नियतीचा खेळ भाग : ७

“कसला मार्ग?” दिपालीने उत्सुकतेने विचारले.
“आपण आत्ता ह्या क्षणी. सेक्स करुया. पहिले जसे आपण सेक्सची मजा घेत होतो तशी मजा आत्ता करुया. पाहू तरी आपल्या ह्या नवीन नात्याने आपल्यावर काही परिणाम झाला आहे का ते. ह्या नवीन नात्याच्या सावटाखाली आपण पहिल्यासारखेच उत्तेजित होऊ शकतो का ते. बोल! करायचे का आत्ता? आहे का तुझी तयारी त्यासाठी?” मी तिला विचारले.
“मला तर काहीच समजत नाही. तू सांगशील ते मी ऐकेन.” दिपाली दडपणाखाली म्हणाली.
“हे बघ. मनावर अजिबात काही दडपण ठेवू नकोस. तुझ्या भावना एकदम मुक्त कर. आपले बहीण-भावाचे नवीन नाते मनात आणू नकोस. आणि पहिल्यासारखेच मुक्त मनाने आनंद घे. आपल्याला ही टेस्ट करून बघायलाच पाहिजे. आपल्या पुढच्या आयुष्याचे भवितव्य ह्या टेस्टवर अवलंबून आहे. ही गोष्ट तू लक्षात घे.” मी दिपालीला म्हणालो.
“ठीक आहे! माझी तयारी आहे.”
दिपाली असे म्हणाली आणि बाजूला होऊन आपल्या पाठीवर सरळ पडली. मी कुशीवर वळलो आणि हातावर वर होऊन बाजूला पहुडलेल्या दिपालीला न्याहाळू लागलो. लज्जेने तिने डोळे मिटून घेतले होते.
डोळे मिटलेले असले तरी तिच्या डोळ्यांची अस्वस्थ हालचाल मला दिसत होती. ओठांची किंचित थरथर मला दिसत होती. माझी नजर खाली वळली आणि तिच्या छातीच्या उभारावर स्थिरावली. मनावरील दडपणाने तिच्या छातीचा ऊर भात्यासारखा वर-खाली होत होता.
दिपालीच्या छातीची हालचाल पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. माझ्यातील कामोत्तेजना जागी झाल्याची ती पहिली खूण होती! तिच्या छातीचे ते पुष्ट उभार पाहून मा‍झ्या लंडात किंचित चुळबूळ झाली. व्वा! म्हणजे हिला पाहून माझा लंड उठायला लागला तर.
‘अरे पण ही माझी बहीण आहे! आपण हिच्याकडे कामवासनेने बघायला नाही पाहिजे. ही जी छाती आहे ती मा‍झ्या बहि‍णीची आहे. ही मा‍झ्या बहि‍णीची छाती आता मी नग्न करणार आहे. हिची ही छाती नग्न करून मी दाबणार आहे. चोखणार आहे.’
असे विचार मा‍झ्या मनात आले आणि सटकन मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला आणि तो ताडकन उभा राहिला! एका क्षणात तो इतका कडक झाला की मा‍झ्या अंडरवेअरमध्ये मला त्रास व्हायला लागला.
माझे मलाच आश्चर्य वाटले! दिपाली माझी बहीण आहे ह्या विचाराने माझी कामोत्तेजना कमालीची वाढली ह्याची मला जाणीव झाली आणि मी थक्कच झालो! मा‍झ्यात जणू वेगळेच काहीतरी संचारलेय असे मला वाटायला लागले.
त्या आवेगात मी पटकन हात उचलला आणि तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला! या आधी अनेकदा मी दिपालीच्या छातीला हात लावला होता. तिची छाती दाबली होती, चोखली होती, कुस्करली होती.
पण आज मला तिच्या छातीचा स्पर्श पूर्णपणे वेगळा वाटत होता. जणू काही ती दिपाली नव्हतीच. कोणी वेगळीच मुलगी माझ्यासमोर पहुडली होती. माझे मन मला सांगत होते. ‘येस्स! ही वेगळीच मुलगी आहे. ही तुझी आधीची दिपाली नाही. ही मुलगी तुझी बहीण आहे. तुझी सख्खी बहीण.’
आणि मा‍झ्यात काहीतरी संचारले. मी कसकन दिपालीचा उभार दाबला!
दिपालीने मा‍झ्या हातावर हात ठेवला आणि माझा हात अजून आपल्या उभारावर दाबून घेतला. मी जोमाने तिची छाती दाबायला लागलो. एक छाती झाली की दुसरी छाती मी दाबत होतो. मी छाती दाबत होतो, कुस्करत होतो. असे वाटत होते की फक्त तिची छाती दाबत रहावे. फक्त तिच्या छातीशी खेळत रहावे.
