माझीपण होशील का भाग : ३

“उतरली दादा, उतरली दादा.” शेवंता थरथरत म्हणाली.

“शाब्बास! आता बोल तुझ्या झुडुपात काय आहे?”

“मैना!” शेवंता

“आणि त्या मैनेत कोण जाणार आहे?” मी

“पोपट!” शेवंता थरथरत म्हणाली.

“पोपट काय?” मी हसत म्हणालो.

“खरंच दादा आमची मैना आणि मर्दाचा पोपटच म्हणतो आम्ही.” शेवंता

एव्हाना स्वयंपाक झाला होता.

“चल पटकन ओटा आवरून घे.”

मी म्हणालो तशी शेवंता परत चड्डी वर घ्यायला लागली.

“ए चड्डीला का हात लावतेस गं? कळत नाही तुला?” मी

“दादा चालायला कठीण पडते.” शेवंता

“पडू दे कठीण.” तसेच कर काम

शेवंताने तसेच अवघडून सगळा ओटा आवरला आणि समोर उभी राहिली.

“आता दादा?” शेवंता

“बरं बरं. आता मी म्हणेन ते म्हण.” मी

“माझी चोरी पकडल्याने मी दादासमोर नागडी झाली आहे.” मी

“काय दे दादा?” शेवंता

“बोल गुमान.” मी दटावले.

“माझी चोरी पकडल्याने मी दादासमोर नागडी झाली आहे.” शेवंता

“माझी लाज उतरल्याने आता मी दादांची गुलाम असून ते म्हणतील ते करीन.” मी

“माझी लाज उतरल्याने आता मी दादांची गुलाम असून ते म्हणतील ते करीन.” शेवंता

“शाब्बास आता ये इकडे.” मी

“चड्डी काढू का?” शेवंता

“तुला चड्डी काढायची फार घाई गं?” मी

शेवंता मा‍झ्या समोर आली.

तिच्या डाव्या स्तनावर एक मस्त तीळ होता त्याने स्तन अजूनच छान दिसत होता.

“हा तीळ छान आहे गं.” मी

“ह्म्म्म.” शेवंता

“वा! अजून कुठे कुठे तीळ आहेत?” मी

“काय दादा, इश्श! बघा आता तुम्हीच.” म्हणून शेवंता लाजली.

“चल, आता मला नागडे कर.” मी

शेवंताने गुपचुप माझा शर्ट काढला. मा‍झ्या चड्डीला हात घालताना तिचा हात थरथरत होता. मग मी तिचा हात धरला आणि माझी लोवर आणि चड्डी एकदम खेचल्या. माझे कडक लिंग उसळून उभे राहले.

“दादा काय आहे हे? किती जाड आणि लांब?” ते बघून शेवंता बोलली

“मस्त आहे ना?”

“हे आत जाणार म्हणजे वाट आहे माझी. मला वयस्कर लोकांच्या छोट्या आकाराची सवय झालीय.” शेवंता

“हो ना? मग घेऊन बघ, मजा येईल.” मी

“कसली मजा दादा?” शेवंता

“एवढा मोठा लंड घेतला नसशील तर मला तुझी पुच्ची टाईट मिळेल ना?” मी

“शी दादा काय बोलता?” शेवंता

“खरं ते बोलतोय. आता तुझी पुच्ची फाकणार अजून.” मी

“इश्श! बघूया.” शेवंता

“आवडला तर चोखतेस का?” मी

“काय?” शेवंता

“लॉलीपॉप!” मी

“म्हणजे?” शेवंता

“म्हणजे हे!” असे म्हणून मी तिचा हात मा‍झ्या लिंगावर ठेवला.

“म्हणजे काय दादा?” शेवंता

“लॉलीपॉप काय करतेस?” मी

“चोखते!” शेवंता

“बरोब्बर! मग हापण लॉलीपॉप आहे चोखायचा!” मी

“शी!! दादा काहीही काय, हे कुठे आपल्या तोंडात घ्यायचे? कोण करते असे?” शेवंता

“खूप जण करतात.” मी

“असेल! पण मी नाही केले कधी!” शेवंता

“आयला, तिघांपैकी एकाने पण तोंडात नाही दिला?” मी

“एकदा नवरा मागे लागलेला, पण घेतला नाही.” शेवंता

“मग?” मी

“मग काय खाल्ली थोबाडीत.” शेवंता

“तुला मार खायची सवयच झाली आहे का?” मी

“ते जाऊ द्या ना साहेब. चला करा लवकर.”

