माझीपण होशील का भाग : ५

प्रत्येक धक्क्याने शेवंता हलत होती आणि त्यासोबत तिचे उरोजपण हालत होते. थोडा वेळ असे झवल्यावर मी तिचे पाय फाकवले आणि पायात बसून झवायला सुरुवात केली. त्याच वेळेस तिच्या दोन्ही बॉलचा ताबा घेतला.

झवता झवता बॉल दाबत कुसकरत होतो. मग तिच्यावर स्वार होऊन बॉल चोखायला आणि चावायला लागलो. शेवंतापण मजा घेत होती. पाय फाकवून झवून घेताना पण कंबर हलवून मला साथ देत होती.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्ग. मारून टाकलंऽऽ मेलेऽऽ सोडाऽऽऽ ऊऽऽऽ उप्फ्फऽऽ ऊईऽऽ” ती कण्हत होती.

या पोजमध्ये झवल्यावर मी म्हणालो,

“चल आता नवर्‍याकरता होतेस तशी माझी कुत्री बन.” मी

“दादा बास ना.” शेवंता

“काय गं गळल्याशिवाय कोण सोडतो का?” मी

“नाही.” शेवंता

“मग?” मी

“पण दादा ते सगळे एवढे जवान नाहीत ना, एवढी सवय नाही राहिली आता.” शेवंता

“होईल सवय, चल कुत्री बन.”

मी म्हणालो तशी शेवंता कुत्री बनली.

“पाय फाकव ना जरा, नवर्‍यासमोर कशी होतेस.” मी

“दादा नवर्‍याला काय? नागडी झाल्याशी, मतलब कसेही घालतो.” शेवंता

मी तिच्या मागे गेलो आणि पायाचा अंगठा गांडीच्या भोकावर ठेवला शेवंता एकदम दचकून मागे बघायला लागली.

“गांड नाही मारणार गं.” मी

“मला वाटलं काय करता आता?” शेवंता

“चल वाक.” मी

शेवंता कुत्री झाली मी तिच्या मागे गेलो आणि पुच्चीत लवडा सेट करून तिच्या मागून स्वार झालो.

या पोजचा फायदा म्हणजे झवता झवता गांड आणि बॉल दोन्हीची मजा घेता येते. मी स्वार झाल्यावर पुढे झुकून आधी बॉल ताब्यात घेतले. झवता झवता बॉल दाबायला आणि निप्पल कुसकरायला सुरुवात केली.

शेवंतापण कंबर हलवून मस्त झवून घेत होती आणि पुच्ची आणि बॉल वरच्या हल्ल्यामुळे “आऽऽ आईऽऽ मेलेऽऽ आईग्गऽऽ ऊईऽऽऽ उफ्पऽऽ” असे कण्हत होती.

बॉलची मजा घेऊन झाल्यावर मी मागे आलो आणि आता शेवटचे कचाकच झवायला लागलो. एका हाताने शेवंताची कंबर पकडली आणि दुसर्‍या हाताने गांडीवर सटासट फटके मारायला सुरुवात केली.

झवायचे धक्के आणि गांडीवरचे फटके याने शेवंताची गांड मस्त हालत होती. शिवाय कुत्रीसारखी असल्याने बॉलपण लटकून गदगदा हालत होते. शेवटच्या टप्प्यात पोचल्यावर मी शेवंताची वेणी धरून ओढली.

“आऽऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽ दादा काय करताय? दुखते सोडा नाऽऽ” शेवंता

“गप झवाडे, होतंच आलंय, जरा सहन कर.” मी

मी शेवंताची वेणी मागे ओढल्याने तिला दुखत होते आणि कळवळत होती आणि मला अशा अनेकांच्या खाली झोपणार्‍या बाईला दुखावत असल्याची मजा येत होती.

“दादा सोडा ना वेणी, पुढे मागे सर्वत्र दुखतया हो, सोडा ना.”

मलापण शेवंताची दया आली मी तिची वेणी सोडून दिली आणि म्हणालो,

“आत गाळू का?” मी

“काहीही काय दादा? बाहेर काढा आत नको.” शेवंता

“घाबरते काय? निरोध लावलाय ना.” मी

“असू दे पण बाहेर गाळा आणी सोडा मला.” शेवंता

“तुला घाई झाली का?” मी

“हो ना दादा, दुखायला लागलाय.” शेवंता

“बरं, मग तोंडात घे, लवकर गळेल.” मी

“छे हो, परत नको ना.” शेवंता

“ठीक आहे मग, गळेपर्यंत झवून घे. मला काय? मजा आहे.” मी

“नको नको, दादा द्या घेते.”

