बहि‍णीची भेट भाग : ५

त्या नंतर सुगंधाची आपल्या समीर दादाकडे पहायची नजरच बदलली! आता तिला त्याच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटू लागला आणि त्या आदरा पोटी तिला त्याचे कुठलेही वागणे विचित्र किंवा गैर वाटेनासे झाले! तो तिच्याकडे लालसेच्या नजरेने बघू लागला त्याला काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत असे तिला वाटायला लागले.

आपल्या भावंडांचे शिक्षण आणि लग्न करून देण्याच्या जबाबदारी आणि कर्तव्यामुळे त्याने लग्न केले नाही आणि म्हणूनच त्याच्या मनातल्या इच्छा अतृप्त राहिल्या आहेत असे तिला वाटायला लागले. तेव्हा तो तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघायला लागला ह्याला जबाबदार तीच आहे असे तिला ठामपणे वाटायला लागले. त्यामुळे आता तिला त्याच्या वेगळ्या नजरेचे काही वाटेनासे झाले आणि कळत नकळत ती त्याच्या वेगळ्या नजरेला जास्तच सुख देऊ लागली.

त्यांच्या आईच्या सांगण्यानंतर तिच्या विचारात जो काही बदल झाला होता त्याची समीरला कल्पना नव्हती. जस जसे दिवस जात होते तस तसे सुगंधाच्या जवान अंगाचे आणि भरीव अवयवांचे जास्तच त्याचे आकर्षण वाढू लागले आणि तो तिला न्याहाळून नेत्रसुख घेऊ लागला आणि येता-जाता तिला कळत नकळत इथे तिथे हात लावून स्पर्शसुख घेऊ लागला.

सकाळी अंघोळ झाल्यावर ती स्वयंपाक घरात साडी नेसायची तेव्हा तिला तो गुपचूप खिडकीतून पाहायचा. बाळाला दूध पाजायचे असते म्हणून घरात असताना तिने ब्लाउजच्या आत ब्रा घालायचे बंद केले होते. त्यामुळे तिचा पदर जेव्हा उरोजावरून सरकायचा किंवा कामाच्या भरात तिचे उरोज उघडे पडायचे तेव्हा ब्लाउजच्या पातळ कपड्यातून त्याला तिच्या गडद तपकिरी बोंडाचे ओझरते दर्शन मिळायचे. कामाच्या भरात किंचित दाबाने कित्येकदा तिच्या उरोजातील भरलेले दूध तिच्या स्तनाग्रातून बाहेर ओघळायचे, ज्याने तिचा ब्लाउज ओला व्हायचा आणि तिची स्तनाग्रे स्पष्ट दिसायची.

समीर समोर असला तरी बाळाला दूध पाजताना ती सहज आपला ब्लाउज वर करून आपला गोळा बाहेर काढायची आणि बाळाच्या तोंडात देऊन असे निश्चिंत बसायची की जणू त्याला काही दिसत नाही. तिच्या थानांत भरपूर दूध होते आणि ते सगळे तिचे बाळ पित नसे. तेव्हा मग तिच्या आईने सांगितल्याप्रमाणे ती दिवसातून काही वेळा आपल्या रूममध्ये बसून आपले उरोज बाहेर काढून त्यांना दाबून पिळायची आणि दुधाने भरलेले आपले गोळे मोकळे करायची.

ते करताना कधी ती आपल्या रूमचा दरवाजा लावायला विसरायची तर कधी ती तिच्या रूमची खिडकी ओढून घ्यायला विसरायची. हे सगळे ती समीर जवळपास असेल तेव्हा करायची आणि ते करताना ती आपल्या आईला किंवा बाळाला खेळवण्याच्या बहाण्याने सूचकपणे सांगायची. तिच्या बोलण्याचा नेमका अर्थ हेरून समीर खिडकीतून नाहीतर किलकिल्या दरवाज्यातून तिला गुपचूप चोरून बघायचा आणि तिच्या दिसत असलेल्या जवानीचे नेत्रसुख घ्यायचा.

बाकी येता जाता सुगंधाच्या मादक जवान अंगाला घासून नाहीतर चोरटा स्पर्श करून समीर तिच्या अंगाचा गुबगुबीतपणा अनुभवायचा. बाळ तिच्याकडे असेल तेव्हा त्याला घेण्याच्या बहाण्याने त्याने अनेकदा तिच्या उरोजाला हात लावला होता तर कित्येकदा तिच्या उरोजावर आपल्या हाताचा दाब देऊन त्यांची ऊब जोखली होती.

