लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.
मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार होते, जे त्याला परत करायचे नव्हते आणि म्हणून तो आमच्या नावाने बोंबाबोंब करत आम्हाला शोधुन काढायचा प्रयत्न करत होता. आता तो पुन्हा अडगळीच्या खोलीजवळ आला होता कारण त्याला दाट संशय होता की आम्ही येथेच कुठेतरी लपलो आहोत.
वैशूताईने पुन्हा मान वळवली तसे मी माझे डोके तिच्या खांद्यावर खुपसत माझा कान तिच्याकडे केला. आपली मान वळवुन आपले तोंड माझ्या कानाकडे नेताना तिने तिचे ओठ माझ्या गालावर घासले. मग आपले ओठ माझ्या कानाजवळ आणून ती हळुच कुजबुजली,
“जाऊ का मी बाहेर?”
“नको ना, ताई.” मी मान वळवुन तिच्या कानाला माझे ओठ लावत कुजबुजलो.
“का रे? अजुन किती वेळ असे लपुन रहायचे?” पुन्हा तिने आपले ओठ माझा कानाजवळ आणून म्हटले.
“जितका वेळ जमेल तितके.” असे बोलून मी माझ्या हाताचा विळखा अजुन घट्ट केला आणि तिला अजुन माझ्या कडक लंडावर दाबले.
“अरे पण ते सगळे बाहेर वैतागले असतील आपण सापडत नाही म्हणून. तेव्हा आता बाहेर पडले पाहिजे.” ती म्हणाली.
“वैतागू दे त्यांना. त्यांच्यासाठी आपण कशाला आपली,” मी बोलता बोलता थांबलो की मी हे काय बोलुन गेलो?
“आपली काय, बंटी?” वैशूताईने उत्सुकतेने विचारले.
“काही नाही, काही नाही. थांब मी बघतो तो कुठे आहे. मग मी सांगतो तू कधी बाहेर जा ते.”
मी विषय बदलत म्हटले कारण जर तिने मला विचारले असते की आपण कशाला आपली म्हणजे काय तर मला स्पष्टीकरण देता आले नसते की मी आपली मजा असे म्हणणार होतो ते.
“अरे तू कसे बघणार? तू बाहेर जाणार?” तिने कुतुहलाने विचारले.
“नाही. मी फक्त माझे डोके थोडे बाहेर काढुन पहातो.” मी उत्तर दिले.
“अरे पण राहुल जवळ असेल तर त्याच्या लक्षात येईल ना.”
“त्याला नाही कळणार. कारण येथे खुप अंधार आहे. अंधारात मी मुंडी बाहेर काढलेली त्याला काय कळणार.”
“मग मीच बघते ना वाकुन.” वैशूताई कुजबुजली.
“अग पण.” मी पुढे बोलायला गेलो पण पटकन थांबलो.
माझ्या डोक्यात विचारचक्र चालु झाले की मी बाहेर डोकावण्यापेक्षा तिने डोकावणे माझ्यासाठी जास्त फायद्याचे होते. तेव्हा मी तिला म्हणालो,
“ठिक आहे. तू बघ बाहेर डोके काढुन. पण एकदम हळूहळू फक्त मुंडी बाहेर काढ. डोळ्याची पापणी न लवता टक लावून दरवाज्याच्या बाजुचा एक एक भाग बघ. आणि तुला तो दिसला किंवा त्याची काही चाहुल लागली की मागे होवून मला सांग. ओके?”
“ओकेऽऽऽ” वैशूताई प्रचंड उत्साहाने म्हणाली.
“ओके. स्टार्ट! मी तुला घट्ट धरुन रहातो म्हणजे तुला जास्तीत जास्त वाकता येईल.” मी तिला म्हटले.
आणि वैशूताई हळूहळू आपले डोके फटीच्या बाहेर काढु लागली.
अंधारात काहीच दिसत नव्हते पण तिच्या हालचालीवरुन फक्त ते कळत होते. जसे ती पुढे झुकायला लागली तसे मी तिच्या पोटाचा माझ्या हाताचा विळखा घट्ट केला आणि तिला माझ्या लंडावर जास्त जोराने दाबायला लागलो. तिच्या पोटाला मी पकडले होते तेव्हा माझ्या हाताची दोन बोटे तिच्या बेंबीत रुतली होती आणि मी गुपचूप तिच्या बेंबीचे स्पर्शसुख घेत होतो.
