लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत होता. वैशूताईने हळुच माझ्या कानात विचारले,
“गेला का तो बाहेर? थोडक्यात वाचले! दोन सेकंद उशीर झाला असता तर त्याने मला पकडले असते.”
“हो ना. आहे तो रूममध्ये. शोधतोय सगळीकडे. इथे चेक करायला आला नाही म्हणजे आपण सेफ!” मी गुपचूप तिच्या कानात कुजबुजलो.
“पुर्ण नजर ठेव त्याच्यावर. अजिबात कसला आवाज करू नकोस की त्याला कळू देवू नकोस!” परत ती माझ्या कानात कुजबुजली.
“होऽऽ तू पण कसला आवाज करू नकोस! एकदम स्तब्ध उभी रहा.” मी तिला पण सांगितले.
आणि मग आम्ही दोघे प्रामाणिकपणे एकदम स्तब्ध उभे राहिलो.
आधी जेव्हा आम्ही असे एकमेकांना आवळून उभे होतो तेव्हा एकमेकांच्या अंगावर अंग दाबत होतो तर अंगावर हात फिरवत होतो. पण त्या क्षणी रोहित त्या रूममध्ये होता म्हणून आम्ही जास्त रिस्क न घेता स्तब्ध उभे होतो.
सगळीकडे चेक केल्यानंतर रोहितला कोणी भेटले नाही अन नाईलाजाने तो अडगळीच्या खोलीतून बाहेर गेला. तो गेल्यानंतर २/३ मिनिटांनी मी वैशूताईच्या कानात कुजबुजलो,
“गेला ग तो बाहेर. वाचलो आपण!”
ते ऐकून वैशूताईने माझ्या अंगावरील विळखा ढिल्ला केला अन एक निश्वास सोडला! मग ती वळायला लागली अन माझ्या अंगावर आपले मांसल भरीव अवयव घासत पुर्णपणे वळून माझ्या अंगाला जेमतेम पाठ टेकवून उभी राहिली.
आता तिला जवळ ओढावे अन अंगावर दाबून घ्यावे की नाही ह्या संभ्रमात मी पडलो. तिला जर तसे वाटत असले असते तर तिने स्वत:हून माझ्या अंगावर आपले अंग दाबले असते. ज्याअर्थी ती जेमतेम टेकून उभी राहिली होती त्याअर्थी तिला मला पुर्ण चिटकावेसे वाटत नसावे असा मी समज करून घेतला अन तसाच शांत उभा राहिलो. पण माझा समज चुकीचा होता.
कदाचित वैशूताईला वाटले असावे की मी तिला मागे ओढून घेईन अन अंगावर दाबून धरेन. पण मी तसे केले नाही तेव्हा तिनेच हालचाल केली! तिने तिचे हात मागे दाबून माझे दोन्ही हात धरले अन वर आणून स्वत:च्या पोटावर त्याचा विळखा घालून तिने मागे माझ्या अंगावर आपले अंग दाबले. मग मी माझ्या हाताचा विळखा अजुन घट्ट केला अन तिला माझ्या अंगावर अजुन जोराने दाबून धरले!
आता आम्ही कालच्यासारखेच पाठमोरे एकमेकांना चिटकून उभे होतो. खाली तिच्या मांड्यांना माझ्या मांड्या भिडल्या होत्या, तिच्या नितंबाच्या फटीत माझ्या लंडाचा उंचवटा खुपसलेला होता, अन वर तिची पाठ माझ्या छातीवर दाबली गेली होती. तिच्या डाव्या खांद्यावर माझी हनुवटी ठेवून माझा उजवा गाल मी तिच्या डाव्या गालावर चिकटला होता.
“ताई. आपण असे का करतोय?” मी हळुच तिच्या कानाच्या पळीला ओठ लावत कुजबूजत विचारले.
“मजा वाटतेय म्हणून!” ताईने मान मागे माझ्या खांद्यावर विसावत आपले ओठ माझ्या उजव्या कानाजवळ आणले अन हळुच उत्तर दिले.