‘अरे पण हे काय? दिपाली पण तिचा हात मा‍झ्या हातावर दाबतेय. मी तर कसून तिची छाती दाबतोय आणि वर ती अजून तिच्या हाताने जोर देत होती. तिला काय वाटतेय? तिला काय फिल होतेय?
ती उत्तेजित होत आहे का? तिच्या मनात विचार आहे का की मी तिचा भाऊ आहे. आपली छाती दाबतोय तो हात आपल्या भावाचा आहे. आपल्या भावाच्या हाताने आपण उत्तेजित होत आहे. काय चालले असेल तिच्या मनात?’
ते जाणून घ्यायला मी खाली वाकलो. तिच्या कानाजवळ मी माझे तोंड नेले. आणि हळूच तिला विचारले,
“दिपाली. कसे वाटतेय? काय वाटतेय तुला?”
“माहीत नाही. मा‍झ्या मनात विचारांचे वादळ उठले आहे.” दिपाली हुंकारत म्हणाली.
“तरी पण. सांग ना. तुझ्या मनात आपल्या नवीन नात्याचा विचार आहे का? मी तुझा भाऊ आहे हे तुझ्या डोक्यात आहे का?” मी हळूच विचारले.
“हो! आहे. काही केल्या ते जात नाही.” दिपाली हुंकारली.
“आणि त्या विचाराने तुझी उत्तेजना वाढतेय का? तुला कसेतरीच होत आहे का?” मी विचारले.
“हो! कसेतरीच होतेय.” दिपाली चुळबूळ करत म्हणाली.
“आपण आधी असे करायचो तेव्हा तू जितकी उत्तेजित व्हायची. त्यापेक्षा वेगळे काही तुला वाटतेय का? पहिल्यापेक्षा जास्त उत्तेजना वाटतेय का?”
“हो. पहिल्यापेक्षा जास्त. पहिल्यापेक्षा वेगळीच. एक अनोखी उतीजनाऽऽऽ ओहहहहऽऽऽऽ” दिपालीने सुस्कारा सोडत म्हटले.
“मला पण. मला पण खूप वेगळे वाटतेय. काही केल्या डोक्यातून जात नाही की तू माझी बहीण आहेस. पण त्याच विचाराने मी अजूनच उत्तेजित होतोय. तू माझी बहीण आहेस. ही छाती मा‍झ्या बहि‍णीची आहे. अशा विचारांनी माझी पण उत्तेजना खूपच वाढत आहे. ओहह दिपाली. आपले नवीन नाते आपल्या वासनेवर असा परिणाम करतेय की जसे आगीत तेल ओतले आहे.”
ते ऐकून दिपालीने चमकून डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहीले. मी तिच्या नजरेत नजर मिळवली. आणि उत्कटपणे म्हटले.
“खोटे नाही सांगत. बघ. मा‍झ्या लंडाला हात लावून बघ. बघ कसा वेगळाच कडक झालाय.”
असे बोलून मी दिपालीचा हात पकडून मा‍झ्या कडक लंडावर ठेवला.
दिपालीने खसकन माझा लंड दाबून त्याचा अंदाज घेतला. तिने पटकन डोळे मिटून घेतले आणि ती आपला एक ओठ चावत हपापल्यासारखा माझा लंड चाचपायला लागली. मी तिच्या चेहर्‍यावरील भाव वाचण्याच्या प्रयत्न करत होतो. तिच्या मनात काय चालले असेल ते ओळखण्याचा मी प्रयत्न करत होतो.
दिपालीला वाटत असेल. ‘हा जो लंड आहे तो मा‍झ्या भावाचा आहे. हा लंड जो कडक झालाय तो माझ्यामुळे झालाय. माझा. म्हणजे आपल्या बहि‍णीचा विचार करून हा कडक झालाय. उत्तेजित झालाय.
आता हा कडक लंड मा‍झ्या योनीत शिरणार. मा‍झ्या भावाचा हा कडक लंड मा‍झ्या योनीत जाणार. आणि मग मी ह्या लंडाकडून झवून घेणार. मा‍झ्या भावाच्या ह्या लंडाकडून मी कचाकचा झवून घेणार. ओहहहह. दिनेशऽऽऽऽ मा‍झ्या भावाऽऽऽ’
दिपालीच्या चेहर्‍यावरून तिच्या मनात असे काही विचार चालले असावेत असा मी अंदाज बांधत होतो आणि जणू काही ती तसाच विचार करत होती अशा तर्‍हेने शेवटी तिने खाडकन डोळे उघडले! पटकन माझे डोके धरून तिने मला खाली ओढले. झटकन आपले ओठ तिने मा‍झ्या ओठांवर दाबले आणि ती कसून माझे चुंबन घ्यायला लागली.
