शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,
“काय? कस वाटत मला नागडी बघून? कित्येकदा तू स्वप्नात कल्पना केली असशील ना. की मी नागडी कशी दिसते? हो ना?”
“हो! आंटी. तसे तर तुमचे ते फोटो पाहीले होते पण त्या फोटोपेक्षा जास्त सुंदर आणि सेक्सी तुम्ही प्रत्यक्षात दिसता.” मा‍झ्या नग्न शरीरावर हावरटासारखी नजर फिरवत तो म्हणाला.
“अच्छा. पण मा‍झ्या ह्या नागड्या शरीराचा तुझ्यावर काही परिणाम होत नाहीसा दिसतोय.” त्याच्या मलूल लंडाकडे सुचकपणे बघत मी म्हणाले.
“नाही हा, आंटी. मला फक्त पाच मिनीटे द्या. आत्ता उठेल माझा लंड.” त्याने ओशाळत म्हटले.
“अरे काही हरकत नाही. थांब! मीच तुला थोडी मदत करते.”
असे बोलून मी त्याच्या फाकलेल्या पायांमध्ये गुढग्यावर बसले. त्याचा लंड मी मा‍झ्या हातात घेतला आणि त्याच्या डोळ्यात बघत मी त्याचा लंड तीन-चार वेळा हलवला. मग त्याच्याकडे बघून मी चावटपणे हसत खाली वाकले आणि त्याचा लंड मा‍झ्या तोंडात घेतला. त्याचा लंड मलूल होता तेव्हा अगदी आरामात मा‍झ्या तोंडात बसत होता. मी माझा चेहरा त्याच्या लंडाच्या मुळाशी घुसळत त्याचा लंड मा‍झ्या तोंडात ठेवत एखादे चॉकलेट चोखत असल्यासारखा त्याचा लंड चोखू लागले.
राजला माझी चोखण्याची पद्धत फार आवडली कारण तो ‘आह. ओह’ करत विव्हळू लागला. त्याने दोन्ही हाताने माझे केस पकडले आणि तो माझे डोके त्याच्या लंडावर दाबू लागला. काही क्षणातच त्याचा मलूल लंड लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक झाला! कडक होता होता जस जसा त्याचा लंड लांब होत गेला तस तसे माझे तोंड आपोआप त्याच्या लंडाच्या मुळापासून वर होत गेले. आता तो माझे केस पकडून माझे तोंड त्याच्या कडक लंडावर वर-खाली करू लागला. मी ओठांचा चंबू करून त्याचा लंड घटटपणे चोखत होते ज्याने त्याला मा‍झ्या मुलायम तोंडाच्या घर्षणाचा पुर्ण आनंद मिळत होता.
“ओह आंटी. चोखा. चोखा माझा लंड. अगदी मी कल्पना करायचो. तसेच चोखत आहात तुम्ही. किती मजा वाटते म्हणून सांगू तुम्हाला, आंटी.”
“अरे हे कपडे काढून तू सुद्धा कंफर्टेबल हो ना.”
असे म्हणत मी वर झाले आणि त्याचा टि-शर्ट काढू लागले. लगबगीने तो मला मदत करू लागला. टि-शर्ट काढल्यावर मी त्याच्या गुढग्याखालील त्याची पॅन्ट आणि अंडरवेअर ओढून त्याला पुर्ण नागडे केले. किती काटक आणि सडसडीत होते राजचे अंग! त्याला मा‍झ्या लुसलुशीत अंगावर खेळवण्यात मजा येणार होती मला. नागडा झाल्यावर तो पुन्हा पाय फाकवून बसला.
मी गुढग्यावर उभी राहून तशीच पुढे झाले आणि मा‍झ्या छातेचे दोन्ही उभार त्याच्या लंडाच्या दोन्ही बाजूला दाबून त्याचा लंड मा‍झ्या उभारांच्या घळीत पकडला. मग मी त्याच्या लंडावर माझे उभार वर-खाली घासू लागले. त्याला हा प्रकारही फार आवडला आणि तो खालून वर होत मा‍झ्या उभारांवर धक्के मारू लागला. जणू तो माझी छाती झवत होता. मध्येच मी त्याचा लंड पकडत होते आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या छातीवरील निप्पलवर घासत होते. खास करून त्याच्या सुपाड्यावरील होल मी मा‍झ्या कडक निप्पलने घासत होते. त्याने तो वेडापिसा झाला!