तिने वर घातलेल्या शर्टासारख्या ब्लाऊजचा कपडा थोडा पातळच होता त्यामुळे मला तिच्या पोटाचे आणि बेंबीचे स्पर्शसुख चांगले मिळत होते. ती जस जशी जास्त झुकू लागली तस तसे तिचे नितंब मागे माझ्या लंडावर जास्तच दाबले जावू लागले. आणि आपोआप माझी कंबर सुक्ष्मपणे हलायला लागली, जणू मी मागून तिला झवतोय.
माझा लंड म्हटले तर चांगलाच कडक झाला होता आणि तिच्या नितंबाच्या फटीत घट्टपणे घुसला होता. ती झुकत होती त्याचा फायदा घेत मी किंचित खाली वाकत होतो आणि हळुच माझ्या लंडाचा दाब तिच्या नितंबाच्या फटीत देत होतो. माझी हालचाल कदाचित तिला कळत नव्हती कारण झुकताना तिचे अंग हलत होते ज्यामुळे माझे अंग पण हलत असेल असेच ती समजत असेल.
माझ्या हालचालीने माझ्या लंडाला तिच्या नितंबाच्या फटीत आता खालचे स्पर्शसुख मिळायला लागले. कदाचित तिच्या पुच्चीच्या खालचा भाग, जो झुकलेल्या स्थितीत सगळ्यात वर झाला होता, तो भाग माझ्या लंडाला लागत असावा.
नकळतपणे वैशूताईचे अंग विचित्र पद्धतीने पण सुक्ष्मपणे हलायला लागले. आणि मग वैशूताई पुन्हा वर सरळ व्हायला लागली. सरळ होवून ती मागे माझ्या अंगावर रेलली आणि तिने तिची मान वळवली. मी पुढे झुकून तिच्या ओठांजवळ कान नेले आणि ती माझ्या कानात कुजबुजली.
“राहुल काही दिसला नाही. मला वाटतं जरा अजुन जास्त झुकायला पाहिजे तरच दिसेल. तू मला जरा जास्त घट्ट पकड म्हणजे मी अजुन जास्त झुकते.”
“ठिक आहे.” मी आनंदाने म्हणालो.
आणि मग वैशूताई पुन्हा पुढे झुकायला लागली आणि मी माझ्या हाताचा विळखा तिच्या पोटावर अजुन घट्ट केला. त्या भरात मी माझ्या हाताचा विळखा तिच्या पोटावर अजुन वर नेला जे बहुतेक तिच्या लक्षात आले असेल किंवा आलेही नसेल.
पण त्याने झाले असे की जसे ती जास्त झुकायला लागली तसे तिच्या ऊभारांचे गोळे माझ्या हाताच्या वरच्या भागाला लागायला लागले. जस जसे ती जास्त झुकायला लागली तस तसे ते जास्तच माझ्या हातावर दबायला लागले.
बरे खाली मागे तिच्या नितंबाचा जोर माझ्या लंडावर अजुन जास्त वाढला आणि मी पण तिच्या नितंबावर अजुन जोर देवू लागलो. मग एक क्षण असा आला की वैशूताई जवळ जवळ ओणवी झाली होती आणि मी तिला मागुन घट्ट पकडुन माझ्या लंडावर दाबत होतो. आम्ही मुलें गुपचूप व्हिडिओवर ब्लू-फिल्म पहायचो त्यात जसे डॉगी स्टाईलने झवायचे, तशी आमची पोज झाली होती.
माझी अवस्था इतकी एक्सायटेड होती की मी सांगूच शकत नाही! माझ्या हातावर वैशूताईचे ऊभार दबले होते. माझ्या लंडावर तिचे नितंब रोवले गेले होते. मी जोर लावून तिचे पोट पकडले होते आणि मी सुक्ष्म हालचाल करत जणू मागून तिला हेपतोय अशी हालचाल करत होतो. काय चाललेय हे मला चांगले कळत होते आणि तिलाही त्याची पुर्ण कल्पना होती.
तरीही आम्ही ते करत होतो म्हणजे दोघांनाही ते हवेहवेसे वाटत होते आणि आवडत होते. जरी आम्ही पुर्ण कपड्यात होतो तरी मला असा भास होत होता की आम्ही दोघे नग्न आहोत आणि असे मागून झवत आहोत. त्या विचाराने, त्या कल्पनेने मी प्रचंड कामोत्तेजित झालो होतो. माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि त्यात एक वेगळीच उत्तेजना उफाळुन बाहेर पडत होती.
