लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.
म्हणजे माझ्यासारखीच ती सुद्धा कामोत्तेजित झाली असेल का? आपल्या भावाच्या पाठीवर आपले मांसल गुबगुबीत ऊभार दाबून ती उत्तेजित झाली असावी का? आपल्या भावाला मागुन चिटकुन तिला मजा वाटली असावी का आणि म्हणून ती उत्तेजित झाली असावी का?
ते बाकी कळायला काही मार्ग नव्हता कारण ती माझ्या मागे होती आणि तिची काय अवस्था आहे किंवा तिच्या चेहऱ्यावर काय भाव आहेत हे मला दिसायला काही मार्ग नव्हता. ते माहीत करुन घेणे आता मला जरुरीचे वाटले तेव्हा मी काहितरी हालचाल करायचे ठरवले.
बाहेर रुममध्ये आम्हाला थोडी हालचाल जाणवली. बहुतेक राहुल पुन्हा आम्हाला तेथे बघायला आला असावा. मी ताईच्या पुढे होतो तेव्हा राहुलला धपाटा मारायला मीच बाहेर जायला पाहिजे होते. आम्ही लपलो होतो त्या फटीच्या तो समोर होता. जर मी तेव्हा बाहेर पडुन त्याला धपाटा घातला असता तर मग ती लपायची जागा त्याला माहीत झाली असती. तेव्हा मी राहुल दरवाज्यातुन बाहेर जायची वाट पाहू लागलो.
तो दरवाज्याच्या बाहेर पडला की मी त्या लपायच्या जागेतून बाहेर पडुन त्याला पाठीमागून धपाटा घालू शकत होतो. ज्याने पुन्हा त्याच्यावर राज्य आले असते आणि त्याला परत जावून शंभर आकडे मोजुन पुन्हा सगळ्यांना पहिल्यापासून शोधुन काढावे लागले असते. तेव्हा राहुल दरवाज्याच्या बाहेर जायची आम्ही दोघेही वाट बघत होतो.
तेथे चांगलीच शांतता होती आणि म्हटले तर फक्त आमच्या श्वासाचा आवाज येत होता. पण मग आमच्या श्वासाच्या आवाजाने आमचे अस्तित्व राहुलला कळु नये म्हणून आम्ही दोघेही श्वासाचा जराही आवाज न करता ऊर भरून श्वास घेत होतो आणि सोडत होतो. आमच्या श्वासांचा सुक्ष्म आवाज फक्त आम्हा दोघांनाच येत होता.
माझे लक्ष पुर्णपणे ताईच्या कडक निप्पलवर केंद्रित झाले होते जे माझ्या पाठीवर भोक पाडत होते. तिच्या निप्पलचा कडकपणा आणि निबरपणा मला खुप भावत होतो आणि मी किंचित मागे दाब देवून त्यांचा कडकपणा जोखत होतो. जणू माझ्या पाठीने मी तिच्या निप्पलचा कडकपणा पडताळुन पहात होतो.
“जा. जा. पकड त्याला.” राहुल जसा दरवाज्याच्या बाहेर गेला तसे वैशूताईने मला किंचित पुढे ढकलत म्हटले.
पण तसे करताना तिने माझे खांदे घट्ट पकडले होते आणि ती मला मागेही ओढत होती ज्याने पुन्हा तिचे ऊभार माझ्या पाठीवर दबले जावू लागले. त्याने मी संभ्रमात पडलो की ती मला जा पण म्हणत होती आणि पकडुन पण ठेवत परत छातीवर दाबून घेत होती. तेव्हा आता मी काय करु हाच मला प्रश्न पडला. शेवटी मी किंचित त्रासिकपणे तिला म्हणालो,
“अग पण मला सोड तरी. तरच मी जाऊ शकतो ना?”
“ओहह. सॉरी. ते. मी. बरं जा जा.” म्हणत आता बाकी तिने मला पुढे ढकलुन सोडुन दिले.
मी पटकन त्या लपण्याच्या जागेवरून बाहेर पडलो आणि दरवाज्याच्या बाहेर पडुन राहुलच्या पाठीत धपाटा घालत “पकडला!” म्हणून जोराने आनंदात ओरडलो!
“ओहह शीट! कुठे लपला होतास तू?” असे ओरडून डोक्यावर हात मारून घेत राहुल पुन्हा राज्य घ्यायला आणि शंभर आकडे मोजायला बाहेर जाऊ लागला.
