला की पटकन साडी वर करतो आणि उभ्या उभ्या काम करून जातो.” शेवंता

“च्यायला असा उभ्या उभ्याच झवतो?” मी

“हो ना.” शेवंता

“आज चड्डी असू दे. आता निघेलच तुझी चड्डी.” मी

शेवंता परत पोळ्या करायला लागली. ती तिकडे कणिकेचे गोळे मळत होती तर मी इकडे तिच्या मागे उभा राहून तिचे गोळे मळत होतो.

शेवंताचे स्तन खरच मस्त आणि एकदम छान आकारात होते. मी दोन्ही चिमटीत तिचे निप्पल पकडून आवळले तशी ती कळवळली आणि “आऽऽ आईऽऽऽ आईग्गऽऽ स्संऽऽ” अशी स्फुंदायला लागली.

गोळे आवळतानाच मी तिच्या मागच्या गोळ्यांवर माझे लिंग रगडायला सुरुवात केली. तीपण कंबर हलवून मजा घेत होती.

स्तनमर्दन करून मी माझे हात खाली आणले आणि पेटीकोटच्या गाठीपाशी नेले. मला हात घालता यावे म्हणून शेवंता ओट्यापासून जरा लांब झाली, मी लगेच पुढे आत हात घालून गाठ सोडायला लागलो, तर ती सुटेच ना. त्यावर शेवंता हसायला लागली.

“काय हसते गं?” मी

“गाठ नाही सुटत का? काय हे दादा?” शेवंता

“सुटेल गं थांब, पण तुला नाडी होण्याची जाम घाई झालेली दिसतेय?” मी

“इश्श!! काहीही काय दादा?” शेवंता

जरा वेळ झटपट केल्यावर एकदाची ती गाठ सुटली. गाठ सुटताच पेटीकोट लूज झाला पण शेवंताच्या भरीव नितंबामुळे खाली नाही पडला. मग मी पेटीकोट खाली केला, शेवंताने त्यातून पाय काढले आणि परत पोळ्या करायला लागली.

आता शेवंता फक्त चड्डीत माझ्यासमोर पोळ्या करता होती. पोळ्या करताना तिचे नग्न स्तन हिंदकळत होते तर चड्डीतले नितंब गदगदा हलताना दिसत होते. अशा अर्धनग्न बाईला पोळ्या करताना बघणे हा माझ्यासाठी स्वर्गीय अनुभव होता.

जरा वेळाने मी परत तिच्या मागे गेलो, मागून स्तन आवळले आणि चड्डीवरती माझे लिंग दाबले. “आऽऽ आऽऽ स्संऽऽ दादाऽऽ” शेवंता स्फुंदली. मग मी स्तनावरचे हात खाली नेले आणि चड्डीत घातले. शेवंताच्या योनिवर केस होते. हल्लीच्या क्लीन शेवच्या दुनियेत हे नवीनच आहे.

“काय गं कापत नाहीस? जंगल का आहे?” मी

“कापते ना, जंगल नाही, झुडूप आहे.” शेवंता

हीपण बाई साली पक्की रंगेल निघाली.

“मग झुडुपात काय आहे?” मी

“इश्श!! जा ना.” शेवंता

“सांग ना झुडुपात काय आहे?” असे म्हणत मी हात झुडुपात घातला.

“इश्श!! काय दादा, तुम्हाला माहिती नाही का?” शेवंता

“तुझ्याकडून ऐकायचे आहे.” मी

“इश्श!!! जा बाबा मी नाही जा.” शेवंता

“सांग, नाहीतर असाच नवऱ्याकडे घेऊन जातो.” मी

याने बाकी शेवंता एकदम वरमली आणि बोलली,

“मैना!!” शेवंता

“काय?” मी

“झुडुपात माझी मैना आहे.” शेवंता

योनी, पुच्ची, चीर अशी नाव मला माहिती होती. मैना पहिल्यांदाच ऐकलं.

“आयला हे काय नाव?” मी

“आमच्यात हेच म्हणतात.” शेवंता

मी तिचे हात मा‍झ्या चड्डीवर ताठरलेल्या लिंगावर ठेवला आणि म्हणालो,

“हो का? आणि मग याला काय म्हणतात?” मी

“काहीही काय दादा, लाजवू नका ना मला.” असे म्हणून शेवंता ने हात मागे घेतला.

“ए हे बघ, तू तीन-तीन पुरुषांखाली झोपतेस, आत्ता माझ्यासमोर फक्त चड्डीत उभी आहेस, आणि मला कसल्या लाजेच्या गप्पा सांगतेस गं?” मी

“काय दादा असे करता, लाज तर वाटणारच ना आणि बाईची मैना म्हणजे बाईची लाज आणि माझी लाज अजून झाकलेली असल्याने शिल्लक आहे.”