दॅट्स ईट! तिच्या त्या हालचालीने माझा संयम सुटला! मी गचकन तिला आवळले आणि त्वेशाने तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. तिच्या तोंडात जीभ सारून मी तिची जीभ चोखायला लागलो आणि उत्कटपणे तिला चुंबायला लागलो.
तिच्या सर्वांगावरून माझा हात राकटपणे फिरायला लागला. तिच्या छातीचे उभार, तिची कंबर, तिचे नितंब, तिची मांडी. असा सगळीकडे माझा वासनामय हात फिरायला लागला. तिचे सर्वांग चाचपताना मा‍झ्या मनात एकच विचार होता. ही माझी बहीण आहे. हे अंग मा‍झ्या बहि‍णीचे आहे. ह्या मा‍झ्या बहिणीच्या अंगावर माझा हक्क आहे.’
एकमेकांना आवळून आम्ही बेडवर इकडे तिकडे लोळायला लागलो आणि त्वेशाने चुंबन घेत राहिलो. आमच्या अंगात जगावेगळी कामवासना भिनली होती. आम्ही रानटी जनावरासारखे एकमेकांना झुंजायला लागलो.
वासनेच्या त्या भरात आम्ही तरातरा एकमेकांच्या अंगावरील कपडे काढून भिरकावले. एकमेकांसमोर आता आम्ही एकदम नग्न झालो! यापुर्वीही आम्ही असे नागडे झालो होतो. पण आज आम्ही बहीण-भाऊ ह्या नात्याने एकमेकांसमोर नागडे होते! आणि हे नातेच आमच्या कामवासनेच प्रचंड भर घालत होते!
आमची नग्न शरीरे एकमेकांना भिडली. आमच्या मनात त्याक्षणी फक्त वासना होती! जंगली जनावरासारखे त्या क्षणी आमच्या मनात फक्त वासनेचा विचार होता. जनावर जसे कुठले नाते-गोते मानत नाही. आपण कोणाशी क्रिडा करतोय हे ते जाणत नाही. तसे आम्ही फक्त शरीरधर्म असल्यासारखे एकमेकांना भिडलो होतो आणि एकमेकांना चोंबाळत होतो.
एका झटक्यात मी दिपालीच्या तप्त योनीत माझा लंड घुसवला. घुसवल्याबरोबर मी गचागच धक्के मारायला लागलो. मी मा‍झ्या बहि‍णीची योनी झवतोय. फक्त हाच विचार मा‍झ्या मनात होता. फक्त ह्याच विचाराने मी तिची योनी झवत होतो.
आता तिच्या ह्या योनीत मी माझे वीर्य सोडणार होतो. मा‍झ्या बहिणीच्या योनीत मी माझे वीर्य सोडणार होतो. आपल्या भावाचे वीर्य ही आपल्या योनीत घेणार होती. ‘आहहह. किती अनोखी उत्तेजना आहे ही! आता रहावत नाही. ओहहहह.’
“दिपालीऽऽऽऽ माय डिअरऽऽऽऽ माय सिस्टरऽऽऽऽ” असे ओरडत मी तिच्या योनीत माझे वीर्य सोडायला लागलो. गच गच झवत मी तिच्या योनीत पाणी सोडत राहिलो.
“ओहहह दिनेशऽऽऽ माय डिअरऽऽऽऽ माय ब्रदरऽऽऽऽ आहहहहऽऽऽ” करत दिपालीनेही एक घुसमटलेली किंचाळी मारली आणि ती झडायला लागली.
मा‍झ्या लंडावर आपली योनी दाबून दाबून ती रत व्हायला लागली. मला गच्च आवळून ती आपले अंग उसळवून कामतृप्त व्हायला लागली.
आमची शरीरे एकरुप झाली होती! आमची मने एकरुप झाली होती. आम्ही प्रचंड निराळी कामवासना अनुभवली होती. आमच्या नव्या नात्याने आमच्या भावनांमध्ये काहीच फरक पडला नव्हता उलट त्या जास्तच वाढल्या होत्या.
आमचे नाते आमच्या कामवासनेच्या आड न येता आम्हाला अनोखा आनंद देऊन गेले. आमच्या पुढच्या आयुष्यातील कामजीवनात आमच्या ह्या नव्या बहीण-भाऊ नात्याने काहीच फरक पडणार नव्हता हे शेवटी सिद्ध झाले!
यथावकाश आम्ही प्लानींग करून एके दिवशी पळून गेलो. लग्न करून आम्ही बॅन्गलोरला दोन वर्षे गुपचूप राहिलो. नंतर कॅनडामध्ये जॉब बघून आम्ही तेथे मायग्रेट झालो आणि पती-पत्नीचे सुखी आयुष्य जगू लागलो.
नियती आमच्याशी वेगळा खेळ खेळायला गेली. पण नियतीच्या खेळात आम्ही आमच्यापरीने विजयी झालो!