मी आनंदाने नाचत ओरडत, त्याला वेडावुन दाखवत त्याच्याबरोबर बाहेर जाऊ लागलो आणि तो मला लाडीगुडी लावून विचारू लागला,
“कुठे लपला होतास तू, दादा? ताई कुठे लपलीय? सांग ना मला.”
“उंऽऽहूंऽऽऽ मी नाही सांगणार. आणि मला पण नाही माहीत ताई कुठे लपलीय ते.” मी त्याला वेडावत म्हणालो.
“सांग ना रे प्लिज! मी लहान आहे ना तुझ्यापेक्षा. मग मला जास्त नको ना राज्य घ्यायला लावू.” तो मला विनंती करू लागला.
“अरे व्वा रे व्वा. आता तू लहान झालास होय. आणि माझ्यावर राज्य असले की कसे मला तंगवता. मी नाही सांगणार कुठे लपलो होतो ते. चल शंभर आकडे मोजायला लाग मुकाट्याने.” मी त्याच्या पाठीत धपाटा घालत म्हटले.
आणि राहुल वाड्याच्या आवाराच्या भिंतीजवळ पोहचला तसे तो पुन्हा शंभर आकडे मोजायला लागला.
“१. २. ३.”
आणि मी लपायला पुन्हा आत वाड्यात पळालो.
म्हटले तर ती एक स्ट्रेंज गोष्ट होती की एक भाऊ आपल्या बहिणीच्या अंगाच्या स्पर्शाने उत्तेजित झाला होता. पण ते अनोखे सुख मला अर्धवट सोडुन जावे लागले. नंतर राहुल पुन्हा राज्य घेत होता तेव्हा मी वाड्याच्या आत लपायला पळालो.
मनातुन मला वाटले की परत तेथे अडगळीच्या खोलीत कपाटाच्या बाजुच्या त्या फटीत लपायला जावे. कदाचित वैशूताई अजुनही तेथेच लपलेली असावी आणि मी तेथे लपायला गेलो तर परत आम्हा दोघांना तेथे चिटकुन ऊभे रहावे लागेल. आणि मग मला परत पहिल्यासारखे तिच्या गुबगुबीत ऊभारांचे आणि मांड्यांचे स्पर्शसुख मिळेल.
पण आधी मला कल्पना नव्हती की तेथे आधीच वैशूताई लपलेली होती म्हणून मी चुकून तेथे गेलो. पण आता मला माहीत असताना मी परत तेथे लपायला गेलो तर कदाचित वैशूताई मला तेथे लपायला घेणार नाही. कदाचित मला ती तेथुन हाकलुन देईल कारण नाही म्हटले तरी तेथे तिला चिटकुन तसे ऊभे रहाणे ऑकवर्ड होते.
तेव्हा मी संभ्रमात पडलो की तेथे पुन्हा लपायला जावे की नाही? मुळात ती मला चिटकुन ऊभी राहिली हे मला आवडले होते आणि मला ते सुख पुन्हा हवेसे वाटत होते. पण वैशूताईला ते आवडले होते का? किंवा तिला तसे मला चिटकुन ऊभे रहाण्यात मजा वाटली होती का हे कळायला मार्ग नव्हता.
कदाचित तिला ते आवडले नसावे पण मी पकडला जाऊ नये म्हणून ती मला काही बोलली नसावी. पण आता पुन्हा मी तेथे लपायला गेलो तर ते कदाचित तिला आवडणार नाही आणि ती मला मी मुद्दाम परत आलो म्हणून ब्लेम करू शकत होती.
तेव्हा तिला काही संशयाला जागा द्यायला नको असे मला वाटायला लागले आणि मी पुन्हा तेथे लपायला न जायचे ठरवले. मग मी दुसऱ्याच एका जागी लपायला गेलो.
राहुल शंभर आकडे मोजुन आला आणि त्याने आधी इतर मुलांना पकडले. मग नंतर त्याने मला शोधुन काढले आणि पकडले. मला तो पकडायच्या गडबडीत होता तेव्हा अडगळीच्या खोलीत लपलेली वैशूताई त्याला धपाटा घालायला धावत पळत आली.
पण त्याने शिताफीने तिला चुकवले आणि तिला आऊट केले. आता सगळे आऊट झाले होते आणि सगळ्यात पहिले पकडले गेलेल्या आतेभाऊ, संजयवर राज्य आले आणि तो शंभर आकडे मोजायला बाहेर पळाला. आणि मग परत सगळे इकडे-तिकडे लपायला पळाले.