“कसली मजा वाटतेय तुला?” मी परत तिला कानाची पळी चोखत विचारले.
“जी मजा तुला वाटतेय ती!” तिने माझ्या उजव्या गालावर ओठ फिरवत उत्तर दिले.
“म्हणजे स्पर्शसुखाची मजा?” मी तिच्या हनुवटीवर ओठ फिरवत विचारले.
“होयऽऽऽ स्पर्शसुखाची मजा.” म्हणत तिने ओठ खाली आणले जे माझ्या वरच्या ओठाला लागले.
मग मी माझे ओठ वर नेले अन वैशूताईच्या ओठांना टेकवले. अन मग तिनेही आपली मान फिरवून मला तिच्या ओठांचा पुर्ण ताबा दिला अन माझ्या पुर्ण ओठांवर आपले ओठ दाबले. मग परत एकदा दुसऱ्यांदा आम्ही दोघे बहीण-भाऊ अधाश्यासारखे एकमेकांचे ओठ चुंबायला लागलो.
ओठांचा दाब अजुन जास्त व्हावा म्हणून ताईने तिचा डावा हात वर आणला अन माझ्या डोक्यावर ठेवून माझे डोके ती अजुन खाली दाबून घेवू लागली अन पर्यायाने माझ्या ओठांचे कसून चुंबन घ्यायला लागली.
अनाहुतपणे मी तिच्या पोटाला घातलेला हाताचा विळखा अजुन वर सरकवला अन माझे हात जेमतेम तिच्या उभारांच्या गोळ्यांना खालच्या बाजुने स्पर्श करू लागले. त्याने तिला काय हिंट मिळाली कोणास ठाऊक पण तिने तिचा उजवा हात, जो माझ्या हातावर दाबलेला होता, त्याने माझ्या हाताचा विळखा अजुन वर ढकलला अन स्वत:च्या उभारांवर जोरात दाबून ठेवला.
काही क्षण संभ्रमात मी ताईच्या उभाराच्या खालच्या बाजुला माझ्या हाताचा विळखा तसाच दाबून धरला की पुढची ॲक्शन घेवू की नको पुढे काही करू की नको?
शेवटी मी धाडस केले अन माझ्या दोन्ही हाताचे पंजे उघडून ते वैशूताईच्या दोन्ही उभाराच्या गोळ्यावर ठेवले. माझ्या हाताची घडी केलेली होती अन माझा डावा हात ताईच्या उजव्या उभारावर होता अन उजवा हात ताईच्या डाव्या उभारावर होता.
मी तिच्या दोन्ही उभारांवर धाडस करून हात ठेवलेले तिला जाणवले अन तिच्या तोंडून एक सुस्कारा बाहेर पडला अन तिची कंबर हलून तिने तिचे नितंब मागे माझ्या लंडाच्या उंचवट्यावर दाबले.
तो तिच्या संमतीचा सुस्कारा होता, तिला ते आवडले हे दर्शवणारी तिची हालचाल होती. मग मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा ताठलेला लंड अजुन जोराने दाबत जोर दिला अन हळुवारपणे ताईचे दोन्ही उभार माझ्या हाताच्या पंज्याने दाबायला लागलो.
आता वर मी ताईच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो, मध्ये तिच्या उभारांचे गोळे दाबत होतो अन खाली तिच्या नितंबाच्या फटीत लंड दाबून किंचित कंबर हलवून तिच्या नितंबावर जोर देत होतो.
वैशूताई पुर्णपणे माझ्या विळख्यात जखडली होती अन तितक्याच जोमाने माझ्या अंगावर आपले अंग दाबत होती. तिच्या दृष्टीने मी तिच्या अंगाचे पुरेपूर स्पर्शसुख घ्यावे अशी तिची इच्छा दिसत होती, तिच्या हालचाली तश्या होत्या आणि ते सुख मला पुरेपूर मिळावे ह्यासाठी ती सगळा आटापिटा करत होती.
