लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.
कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे असे चिटकुन ऊभे रहाणार होतो. म्हणजे मला परत तिच्या ऊभारांच्या गोळ्याचे. तिच्या मांड्यांचे. तिच्या नितंबाचे स्पर्शसुख मिळणार होते. माझा लंड मी पुन्हा तिच्या नितंबाच्या फटीत घालुन तिला घट्ट आवळुन ऊभा रहाणार होतो. अजुन काय काय सुख मला तेथे मिळणार होते.
त्या विचारानेच माझा लंड पुन्हा सटकुन कडक व्हायला लागला! आता टॉयलेटमध्ये जावुन त्याला परत खसाखसा हलवून गाळावे लागणार होते. वैशूताई आधीच टॉयलेटला गेली आहे तर मला ती तेथे भेटणार होती. मग आता मागच्या आवारात टॉयलेटच्या इथेच काहितरी एक्सायटींग घडणार होते का?
त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला मी लगबगीने टॉयलेटकडे जावू लागलो.
मागच्या आवारातील कोपऱ्यात शौचालय होते आणि त्याला लागूनच न्हाणीघर होते. त्याच्यावरील छप्पर वाढवून वाड्याच्या मागच्या दरवाज्याच्या भिंतीपर्यंत आणलेले होते, म्हणजे पावसाळ्यात शौचालय किंवा न्हाणीघरात जाताना भिजायला होत नव्हते.
शौचालय-न्हाणीघर ते वाड्याची भिंत हे साधारण १५/२० फूट अंतर होते आणि तितक्या लांबीचे ते छप्पर होते. तसेच आवाराच्या भिंतीपासून छप्पराची रुंदी साधारन १० फूट होती. म्हणजे पुर्ण आवाराच्या एक चतुर्थांश भागात ते छप्पर होते, ज्याने ऊन आणि पाऊसापासून आडोसा मिळत होता.
त्या छप्पराखाली वाड्याच्या भिंतीच्या कोपऱ्यात अंघोळीच्या पाण्याचा बंब होता, त्यात जाळायची लाकडे आणि सरपण बाजुला रचलेली होती. अजुनही काही काही आवारात लागणाऱ्या गोष्टी आवाराच्या भिंतीला लाईनीत रचून ठेवलेल्या होत्या.
तसेच एवढा मोठा छप्पराचा आडोसा असल्याने त्याच्या खाली दोऱ्या बांधून धुतलेले कपडे वाळत घालायची व्यवस्था केलेली होती. कपडे वाळायला छप्पराच्या उघड्या बाजुने अर्धा दिवस ऊन मिळायचे आणि पावसाळ्यात आडोसा असल्याने पावसाळ्यातही तेथे कपडे वाळत घालायला मिळायचे.
मी मागच्या आवारात शौचालयाजवळ आलो तर बाहेरील कडी उघडी होती, म्हणजे आत वैशूताई गेलेली होती. ती बाहेर येईपर्यंत मला थांबून वाट बघणे भाग होते. म्हणजे मला काही शी वगैरे आलेली नव्हती पण माझी अंडरवेअर गळल्याने खराब झाली होती जी मला साफ करायची होती. मी विचार करू लागलो की मी ती साफ कशी करणार?
टॉयलेटच्या आत गेल्यावर मी ती काढून घेतली आणि नुसतीच पुसायला गेलो तरी ती ओली तर रहाणार होतीच. आणि पाण्याने धुवून पिळली तरी ओलीच रहाणार होती. आणि ती ओली अंडरवेअर घालून मी राहिलेला दिवस तर राहू शकत नव्हतो.
तेव्हा मला दुसरी सुकी अंडरवेअर घालणे गरजेचे होते. नशीब धुतलेले कपडे तेथे छप्पराखालीच वाळत घातलेले होते. तेव्हा मी गुपचूप माझ्या सुकलेल्या अंडरवेअर खाली गेलो अन हात वर करून माझी अंडरवेअर घेवून मी शॉर्टच्या खिश्यात टाकली.
२/३ मिनिटांनी शौचालयाचे दार उघडले आणि वैशूताई बाहेर आली. आमची नजरानजर झाली तसे आम्ही दोघेही कसेनुसे हसलो आणि दोघांची नजर खाली गेली.
