शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.
आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या आजुबाजूचे वातावरण मला गरम भासू लागले. असे वाटत होते आमच्या दोघांच्या शरीरातल्या कामवासनेच्या आगीने सबंध रूम गरम होत चालली आहे.
माझा हातही आता राजच्या अंगावरून फिरू लागला. तो मला आवळत होता, मला मिठी मारत होता. आणि त्याचबरोबर माझी छाती दाबत होता, मा‍झ्या अंगा-खांद्यावरून हात फिरवत होता. त्याच्या अंगावरून हात फिरवता फिरवता मी माझा हात त्याच्या मांडीवर नेला.
मग थोडावेळ मी त्याच्या मांडीवरून हात फिरवत राहिले. आणि मग मी हात नेवून त्याच्या लंडावर ठेवला. त्याचे शरीर किंचीत थरथरलेले मला जाणवले! त्याच्या लंडाला पॅन्टवरून का होईना पण मी स्पर्श केला त्याने तो शहारला.
मग मी एखाद्या रांडेसारखी बिनधास्तपणे त्याच्या लंडावरून हात फिरवू लागले. पॅन्टच्या वरूनच चाचपून मी त्याच्या लंडाचा अंदाज घेऊ लागले.
बापरे! बऱ्यापैकी लांब होता त्याचा लंड. आणि चांगला जाडजूडही होता. मनातून मी फार खूष झाले की असा जाडजूड आणि लांब लंड घालून घ्यायला मिळणार. तेव्हा मी आवडीने त्याचा लंड हातळू लागले.
मा‍झ्या दुसऱ्या हाताने मी मा‍झ्या छातीवरचा पदर काढला. थोडा वेळ त्याचा लंड सोडून देवून मी भराभर मा‍झ्या ब्लाऊजची बटणे काढून माझी छाती मोकळी केली. आतली काळी ब्रेसीयर नुसतीच वर करून मी मा‍झ्या छातीचे गोळे राजसमोर उघडे केले. तो तर वाटच बघत होता.
लगेच त्याने माझा एक नग्न उभार पकडला आणि चिवडू लागला. मग आळीपाळीने तो मा‍झ्या दोन्ही छातीचे उभार दाबू लागला. मा‍झ्या उभारांवरचे बोंडूस त्याच्या स्पर्शाने ताठरले! ते इतके ताठरले होते की त्याच्या हाताने दबले की मला वेदना व्हायच्या.
मी पुन्हा त्याचा लंड पॅन्टवरून चोळू लागले. वर आम्ही किसींग करत होतो, खाली तो मा‍झ्या छातीचे उभार कुस्करत होता आणि त्याच्या खाली मी त्याचा लंड चोळत होते.
आता मला रहावत नव्हते. मादक स्वरात मी राजला म्हणाले,
“राज. मला तू चांगलेच पेटवले आहेस. आता नाही वाट बघवत. झव मला, राज. झव तुझ्या ह्या आंटीला.”
“ओह, शिल्पा आंटी.” तो पुटपुटत म्हणाला आणि माझे स्तन दाबता दाबता त्याने मला सोफ्यावर मागे ढकलले.
मी त्याच्या पॅन्टची झिप खाली ओढायला लागले. त्याने माझी साडी वर सरकवायला सुरुवात केली. मी त्याच्या पॅन्टची झिप पुर्णपणे खाली करून उघडली. त्याने माझी साडी मा‍झ्या कंबरेपर्यंत वर केली. माझी आतली काळी पँटीज त्याच्या नजरेसमोर उघडी झाली.
“तुला मला झवायचेय ना, राज.” मी कामवासनेने विव्हळत त्याला विचारले,
“तुझी इच्छा होती ना ह्या आंटीला झवायची?”
“हो, शिल्पा आंटी. खूप दिवसापासून इच्छा होती.”
घोगऱ्या आवाजात त्याने मला उत्तर दिले आणि तो माझी पँटीज खाली खेचायचा प्रयत्न करू लागला.
“ती निघणार नाही, राज. मी साडी मा‍झ्या पँटीजमध्ये खोचली आहे.” मी त्याच्या पॅन्टचा हूक काढत त्याला म्हणाले.
तो तरीही माझी पँटीज खाली खेचत राहिला. जेव्हा त्याच्या लक्षात आले की पँटीज काही खाली सरकत नाही तेव्हा त्याने मा‍झ्या पुच्चीवरून माझी पँटीज बाजूला केली. मा‍झ्या केसाळ पुच्चीची भेग जेव्हा त्याच्या नजरेस पडली तेव्हा त्याचे डोळे कामवासनेने चमकू लागले.
