बहि‍णीची भेट भाग : ७

सुगंधाच्या ओठाचे अजून एक चुंबन घेत समीरने तिला सोडले आणि तो धावत पळत वर आपल्या खोलीत निघून गेला. त्याने आपल्या बिछान्यावरची चादर बदलून धुतलेली स्वच्छ चादर टाकली आणि आपली शेज तयार केली. ह्या शेजेवर आता तो आपल्या बहि‍णीला झवणार होता!

त्याला अत्तराची आवड होती तेव्हा त्याने अत्तर घेऊन त्या चादरीवर शिंपडले जेणेकरून रक्षाबंधनाच्या दिवशी स्वत:च्या बहि‍णीला झवण्याचा कार्यक्रम सुगंधमय व्हावा. बिछान्यावर पडून तो आतुरतेने सुगंधा अक्काची वाट पाहू लागला.

तिकडे सुगंधा आपल्या रूममध्ये गेली आणि तिने बॅगेतून एक नवी कोरी लाल साडी बाहेर काढली. माहेराला आल्यावर एखाद्या खास समारंभाला जावे लागले तर एक नवी साडी असावी म्हणून तिने ही घेतलेली होती. तिच्या माहेरच्या मुक्कामात ती बाहेर कुठे कुठल्याही समारंभाला गेली नाही तेव्हा तिने ही नवी साडी आजच्या खास दिवसाकरिता ठेवली होती.

तसे तर ही नवी साडी रक्षाबंधनाच्या दिवशी घालून हिची घडी मोडायची हे तिने आधी ठरवलेले होतेच पण ह्या साडीची घडी मोडून तिने नेसल्यावर तिचा भाऊ ती साडी तिच्या अंगावरून काढून तिला नग्न करणार होता आणि ह्या साडीवर तिला नागडी झोपवून तिला झवणार होता हे बाकी तिने आधी ठरवलेले नव्हते जे अनपेक्षितपणे घडणार होते.

सुगंधाने लाल साडी आणि ब्लाउज घातला. ब्लाउजच्या आत तिने ब्रा घातली नाही की खाली चड्डीही घातली नाही. मग तिने आपल्या चेहर्‍यावर बऱ्यापैकी मेकअप केला आणि ओठाला लालभडक लिपस्टिक लावली. केसांमध्ये मोगऱ्याचा गजरा माळून ती तयार झाली.

तिचे बाळ मिचक्या डोळ्याने तिला बघत होते. तयार झाल्यावर ती बाळाजवळ येऊन बसली आणि तिने बाळाला जवळ घेतले. आपला ब्लाउज खोलून ती बाळाला दूध पाजायला लागली. दहा मिनिटात तिचे बाळ तिचे दूध पिता पिता झोपून गेले. त्याला झोपवून तिने पुन्हा ब्लाउजची बटणे लावली आणि ती वर आपल्या भावाकडे रक्षाबंधनाची भेट द्यायला आणि घ्यायला निघाली.

समीरच्या रूमच्या दरवाज्यातून सुगंधा आत शिरली तसे तिला पाहून तो हरखून गेला! लाल साडीत आलेली त्याची बहीण त्याला या आधी कधी इतकी आकर्षक आणि मादक दिसली नव्हती! तो ताडकन उठला आणि त्याने सुगंधाला गच्च मिठी मारली. तिच्या चेहर्‍याकडे तो काही क्षण टक लावून पाहत राहला आणि मग पटकन त्याने तिच्या ओठांवर आपले ओठ दाबले.

अधाश्यासारखा समीर आपल्या बहि‍णीचे ओठ चोखायला लागला आणि तिने आपल्या अधीर भावाला आतुरपणे साथ दिली. त्याला आपल्या ओठांचे मनसोक्त चुंबन घेऊन दिल्यानंतर तिने बोलायला सुरुवात केली.

“समीर दादाऽऽऽ आज रक्षाबंधनाला हाय अन खरे म्हंजी भाव आपल्या बहि‍णीला भेट द्येतो. पण आज म्या तुला, एक बहीण भावाला खास भेट देणार हाय. माझी ही ईस्पेशल रक्षाबंधनाची भेट काय हाय ह्ये मी तुला सांगीनच पण त्ये सांगितल्यावर मला तुज्याकडून एक वचन हव हाय.”

“कसलं वचन सुगंधा अक्का? तुला काय पायजे ते सांग, म्या नक्की देईल तुला त्ये.” समीरने आनंदाने म्हटले.