नंतर आमच्या लपा-छपीच्या खेळात विशेष काही घडले नाही आणि नेहमीसारखे मोठी मंडळी परत आली तेव्हा आमचा खेळ बंद झाला. मग वैशूताई मोठ्या बायकांबरोबर वेळ घालवायला निघुन गेली आणि आम्ही मुलें वेगळाच खेळ खेळायला बाहेर निघुन गेलो.
नंतर मी जरी इतर मुलांबरोबर खेळुन वेळ घालवत होतो तरी राहुन राहुन मला वैशूताईच्या ऊभारांचे आणि मांड्यांचे स्पर्शसुख आठवत होते. तिच्या पुच्चीला मी कसे हात लावला ते मला परत परत आठवायला लागले. आणि ते आठवले की मी उत्तेजित होत होतो आणि माझा लंड किंचित कडक व्हायचा.
माझा लंड जास्त कडक होवु नये म्हणून मी माझ्या मनातुन ते कामुक विचार घालवायचा प्रयत्न करायचो आणि खेळात लक्ष केंद्रित करायला बघायचो. पण परत परत मला ते स्पर्शसुख आठवायचे आणि माझा लंड कडक व्हायला लागायचा.
शेवटी मग मी शी आल्याचे कारण सांगुन मुलांमधुन सटकलो आणि वाड्याच्या मागच्या आवारातील टॉयलेटमध्ये गेलो. माझा लंड बाहेर काढुन मी हलवायला लागलो आणि वैशूताईच्या ऊभारांचा मऊ गुबगुबीत स्पर्श आठवू लागलो.
वैशूताईचे उभार कसे मऊ मऊ, भरलेले, गुबगुबीत अन तितकेच कडक होते ते मी तिची छबी आठवून फिल करू लागलो. लंड हलवत तिच्या पुच्चीला केलेला स्पर्श आठवू लागलो. तिचा तो स्पर्श आठवला आणि माझा लंड प्रचंड कडक झाला! इतकी उत्तेजना मी या आधी कधी अनुभवली नव्हती आणि उत्तेजनेच्या त्या उत्कट भावनेने माझ्या अंगात रोमांच सळसळुन गेले.
अतिशय तिव्रपणे मी झडायला लागलो आणि माझा लंड गळायला लागला. इतका कडकपणा, इतकी तिव्रता, इतकी सणसण मी या आधी झडताना कधी अनुभवली नव्हती. लंड गाळुन मी काहीसा शांत झालो आणि मग मुतून बाहेर आलो.
लंड गाळुन आल्यावर मला बरे वाटायला लागले पण मनात थोडी खंतही वाटायला लागली की मी वैशूताईचा तो स्पर्श आठवून मूठ मारली. माझ्या बहिणीच्या ऊभारांच्या स्पर्शाचे सुख आठवून मी लंड गाळला त्याबद्दल मला किंचित अपराध्यासारखे वाटायला लागले.
मला दुसरी एक शंका होती की कदाचित नंतर वैशूताई मला एकांतात गाठुन मी तिच्या पुच्चीला केलेल्या स्पर्शाबद्दल मला खडसावणार होती. किंवा तिला मी तसे हात लावला म्हणून नंतर ती माझ्यावर रागावणार होती. त्यामुळे नंतर मी थोडा नर्व्हस झालो आणि शांत राहिलो. सगळ्यांना टाळुन मी शक्यतो माझ्या रुममध्ये राहूनच पुढचा वेळ घालवला. पण मला भिती वाटत होते तसे नंतर काही घडले नाही.
संध्याकाळी आणि रात्रीही जेव्हा केव्हा मी आणि वैशूताई एकमेकांसमोर आलो किंवा एकमेकांशी बोललो तेव्हा तिने त्या झालेल्या प्रकाराबद्दल काहीही दर्शवले नाही की मला एकांतात काही विचारले नाही. त्यामुळे मी थोडा रिलॅक्स झालो आणि माझा मूड उत्साही झाला.
रात्री झोपायच्या आधी परत वैशूताईच्या नाजुक अंगाच्या स्पर्शाने मी उत्तेजित झालो आणि माझा लंड कडक झाला. तेव्हा मग परत मी ते स्पर्शसुख आठवुन मूठ मारली आणि लंड गाळला. नंतरच मला शांत झोप लागली.
दुसऱ्या दिवशी दुपारी घरातली वडिलधारी पुरुष मंडळी बाहेर गेली होती पण बायकां बाहेर कुठे गेल्या नाहीत. तेव्हा आम्ही लपा-छपी खेळलो नाही आणि दुसरेच खेळ खेळुन टाईमपास केला.
