शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”
“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”
“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी माझ्यासारख्या अनुभवी मित्राशीच तो चर्चा करणार ना.” मी हसत हसत तिला म्हटले.
“वा! मित्रही चांगला अनुभवी भेटला त्याला. मग पुढे काय झाले?” तिने खट्याळपणे म्हटले.
“हां. तर त्याने मला सेक्सविषयी प्रश्न विचारले तर मी त्याला काही न्युड फोटोंची मॅगझीन्स आणि ब्लू-फिल्मच्या सिडीज दाखवल्या. त्याने त्याच्या प्रश्नांचे थोडेफार समाधान झाले पण तो मॅगझीनमधील फोटो व ब्लू-फिल्ममधील गोष्टी खऱ्या मानायला तयार नव्हता.”
“म्हणजे काय?” शिल्पाला प्रश्न पडला.
“म्हणजे त्याचे म्हणणे असे होते की हे जे फोटो काढतात ते फक्त मॅगझीनसाठी. प्रत्यक्षात कोणी असे फोटो काढत नाहीत. ब्लू-फिल्ममध्ये जशी झवाझवी दाखवतात तशी झवाझवी प्रत्यक्षात कोणी करत नाही.”
“मग तू त्याला काय उत्तर दिलेस?” तिने उत्सुकतेने विचारले.
“मी त्याला समजावून सांगायचा प्रयत्न केला की त्या गोष्टी अगदीच काही खोट्या नाहीत. रियल लाईफमध्ये असे बरेच जण करतात. तरी त्याचे समाधान होईना. तेव्हा मला आपण काढलेले हे फोटो आठवले. त्याच्या शंकेचे समाधान करण्यासाठी माझ्याकडे हे फोटो म्हणजे एक रियल प्रूफ होते तेव्हा मी त्याला हे फोटो दाखवले.”
“कमाल आहे तुझी, आकाश? त्याच्या स्टुपीड शंकेचे समाधान करण्यासाठी तू त्याला आपले हे खरे फोटो दाखवलेस? तू त्याला काहीही थातुरमातूर कारण सांगू शकला असतास.” शिल्पाने थोडेसे वैतागून म्हटले.
“हो ग. पण त्याने मला असेही विचारले होते की तुम्ही. म्हणजे आपण दोघे. तसे काही करतो का? म्हणजे ब्लू-फिल्ममध्ये दाखवतात तशी झवाझवी.”
“मग तू काय सांगितलेस त्याला?” तिने एक भुवयी उडवत मला प्रश्न केला.
“मी त्याला हो म्हणालो. मग तो तुझ्याबद्दल मला विचारायला लागला.”
“माझ्याबद्दल?” तिने आश्चर्याने विचारले.
“हो तुझ्याबद्दल. त्याला उत्सुकता होती की तू कशी आहेस.”
“कशी आहे म्हणजे?”
“म्हणजे बेडवर ग. सेक्स करण्यात.”
“चल काहीतरीच काय.”
“अग खरच.”
“तो असे काही कसे विचारेल?” तिला खरेच वाटेना.
“अग त्याने मला स्पष्ट विचारले. मी जेव्हा त्याला सेक्सविषयी सांगू लागलो तेव्हा पहिला प्रश्न त्याने मला विचारला की आपले दोघांचे सेक्स लाईफ कसे आहे? खास करून तू. तू सेक्सच्या बाबतीत कशी आहेस? मी जेव्हा त्याला विचारले की त्याला तुझ्याबद्दल का जाणून घ्यायचे आहे तर तो बोलला तू फार सुंदर आहेस. तू एकदम सेक्सी आहेस. म्हणून त्याला तुझ्याबद्दल उत्सुकता आहे.”
“माय गॉड. मला तर खरच वाटत नाही की त्याने माझ्याबद्दल असे प्रश्न तुला विचारले,” शिल्पाने थोडेसे लाजत लाजत म्हटले, ” मग तू काय उत्तर दिलेस त्याला?”
“मी ना. मी त्याला म्हटले की तू सेक्सच्या बाबतीत ‘ठिक’ आहेस. ‘सो सो’ आहेस.” मी मस्करीत तिला म्हणालो.