“न्हाई दादाऽऽऽ आदी ऐकून घे, त्यावर ईचार कर, आन मगच मला व्हकार द्ये. मला तुजा व्हकारच पायजेल. तवा नीट ऐक.”

“बरं सांग अक्काऽऽऽ काय पायजेल तुला?” समीरने अधीरपणे विचारले.

“तुला माज दूद प्यावस वाटत व्हत ना? मग आज म्या तुला माज दूद पाजील. तुला पाईजे तितकं माज्या दोन्ही थानांतलं समद दूद तू पी. फकस्त आत्ता नाई तर रातच्याला पन पी. उद्याच्याला परवाच्याला, म्या अजून जितकं दोन चार दिस हाय तवर रोज माज दूद पी. अगदी म्या जाईपर्यंत शेवटच्या वक्तालापन तुला दूद पाजत ऱ्हाहिल. आन तुला झवायापन द्येते. आता मला तू पाहिजे तशी झव. तुज मन भरस्तवर झवत ऱ्हा. रातच्याला झव, उद्याला झव, म्या जाईपर्यंत रोज चार टाईम झव. तू ममईला माझ्याकड आलास के मला झव. जवा कवा तुला मला झवायच वाटलं तवा झव. म्या नाई म्हनणार नाय.”

“खरचं अक्काऽऽऽ?” समीरने अविश्वासाने विचारले.

“व्हय. म्या खरच सांगतीया. म्या तुला जबान देते. पण त्याबदली तुला मला एक वचन द्याव लागल. म्या म्हनते तस तुला कराव लागल.”

“काय अक्का?” समीरने प्रचंड कुतुहलाने विचारले.

“तुला लगीन कराव लागलं. ह्या वरीसात. वरसात काय पन दोन तीन मासात तुला लगीन कराव लागल.”

“लगीन? अन म्या? त्ये कसं काय? आग ते कस काय जमायचं आता? माज वय झालय.” समीर संभ्रमाने म्हणाला.

“आर दादाऽऽऽ कोन म्हनत तुज वय झालं. आता तुज्यात किती पावर हाय त्ये बघ की. मला जस हाताळतूया, चोंबाळतुया आन आता झवशील बी. तुला कोन म्हातार म्हनल?”

“आग पण, आक्का.”

समीर पुढे बोलायला गेला पण सुगंधाने त्याला थांबवत म्हटले,

“दादाऽऽऽ आता पन नाय अन बीन नाय. तुला माज दूद पायजे असल, मला झवायच आसल, तर मग तुला लगीन करायाला पायजे. तस मला वचन दे, आन फेड माज ह्ये लुगड, कर मला इथ नागडी, आन प्ये माज सगळ दूद. झव मला इथ तुज्या ह्या बिछान्यात, आगदी मन भरीस्तवर झवून काड माजी पुच्ची. कशी पन झव, किती पन झव, म्या हु की चू करायची नाय. आज मला तुजी रांड समज. तू रांडेला झवाया जातोस ह्ये कळले मला. आज तुजी बहीण तुजी रांड हाय आस समज.आणि कुस्कर मला मनाजोगती. फकस्त लगीन करायच वचन द्ये, आन लगीन कर.”

आपल्या बहि‍णीच्या तोंडून तिचे दूध प्यायचे आणि तिला मनसोक्त झवायचे असे खुले खुले आमंत्रण तिच्या तोंडून ऐकून समीरचा लंड प्रचंड टाईट झाला! फक्त त्यासाठी त्याला लग्नाचे वचन द्यावे लागणार होते.

पण नुसते वचन देऊन भागणार नव्हते तर दोन तीन महिन्यात खरोखर लग्न करावे लागणार होते. तेव्हा तिची ही मागणी मान्य करावी की नाही ह्या विचारात समीर पडला! तिने मागितलेली ही रक्षाबंधनाची भेट तिला देऊन आपली भेट घ्यावी की नाही ह्या गहन प्रश्नात तो पडला!

तो विचार करत उभा होता तोपर्यंत सुगंधा त्याच्या बिछान्यावर जाऊन उभी राहिली. वळून समीर आपल्या बहिणीकडे बघायला लागला. मग ती सावकाश खाली बसली आणि अलगद बिछान्यावर लवंडली. पाठीवर पडल्यानंतर तिने एक मादक आळस दिला आणि आपल्या उरोजावरचा पदर ओढून बाजूला टाकला.