कित्येकदा रात्री तिला जाग येत असे तेव्हा ती किलकिल्या डोळ्यांनी पाहत असे की समीर तिच्या जवळ येऊन तिची उघडी थानं किवा साडी वर गेलेल्या मांड्या पाहत असायचा. ती स्तब्ध राहून तो काय करतोय हे किलकिल्या डोळ्यांनी पहायची.

समीर प्रचंड आसक्तीने तिच्याकडे टक लावून पाहत असायचा आणि त्याच्या त्या लालसावलेल्या नजरेने शेवटी तिलाच कसेतरीच व्हायचे आणि ती झोप चाळवल्याच्या बहाण्याने आपली कूस बदलायची. पण तिने कधी आपले उघडे पडलेले उरोज किंवा वर झालेली साडी कधी झाकून घेतली नाही आणि त्याला नकळत अजून बघायची मुभा दिली.

नाही म्हटले तरी आता सुगंधाच्या मनात आपल्या दादाच्या कामासक्त नजरेने वेगळीच उत्तेजना चालू झाली होती. त्याच्या त्या वासनामय नजरेने तिचे मन उचंबळू लागले होते आणि तिला आपल्या शरीरात एक अनामिक संवेदना जाणवायला लागली होती. तिच्या मनाची जी घालमेल व्हायला लागली होती आणि तिच्या मांड्यांमध्ये जी हलचल व्हायला लागली होती ती कामोत्तेजना आहे हे तिच्या फार नंतर लक्षात आले.

आपल्या दादाच्या मनात आपल्याबद्दल कामवासना निर्माण झाली आहे तशी कामवासना तिच्याही मनात तयार होत आहे ह्याची जाणीव तिला व्हायला लागली होती. कळत नकळत दोघांचीही एकमेकांशी जवळीक वाढत चालली होती आणि त्यांच्यातल्या नात्याचा अडसर दूर होत चालला होता.

सुगंधा माहेरी येऊन दहा बारा दिवस झाले होते. एके दिवशी सकाळी समीर तब्येत बरी नाही म्हणून वर आपल्या रूममध्ये पडून होता. स्वयंपाक घरात सुगंधाने नाश्ता आणि चहा तयार करून आपल्या आई-वडिलांना दिला होता. खाता खाता तिची आई तिला म्हणाली,

“समीरची तब्येत नरम हाय. तर त्येला नास्ता अन चा घेऊन जा वर. म्हंजी त्येला इथ यायला नग.”

आता आईने सांगितले होते तर तिला नास्ता आणि चहा घेऊन वर समीरकडे जाणे भाग होते. कारण तिचे बाबा पायाने अधु असल्याने वर जात नव्हते आणि आईचेपण गुढघे दुखत होते तेव्हा तीपण जिना चढत नसे. तेव्हा तिने एका ताटात नाश्त्याची डिश आणि चहाचा पेला ठेवला आणि ते घेऊन ती वर निघाली.

का कोणास ठाऊक पण तेव्हा जिना चढून वर जाताना तिचे काळीज एका अनामिक उत्तेजनेने धडधड करायला लागले. तिलाच कळत नव्हते की तिला तसे का वाटत होते पण वर समीरकडे गेल्यावर काहीतरी होईल असे तिला उगाचच वाटायला लागले.

वर आल्यावर त्याच्या रूम जवळ पोहचल्यावर ती किंचित थबकली. आत तो कुठल्या अवस्थेत असेल ह्याची तिला कल्पना नव्हती तेव्हा त्याला ती येत असल्याची कल्पना यावी म्हणून तिने आधी बाहेरून आवाज दिला,

“समीर दादाऽऽऽ ये समीर दादाऽऽऽ”

“कोण हाय? सुगंधा अक्का?” आतून समीरने आवाज दिला.

“व्हय म्या आलेय. नास्ता अन चा घ्येवून.” सुगंधाने भांबावत उत्तर दिले.

“आग मग ये की.” समीरने लगबगीने म्हटले.

सुगंधा दबकत दबकत त्याच्या रूममध्ये शिरली. समीर जमिनीवर टाकलेल्या त्याच्या बिछान्यावर बसला होता. वर तो उघडा होता आणि खाली त्याने लेंगा घातलेला होता. सुगंधाला पाहून त्याची कळी खुलली आणि तो तिच्याकडे वेगळ्याच नजरेने पाहू लागला.

आताशा त्याची नजर खूपच धीट झाली होती आणि एकांतात तो आता सुगंधाच्या जवान अंगाकडे बिनधास्तपणे बघायचा. त्याच्या त्या नजरेची आता तिलाही सवय व्हायला लागली होती पण तरीही मनात किंचित लाज बाकी असल्याने तिला थोडा संकोच वाटायचा.