“ओह आंटी. किती मजा देत आहात तुम्ही मला. असे वाटत कायम तुम्हाला असे करून द्यावे.”
“हो ना. मलाही फार मजा वाटते तुझ्याबरोबर, राज. मलाही वाटलं नव्हत की तुझ्यासारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर कामक्रिडा करायला एवढी मजा येईल.”
राजला काय वाटले कोणास ठाऊक. त्याने पटकन माझा हात पकडला आणि मला आपल्या अंगावर ओढून घेतले.
“चांगलाच दणकट आहेस की तू, राज. किती सहज मला ओढून घेतले.”
असे म्हणत मी त्याच्या अंगावर पडून त्याला किस करू लागले. त्याने मला मिठीत गच्च आवळले आणि तोही आवडीने माझे ओठ व जीभ चोखू लागला. त्याच्याबरोबर किसींग करता करता मी थोडी वर झाले आणि त्याचा लंड पकडून हलवू लागले. त्याचा लंड भलताच कडक झाला होता आणि पुच्चीत घालून घेण्यासाठी एकदम तयार होता. त्याच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला मी माझे दोन्ही गुढगे ठेवले आणि वर झाले. मग त्याचा कडक लंड हातात धरून मी मा‍झ्या पुच्चीच्या चिरेवर ठेवला. आणि मी सावकाश खाली होत त्याचा लंड मा‍झ्या पुच्चीत घेतला.
त्याला राहवले नाही. मा‍झ्या पुच्चीत खालून वर धक्का मारत त्याने मला जवळ ओढले आणि मा‍झ्या छातीच्या उभारांमध्ये आपले तोंड घुसळून तो माझी छाती चोखू लागला. त्याने मी चेकाळले आणि त्याच्या लंडावर वर-खाली होवू लागले. मा‍झ्या वर-खाली होण्याने त्याला माझा निप्पल तोंडात ठेवायला त्रास होत होता पण तरीही तो माझा निप्पल चोखत राहिला.
“तू अशी माझी छाती चोखतोस ना. ह्याची मला फार मजा वाटतेय. तसे तर तुझे आकाश अंकल नेहमीच चोखतात. माझी छाती. पण तू जे चोखतोयस ते काहीतरी वेगळेच फिलींग आहे. जणू तू माझा मुलगा आहेस. आणि माझे दुध पितोय. चोख! अजून जोरात चोख. आहहऽऽऽ. स्स्स्सऽऽ.”
राजला मी माझा मुलगा म्हटले तर तो भलताच उत्तेजित झाला आणि जोराने खालून वर मला झवू लागला. मी पण घोडदौड केल्यासारखी त्याच्या लंडावर वर-खाली होवू लागले.
“ओहहऽऽ. काय छान झवतोयस तू मला. तुझे आकाश अंकलसुद्धा असे झवत नाहीत मला. मला वाटत तू रात्रभर झवून झवून माझी पुच्ची फाडून टाकणार. हो ना?”
“ओह येस्सऽऽ आंटी.”
“झव मग मला जोरात. फाडून टाक माझी पुच्ची. लूज करून टाक. बुळबुळीत करून टाक. उद्या आकाश अंकल झवतील मला. तेव्हा त्यांना कळले पाहिजे. की मी किती लूज पडली आहे. बुळबूळीत झाले आहे. कम ऑन! झव मला. ओहहहऽऽऽ आहहहऽऽ.”
मी अक्षरश किंचाळले! आणि झडू लागले. त्याच्या लंडावर वर-खाली होत होत मी कामतृप्त होवू लागले. मी त्याला गच्च मिठी मारली होती आणि त्याचा चेहरा मा‍झ्या छातींमध्ये दाबून धरला होता.