एका क्षणी मला असह्य झाले आणि माझा बांध फुटला. एक तिव्र सणक माझ्या लंडात सळसळुन गेली! मी प्रचंड इच्छाशक्तीने ती सणक कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला. पण माझ्याच्याने ती कंट्रोल झाली नाही आणि जणू मी असहाय्य असल्यासारखा माझा लंडावरचा ताबा सुटला. आणि माझा लंड माझ्या अंडरवेअरमध्ये गळायला लागला!
मी माझे सत्खलन कंट्रोल करायचा प्रचंड प्रयत्न केला पण आता जणू ती गोष्ट माझ्या ताब्यात राहिली नव्हती असा मी अगतिक झालो! प्रचंड धक्क्याने म्हणा किंवा घाबरुन म्हणा मी जागीच स्तब्ध झालो! माझ्याकडुन जराही हालचाल होत नव्हती आणि फक्त माझा लंड तेवढा किंचित आचके देत गळत होता. गळतानाचे त्याचे आचके वैशूताईला कळुन नये इतकीच मी मनातुन प्रार्थना करू लागलो.
माझ्या सत्खलनाचा भर ओसरला आणि मी गळायचा थांबलो. मग मी पुर्ण भानावर आलो! माझी मलाच प्रचंड लाज वाटू लागली की मी अंडरवेअरमध्ये गळालो! ते वैशूताईला कळले असेल की नाही कोण जाणे पण माझी मलाच त्याची शरम वाटायला लागली. अचानक माझ्या अंगातली शक्ती कमी झाल्यासारखी माझी अवस्था होवू लागली. माझी उत्तेजना लुप्त होत होती आणि माझ्या संवेदना थंड पडत चालल्या होत्या.
वैशूताईवरील माझी पकड किंचित ढिल्ली झाली आणि तिच्या नितंबावरील माझ्या लंडाचा दाबही कमी झाला होता. ते बहुतेक तिच्याही लक्षात आले नाही आणि ती वर होवू लागली. मनातून मी तिचे आभारच मानले की ती वर झाली. वर होवून ती सरळ झाली आणि तिने माझ्याकडे मान वळवली. मी पुढे झुकलो तसे ती माझ्या कानात कुजबुजली,
“राहुल बहुतेक दरवाज्याच्या बाहेर आहे. मला तो दिसला नाही पण मला त्याची सावली दिसली.”
“अच्छा. मग आता तू पळ बाहेर. आधी दरवाज्यापर्यंत दबकुन जा. आणि मग सुसाट पळ बाहेर.” मी तिला हळुच सांगितले.
“ओके. मी निघते. तू थांब इथेच. ही जागा अजिबात कोणाला माहिती पडुन देवू नकोस. आपल्याला परत येथेच लपायचे आहे.”
असे बोलून वैशूताईने माझ्या कानावर ओठ दाबले आणि मान वळवण्याच्या बहाण्याने माझ्या गालावर आपले ओठ जोरात घासत ती सरळ झाली. आणि ती त्या फटीतून बाहेर पडली. जसे ती बाहेर जावू लागली तसे तिच्या कंबरेवर असलेले माझे हात नकळतपणे मागे आले आणि मी दोन्ही हातांनी तिच्या नितंबांना स्पर्श केला.
बाहेर पळायच्या बेतात असलेली वैशूताई जागीच थबकली. ती थबकली तसे मी चमकुन स्तब्ध झालो! मला वाटले आता ती मला काहितरी बोलणार. पण ती काहीही बोलली नाही आणि झटकन बाहेर पळाली!
जसे ती बाहेर पळाली तसे माझ्या अंगातली जणू शक्तीच गेली अश्या तऱ्हेने मला विक वाटायला लागले आणि मी त्या फटीत खाली बसलो. डोळे घट्ट मिटुन घेत मी मागे भिंतीला डोके टेकवून पडुन राहिलो.
तिकडे बाहेर बहुतेक वैशूताईने राहुलला धपाटा दिला होता कारण सगळ्या मुलांची प्रचंड आरडाओरड ऐकू यायला लागली.
राहुल वैतागुन बडबड करत होता आणि इतर मुलें आनंदाने ओरडत नाचत धांगडधिंगा करत असल्याचा आवाज ऐकून येत होता. वैशूताईचा आनंदाने मोठ्याने हसण्याचा आवाज ऐकू येत होता. पण पटकन बाहेर जावून त्यांच्यात सामील होण्याची इच्छाच माझ्या मनात राहिली नाही.