“ठिव तिथ कोपर्‍यात ते.” समीरने तिला ताट कोपर्‍यात ठेवायला सांगितले.

जेव्हा तिने कोपर्‍यात ताट ठेवले आणि त्याच्याकडे पाहून ती कसेनुसे हसली तसे तोही तिच्याकडे पाहून हसला. काहीतरी बोलायचे म्हणून तिने त्याला विचारले,

“तब्येत बरी नाय व्हय दादा? काय व्हतया तुला?”

“तस काई खास नाई. नुसतच आंग तापतया.” समीरने सूचकपणे उत्तर दिले.

“तापतया? म्हंजी ताप हाय की काय तुला?” सुगंधाने अनाहूतपणे विचारले.

“व्हय. आग पन आस लांबून काय ईचारतीय. येऊन जरा हात लावून तरी बग किती ताप हाय त्ये.” पुन्हा समीर सूचकपणे म्हणाला.

त्यावर सुगंधा हळूवार पाऊलं टाकत त्याच्याकडे निघाली. तिचे एक मन सांगत होते की नको जाऊस त्याच्या जवळ. पण तिचे दुसरे मन तिला त्याच्या जवळ ओढून नेत होते. तिच्या मनाच्या विरुद्ध तिचे पाय त्याच्याकडे ओढले जात होते.

ती समीर जवळ पोहचली आणि उभी राहिली. पूर्ण वेळ समीर तिच्याकडे टक लावून पाहत होता आणि तिची नजरही त्याच्या नजरेत गुंतली होती. त्याला ताप आहे की नाही हे पाहायला तिने आपला हात वर केला आणि त्याच्या कपाळाला बोटे लावली.

जसे तिच्या बोटांचा त्याच्या कपाळाला स्पर्श झाला तसे समीरने हात वर केला आणि तिचे मनगट पकडले. जसे त्याने तिचे मनगट पकडले तसे ती ते त्याच्या हातातून सोडवून घ्यायचा प्रयत्न करू लागली. पण समीरच्या ताकदीपुढे तिची ताकद फिकी पडत होती.

त्याने तिला खाली ओढले आणि तिचा तोल गेला. सुगंधाला जाणवले की ती खाली पडतेय. पण समीरने तिला शिताफीने पकडले आणि सफाईने तिला वळवून आपल्या मांडीवर बसायला भाग पाडले.

पुढच्याच क्षणी सुगंधाला जाणीव झाली की ती आपल्या दादाच्या मांडीवर बसली होती. तिने मनात जरी आणले तरी ती उठू शकत नव्हती कारण समीरने तिच्या कंबरेला आपल्या हाताचा घट्ट विळखा घातला होता. एका अर्थी समीरने सुगंधाला आपल्या ताठरलेल्या लंडावर बसवले होते!!

सुगंधा आल्यापासून प्रथमच त्या दोघांची अंगे इतक्या जवळ आली होती आणि त्यांच्या नाजुक भागांचे इतके स्पष्ट आणि भक्कम मिलन झाले होते! समीरच्या ताठरलेल्या लंडावर सुगंधाचे भरीव नितंब दबले होते. एका बहि‍णीच्या नितंबाच्या फटीत एका भावाचा ताठरलेला लंड दाबला गेला होता.

“दादाऽऽऽ काय करतूया तू ह्ये? मला लई काम हाईत खाली.” सुगंधा बोलायचे म्हणून काहीतरी बोलली.

“व्हय गं, जाशील खाली. काय घाय हाय.”

समीरने तिला आपल्या लंडावर अजून दाबत तिच्या खांद्यावर आपली हनुवटी ठेवून तिच्या कानाजवळ आपले ओठ नेत म्हटले.

“आर पन आई बाबा खाली.” पुन्हा सुगंधा काही बोलायला गेली.

“आई बाबा बसल्यात खाली. त्ये काय वरती यायचं न्हाईत. तवा त्यांची काळजी नग करूस.” समीरने तिच्या गालावर आपले ओठ नेत म्हटले.

“आर पन.”

“अक्का लगीन झाल्यानंतर तू लई ग्वाड दिसाया लागली हाईस.” असे बोलून समीरने तिच्या गालाची पप्पी घेतली.

“दादाऽऽऽऽ हे काय करतया.”

ती पुढे काही बोलायला गेली तसे त्याने एक हात वर आणला आणि तिचे तोंड वळवून स्वत:कडे केले. पुढच्याच क्षणी त्याने तिच्या टपोऱ्या ओठांवर आपले ओठ दाबले आणि तो अधाशासारखा सुगंधाचे ओठ चुंबायला लागला.