तिने असे म्हणताच मी शेवंताला मा‍झ्या मिठीत ओढून चुंबायला लागलो. शेवंता तिचे तोंड जरा लांब नेऊन म्हणाली,

“दादा ओठाला ओठ नका लावू ना. फक्त नवराच ओठ लावतो.” शेवंता

तुमच्या समोर झवून घ्यायला नागडी बाई आहे. तिला झवायला तुम्ही नागडे आहात असे असताना तीच नागडी बाई किसला नाही म्हणाली तर काय होईल? मूड खल्लास होईल की नाही? माझेही तेच झाले मी तिला बाजूला केले, चड्डी वर केली आणि बोललो,

“चल निघ इथून!” मी

“का दादा? काय झालं?” शेवंता

“काही नाही तू निघ. ते १५०० पण ठेव तुलाच.” मी

“पण झालं काय? ते तर सांगा.” शेवंता

“फार नाटक आहेत तुझी. काही नाही तुझ्या नवर्‍याला सांगतो सगळे मग तो तुला आधी फटाकावेल आणि त्याने तुला टाकले ना की मग बघतो किती नाटक करतेस ते.” मी

“काय सारखी धमकी देता दादा? काय सांगाल? आणि तो का विश्वास ठेवेल.” शेवंता

“अच्छा एवढा माज? एकदा शंका आली तर नागडी करून मारले ना मग. जर मी सांगितले की तुझ्या बायकोच्या स्तनावरचा तीळ खूप छान आहे तर काय करेल?” मी

“दादा नका असे काही करू, पाया पडते तुमच्या.” असे म्हणत ती खरोखर मा‍झ्या पाया पडली.

मी विचार केला आत्ताच मोका आहे. आत्ता सगळं कबूल करून घेऊ.

“नको गं काही पाया नको पडू, त्यापेक्षा नवर्‍याच्या पाया पड त्यालाच समजावं.” मी

“अहो त्यो राक्षस आहे, नुसत्या शंकेने मला नागडी करून पट्ट्याने फोडले होते, तुम्ही आस काही सांगितलं तर मारून नायतर विकून टाकेल.” शेवंता

“मर मग! मी काय करू? तू मध्येच अशी नाटक अकरूण मूड घालवणार तर काय मजा?” मी

“नाही परत नाही होणार दादा. काहीही करा, काहीही सांगा, मी सगळं करीन.” शेवंता

“बघ हा?” मी

“एकच फक्त नाही करणार.” शेवंता

“बघ आहेत अजून नाटक.” मी

“नाही नाही ऐका ना, फक्त मागे नका घालू.” शेवंता

“मागे नका घालू म्हणजे?” मी मुद्दाम विचारले.

“समजून घ्या ना दादा. काय लाजवता मला.” शेवंता

“परत लाजेच पुराण लावू नकोस, तुझी चड्डी कुठेय?” मी

“ही इथे.” शेवंताने गुडघ्यात हात लावून दाखवली.

“हा म्हणजे असायला हवी तिथे आहे का?” मी

“नाही.” शेवंता

“म्हणजे तुझी लाज उतरली ना?” मी

“हो पण दादा तरी लाज वाटणारच ना.” शेवंता

“काय गं तीन-तीन पुरूषांना घेतेस तरी लाज आहे?” मी

“तिघांना देते पण साहेब बाजारू नाही ना मी. लाज वाटतेच.” शेवंता

“ते जाऊ दे, मागे नको घालू म्हणजे काय नको करू ते स्पष्ट सांग नंतर घोळ नको.” मी म्हणालो.

शेवंता मान खाली घालून उभी होती.

“ए बोल ना बाई.” मी

“म्हणजे तुमचा पोपट मागच्या भोकात नका घालू.” शेवंता

शेवंताशी अश्लील बोलायला मजा येत होती. त्याने माझे लिंग अजूनच उत्तेजित होत होते.

“म्हणजे? मला कळले नाही? स्पष्ट बोल.” मी

“आता कसं सांगू?”