माझी नजर खाली गेली अन माझ्या लक्षात आले की तिने खाली घातलेला परकर किंचित गोळाकरून मुठीत वर खेचून धरलेला होता. तिची नजर खाली गेली तेव्हा बहुतेक तिला माझ्या शॉर्टचा ओलसरपणा दिसला. कारण तिने लगेच परत वर माझ्याकडे पाहिले आणि परत आमची नजरानजर झाली.
मग तिची नजर पुन्हा खाली शॉर्टवर गेली तसे मला कन्फर्म झाले की तिने माझा ओलसरपणा नोटीस केला. मग मला ओशाळल्यासारखे झाले अन मी कसेनुसे हसत टॉयलेटमध्ये जायला पुढे झालो. पटकन टॉयलेटमध्ये शिरून मी वळलो आणि दरवाजा लावून लॉक करून घेत मी दरवाज्याच्या एका फटीतून बाहेर पाहू लागलो.
टॉयलेटचा दरवाजा उभ्या फळ्यांनी बनलेला होता आणि ऊन-पाऊसाने काही फटी किंचित मोठ्या झाल्या होत्या. त्यातील एखाद्या फटीतून बाहेर पाहिले तर समोरचा छप्पराचा भाग दिसत असे.
दिवसाच्या वेळी बाहेर जास्त लाईट असेल आणि टॉयलेटमध्ये कमी लाईट असेल तेव्हा त्या एखाद्या फटीतून कोणी बघतेय हे बाहेर कोणाला कळत नसे. मी टॉयलेटमध्ये आलो अन वैशूताई तेथेच बाहेर होती म्हणून मी पटकन दरवाज्याच्या फटीतून पाहू लागलो की तिला वाड्यात जाईपर्यंत न्याहाळता येईल.
मला दिसले की वैशूताई आधी तेथे छप्पराखाली उभी होती आणि वाड्याच्या आवाराच्या दरवाज्याकडे बघत होती. मग तिने वळुन टॉयलेटच्या दरवाज्याकडे पाहिले, जणू काहितरी खात्री करून घेत होती. मग तिने परकर मुठीत वर ओढून धरला होता तो सोडला आणि हात वर करू लागली.
मी तिच्या वर केलेल्या हाताकडे पाहिले तर तिच्या हातात एक कपडा होता. त्या कपड्याकडे निरखून पाहिले तर लक्षात आले की ती तिची पॅन्टी होती! तिने ती पॅन्टी तेथे दोरीवर पसरवून वाळत घातली. आणि मग ती लगबगीने चालत आत वाड्यात निघून गेली.
हंम्म्म्म. म्हणजे वैशूताई शी लागली म्हणून सांगत टॉयलेटला आली होती ते तिची पॅन्टी काढायला. पण तिने तिची पॅन्टी का काढली? आणि तिने ती अशी वाळत का घातली? ह्यावर मी विचार करू लागलो तसे पटकन मला स्ट्राईक झाले.
‘अरे मी कशाला टॉयलेटमध्ये आलो? माझी अंडरवेअर गळल्यामुळे ओली झाली होती ती बदलायला ना? मग तसेच वैशूताई टॉयलेटमध्ये तिची पॅन्टी बदलायला आली, कारण तिची पॅन्टी पण ओली झाली असावी. तिची पॅन्टी का ओली झाली असावी? अरे त्याच कारणाने ज्या कारणाने माझी अंडरवेअर ओली झाली होती.
ह्याचाच अर्थ जे आमच्यात झाले होते त्याने वैशूताई पण एक्साईट झाली असावी अन तिची पुच्ची पाझरून तिची पॅन्टी ओली झाली असावी.
कदाचित मी गळलो तसे ती पण झडली असावी कारण तिच्या नितंबावर माझा लंड दाबून मी तिला घट्ट धरले होते तेव्हा तिचा श्वासही वाढला होता अन तिची कंबरही किंचित हलत होती. नुसती एक्साईटमेंट की झडल्याने पण तिची पॅन्टीही ओली झाली असावी. तेव्हा मग माझ्यासारखेच ती आपली पॅन्टी साफ करायला टॉयलेटमध्ये आली असावी.’
त्या गोष्टीचा साक्षात्कार झाला तसे माझा लंड पुन्हा सडकून टाईट झाला. मी तर त्याला गाळायलाच टॉयलेटमध्ये आलो होतो अन आता त्याला जास्त ताठवायला अजुन एक कारण मिळाले होते.
