लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.
तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा, तरीही जाणवत असलेला घट्टपणा. ह्या सगळ्याचा मी विचार करू लागलो आणि ते काय होते ह्याची मला कल्पना आली. ह्यात काहीच शंका नव्हती की ते दोन मांसल ऊभार होते.
ते मुलीचे स्तन होते! आणि ती मुलगी दुसरी तिसरी कोणी नसून माझी मोठी बहीण, वैशूताई असणार होती. माझ्या मागे त्या फटीत लपलेली मुलगी म्हणजे वैशूताईच होती ह्यात काहीच शंका नव्हती. कारण हा लपा-छपीचा खेळ आम्ही खेळत होतो त्यात सगळे मुलें होतो आणि फक्त वैशूताई तेवढीच मुलगी होती.
जे घडले त्याचा मी पहिल्यापासून विचार करून लागलो. आधी माझा हात लागला आणि मी हातात काय धरले ह्याचा मी विचार केला आणि मी सुन्न झालो. माझे अंग थरथरायला लागले आणि एक वेगळीच उत्तेजना मला जाणवायला लागली.
तो स्पर्श कसा होता आणि काय काय मला जाणवले त्याचा आता मी नीट विचार करु लागलो तेव्हा माझ्या लक्षात आले की माझा हात पहिला वैशूताईच्या जांघेत शिरला होता. मग हाताचा स्पर्श तिच्या पुच्चीला झाला होता.
मग मी बोटे वळवुन हातात धरली ती तिची पुच्ची होती. भिंतीवर डोके आपटू नये म्हणून मी चांगली घट्टपणे पकडली होती ती ताईची पुच्ची होती. त्याची जाणीव झाली तसे माझे अंग एका अनामिक उत्तेजनेने थरथरायला लागले.
तो स्पर्श हार्डली काही सेकंदाचा होता पण आता तो माझ्यासाठी परीस स्पर्श झाला होता! मी परत परत त्या स्पर्शाचा विचार करू लागलो आणि ते स्पर्शसुख आठवू लागलो. तिने घातलेल्या परकरचा कपडा फारसा जाड नव्हता कारण मी जेव्हा हात दाबला तेव्हा तो सहज तिच्या जांघेत आणि पुच्चीवर दबला गेला होता.
परकरच्या आत नक्कीच तिने पॅन्टी घातलेली असावी पण त्या पॅन्टीचा कपडाही पातळ असावा कारण मला तिच्या पुच्चीची फट कपड्यावरुन जाणवल्याचा भास झाला. आता खरोखर मला तिच्या पुच्चीची फट जाणवली की ते माझ्या मनाचे खेळ होते ते माहीत नव्हते पण मी तसाच समज करून घेवून उत्तेजित व्हायला लागलो.
अचानक मला स्ट्राईक झाले की जर मला ते जाणवले की माझ्या हाताचा वैशूताईच्या पुच्चीला स्पर्श झाला, तिची पुच्ची मी हातात धरली. तसे ते वैशूताईलाही जाणवले असणार! तिची पुच्ची एका मुलाने धरली ह्याची जाणीव तिला असणारच. आणि तो मुलगा दुसरा कोणी नाही तर तिचा लहान भाऊ, बंटी, म्हणजे मी आहे ह्याचीही तिला जाणीव असणार.
अंधारात त्या फटीत ती आधी लपलेली होती आणि तिने दरवाज्यातुन येणाऱ्या अंधुक प्रकाशात मला नक्कीच ओळखले असावे. म्हणजे मी तिचा लहान भाऊ, बंटीने अंधारात तिची पुच्ची धरली हे तिला चांगलेच माहीत असणार. मग ती मला काही बोलली का नाही?
तिने पटकन माझा हात झिडकरायला पाहिजे होता किंवा मला त्या फटीतून बाहेर ढकलायला पाहिजे होते किंवा कमीत कमी मला काहितरी बोलायला पाहिजे होते. पण तिने तसे काहीही केले नाही आणि ती माझ्या मागे गप्प ऊभी राहिली होती. ह्याचेच मला आश्चर्य वाटत होते.