मी शेवंताच्या पुच्चीतून लंड काढला, निरोध काढला आणि बोललो,

“ये चल घे.” मी

शेवंता जवळ आली आणि तोंडात घ्यायला लागली पण तिला काही जमेना मग मी म्हणालो,

“लोळ समोर मी देतो.” मी

शेवंता समोर लोळली. मी पाहिले तर तिचे बॉल आणि पुच्ची लालेलाल झालेली दिसत होती. मी तिच्याजवळ गेलो आणि खाली वाकलो शेवंताने आ केलाच होता त्यात मी आधी मा‍झ्या गोट्या टाकल्या शेवंताने तोंडात घेतली आणि लगेच बाहेर काढून म्हणाली,

“दादा काय देताय?” शेवंता

“हे बघ मी काय एवढ्यात गळीन असं नाही. एक आहे मा‍झ्या गोट्या आणि गांड चाटली तर पटकन गळतो मी.” मी

“शी दादा. काहीही काय सांगताय?” शेवंता

“ठीक आहे, तुला घाई आहे म्हणून बोललो. मला काय? हा दुसरा निरोध लावतो, पाय फाकव, झवतो तुला अजून.” मी

“नको ना दादा सोडा ना.” शेवंता

“त्याच करता काय करायचे ते सांगितलं तर तू नाही म्हणते, मग काय करू?” मी

“दादा घाण वाटते.” शेवंता

“बरं मग लावू निरोध?” मी

“नको दादा सोडा ना.” शेवंता

“बरं एक काम करू तुला घाणपण नाही वाटणार.” मी

“हा सांगा दादा काय करू?” शेवंता

“मा‍झ्या गोट्या आणि गांड स्वच्छ करून घे आणि तोंडात घे.” मी

“दादा काहीही काय सांगता.” शेवंता

“झवाडे ऐकतो तर नाटक नको करू. एक तर झवून घे नाहीतर चाट बोल काय करतेस?”मी

“असे काय बोलता दादा?” शेवंता

“मग काय प्रेमाने समजावतो तर कळत नाही तुला नाहीतर चल पाय फाकव नकोच तोंडात वगैरे.” मी

शेवंताची लाल झालेली पुच्ची बघून मला खात्री होती ही काय झवून घेणार नाही.

“ठीक आहे दादा.” शेवंता

“शाब्बास. चल मग बाथरूममध्ये.”

आम्ही दोघे नागड्याने बाथरूममध्ये गेलो.

“हे बघ या बादलीत पाणी सोड आणि हा घे साबण तुला हवे तसे स्वच्छ कर, मी कुत्र्यासारखा होतो.” मी

मी कुत्र्यासारखा पाय फाकवून उभा राहलो. शेवंताने मस्त साबणाचे पाणी केले आणि मा‍झ्या लवडा, गोट्या आणि गांडीवर घातले. मग थरथरत्या हाताने गोट्या धुवायला लागली. आई शप्पथ मला सॉलिड मजा येत होती.

“थरथरते का? नीट साफ कर नंतर कटकट नकोय तुझी.” मी

“होय दादा.” शेवंताने मस्त साबणाच्या पाण्याने मा‍झ्या गोट्या आणि कूल्हे खसखसून धुतले आणि म्हणाली, “झालं दादा.”

“अगं भेगेत नाही घातले?” मी

“नाही.” शेवंता

“चालेल ना तुला?” मी

“म्हणजे?” शेवंता

“म्हणजे अगं गोट्या आणि गांड देईन तेव्हा भेग आणि भोकपण येईल ना?” मी

“भेग आणि भोक कशी येईल दादा?” शेवंता

“सांगतो ते ऐक येईल बोललो ना.” मी

“बरं. थांबा धुते.” शेवंता

मी अजून पाय फाकवून कूल्हे फाकवले आणि शेवंताने मस्त साबणाच्या पाण्याने माझी भेग आणि भोक धुतले. शेवंताकडून गोट्या आणि गांड धुवून घ्यायला स्वर्गीय आनंद आला.

“हा. झालं दादा चला.” शेवंता

आम्ही परत बाहेर आलो.

“चल लोळ खाली.” मी म्हणालो.