असे म्हणून शेवंता माझ्यासमोर आली आणि पाठमोरी होऊन कमरेत वाकली. आई शप्पथ त्या पोजमध्ये शेवंताची गांड अशी मस्त दिसत होती. तेवढ्यात तिने दोन्ही पाय फाकवले आणि म्हणाली,

“साहेब पुढची चीर म्हणजे मैना आणि हे मागचे भोक.” असे म्हणून तिने कूल्ह्यांच्या मध्ये, भोकावर बोट ठेवले आणि म्हणाली, “यात नका घालू.”

“ओके ओके. म्हणजे ‘गांड नका मारू’ म्हण ना.” मी

“इश्श! तेच ते!” शेवंता

असे म्हणून शेवंता माझ्यासमोर पाठमोरीच उभी राहिली. मी लागलीच तिचे नितंब आवळले आणि कुस्करले.

“आऽऽ आईऽऽऽ आईग्गऽऽ”

“काय गं, गांडीत घेतलं नाहीस का कधी?” मी

“नाही हो कधीच नाही, एकदाच नवर्‍याने प्रयत्न केला.” शेवंता

“त्याला करून दिले?” मी

“त्याला कोण काय बोलणार? मी झोपले होते तर त्याने मला उठवले, कुत्रीसारखे उभे केले, साडी आणि पेटीकोट वर केला आणि चड्डी खाली सरकवली, मला वाटले नेहमीसारखे करेल, तेवढ्यात त्याने माझे दोन्ही हात त्याच्या हातात मागे ओढून धरले आणि स्वत:च्या पायांनी माझे पाय अजून फाकवले. मला वाटले असेल काहीतरी, तेवढ्यात काही कळायच्या आत त्याने मागच्या भोकावर लिंग दाबून आत घुसवायचा प्रयत्न सुरू केला.” शेवंता

“मस्त गं. मग?” मी

“मला काही कळलेच नाही. तो म्हणाला, ‘गप्प बस आज गांड मारणार तुझी.’ मी ‘नको नको’ म्हणून पाय आवळले. त्याने त्याचे नुकतेच आत गेलेले लिंग बाहेर आले. मग वैतागला आणि आधी मला लाथा घातल्या आणि मग नेहमीसारखे कुत्रीसारखे कचकचा केले पण मागचे भोक वाचले.” शेवंता

“म्हणजे तुझी गांड अजून कुंवारी आहे तर?” मी

“दादा असे नका ना बोलू.” शेवंता

“का गं?” मी

“बाकी सगळे माझ्यापेक्षा वयाने मोठे पुरुष होते, तुम्ही माझ्यापेक्षा लहान तरीपण मला घेताय म्हणून जास्त लाज वाटते.” शेवंता

“घेताय म्हणजे? घेणार म्हणजे काय करणार?” मी

“तेच ते हो झोपणार.” शेवंता

“झोपणार म्हणजे?” मी

“इश्श! समजून घ्या ना. काय सगळं बोलायला लावता?” शेवंता

“बोल बोल. मजा येते.” मी

“म्हणजे झवणार!” शेवंता

“करेक्ट आणि वयाच सोड गं, फक्त पुरुष आणि स्त्री. स्त्रीची पुच्ची फाकली आणि पुरुषाचा लवडा उठला पाहिजे हेच खरे, बाकी वय वगैरे खोटे,” मी म्हणालो, “गांड नाही तर नाही तोंडात तरी घे माझा लवडा आणि मगाशी बोलली आहेस काहीही करीन.”

“पण मी केलं नाही कधी.” शेवंता

“ठीक आहे. पहिली वेळ येतेच कधीतरी.” असे म्हणून मी उभा राहून म्हणालो, “माझी पूर्ण चड्डी काढ आणि ये मा‍झ्या समोर बस.”

मी बोललो तशी शेवंताने माझी चड्डी पूर्ण काढली आणि माझ्यासमोर बसली.

“आता मोठा आ करा आणि मी हळूहळू आत घालतो तुझ्या तोंडात.” मी

“दादा निरोध लावा ना.” शेवंता

मी निरोध लावला शेवंताने आ केला मी तिचे डोके धरले आणि अलगद माझा लवडा आत सारला.

तोंड बंद झाल्याने ती आवाज करू शकत नव्हती पण ‘स्सऽऽ म्मंऽऽ’ असे काहीसे स्फुंदत होती. मी लवडा आत सारत होतो तसे ती हाताने मांड्या लांब करून विरोध करत होती. मी तिचे दोन्ही हात हातात वर धरले.