“ओह. ‘ठिक’ आहे काय. ‘सो सो’ आहे काय. थांब आता. रात्री जवळ ये मग तुला सांगते बरोबर.” शिल्पाने खोट्या फणकाऱ्यात म्हटले.
“नाही ग. मी मस्करी केली तुझी,” मी हसत हसत तिला म्हटले, “अग मी त्याला म्हटले की तू सेक्सच्या बाबतीत एकदम फटाकडी आहेस. तू सगळ्या प्रकारची मजा करायला तयार असतेस व सगळ्या बाजूने मजा देते. आणि एवढेच नाही. मी त्याला असेही म्हटले की माझे म्हणणे खोटे वाटत असेल तर त्याने तुला झवून बघावे.”
“चल, काहीतरीच काय. तू त्याला असे बोललास?”
“आणि बोललो असेल तर.”
“शक्यच नाही. तू त्याला असे बोलणारच नाही.” शिल्पाने ठामपणे म्हटले पण तिचा चेहरा लाल झाला होता.
“सॉरी, डिअर. पण मी खरोखरच त्याला तसे बोललो. आता तू विश्वास ठेव अगर ठेवू नकोस.”
“ओह गॉड. तू त्याला खरोखरच बोललास?” आश्चर्याने डोळे मोठे करून असे बोलताना शिल्पाने आपल्या गालावर दोन्ही हात ठेवले.
मला माहीत होते राजबरोबर झवण्याच्या कल्पनेने ती एक्साईट झाली होती आणि त्या कल्पनेने तिच्या गालावर लाली चढत चालली होती. तिची ती लाली मला न दिसावी म्हणून तिने आपले गाल झाकून घेतले होते. सेक्सविषयी मी असे काही एक्साईटींग बोललो की ती उत्तेजित होते हे मला चांगलेच माहीत होते तेव्हा मी तिला तसे मुद्दाम सांगत होतो.
“हो, डिअर. मी त्याला तसे बोललो. आणि तेव्हा मी त्याला तुझे फोटो दाखवले. तुझे फोटो दाखवून मी त्याला बोललो की ही बघ अशी तुझी शिल्पा आंटी नग्न दिसते. मग आपले झवाझवीचे फोटो दाखवून मी त्याला १म्हटले की ‘तू शिल्पा आंटीला झवलास तर ती तुला अशी मजा देईल’.”
“ओह माय गॉड! किती नालायक आहेस तू, आकाश. चक्क एका कोवळ्या पोराला तू बोलतोस की मला झव. मला तू चक्क रांड ठरवून टाकलेस. शरमेने मला तोंड लपवावेसे वाटते.”
“आणि मी पुढे त्याला म्हटले की,” मी तिच्या खोट्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत पुढे म्हणालो, “तू आपल्या शिल्पा आंटीला बिनधास्त विचार की मला सेक्सचे ज्ञान देशील का? मला झवाझवीचा अनुभव देशील का?”
“आकाश!”
वैतागून शिल्पा जवळ जवळ किंचाळलीच. पण आतून तिला उकळ्या फुटत असणार.
“पण तो शामळू निघाला. मी त्याला दोनदा-तीनदा म्हटले की तुला असे विचारशील का तर नाही म्हणाला. तुला असे काही विचारायची त्याची हिमंतच होणार नाही असे बोलला तो.”
“बरोबर आहे त्याचे. त्याची हिमंत होईलच कशी? असे काही मला विचारायची. आणि तू? तू नालायका त्याला दोनदा-तीनदा विचारलेस. सरळ सरळ आपल्या बायकोला रांडेसारखी दुसर्‍याला ऑफर करतोय. त्याचे तुला काही वाटले नाही?” तिने डोळे वटारत मला विचारले.
“खरं सांगू का तुला? त्याने तुला विचारले आणि तू त्याला झवायला दिलेस ह्या कल्पनेने मी फारच उत्तेजित झालो. राजसारखा कोवळा मुलगा तुला झवतोय ह्या विचाराने मी एकदम टाईट झालो.”