मी पटकन माझी शॉर्ट काढली आणि टॉयलेटमध्ये एका भिंतीला असलेल्या खिळ्याला अडकवली. मग माझी ओली अंडरवेअर काढून मी टॉयलेटमध्ये शी धुवायला पाणी लागते त्यासाठी एक छोटा ड्रम ठेवला होता त्यावर ठेवली. आणि मी माझा लंड मुठीत धरून वैशूताईचा विचार करत लंड हलवायला लागलो.
वैशूताईला त्या अंधाऱ्या जागेत कसे मी चिटकून उभा होतो, कसे ती माझ्या मागून माझ्या अंगावर आपले मांसल भरीव अंग घासून माझ्या पुढे गेली. कसे मग मी तिला मागून चिकटलो आणि तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा लंड दाबला. आणि सगळ्याचा कळस म्हणजे कसे मी तिला हाताचा विळखा घालून खालून तिचे उभार वर दाबून मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत ताठलेला लंड खुपसून तिला आवळून धरले होते.
‘आहहहहहा. काय सुख होते ते! कसली मऊ मुलायम स्पर्श होता ताईच्या उभारांचा अन मांसल भरीव नितंबाचा! त्यात अन ती किंचित हलत होती अन मी किंचित हलत होतो. म्हणूनच माझा लंड प्रचंड ताठला आणि त्याचा बांध फुटला.
कदाचित त्यानेच ती पण झडली होती अन तिची पुच्ची पाझरली होती. मी जसे सुख मिळवले तसे तिनेही सुख घेतले असावे. तिलाही माझ्या आवळण्याची मजा वाटली असावी. आणि म्हणूनच ती टॉयलेटमध्ये पॅन्टी बदलायला आली असावी.
कदाचित ती पण माझ्यासारखीच बाहेर वाळत घातलेल्या कपड्यातून तिची सुकी पॅन्टी बरोबर घेवून टॉयलेटमध्ये आली असावी. मग ओली झालेली पॅन्टी तिने काढली असावी.
कदाचित ह्या ड्रमवरच तिने तिच्या पुच्चीरसाने भरलेली पॅन्टी काढून ठेवली असावी. आणि मग तिलाही माझ्यासारखे इथे टॉयलेटमध्ये सगळे आठवले असावे. अन मग परत तिने इथे टॉयलेटमध्ये कदाचित आपल्या पुच्चीत बोटे घालून परत एकदा ती झडली असावी. आहहहह. ओहहहहह.’
त्या विचारानेच माझ्या लंडातून एक सणक गेली आणि परत माझा लंड भळाभळा गळायला लागला. तसेही लंड गाळायचा म्हटले तर मला जास्त वेळ लागायचा नाही. त्यात आणि आता वैशूताईबद्दल असे कामूक लैंगिक विचार करून अजुन लवकर लंड गळायला चालू होत असे. तेव्हा त्याक्षणीही इतक्या सगळ्या विचाराने माझा लंड परत एकदा तिव्रपणे झडला.
लंड हलवून गाळून मी पुन्हा एकदा शांत झालो. मग मुतून मी लंड हलवला आणि पाणी टाकून त्याला जरा धुवून घेतले. मग शॉर्टमधली सुकी अंडरवेअर काढून मी खाली घातली अन त्यावर शॉर्ट घातली. मग आधी चीकाने बरबटलेली अंडरवेअर मी पाण्याने नीट धुतली आणि पिळून सगळे पाणी काढले.
मग ती पिळून कोरडी केलेली अंडर मी शॉर्टच्या खिश्यात टाकली आणि टॉयलेटचा दरवाजा उघडून बाहेर आलो. मग मी पुढे चालत आलो अन पुर्ण आवारात नजर टाकली की कोणी तेथे आलेले तर नाही ना. तेथे कोणीही नव्हते ह्याची मी खात्री केली अन छप्पराखाली वाळत घातलेल्या कपड्याच्या दोरीवर, जेथे माझी आधी सुकलेली अंडरवेअर टाकली होती तेथे शॉर्टमधून काढलेली नुकतीच धुतलेली ओली अंडरवेअर मी सुकायला टाकली.