इतर कधी मी जर काही फाजिलपणा केला तर ती मला ओरडायची तर कधी मला धपाटे घालायची. आत्ता तर नकळत अंधारात का होईना पण मी चक्क तिच्या पुच्चीला हात लावला होता. तेव्हा तिने मला खरे तर ओरडायला पाहिजे होते. पण तसे काही तिने आत्ता केले नव्हते ह्याचेच मला नवल वाटत होते.
कदाचित आम्ही लपा-छपी खेळत होतो, माझ्यासारखे ती पण लपली होती, तिलाही पकडले जायचे नव्हते म्हणून कदाचित ती गप्प राहिली असावी. म्हणजे नंतर जेव्हा तिला चान्स मिळेल तेव्हा ती बहुतेक मला ओरडणार होती किंवा कदाचित मला धपाटेही घालणार होती यात शंका नव्हती.
तेव्हा त्या गोष्टीसाठी मी माझ्या मनाची तयारी केली आणि आता पुढे काय घडते ते पाहू लागलो. वैशूताई मला ओरडेल तेव्हा ओरडेल. तोपर्यंत जे मिळतेय त्या सुखाची मजा घ्यावी असा मी विचार केला. आणि मग मी माझ्या पाठीवर दबल्या जाणाऱ्या वैशूताईच्या दोन्ही ऊभारांचे मऊ मऊ स्पर्शसुख अनुभवू लागलो.
कळत-नकळत आधी अनेकदा माझा वैशूताईच्या ऊभारांना स्पर्श झाला होता. तिच्याशी मस्ती करताना किंवा कधी केव्हा तिच्या जवळ तिला चिकटून उभे रहाताना तिचे ऊभार माझ्या अंगावर अनेकदा दाबले गेले होते.
पण त्याचे कधी मला अप्रूप वाटले नव्हते की त्याबद्दल मी कधी काही विचार केला नव्हता. पण आता मला तिच्या ऊभारांचा मऊ मऊ स्पर्श माझ्या पाठीवर जरा जास्तच प्रकर्षाने जाणवायला लागला ज्याने मी उत्तेजित व्हायला लागलो.
मला खरच नवल वाटत होते की ती कशी काय गप्प राहू शकत होती? माझा स्पर्श तिला कळला नाही असे होणेच शक्य नव्हते. तसे असुनही ती मला मागुन चिकटुन ऊभी राहिली होती.
कदाचित त्याबद्दल मला काही बोलायला तिचा धीर झाला नसावा. आपल्या लहान भावाला कसे बोलावे की बंटी, तू माझ्या खाली कशाला हात लावला? किंवा बंटी, तुझा खालचा हात बाजुला घे! असे ती कसे काय मला बोलू शकली असती? शक्यच नव्हते ते.
तेव्हा जणू काही विशेष असे घडलेच नाही असे ती दाखवत असावी असा मी समज करुन घेतला. आणि म्हणूनच ती मला मुद्दामहुन चिटकुन ऊभी राहिली असावी असे दाखवत की आधीचा स्पर्श तिच्या लक्षात आलाच नाही. ती तसे दर्शवू शकत होती पण तिच्या स्पर्शाने माझी अवस्था बिघडली होती. मी मुलगा होतो आणि मुलांना मुलींच्या नाजुक अवयवांच्या छोट्याश्या स्पर्शाचे खुप मोठे अप्रूप असते.
मी कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाला होतो आणि सेक्सबद्दलचे माझे ज्ञान बऱ्यापैकी प्रगल्भ झाले होते. पुण्या-मुंबईसारखे आमचे तालुक्याचे गाव जास्त फॉरवर्ड नव्हते पण तरीही शहराचे पाणी आमच्या गावाला लागले होते आणि पर्यायाने आमच्या कॉलेजलाही लागले होते.
त्यामुळे मुलांना पटवणे, मुलींबरोबर अफेअर करणे ह्या गोष्टी आम्हा मुलांना माहीत होत्या आणि एका मुलीबरोबर अफेअर करून मी सेक्सची वरवरची मजा घेतली होती. मुलींच्या नाजुक मांसल भागाला आणि अंगाला स्पर्श करुन ते स्पर्शसुख घ्यायची मजा मी अनेकदा घेतली. तेव्हा सेक्सबद्दल मला बऱ्यापैकी माहिती होती.