शेवंता लोळल्यावर मी आधी गोट्या तोंडात दिल्या. आधी चोखत नव्हती मग मी तिचे डोके उचलून तोंडात कोंबल्या आणि मस्त चोखून घेतल्या. मग मी उभा राहलो आणि बोललो,

“चल आता शेवटचं, मा‍झ्या मागे जा.”

शेवंता मागे गेली मी पाय आणि गांड फाकवली.

“आता भेग आणि भोक चाट आणि हाताने लवडा हलव पटकन गळेन मी.” मी

जेव्हा बाईची जीभ गांडीच्या भेगेत आणि भोकावर फिरते तेव्हा एक वेगळीच अनुभूति मिळते. पण शेवंता ते वरवर चाटत होती मग मी गांड फाकवली आणि हाताने तिचा चेहरा आत घुसवला आणि बोललो,

“स्वच्छ केलाय ना नीट? चाट नाहीतर निरोध लावतो.” मी

त्या भीतीने ती मस्त मनापासून चाटायला लागली आणि दोन तीन मिनिटात मी तिच्या हातात गळलो. मी गळल्यावर शेवंता उठून पळाली बाथरूममध्ये आणि उलटी सारखं करायला लागली पण ओकली नाही नुसतेच उमासे. मी तिला पाणी दिले आणि बसवले आणि म्हणालो,

“बरी आहेस ना? काय होतंय का?” मी

“एवढं काय काय तोंडात दिल्यावर काय होणार दादा?” शेवंता

मी कपडे घातले पाच मिनिटाने शेवंताने कपडे घातले आणि निघाली.

“मजा आली का?” मी

“तुम्हाला आली ना?” शेवंता

‘हो. तुला?” मी

शेवंता गोड आणि मादक हसून गेली. म्हणजे मजा आली का नाही? पुढच्या भेटीत सांगेल बहुदा.

दोन दिवसांनी आई डबा घेऊन गेल्यावर स्वयंपाक करताना शेवंताने हाक मारली,

“दादा.” शेवंता

“काय गं?” मी

“गरम खाऊन घेता का?” शेवंता

“काय? पोळ्या का तू?” मी हसत बोललो

“काय दादा, आधी पोळ्या हो.” शेवंता

“आधी पोळ्या म्हणजे? नंतर तू का?” मी आनंदाने विचारले

“इश्श! काय दादा काल खूप दिवसांनी अशा जवान गड्यासोबत मजा आली.” शेवंता

“ओ हो! हो का? काय मजा आली?” मी

“इश्श! काय दादा लाजवता तुम्ही मला?” शेवंता

“दोनच दिवसांपूर्वी पुरी नागडी होऊन माझ्याकडून झवून घेतले तरी अजून लाज आहे का?” मी

माझे खाणे आटपले मग मी ताटली टाकून बोलायला लागलो,

“बोल ना अजून लाज आहेच का?”

“थांबा दादा पाच मिनिटात पोळ्या होतील मग सांगते.”

पाच मिनिटाने स्वयंपाक आटपून शेवंता म्हणाली,

“काय दादा आता काय आणि कसं सांगू?”

“सरळ स्पष्ट बोल.” मी

“आज लाज नाहीच आहे.” शेवंता

“म्हणजे मला कळलं नाही.” मी

“आता कसं सांगू? थांबा एक मिनिट.”

असे म्हणून शेवंताने बाल्कनीत जाऊन खिडकी लावली आणि माझ्यासमोर पाठमोरी उभी राहून साडी वर करून कंबरेत खोचली आणि पेटीकोट वर करायला सुरुवात केली. मला कळेच ना ही काय करतेय ते?

“अगं काय करतेस काय?” मी

“थांबा, एकच मिनिट थांबा.”

असे म्हणून शेवंताने पेटीकोटपण वर करायला घेतला.

शेवंताचे नागडे पाय बघून माझा परत उठायला लागला. शेवंताने पेटीकोट अजून वरती केला आणि बघतो तर काय शेवंताचे नागडे कूल्हे दिसायला लागले. शेवंताने चड्डी नव्हती घातली.

“हे काय गं शेवंता?” मी

“मी बोलले ना आज लाज नाहीच आहे, म्हणून चड्डी नाही घातली.” शेवंता

“ते ठीक आहे पण का बरं?” मी

“आता समजून जा की, मी बोललेले ना की मी केव्हा चड्डी नाही घालत ते?” शेवंता

“हा हा आठवलं तो तुझा ठोक्या यायच्या वेळेस तू चड्डी नाही घालत म्हणजे पटकन झवून जातो.” मी

“इश्श!!” शेवंता

“पण मग आज का नाही घातली? आजपण झवणार आहे का तो?” शेवंता

“दादा मुद्दाम मजा करताय ना?” शेवंता

“कसली मजा?” मी मुद्दाम विचारले.