नियतीचा खेळ भाग : ६

दिपालीच्या मम्मीचे मा‍झ्या पप्पांशी झालेल्या लग्नाच्या मॅरेज सर्टीफिकेटची कॉपी, त्यांच्या घटस्फोटाच्या पेपरची कॉपी, झालेच तर त्या दोघांच्या त्यावेळेचा एकत्र फोटो, मी दीड-दोन वर्षाचा असतानाचा त्यांच्याबरोबरचा फोटो, दिपालीच्या मम्मीबरोबरचा माझा फोटो. असे सगळे पुरावे...

नियतीचा खेळ भाग : ५

अरे बाप रे!! मी आणि दिपालीने काय काय केले आहे! आम्ही सेक्सची सगळी मजा अगदी भरभरून लुटली आहे. हिच ती दिपाली. जिने माझा लंड चोखला आहे, आपल्या योनीत घेतला आहे. हिच ती दिपाली. जिला मी पूर्ण नागडी करून असंख्य वेळा झवले आहे.रानटी जनावरासारखे आम्ही कित्येकदा झवलो आहे. तिच्या...

नियतीचा खेळ भाग : ४

“अहो पण मी तुमच्या पोटी कसा जन्म घेईन? आणि घेतला असे मानले तर मग मी तिकडे कसा गेलो? आणि मग माझे वडील कोण? ते तिकडे आहेत ते की इकडे असलेले दिपालीचे वडील माझे वडील आहेत?” मी वेड लागल्यासारखे प्रश्न विचारू लागलो.“दिपालीचे वडील तिचे वडील आहेत पण तुझे नाही. ते तिकडे असलेले...

नियतीचा खेळ भाग : ३

ती थोडी पुढे गेली आणि आत बेडवर पडलेल्या तिच्या मम्मीला म्हणाली,“दिनेशला तुझ्याशी बोलायचेय, मम्मी!” असे बोलून तिने माझ्याकडे पाहीले आणि आत यायचा इशारा केला.मी रूममध्ये शिरलो आणि दिपालीची मम्मी बेडवर पडली होती ती उठून बसली. रडून रडून तिचे डोळे लाल लाल झाले होते. त्यांची...

नियतीचा खेळ भाग : २

खरे तर दिपालीच्या मम्मीच्या प्रश्नाने मी थोडा गोंधळलो होतो तेव्हा मा‍झ्या लक्षातच आले नाही की मा‍झ्या पाकीटात मा‍झ्या मम्मी-पप्पांचा एक फोटो आहे. मी पटकन उभा राहिलो आणि पाकीट काढून त्यातील फोटो बाहेर काढला. तो फोटो तिच्या मम्मीच्या हातात देत मी हसून म्हणालो,“फोटो ३/४...

नियतीचा खेळ

अजून वर्ष दोन वर्ष आमचे लग्न पुढे ढकलायचा मी विचार करत होतो. पण दिपाली लग्नाला खूपच उतावळी झाली होती आणि माझे अजिबात ऐकायला तयार होत नव्हती.एक दिवशी संध्याकाळी आम्ही असेच एकांतात सी-फेसवर बसलो होतो तेव्हा दिपाली गाणे गुणगुणायला लागली. ‘शायद मेरी शादी का खयाल दिल में...

error: नका ना दाजी असं छळू!!