हाताची घडी करून वैशूताईचे दोन विरुध्द दिशेचे उभार दाबण्यात मला पुर्ण स्पर्शसुख मिळत नव्हते. तेव्हा मी हात बदलले अन डावा हात तिच्या डाव्या उभारावर आणून अन उजवा हात तिच्या उजव्या उभारावर आणून मुक्तपणे तिचे दोन्ही उभार दाबू लागलो, चिवडू लागलो अन कुस्करू लागलो.
माझी बहीण मला असे बिनधास्त आपल्या ओठांचे चुंबन घेवू देईल, आपले उभार असे बिनधास्त दाबायला देईल अन आपल्या नितंबावर माझा कडक लंड दाबायला देईल ह्याची मी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती. पण हा इथे मी लपाछपी खेळाच्या बहाण्याने त्या अंधाऱ्या सिक्रेट जागेत माझ्या बहिणाला आवळून धरत उभा होतो अन तिच्या मांसल भरीव मादक अंगाचे पुरेपूर स्पर्शसुख घेत होतो.
वैशूताईच्या आता राहिलेल्या शेवटच्या सगळ्यात नाजूक प्रायव्हेट भागाचेही स्पर्शसुख घ्यायची तिव्र इच्छा माझ्या मनात आली. मी उजव्या हाताने तिचा उजवा उभार कुस्करत राहिलो अन माझा डावा हात खाली नेला.
तो नेवून मी आधी तिच्या डाव्या मांडीवर जितका खालपासून पर्यंत फिरवता येईल तितका वर-खाली फिरवू लागलो. तिच्या पातळ परकरच्या कपड्यावरून मला तिच्या मुलायम मांड्यांचा चांगला स्पर्श मिळू लागला अन मग प्रत्येकवेळी माझा हात तिच्या मांडीवरून वर येताना थोडा थोडा तिच्या डाव्या जांघेत घुसायला लागला.
वैशूताई तशी हुश्शार होती! तिने लगेच ओळखले की मला काय करायचे होते अन मी काय करायला जाणार आहे. माझे काम लवकर सोपे करायला तिनेच मला मदत केली. एका क्षणी माझा हात तिच्या मांडीवरून वर येत असताना तिच्या जांघेत सरकला त्यावर पटकन तिने आपला डावा हात खाली आणून माझा हात आपल्या जांघेत खुपसला.
माझ्या हाताची बोटे वैशूताईच्या पुच्चीला किंचित लागली. अन पुढच्याच क्षणी माझ्या डाव्या हाताचा पुर्ण पंजा वैशूताईच्या पुच्चीवर पसरून तिची पुच्ची मी हातात धरली.
पुन्हा एक मादक सुस्कारा वैशूताईच्या तोंडातून माझ्या तोंडात सोडला गेला अन तिने माझ्या ओठांवर अजुन जोमाने ओठ दाबले. आणि मग मी तिच्या ओठांना अजुन उत्कटपणे चुंबायला लागलो अन तिच्या दोन्ही उभारांवर माझा उजवा हात मुक्तपणे फिरवायला लागलो.
सगळ्यात खाली माझा डावा हात मी ताईच्या पुच्चीवर दाबून तिची पुच्ची घासायला लागलो. आता खऱ्या अर्थाने मी माझ्या बहिणीच्या सगळ्या नाजूक खाजगी अंगाचा पुरेपूर ताबा घेतला होता. नकळत माझी कंबर हलायला लागली अन मी ताईच्या नितंबाच्या फटीत लंडाचे धक्के द्यायला लागलो.
पुढून मी तिची पुच्ची घासत तिला अजुन माझ्या लंडावर दाबून घेत होतो अन पर्यायाने तिचे भरगच्च नितंब माझ्या जांघेवर-मांडीवर दाबून घेत होतो. उजव्या हाताने तिच्या दोन्ही गोळ्यांना दाबत कुस्करत मी कसून तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो.