समीर श्वास रोखून तिची प्रत्येक हालचाल बघत होता. आपल्या भावाच्या डोळ्याला डोळा भिडवून सुगंधा एक एक हालचाल करत होती. तिने पदर बाजूला टाकला तसे ब्लाउजमध्ये करकचून बांधलेले तिचे दुधाने भरलेले छातीचे दोन गोळे त्याला खुणावू लागले.

तिने सावकाश त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून आपल्या हाताची बोटे ब्लाउजच्या बटणावर नेली आणि एक एक करत ती सावकाश ब्लाउजची बटणे काढू लागली. जस जशी एक एक बटणे निघू लागली तसे तिच्या उरोजावर कसलेला ब्लाउज बाजूला ताणू लागला.

शेवटचे बटण निघाले आणि तिने सावकाश आपल्या उरोजावरील ब्लाउज बाजूला करून आपले उरोज भावाच्या अधाशी नजरेसमोर उघडे केले!

आपल्या बहि‍णीचे दुधाने तुडुंब भरलेले उरोज पाहून समीरच्या लंडाने आचका दिला! अनाहूतपणे त्याचा हात आपल्या लंडाकडे गेला आणि त्याने तो लेंग्यावरून दाबला. त्याची ती हालचाल सुगंधा टक लावून बघत होती आणि त्याच्या लंडाचा तो कासावीसपणा पाहून ती मादकपणे हसत म्हणाली,

“तुजा लंड लई लांब हाय दादा. मला माज्या पुच्चीत घ्यायला लई आवडलं. बस्स एक वचन दे, आन ये माज्या अंगावर. माज्या थानावर. माजी पुच्ची आन तुजा लंड. लई मज्जा करू.”

असे बोलून सुगंधाने आपल्या कंबरेला परकरात खोचलेल्या साडीच्या निऱ्या ओढून बाहेर काढल्या. मग पुढे मागे परकरात खोचलेली साडी ओढून बाहेर काढली आणि मग तिने आपल्या परकरची नाडी ओढून गाठ सोडली. मग ती आपला परकर साडीसकट खाली सरकवू लागली.

जसे तिच्या कंबरेवरून परकर खाली सरकत गेला तसे समीरची नजर तिच्या जांघेतल्या खजिन्यावर खिळायला लागली. आपली कंबर उचलून तिने परकर आपल्या नितंबाच्या खाली सरकवला आणि पुढून आपल्या मांड्यांच्या खाली ढकलला. गुडघ्याच्या खाली परकर सरकला तसे तिने आपले पाय वर करून परकरामधून मोकळे केले आणि आपले पाय ताठ सरळ केले.

आता सुगंधा समीरच्या नजरेसमोर पूर्ण नागडी झाली होती. एक बहीण आपल्या भावासमोर नागडी झाली होती. एक भाऊ आपल्या बहि‍णीला पूर्ण नागडा बघत होता. आपल्या केसाळ पुच्चीवरून सुगंधा हळुवारपणे बोटे फिरवायला लागली आणि समीर तिच्या केसाळ जंगलात आपली नजर हरवून बसला. सुगंधाने हळूहळू आपले पाय फाकवायला सुरुवात केली आणि दोन्ही पाय फाकवून तिने आपल्या केसाळ पुच्चीच्या पाकळ्या बोटाने बाजूला करून त्याला आपली भेग दाखवली!

आपल्या बहि‍णीची फाकलेली पुच्ची पाहून समीरची सटकली! त्याने पटकन वरच्या अंगावरची बनियन काढली आणि खाली आपल्या लेंग्याची नाडी ओढली. लेंगा ढिल्ला झाला तसे त्याने जांग्यासकट तो खाली सरकवला आणि त्याचा लंड टणकन उडून त्याच्या बहि‍णीच्या नजरेसमोर ताठरून उभा राहला. त्याच्या लंडाकडे पाहून आपल्या ओठांवर जीभ फिरवत सुगंधा म्हणाली,

“दादाऽऽऽऽ एक वचन आन तुजा हा तगडा लंड माज्या पुच्चीत, आन माजी ही थानं तुज्या त्वंडात.”

“व्हय व्हय अक्काऽऽऽऽ दिलंऽऽऽऽ दिलं तुला वचनऽऽऽ. करीन म्या लगीनऽऽऽ दोन तीन कायऽऽऽ एका मासात करीनऽऽऽ तू सांगल तिच्याशी करील, फकस्त ह्ये दूद मला पाज, तुजी ही फुद्दी मला झवाया दे.” समीर उताविळपणे म्हणाला!