वैशूताई माझ्याच कॉलेजमध्ये शेवटच्या वर्षाला होती पण तिला कॉलेजचे पाणी लागले नव्हते. कमीत कमी माझ्या तरी कधी ते नजरेत आले नव्हते की तिच्याबद्दल मी कधी कोणा मुलाबरोबर अफेअर वगैरेबद्दल ऐकले नव्हते. तिच्या तोंडुन मी कधी कोठलीही लैंगिक किंवा सेक्स्युअल रिलेटेड गोष्ट ऐकली नव्हती.
तेव्हा ती साधी सरळ सालस मुलगी होती हाच आमचा समज होता आणि तो खराही होता. त्यामुळे तिच्याबाबत काही लैंगिक विचार ना मी आधी कधी केले होते आणि तसा विचार करण्याची कधी गरजही पडली नव्हती. पण आता जेव्हा आम्ही लपा-छपी खेळताना जे घडले होते आणि घडत होते त्याने माझी संगाताताईबद्दल विचार करण्याची दृष्टीच बदलली.
राहुन राहुन मला तिच्या छातीच्या ऊभारांचा स्पर्श माझ्या पाठीवर जाणवत होता आणि मी तिच्या पुच्चीला केलेला स्पर्श मला आठवत होता. मी जरासा मागे जोर देवून तिच्या ऊभारांचा मांसलपणा अजुन जास्त अनुभवू लागलो. तेव्हा मग शेवटी माझ्या त्या हालचालीने ती बोलती झाली.
“बंटी. राहुल कुठे आहे?”
“असेल आजुबाजुला कुठेतरी. पण तो आपल्याला पकडु शकत नाही.” मी किंचित मागे दाब देत म्हणालो.
“हो. ही एकदम मस्त जागा आहे लपायला.” तिनेही मागून किंचित दाब देत म्हटले.
“तू इथे कशी लपलीस?” तिच्या ऊभारांचा मऊपणा जोखत मी विचारले.
“कशी म्हणजे? मी नेहमीच इथे लपते.” तिने उत्तर दिले.
“तू मला इथे येताना पाहिले नाहीस?” मी पुढे विचारले.
“नाही. उलट तुला मी इथे लपलेली कळली नाही का?”
तसे बोलताना तिने आपले हात वर आणून माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि मला मागून अजुन चिकटत ती माझ्या खांद्यावरून पुढे पाहू लागली की राहुल दिसतोय का ते.
“नाही ना. अंधारात काहीच दिसत नाही. मला वाटलं इथे तो गालीचा असेल. तेव्हा तो थोडा बाजुला करुन फटीत लपावे.”
ती जरा जास्तच मला चिकटली तसे आता मला तिच्या ऊभारांबरोबर तिच्या मांड्यांचाही स्पर्श जाणवायला लागला. का कोणास ठाऊक पण मला तिच्या मांड्या गरम झाल्याच्या भासल्या. त्याने माझ्या उत्तेजनेत अजुनच भर पडली.
“मी पण तसाच विचार करून पहिली वेळ येथे लपले. पण मग गालीच्यामुळे ऊभे रहायला जास्त जागा होत नव्हती. तेव्हा मी गालीचा कपाटामागच्या फटीत सारला. तेव्हा जागा झाली.”
“तू एकटीने गालीचा मागे सारला?” मी आश्चर्याने तिला विचारले.
“हो मग. तू काय मला लेचीपेची समजलास की काय? मी एकदम स्टॉंग आहे!”
वैशूताईने अभिमानाने तसे म्हटले आणि माझे खांदे धरुन मला जोर लावुन स्वत:च्या अंगावर दाबून धरले, स्वत:ची ताकद दाखवायला. तिने तसे मला मागे दाबून धरले त्याने माझे खांदे दुखले अन पाठीत किंचित कळ आली पण मी अजिबात तक्रार केली नाही आणि तसाच स्तब्ध ऊभा राहिलो.
जसे तिने जोर लावुन मला अजुन जोरात मागे ओढले तसे तिचे गुबगुबीत उभार जास्तच माझ्या पाठीत रुतले आणि मला त्यांचे मांसल सुख जास्तच मिळायला लागले. मनातुन मला असे वाटायला लागले की ताईने मला असेच कायम आपल्या छातीवर दाबून धरावे. उत्तेजनेने माझे अंग कंप पावायला लागले आणि नकळत माझा लंड कडक व्हायला लागला.