मी झडत होते त्याचवेळी उत्स्फुर्तपणे राजही मा‍झ्या पुच्चीत झडायला लागला. ‘ओह. आह’ करत करत तो मा‍झ्या पुच्चीत विर्य सोडू लागला. आपल्या लंडातून विर्य बाहेर सोडताना प्रत्येक वेळी तो मला आपल्या लंडावर दाबून धरत होता. जणू प्रत्येक पिचकारी त्याला मा‍झ्या पुच्चीत खोलवर सोडायची आहे. तेवढया वेळेत मी दुसऱ्यांदा झडले व त्याच्या लंडावर रत होवू लागले.
कामतृप्तीच्या भावना शांत होईपर्यंत आम्ही दोघे एकमेकांना घटट मिठी मारून बसून होतो. तो सोफ्यावर बसला होता आणि मी त्याच्या लंड पुच्चीत घेऊन त्याच्या मांडीवर. पुर्णपणे शांत झाल्यावर मी उठले व बाजूला पडले. त्याचा लंड मा‍झ्या पुच्चीरसाने आणि स्वत:च्या विर्याने ओला झाला होता.
मग पुढे राज. रात्रभर मला झवत राहिला. त्या वेळेत तो तीनदा सत्खलीत झाला. आणि मी? मला तर मोजताच येत नव्हते की मी किती वेळा सत्खलीत झाले, कामतृप्त झाले. त्याला जसे जसे वाटेल, जेथे जेथे वाटेल तसा तो मला झवत होता. त्याने मला झवण्याच्या त्याच्या सगळ्या इच्छा, स्वप्न-कल्पना सांगितल्या आणि त्याप्रमाणे आम्ही रात्रभर झवत होतो.
त्याला मला किचन प्लॅटफॉर्मवर झवायची इच्छा होती तेव्हा आम्ही त्यावर झवलो. डायनींग टेबलवर झवलो. सोफ्यावर झवलो, खुर्चीवर झवलो. बेडरूमध्ये झवलो, टॉयलेटमध्ये झवलो. शॉवरमध्ये झवलो, वॉश-बेसीनवर झवलो.
त्याला मला वेगवेगळ्या ड्रेस व कपडे घालून झवायचे होते तेव्हा आम्ही तसे झवलो. कधी मी जीन्स,टि-शर्ट घातले तर कधी सलवार, कमीज. कधी मी नाईटी घातली तर कधी फक्त अंर्तवस्त्र. असे वेगवेगळे कपडे मला घालायला लावून तो त्या कपड्यावरून माझी पुच्ची उघडी करायचा व मला झवायचा.
झवता झवता सकाळ उजाडली पण तो काही थांबायचे नाव घेत नव्हता. झवून झवून त्याने माझी पुच्ची एकदम लूज करून टाकली. बरे तो पुच्ची झवण्याबरोबर पुच्ची चाटायला एकदम उत्सुक असायचा. मी पुच्ची दुखते म्हणून तक्रार केली की तो माझी पुच्ची छानपैकी चाटून द्यायचा. प्रत्येकवेळी त्याने माझी पुच्ची चाटली तेव्हा मी कामतृप्त झाले.
शेवटी एकदाचे सकाळी. मी त्याला जबरदस्ती थांबवले. त्याला कसेबसे समजावून मी अक्षरश घालवून दिले. पुन्हा परत झवायला देईन ह्या बोलीवर तो जायला तयार झाला आणि एकदाचा निघून गेला.
शिल्पाने मला अश्याप्रकारे तिची रात्रीची सगळी कहानी सांगितली. राज आणि तिची झवण्याची ही उत्तेजक कहानी ऐकून मी मध्येच एकदा झडलो होतो. ती माझा लंड हलवत होती तेव्हा तो आता पुन्हा कडक झालेला होता. तेव्हा तिला मी तशीच आडवी केली आणि तिची मर्जी आहे की नाही याचा विचार न करता गपकन तिच्या पुच्चीत मी माझा लंड घातला. आणि तिला झवू लागलो.

शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या...

शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला...

शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी...

शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये....

error: नका ना दाजी असं छळू!!