“मला ना. खरच वाटत नाहीये!” शिल्पा आपले डोके धरून बेडवर बसत म्हणाली, “तू राजसारख्या कोवळ्या मुलाला माझे नग्न फोटो दाखवलेस आणि वर त्याला सांगितलेस की मला विचार झवायला देतेस का. आणि हे सगळे करून तू कमालीचा उत्तेजित झालास?”
“अगदी मनापासून सांगायचे म्हणजे. ‘येस’!” मी निर्लज्जपणे कबुली देत म्हणालो.
काही क्षण शिल्पा अशीच बसून राहिली. मला माहीत होते तिच्या डोक्यात विचारांचे वादळ उठले असणार. मी राजला आमचे नग्न फोटो दाखवले. राजने तिला रांडेसारखी झवून घेताना बघितली. राजने तिला झवावे ह्या कल्पनेने मी उत्तेजित होणे. अश्या सगळ्या गोष्टींचे तिच्या मनात विचार चालू असणार.
“हा सगळा मूर्खपणा आहे,” विचारांच्या धुंदीत शिल्पा अचानक म्हणाली, “मला नाही वाटत राजला मला झवावेसे वाटले असेल. शेवटी तो केवढा आणि मी केवढी. तो मला आपल्या मम्मीसारखा मानतो. मला नाही खरं वाटत हे.”
“मला एक सांग, शिल्पा. त्याने इतके दिवस हे फोटो का जवळ ठेवले होते. मी त्याला ते नष्ट कर म्हणून सांगीतले होते तरी त्याने ते का लपवून ठेवले होते? याचा तू विचार केलास का?” मी तिला प्रश्न केला.
“काय माहीत कशासाठी?” शिल्पाने विचारात पडत म्हटले.
“सरळ आहे. तो हे फोटो नेहमी चोरून बघत असावा. बरं तो जेव्हा हे फोटो बघत असेल तेव्हा तो काय विचार करत असेल?” मी तिला पुन्हा प्रश्न केला.
“आता मी हे कसे काय सांगू शकते?” तिने शरमेने लाल होत उत्तर दिले.
“अग तो हे फोटो पहात हस्तमैथुन करत असणार. तुझे नग्न अंग पाहून कल्पना करत असणार की तो तुला झवतोय. आपले झवतानाचे फोटो पाहून तो कल्पना करत असणार की तुला मी नाही, तो झवतोय. मा‍झ्या जागी तो स्वत:ची कल्पना करत असणार.”
मी असे बोलून शिल्पाला तापवत होतो. ती विचारात गुंग झालेली मला दिसत होती. मी जे काही बोलतोय तसे घडतेय अशी कल्पना ती मनातून करत असावी. आणि ती कल्पना तिला उत्तेजित करत होती हे मी ओळखले!
कारण तिच्या पायांची सुक्ष्म हालचाल होत होती. तिने आपल्या मांडया गच्च दाबून धरल्या होत्या. नक्कीच त्या कल्पनेने तिच्या पुच्चीत खाज निर्माण झाली असावी. तिची पुच्ची ओली होत असावी.
शेवटी तिला राहवले नाही व माझ्याकडे बघून ती काहीतरी बोलायला गेली. पण मी तिला निरखून बघत होतो हे पाहून ती गप्प झाली. मी तिची चोरी पकडली गेली ह्या आविर्भावात तिच्याकडे बघून हसलो आणि तीही जणू चोरी करताना पकडली गेली अश्या तर्‍हेने लाजली.
मी नजरेनेच तिला ‘काय बोलायचेय?’ म्हणून इशारा केला तेव्हा लाजत लाजत ती म्हणाली, “तुला असे वाटते की मी त्याच्याबरोबर करावे? म्हणजे त्याने मला झवावे?”

शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,“काय? कस...

शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या...

शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला...

शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये....

error: नका ना दाजी असं छळू!!