तिसऱ्या दिवशी दुपारी बाकी सगळ्या बायकां कोणा एका नातेवाईकांकडे गेल्या. वैशूताईला त्या बरोबर चलण्याचा खुप आग्रह करत होत्या पण तिने डोके दुखत असल्याचे कारण सांगितले आणि ती त्यांच्याबरोबर गेली नाही.
वैशूताईने डोके दुखल्याचे कारण सांगितले होते म्हणून आम्ही मुलांनी तिला डिस्टर्ब केले नाही आणि लपा-छपी न खेळता दुसराच खेळ खेळायला लागलो. पण मग थोड्या वेळाने वैशूताई आमच्याकडे आली आणि ती लपा-छपी खेळ खेळण्याबद्दल विचारू लागली.
आम्ही सगळे मुलं आनंदाने खेळायला तयार झालो आणि कोणावर राज्य येणार ते निवडायला लागलो. वैशूताईबद्दल इतर कोणा मुलाला काही स्ट्रेंज वाटले नाही पण मला तिचे आश्चर्य वाटायला लागले. नॉर्मली ती लपा-छपी खेळायला सहसा तयार नसायची आणि तिला तयार करायला आम्हाला तिला खुप गळ घालावी लागायची.
पण आता ती स्वत:हुन आमच्यात आली होती आणि लपा-छपी खेळण्याबद्दल तयार झाली होती. तिच्यात हा बदल कशामुळे झाला ह्याचा मी विचार करायला लागलो. मी मनातुन विचार करायला लागलो की तिचे डोके दुखत होते म्हणुन ती मोठ्या बायकांबरोबर बाहेर गेली नाही आणि तिच्या रुममध्ये पडुन राहिली.
आणि ते सगळे निघुन गेल्यावर ती स्वत:हुन आमच्यात खेळायला आली होती. बरे तिचे डोखे दुखत असल्याचे किंवा तब्येत नरम असल्याचे कोणतेही लक्षण तिच्यात दिसत नव्हते. ती एकदम उत्साही आणि ठणठणीत दिसत होती.
मी वैशूताईचे गुपचूप निरिक्षण करत होतो अन मला राहुन राहुन आश्चर्य वाटत होते की तिने तसे का केले होते? ती पण माझ्याकडे चेहऱ्यावर गुढ भाव ठेवून पहायची ज्याने तिच्या मनात काय होते ते मला समजत नव्हते.
आमचा खेळ चालु झाला आणि राहुलचा छोटा भाऊ, रोहीतवर पहिले राज्य आले. तो शंभर आकडे मोजायला बाहेर निघुन गेला तसे आम्ही सगळे पसरलो आणि मिळेल त्या जागी लपलो. रोहीत आला आणि एक एक करत त्याने सगळ्यांना शोधुन काढले. मग राहुलवर राज्य आले आणि तो आकडे मोजायला गेला.
आमचा लपा-छपीचा खेळ रंगात आला आणि सगळेच खेळाची मजा लुटायला लागले. एका मागोमाग एक एकावर राज्य येत होते आणि आम्ही सगळे नवनवीन जागा शोधुन लपत होतो. पण सगळी मुलें आता स्मार्ट झाली होती आणि लपायच्या सगळ्या जागा त्यांना माहीत झाल्या होत्या. त्यामुळे ते बरोबर सगळयांना शोधुन काढत होते.
नाही म्हटले तर ती अडगळीच्या खोलीच्या दरवाज्याच्या बाजुची गालीचा ठेवायची जागा लपायला सगळ्यात बेस्ट होती. मी तर तेथे एकदाच लपलो होतो पण ती जागा वैशूताईची एकदम फेवरीट होती.
तेथे शिरताना किंवा बाहेर पडताना ती खुप काळजी घ्यायची की इतर कोणा मुलाला त्या जागेचा सुगावा लागू नये. त्यामुळे ती जागा अजुनपर्यंत कोणाला माहीत झाली नव्हती आणि त्या जागी वैशूताई कधी पकडली गेली नव्हती.
मागच्या वेळेसारखे आपणही तेथे लपायला जावे असे मला वाटायचे पण मी तेथे मुद्दाम आलो म्हणून कदाचित वैशूताई मला ओरडेल म्हणून मी तेथे जायची डेअरींग करत नव्हतो. पण खुप विचार केल्यावर वैशूताईच्या नाजुक अंगाचे ते चोरटे स्पर्शसुख पुन्हा घ्यावे ही भावना माझ्या मनात खुप तिव्र झाली आणि मी तेथे जायची डेअरींग करायचे ठरवले.

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!