त्याच्या ह्या हरकतीने सुगंधा सुन्न झाली! तिचा भाऊ तिला चुंबायला लागला होता. एक भाऊ आपल्या बहि‍णीचे चुंबन घेत होता. अनाहूतपणे सुगंधा त्याच्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न करू लागली. पण समीरच्या ताकदीपुढे तिचे काही चालले नाही आणि त्याने काही तिला सोडले नाही.

काही क्षण प्रयत्न केल्यानंतर तिचा प्रतिकार क्षीण झाला आणि थंडावला. आपोआप तिचे डोळे मिटले गेले आणि तिने त्याच्या जोरापुढे समर्पण केले! तिला स्वत:वरच विश्वास बसत नव्हता की कसे काय ती आपल्या दादाला हे सगळे करू देत होती!!

आपल्या बहि‍णीला मिठीत घेतल्यावर समीरच्या अंगातील वासनेचा ताबा सुटला! आपल्या कडक लंडावर आपल्या बहि‍णीची गांड दाबून समीर बेभान व्हायला लागला. त्याने दोन्ही हात वर आणले आणि ब्लाउजमध्ये कसलेले तिचे दुधाने भरलेले दोन्ही उरोज तो दाबायला लागला.

तिच्या दोन्ही गोळ्यांना चिवडत तो तिच्या ओठांना अधाशासारखा चुंबायला लागला. तिच्या ओठांना चुंबत चुंबत त्याने कधी आपली जीभ तिच्या तोंडात सारली आणि ती आपल्या दादाची जीभ कधी चोखायला लागली ते तिलाच समजले नाही!

बहि‍णीची भेट

रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर सिमेंटच्या बेंचवर बसल्या बसल्या समीरने आपली नजर फिरवली आणि बाजूच्याच बेंचवर बसलेल्या बाईच्या पदराखालील गोळा त्याच्या नजरेस पडला! त्या बाईच्या भरीव उभारावरील पदर साईडने उघडा होता आणि त्यातून तिच्या उभाराची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. बसल्या...

बहि‍णीची भेट भाग : २

तो चाळिशीच्या जवळ आला होता तसे त्याचे लग्नाचे वय उलटून गेले असेच त्याला वाटत होते. पण शरीराची भूक ही वयानुसार अजून तीव्र होते हे सत्य त्याला कळत असूनही तो ते स्वीकारायला तयार नव्हता आणि म्हणूनच तो आता लग्न करायला राजी नव्हता. त्याच्या मनातली लैंगिक भूक किंवा कामवासना...

बहि‍णीची भेट भाग : ३

समीरची नजर आता खाली वाकलेल्या सुगंधाच्या अंगावर होती आणि खास करून वरून दिसत असलेल्या तिच्या डेरेदार नितंबाकडे त्याचे लक्ष गेले. तो तसाच स्तब्ध उभा होता म्हणून खाली वाकलेल्या सुगंधाने त्याला आशीर्वाद देण्याची आठवण करून दिली. तसे समीर भानावर आला आणि ओशाळत त्याने तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ४

सकाळी सुगंधा मुंबईवरून येणार होती म्हणून त्या दिवशी समीर कामावर न जाता घरीच राहला होता. तिला आणायला स्टेशनवर गेल्यानंतर ट्रेनमध्ये अनपेक्षितपणे सुगंधाचे उरोज त्याला पाहायला मिळाले तसे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामलालसा जागी झाली. पुढे जस जसे त्याला तिच्या उरोजाचे...

बहि‍णीची भेट भाग : ६

सुगंधाची दोन्ही थानं दाबत कुस्करत समीर तिच्या तोंडात जीभ फिरवत होता आणि तिच्या लाळेचे रसपान करत होता. खाली त्याने तिच्या डेरेदार नितंबाचे कुंभ आपल्या ताठरलेल्या लंडावर प्रचंड ताकदीने दाबून धरले होते. आपली कंबर हलवून तो तिच्या गांडीवर हलके धक्के मारायला लागला होता!...

बहि‍णीची भेट भाग : ७

सुगंधाच्या ओठाचे अजून एक चुंबन घेत समीरने तिला सोडले आणि तो धावत पळत वर आपल्या खोलीत निघून गेला. त्याने आपल्या बिछान्यावरची चादर बदलून धुतलेली स्वच्छ चादर टाकली आणि आपली शेज तयार केली. ह्या शेजेवर आता तो आपल्या बहि‍णीला झवणार होता! त्याला अत्तराची आवड होती तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!