तेथे वाळत घातलेल्या सगळ्या कपड्यांवर मी नजर टाकली अन वैशूताईचे कपडे मी त्यातून शोधून मार्क केले. तिने आदल्या दिवशी घातलेला परकर, शर्ट-ब्लाऊज तेथे वाळत घातलेला होता. तिची एक पांढरी ब्रा वाळत घातलेली मी नोटीस केली.
तसे तर तेथे घरातील इतर स्त्रियां, म्हणजे माझी आई, काकी अन आत्याच्या मिळून ३/४ ब्रा वाळत घातलेल्या होत्या पण त्यातून मी वैशूताईची ब्रा बरोबर ओळखली. कारण अनेकदा तिच्यानंतर मी अंघोळीला न्हाणीघरात गेलेलो असताना तिने नुकतीच काढून टाकलेले तिचे कपडे मी तेथे अनेकदा पाहिले होते.
अन गेल्या २/३ दिवसात माझ्या मनात तिच्याबद्दलचे जे लैंगिक विचार बळकावले होते त्यानंतर मी आवर्जुन तिची आतली वस्त्रे धुण्याच्या कपड्यात मार्क करत होतो अन त्यांना पाहून एक्साईट होत होतो.
तेव्हा तेथे वाळत घातलेल्या कपड्यात मी वैशूताईची ब्रा लगेच ओळखली अन त्यांना निरखून पाहू लागलो आणि वाड्याच्या दरवाज्यावर नजर ठेवत हात वर करून त्यांना स्पर्श करू लागलो. तिने नुकतीच वाळत घातलेली ती ओली पॅन्टीही मी हात लावून चाचपून पाहिली.
हिच ती पॅन्टी तिच्या नितंबावर तासाभरापुर्वी होती अन तिच्या नितंबाच्या फटीत रुतलेली होती, ज्यावर मी माझा लंड दाबला होता. जरी त्या पॅन्टीच्या कपड्यावर परकरचा कपडा होता तरी मला असे वाटायला लागले की जणू माझा लंड त्या पॅन्टीवरच डायरेक्ट दाबलेला होता.
असे विचार करायला लागलो अन पुन्हा लंड वळवळायला लागला. साला, ते वयच असे होते की एकदा लंड गाळला तरी लगेच पुन्हा तो ताठरला जायचा. त्यात आणि वैशूताईचे विचार अन तिच्या अंर्तवस्त्रांचा स्पर्श आगीत तेल ओतत होता. मी दोरीवर तिची अजुन दुसरी पॅन्टी दिसतेय का ते शोधू लागलो.
मला तिची दुसरी पॅन्टी तेथे दिसली नाही, जी सकाळी धुवून वाळत घातलेली असेल अन आत्तापर्यंत ती सुकलेली असेल. ती पॅन्टी दिसत नव्हती याचाच अर्थ तिनेही माझ्यासारखी ती सुकी पॅन्टी काढून घेवून टॉयलेटमध्ये जावून घातली असावी हे स्पष्ट होत होते.
मी बराच वेळ मागच्या आवारात होतो आणि एकतर कोठल्याही क्षणी कोणीतरी मला बघायला आवारात आले असते किंवा टॉयलेटला जायला म्हणून आले असते. तेव्हा मग कोणाला काही संशय येवू नये म्हणून मी तेथून काढता पाय घेतला अन वाड्याच्या मागच्या दाराने आत शिरलो.
नंतर मग विशेष काही घडले नाही पण रात्री झोपेपर्यंत जेव्हा जेव्हा वैशूताई अन मी एकमेकांसमोर येत होतो किंवा आमच्या नजरेचा एकमेकांशी सामना होत होता तेव्हा ती सुचकपणे स्मितहास्य करतेय असा मला भास व्हायचा अन ते पाहून मी ओशाळवाणे कसेनुसे हसायचा प्रयत्न करायचो.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यापासून माझ्या मनात विचारचक्र चालू झाले होते की आजही लपाछपीचा डाव खेळला जाणार होती की नाही? आणि जर खेळला गेला तर कालच्यासारखी वैशूताई पण खेळेल की नाही?
अन ती जर खेळली तर मग पुन्हा कालच्यासारखे आम्ही त्या अडगळीच्या खोलीत तेथे परत एकत्र लपू की नाही? आणि जर लपलोच तिथे तर कालच्यासारखी मजा वैशूताईबरोबर मिळेल की नाही? अश्या सगळ्या विचारांनी माझ्या मनाला भंडावून सोडले होते.

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!