त्याने मी अस्वस्थ व्हायला लागलो की माझा लंड कडक का व्हायला लागला आहे. ठिक आहे वैशूताईचे ऊभार माझ्या पाठीवर दबले होते आणि खाली तिच्या मांड्या माझ्या मांड्यांना चिकटल्या होत्या. कदाचित त्या स्पर्शाने मी एक अनामिक उत्तेजना अनुभवत होतो.
पण माझा लंड कडक व्हायला लागलाय म्हणजे ती उत्तेजना कामूक होती हे स्पष्ट होत होते. बहिणीच्या मांसल अंगाच्या स्पर्शाने एक भाऊ कामोत्तेजित होत होता ही माझ्यासाठी नवीन गोष्ट होती. म्हटले तर किंचित लाजिरवाणी गोष्ट होती. तेव्हा ओशाळुन मीच थोडा पुढे झालो आणि मान किंचित बाहेर काढुन राहुलला बघण्याचा बहाणा करू लागलो.
“डोकं बाहेर काढु नकोस. राहुलला कळेल आपण इथे आहोत. पकडले जाऊ आपण.” असे म्हणून ती अजुन किंचित मागे सरकली आणि मला तिने अजुन जोराने आपल्या अंगावर ओढुन घेतले.
आता बाकी माझा नाईलाज झाला आणि मी पण जोर लावून मागे वैशूताईच्या अंगावर जास्तच रेललो. ती मुद्दाम मला अंगावर दाबुन घेत होती की निरागसपणे ते करत होती ते तिलाच माहीत. पण त्याचा परिणाम माझ्या विचारांवर होत होता.
शेवटी मी एक मुलगा होतो आणि तोही नुकताच वयात आलेला. एखाद्या मुलीच्या मांसल अंगाचा स्पर्श झाला, मग ती मुलगी सख्खी बहीण का असेना, तर कोणीही मुलगा कामोत्तेजित होईल असा मी विचार करू लागलो आणि जास्तच उत्तेजित होवू लागलो. माझा लंड आता जास्तच कडक झाला होता आणि माझ्या चडडीत पुढून तंबू बनवू लागला.
ते बाकी एकदम डेंजर होते कारण कोणी माझा तो तंबू पाहिला तर नक्कीच लक्षात येणार होते की माझा लंड कडक झालेला आहे. इतर कोणी जाऊ दे पण ते जर वैशूताईच्या लक्षात आले तर मग बाकी माझी खैर नव्हती! कारण माझा लंड कडक का झाला ह्याचे काहीही स्पष्टीकरण मला देता आले नसते.
मी कसे काय तिला सांगू शकलो असतो की ताई, तुझ्यामुळे माझा लंड कडक झालाय! किंवा ताई, तुझे गुबगुबीत मांसल ऊभार माझ्या पाठीवर दाबले गेले ज्याने मी उत्तेजित झालो! शक्यच नव्हते तिला कारण देणे. तेव्हा माझी उत्तेजना कमी करण्याशिवाय किंवा पुर्ण घालवल्याशिवाय मला पर्याय नव्हता. तेव्हा मी किंचित पुढे झालो ज्याने तिच्या ऊभारांचा माझ्या पाठीवरील दाब कमी झाला.
अजुनही ताईचे ऊभार किंचित माझ्या पाठीला टेकत होते पण ते पहिल्यासारखे दबले गेले नव्हते. पण आता मला वेगळेच काही जाणवू लागले! आता बहुतेक तिच्या ऊभारांवरील निप्पल फक्त माझ्या पाठीला स्पर्श करत होते.
ज्या तऱ्हेने त्यांचा कडकपणा माझ्या पाठीला घासला जात होता किंवा माझ्या पाठीला ते रुतत होते त्यावरून कळत होते की ते चांगलेच ताठरले होते!
आता मला त्या गोष्टीचे नवल वाटू लागले. ताईच्या ऊभारांच्या स्पर्शाने कामोत्तेजना माझ्या मनात निर्माण झाली होती आणि माझा लंड कडक झाला होता. पण मग ताईचे निप्पल कसे काय कडक झाले होते? तिचे निप्पल कडक होते ह्याचा अर्थ ती पण उत्तेजित झाली होती का?

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!