शेवंताचा डायलॉग ऐकून माझे डोकेच फिरले आणि मी शेवंताची चड्डी खसकन खाली ओढली.

“आता? आता निघाली ना लाज?”

मा‍झ्या या अचानक हल्ल्याने शेवंता दचकली आणि चड्डी वर घ्यायला लागली.

“खबरदार चड्डीला हात लावला तर, चल पोळ्या संपव, किती उरल्यात?” मी

“दोन.” असे म्हणून शेवंता पोळ्या लाटायला लागली.

आता शेवंताच्या अंगावर तिच्या गुडघ्यातली चड्डी सोडली तर एकही कपडा उरला नव्हता आणि त्या अवतारात ती पोळ्या करत होती. पोळ्या करताना आता तिचे नग्न नितंब सुद्धा गदगदा हलताना बघायला मजा येत होती. मी परत तिच्या मागे गेलो, माझे लिंग तिच्या गांडीवर ठेवले आणि म्हणालो,

“हा आता तुझी चड्डीपण तुझ्या गुडघ्यात आहे. आता लाज उतरली ना तुझी? का अजून बाकी आहे?”

माझीपण होशील का?

आमच्याकडे दोन बाया कामाला येतात. पहिली शेवंता स्वयंपाकाला आणि दुसरी शोभा केर, लादी आणि भांडी करायला. शेवंता ९ वाजता येते, डब्याचा स्वयंपाक आधी होतो आणि आई डबा घेऊन निघते. शोभा १२ च्या सुमारास येते. या दोन्ही बायका म्हणजे मस्त माल, निमगोर्‍या, साधारण तिशीच्या असतील....

माझीपण होशील का भाग : ३

“उतरली दादा, उतरली दादा.” शेवंता थरथरत म्हणाली. “शाब्बास! आता बोल तुझ्या झुडुपात काय आहे?” “मैना!” शेवंता “आणि त्या मैनेत कोण जाणार आहे?” मी “पोपट!” शेवंता थरथरत म्हणाली. “पोपट काय?” मी हसत म्हणालो. “खरंच दादा आमची मैना आणि मर्दाचा पोपटच म्हणतो आम्ही.” शेवंता एव्हाना...

माझीपण होशील का भाग : ४

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या झुडुपाचा आणि त्यातल्या मैनेचा मस्त मादक वास येत होता. मी झुडुप चाटायला सुरुवात केली तशी तिने एकदम दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझी मुंडी आवळली. मला कळले ही तापते आहे मग मी तसेच चाटत राहलो....

माझीपण होशील का भाग : ५

प्रत्येक धक्क्याने शेवंता हलत होती आणि त्यासोबत तिचे उरोजपण हालत होते. थोडा वेळ असे झवल्यावर मी तिचे पाय फाकवले आणि पायात बसून झवायला सुरुवात केली. त्याच वेळेस तिच्या दोन्ही बॉलचा ताबा घेतला. झवता झवता बॉल दाबत कुसकरत होतो. मग तिच्यावर स्वार होऊन बॉल चोखायला आणि...

माझीपण होशील का भाग : ६

“अच्छा आज परत जवान लंड हवाय का?” मी माझी चड्डी काढली आणि ताठरलेला लवडा हातात घेऊन बोललो. “इश्श!!" असे म्हणून शेवंताने हाताने चेहरा लपवला. मी तेवढ्यात पुढे होऊन तिच्या साडीला हात घातला आणि साडी पेटकोट दोन्ही एकदम वर केले. “खरं सांगते दादा मलाच इच्छा झाली, दादा पण आज...

माझीपण होशील का भाग : ७

तिचे काम झाल्यावर मी हॉलच्या दार खिडक्या लावल्या. मस्त एसी लावला आणि कपडे काढून नागडा होऊन वाट बघत बसलो. पंधरा मिनिटात शेवंता आली. काम करून घामेजली होती. माझ्याकडे बघून बोलली, “इश्श! दादा काय हे?” शेवंता “काय हे म्हणजे? नागडा झालोय!” मी “तेच ना. कशाला?” शेवंता “मग...

माझीपण होशील का भाग : ८

धापा टाकत असल्याने शेवंताचे उन्नत उरोज जोरात वर खाली होत होते, मस्त दिसत होते. “पाणी हवंय का?" मी. “द्या ना!” शेवंता. शेवंताने पाणी पिऊन जरा दम खाल्ला. “दादा, लई दमवले मला.” शेवंता “दमलीस? अजून झवायचे तर बाकी आहे." मी “अरे देवाऽऽ! दादाऽऽऽ!” शेवंता “दुखत वगैरे बोललीस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!