“दादा काय सगळं माझ्याकडून बोलून घेता? मजा येते का तुम्हाला त्यात?” शेवंता

“हो गं सांग ना. चड्डी न घालता का आलीस?” मी

“इश्श! दादा मी नाही जा, फार लाजवता तुम्ही.” शेवंता

“पण आत्ता तर बोललीस की लाज नाहीय.” मी शेवंता जवळ गेलो आणि तिच्या मांसल गांडीला दाबून बोललो.

“बघा ना. चड्डी नाही घातली. तुमच्या समोर साडी वर केली. तरी विचारता जाऊ दे.” असे म्हणून शेवंताने साडी आणि पेटीकोट खाली सोडला.

माझीपण होशील का?

आमच्याकडे दोन बाया कामाला येतात. पहिली शेवंता स्वयंपाकाला आणि दुसरी शोभा केर, लादी आणि भांडी करायला. शेवंता ९ वाजता येते, डब्याचा स्वयंपाक आधी होतो आणि आई डबा घेऊन निघते. शोभा १२ च्या सुमारास येते. या दोन्ही बायका म्हणजे मस्त माल, निमगोर्‍या, साधारण तिशीच्या असतील....

माझीपण होशील का भाग : २

“नाही हो असं कसं शक्य आहे?” शेवंता “नुसता संशय आल्यावर तुला नागडी करून पट्ट्याने मारले ना?” मी “दादा आठवणपण नका करून देऊ त्याची.” शेवंता “मग बघ काय ते ठरव, मा‍झ्यासमोर नागडी होणार का नवर्‍यासमोर नागडी होऊन मार खाणार?” मी “दादा काय घाण बोलता?” शेवंता “हे बघ तीन-तीन...

माझीपण होशील का भाग : ३

“उतरली दादा, उतरली दादा.” शेवंता थरथरत म्हणाली. “शाब्बास! आता बोल तुझ्या झुडुपात काय आहे?” “मैना!” शेवंता “आणि त्या मैनेत कोण जाणार आहे?” मी “पोपट!” शेवंता थरथरत म्हणाली. “पोपट काय?” मी हसत म्हणालो. “खरंच दादा आमची मैना आणि मर्दाचा पोपटच म्हणतो आम्ही.” शेवंता एव्हाना...

माझीपण होशील का भाग : ४

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या झुडुपाचा आणि त्यातल्या मैनेचा मस्त मादक वास येत होता. मी झुडुप चाटायला सुरुवात केली तशी तिने एकदम दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझी मुंडी आवळली. मला कळले ही तापते आहे मग मी तसेच चाटत राहलो....

माझीपण होशील का भाग : ६

“अच्छा आज परत जवान लंड हवाय का?” मी माझी चड्डी काढली आणि ताठरलेला लवडा हातात घेऊन बोललो. “इश्श!!" असे म्हणून शेवंताने हाताने चेहरा लपवला. मी तेवढ्यात पुढे होऊन तिच्या साडीला हात घातला आणि साडी पेटकोट दोन्ही एकदम वर केले. “खरं सांगते दादा मलाच इच्छा झाली, दादा पण आज...

माझीपण होशील का भाग : ७

तिचे काम झाल्यावर मी हॉलच्या दार खिडक्या लावल्या. मस्त एसी लावला आणि कपडे काढून नागडा होऊन वाट बघत बसलो. पंधरा मिनिटात शेवंता आली. काम करून घामेजली होती. माझ्याकडे बघून बोलली, “इश्श! दादा काय हे?” शेवंता “काय हे म्हणजे? नागडा झालोय!” मी “तेच ना. कशाला?” शेवंता “मग...

माझीपण होशील का भाग : ८

धापा टाकत असल्याने शेवंताचे उन्नत उरोज जोरात वर खाली होत होते, मस्त दिसत होते. “पाणी हवंय का?" मी. “द्या ना!” शेवंता. शेवंताने पाणी पिऊन जरा दम खाल्ला. “दादा, लई दमवले मला.” शेवंता “दमलीस? अजून झवायचे तर बाकी आहे." मी “अरे देवाऽऽ! दादाऽऽऽ!” शेवंता “दुखत वगैरे बोललीस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!