“ये ये दादाऽऽऽऽ झव तुज्या बहि‍णीला, प्ये तीच दूद.”

सुगंधाने त्याला शेवटी परवानगी दिली! आणि समीर आपल्या नागड्या बहि‍णीच्या मादक अंगावर तुटून पडला. तिच्या फाकलेल्या पायात झोपत त्याने आधी आपले तोंड तिच्या उरोजाच्या एका गोळ्यावर दाबले आणि सुगंधाने आतुरतेने त्याच्या तोंडात आपले बोंडूस ठासून त्याला आपले दूध प्यायला भाग पाडले.

समीर आपल्या बहि‍णीच्या दुधाची चव घेऊ लागला आणि खाली तिच्या पुच्चीवर आपला लंड घासायला लागला. काही क्षणच त्याने लंड घासला आणि तो वर झाला आणि तिच्या पुच्चीत आपला लंड घातला. हळूहळू समीर सुगंधाला झवायला लागला. रक्षाबंधनाच्या दिवशी एक भाऊ आपल्या बहि‍णीला झवायला लागला. तिचे उरोज चोखत, त्यातले दूध पित तो तिला झवू लागला.

बहि‍णीला लग्नाचे वचन देऊन त्याने तिला रक्षाबंधनाची भेट दिली आणि तिने त्याला आपल्या उरोजातले दूध पाजून तसेच त्याला झवायला देऊन स्पेशल रक्षाबंधनाची भेट दिली!

बहि‍णीची भेट

रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर सिमेंटच्या बेंचवर बसल्या बसल्या समीरने आपली नजर फिरवली आणि बाजूच्याच बेंचवर बसलेल्या बाईच्या पदराखालील गोळा त्याच्या नजरेस पडला! त्या बाईच्या भरीव उभारावरील पदर साईडने उघडा होता आणि त्यातून तिच्या उभाराची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. बसल्या...

बहि‍णीची भेट भाग : २

तो चाळिशीच्या जवळ आला होता तसे त्याचे लग्नाचे वय उलटून गेले असेच त्याला वाटत होते. पण शरीराची भूक ही वयानुसार अजून तीव्र होते हे सत्य त्याला कळत असूनही तो ते स्वीकारायला तयार नव्हता आणि म्हणूनच तो आता लग्न करायला राजी नव्हता. त्याच्या मनातली लैंगिक भूक किंवा कामवासना...

बहि‍णीची भेट भाग : ३

समीरची नजर आता खाली वाकलेल्या सुगंधाच्या अंगावर होती आणि खास करून वरून दिसत असलेल्या तिच्या डेरेदार नितंबाकडे त्याचे लक्ष गेले. तो तसाच स्तब्ध उभा होता म्हणून खाली वाकलेल्या सुगंधाने त्याला आशीर्वाद देण्याची आठवण करून दिली. तसे समीर भानावर आला आणि ओशाळत त्याने तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ४

सकाळी सुगंधा मुंबईवरून येणार होती म्हणून त्या दिवशी समीर कामावर न जाता घरीच राहला होता. तिला आणायला स्टेशनवर गेल्यानंतर ट्रेनमध्ये अनपेक्षितपणे सुगंधाचे उरोज त्याला पाहायला मिळाले तसे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामलालसा जागी झाली. पुढे जस जसे त्याला तिच्या उरोजाचे...

बहि‍णीची भेट भाग : ५

त्या नंतर सुगंधाची आपल्या समीर दादाकडे पहायची नजरच बदलली! आता तिला त्याच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटू लागला आणि त्या आदरा पोटी तिला त्याचे कुठलेही वागणे विचित्र किंवा गैर वाटेनासे झाले! तो तिच्याकडे लालसेच्या नजरेने बघू लागला त्याला काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत असे तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ६

सुगंधाची दोन्ही थानं दाबत कुस्करत समीर तिच्या तोंडात जीभ फिरवत होता आणि तिच्या लाळेचे रसपान करत होता. खाली त्याने तिच्या डेरेदार नितंबाचे कुंभ आपल्या ताठरलेल्या लंडावर प्रचंड ताकदीने दाबून धरले होते. आपली कंबर हलवून तो तिच्या गांडीवर हलके धक्के मारायला लागला होता!...

error: नका ना दाजी असं छळू!!