आता तिला विरोध करणे शक्य नव्हते. मग मी लवडा अजून आता सारायला लागलो आणि तिचे तोंड झवायला लागलो. हळूहळू करत करत माझा लवडा तिच्या घशात गेल्याचे मा‍झ्या लवड्याला जाणवले. मग मी बाहेर काढला. शेवंताच्या तोंडातून लाळ गळली आणि दम लागल्या सारखा जोरजोरात श्वास घ्यायला लागली.

“हम्मऽऽऽ ह्म्म्मऽऽऽ आऽऽ दादाऽऽ बासऽ दम लागला मला.” शेवंता

“बरं. थांबूया जरा, लोळ खाली असे.” मी

माझीपण होशील का?

आमच्याकडे दोन बाया कामाला येतात. पहिली शेवंता स्वयंपाकाला आणि दुसरी शोभा केर, लादी आणि भांडी करायला. शेवंता ९ वाजता येते, डब्याचा स्वयंपाक आधी होतो आणि आई डबा घेऊन निघते. शोभा १२ च्या सुमारास येते. या दोन्ही बायका म्हणजे मस्त माल, निमगोर्‍या, साधारण तिशीच्या असतील....

माझीपण होशील का भाग : २

“नाही हो असं कसं शक्य आहे?” शेवंता “नुसता संशय आल्यावर तुला नागडी करून पट्ट्याने मारले ना?” मी “दादा आठवणपण नका करून देऊ त्याची.” शेवंता “मग बघ काय ते ठरव, मा‍झ्यासमोर नागडी होणार का नवर्‍यासमोर नागडी होऊन मार खाणार?” मी “दादा काय घाण बोलता?” शेवंता “हे बघ तीन-तीन...

माझीपण होशील का भाग : ४

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या झुडुपाचा आणि त्यातल्या मैनेचा मस्त मादक वास येत होता. मी झुडुप चाटायला सुरुवात केली तशी तिने एकदम दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझी मुंडी आवळली. मला कळले ही तापते आहे मग मी तसेच चाटत राहलो....

माझीपण होशील का भाग : ५

प्रत्येक धक्क्याने शेवंता हलत होती आणि त्यासोबत तिचे उरोजपण हालत होते. थोडा वेळ असे झवल्यावर मी तिचे पाय फाकवले आणि पायात बसून झवायला सुरुवात केली. त्याच वेळेस तिच्या दोन्ही बॉलचा ताबा घेतला. झवता झवता बॉल दाबत कुसकरत होतो. मग तिच्यावर स्वार होऊन बॉल चोखायला आणि...

माझीपण होशील का भाग : ६

“अच्छा आज परत जवान लंड हवाय का?” मी माझी चड्डी काढली आणि ताठरलेला लवडा हातात घेऊन बोललो. “इश्श!!" असे म्हणून शेवंताने हाताने चेहरा लपवला. मी तेवढ्यात पुढे होऊन तिच्या साडीला हात घातला आणि साडी पेटकोट दोन्ही एकदम वर केले. “खरं सांगते दादा मलाच इच्छा झाली, दादा पण आज...

माझीपण होशील का भाग : ७

तिचे काम झाल्यावर मी हॉलच्या दार खिडक्या लावल्या. मस्त एसी लावला आणि कपडे काढून नागडा होऊन वाट बघत बसलो. पंधरा मिनिटात शेवंता आली. काम करून घामेजली होती. माझ्याकडे बघून बोलली, “इश्श! दादा काय हे?” शेवंता “काय हे म्हणजे? नागडा झालोय!” मी “तेच ना. कशाला?” शेवंता “मग...

माझीपण होशील का भाग : ८

धापा टाकत असल्याने शेवंताचे उन्नत उरोज जोरात वर खाली होत होते, मस्त दिसत होते. “पाणी हवंय का?" मी. “द्या ना!” शेवंता. शेवंताने पाणी पिऊन जरा दम खाल्ला. “दादा, लई दमवले मला.” शेवंता “दमलीस? अजून झवायचे तर बाकी आहे." मी “अरे देवाऽऽ! दादाऽऽऽ!” शेवंता “दुखत वगैरे बोललीस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!