अचानक वैशूताईच्या हुंकाराची तिव्रता वाढायला लागली. तिने आपला डावा हात माझ्या हातावर दाबून त्याचा दाब आपल्या पुच्चीवर अजुन जास्त द्यायला लागली. तिची कंबर हलवून माझ्या अंगावर नितंब दाबायची क्रिया अजुन तिव्र झाली. तिचा उजवा हात माझ्या उजव्या हातावर दाबून ती अजुन जास्त जोराने आपले उभार दाबून घेवू लागली. अन वर माझ्या तोंडात जीभ सारून ती माझी जीभ आसक्तीने चोखायला लागली.
बघता बघता तिचा जोम वाढत गेला आणि तिचा जोर वाढायला लागला. एका क्षणी तिचे अंग ताठ झाले अन तिच्या अंगाला एक झटका बसला! आणि मग तिचे अंग ढिल्ले पडले अन तिचा जोर कमी व्हायला लागला. त्यावरून मी ओळखले की वैशूताई झडली होती.
वैशूताईची पुच्ची पाझरून तिची कामतृप्ती झाली होती! ती जाणीव मला झाली अन माझ्या लंडातले प्रेशर वाढले. मी जोमाने तिच्या नितंबाबर हलके धक्के द्यायला लागलो, जणू मी मागून तिला झवत होतो. तिचे गोळे कुस्करत, तिची जीभ चोखत मी धक्के देत राहिलो अन माझा बांध फुटला.
पुन्हा एकदा वैशूताईच्या स्पर्शाने माझा लंड अंडरवेअरमध्ये गळायला लागला. काल मला फक्त तिच्या नितंबाचे स्पर्शसुख मिळाले होते पण आज मला तिचे उभार दाबायला मिळाले होते अन ओठ चोखायला, चुंबायला मिळाले होते.
तिचे ओठ, उभार अन नितंब अशी तिहेरी मजा आज माझ्या लंडाला मिळाली होती तेव्हा आज तो जरा जास्तच तिव्रपणे झडला होता. आज तर वैशूताईला माझ्या गळणाऱ्या लंडाचे आचके स्पष्ट कळले असावे, नव्हे ते तिला स्पष्ट कळावे म्हणून मी प्रत्येक आचक्याला एक एक धक्का मारून तिला ते जाणवून देत होतो.
हळूहळू मी शांत होत गेलो अन माझे गळणे कमी कमी होत शांत झाले. जेव्हा माझे गळणे पुर्ण थांबले तेव्हाच मी माझा वैशूताईच्या अंगावरील जोर कमी केला. आता मी तिचे अंग किंचित सैल सोडले अन तिच्या गालावर गाल दाबून शांत उभा राहिलो.
पण माझा उजवा हात अजुनही तिच्या डाव्या उभारावर होता अन माझा डावा हात अजुनही तिच्या पुच्चीवर दाबलेला होता. त्याक्षणी मला जाणीव झाली की तिच्या पुच्चीवरील माझ्या हाताला किंचित ओलसरपणा जाणवायला लागला.
वैशूताईच्या झडलेल्या पुच्चीचा ओलसरपणा माझ्या बोटांना जाणवला तसे माझी बोटे हलली. तिच्याही ते लक्षात आले की मला तिचा ओलसरपणा जाणवला आहे. तेव्हा तिने आपला हात माझ्या हातावर आणून माझा हात तिच्या पुच्चीवरून बाजुला केला.
मी पण मुकाटपणे हात बाजुला घेतला. वैशूताई किंचित वळली अन आपले तोंड वर करून तिने माझ्या ओठांवर ओठ ठेवून एक क्विक चुंबन घेतले अन ती माझ्या अंगापासून दूर होत पुढे गेली. मी तिला काही बोलायला गेलो तर ती वाऱ्यासारखी दरवाज्याच्या बाहेर पळून गेली. क्षणभर मला वाटले की तिच्या मागे पळत जावे. पण मी तसे केले नाही अन तेथेच उभा राहिलो.

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!