एक तर मी माझ्या अंडरवेअरमध्ये गळालो होतो ज्याने माझ्यातले त्राण कमी झाले होते. दुसरे असे की माझ्या विर्याने माझ्या अंडरवेअरमध्ये एकदम चिकचिकाट झाला होता. कदाचित माझी शॉर्टही पुढून माझ्या विर्याने ओली झाली असावी.
अनाहुतपणे माझा हात माझ्या शॉर्टच्या पुढच्या भागावर गेला आणि मी तेथे चाचपुन पाहिले. मला किंचित ओलसर लागले तसे मी काळजीत पडलो की तो ओलसरपणा कोणाला दिसायचा तर नाही ना? तेथे अंधारात मला काहीच दिसत नव्हते तेव्हा ऊजेडात जावून ते चेक करणे भाग होते.
तेव्हा मी जागचा उठलो आणि हळुच त्या लपायच्या जागेतून बाहेर आलो. मग दबक्या पाऊलाने मी खोलीच्या बाहेर पडलो. अडगळीची खोली वाड्याच्या वरच्या मजल्यावर एकदम शेवटी होती जेथे नॅचरल लाईट नव्हता. त्यामुळे अडगळीच्या खोलीच्या बाहेरील पॅसेजमध्ये पण अंधारच होता.
थोडे पुढे आले की अंधुक प्रकाशाला सुरुवात झाली आणि अगदी पुढे आल्यावर मी पुर्ण ऊजेडात आलो. ऊजेडात आल्यावर मी खाली वाकुन माझी शॉर्ट चेक केली. माझ्या लक्षात आले की ओलसरपणा जास्त दिसत नव्हता. मी टि-शर्ट खाली ओढून तो भाग काहिसा झाकून घेतला, जेणेकरून कोणाला दिसू नये. आणि मग मी खाली जावू लागलो.
खाली सगळ्या मुलांचा गोंधळ अजुनही चालु होता आणि वैतागलेला राहुल पुन्हा राज्य घेण्यास तयार होत नव्हता. मी तेथे गेलो तसे सगळी मुलें गलका करत माझ्या जवळ आली आणि मला कंप्लेन्ट करू लागली की राहुल पुन्हा राज्य घेत नाहीये.
मी त्यांना म्हणालो की मला शी आली आहे तेव्हा मी टॉयलेटला जावून येतो आणि मग पाहू आपण राहुलकडे. ते ऐकून सगळे फिदीफिदी हसायला लागले. ते का हसायला लागले ते मला कळेना. म्हणून मी त्यांना विचारले,
“का रे हसताय सगळे असे?”
“हसणार नाही तर काय,” राहुल हसून म्हणाला, “तुला शी आलीय. आणि आधी वैशूताई पण शी आली म्हणून टॉयलेटला गेली आहे. तुम्हा दोघांनाही एकदम कशी शी आली?”
तेव्हा माझ्या लक्षात आले की तेथे वैशूताई नव्हती. मुलांच्या गलक्यात माझ्या ते लक्षातच आले नव्हते. म्हणजे वैशूताई सुद्धा आधीच टॉयलेटला गेली होती. मी मागच्या आवारातील टॉयलेटकडे जायला लागलो आणि जाता जाता विचार करू लागलो.
वैशूताई पण अशी घाईत टॉयलेटला कशी गेली? तिला खरोखर शी आली म्हणून ती गेली होती की दुसरेच काही कारण असावे? मला तर शी आली नव्हती. मी अंडरवेअरमध्ये गळलो होतो तेव्हा ते साफ करायला आणि अंडरवेअर काढायला मी टॉयलेटमध्ये चाललो होतो. मग वैशूताई अश्याच काही कारणाने तर टॉयलेटला गेली नसेल? तिलाही काही झाले असेल का?
त्या विचाराने माझी हुरहूर वाढली आणि माझ्या अंगात पुन्हा उत्तेजना संचारायला लागली. अचानक मला वैशूताईचे शेवटचे वाक्य आठवले. ‘आपल्याला परत येथेच लपायचे आहे’ असे ती म्हणाली होती. त्या वाक्याचा मी परत परत विचार करू लागलो तसे मला त्याचा अर्थ चांगला कळायला लागला.

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!