तो हावऱ्यासारख्या मा‍झ्या पुच्चीकडे बघू लागला. माझी पँटीज टाईट होती तेव्हा त्याला ती बाजूला सरकवून पकडायला त्रास होत होता. सारखा सारखा तो ती बाजूला करत होता. त्याचा प्रॉब्लेम लक्षात आल्यावर मी त्याला म्हणाले,
“फाड, राज. फाडून टाक माझी पँटीज मध्ये.”
तो पर्यंत मी त्याची पॅन्ट खोलली होती व त्याच्या मांडीपर्यंत खाली सरकवली होती. मी त्याला माझी पँटीज फाडायला सांगीतले आणि त्याने दोन्ही हाताने मा‍झ्या पँटीजचा पुच्चीवरचा भाग पकडून पुढे खेचला आणि ‘टरटर’ करत माझी पँटीज मध्ये फाडली.
आता मा‍झ्या पँटीजचा वरचा आणि खालचा भाग वेगळा झाला आणि माझी पुच्ची व्यवस्थित उघडी झाली!
माझी पुच्ची राज सारख्या कोवळ्या मुलाच्या हावरट नजरेसमोर नग्न झाली ह्या विचाराने मी इतकी कामोत्तेजीत झाली की त्याक्षणी मी जवळ जवळ झडायचीच बाकी राहिले. त्याची पॅन्ट तर मी खाली केलीच होती अन आता मी त्याची अंडरवेअरही खाली खेचली.
आता त्याचा लांबसडक, जाडजूड लंड मा‍झ्या नजरेसमोर उघडा झाला. कोवळ्या मुलाचा ताठ झालेला तो ताजातवाना लंड पाहून मा‍झ्या तोंडाला अक्षरश पाणी सुटले! माझी पुच्ची तर कामरसाने आधीपासूनच ओली होती पण आता त्याचा कोवळा लंड बघून मी अजूनच पाझरू लागले.
“घाल मा‍झ्या पुच्चीत, राज.” मी वेड्यासारखी बडबडू लागले, “घाल तुझा हा कोवळा लंड. मा‍झ्या पुच्चीत. तुझ्या ह्या आंटीच्या पुच्चीत. मला झवून घ्यायचेय तुझ्याकडून, राज. मला झव आता चांगली.”
“ओह, शिल्पा आंटी.,” धुंद नजरेने माझ्याकडे पहात राज आपला कडक लंड हातात पकडून हलवत म्हणाला, “किती दिवसांपासून मा‍झ्या मनात ही इच्छा होती. तुम्हाला झवायची.”
“हो ना. मी ओळखल ते, राज.” असे म्हणून मी एखाद्या रांडेसारखा एका हाताने मा‍झ्या छातीचा उभार पकडला आणि दुसऱ्या हाताच्या दोन बोटांनी मा‍झ्या पुच्चीच्या पाकळ्या बाजूला करत पुढे बोलले, “मग आता घाल मा‍झ्या पुच्चीत तुझा लंड. प्लीज, राज. आता थांबू नकोस. पुर्ण करून घे तुझी इच्छा. झव लवकर ह्या आंटीला.”
त्याने पटकन आपल्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या पुच्चीच्या चीरेवर ठेवला. जसा त्याच्या लंडाचा स्पर्श मा‍झ्या पुच्चीला झाला. मला जणू शॉक लागला! एका कोवळ्या वयाचा मुलाचा लंड मी पुच्चीत घेतेय ह्या जाणीवतेने मी झडायला लागले.
मी झटका आल्यासारखे माझे दोन्ही हात वर नेवून त्याचे दोन्ही खांदे पकडले आणि त्याला जवळ ओढले. त्याचवेळी एका झटक्यात त्याने आपला पुर्ण लंड मा‍झ्या पुच्चीत घुसवला.
“ओहहहऽऽऽऽ!!”
कामसुखाच्या भरात मा‍झ्या तोंडातून आनंदाची किंचाळी बाहेर पडली. आपोआपच मा‍झ्या पायाने मी राजच्या कंबरेला विळखा घातला. मा‍झ्या पायांच्या टाचा त्याच्या नितंबामध्ये रुतत होत्या. त्याची ही स्त्रीला झवण्याची पहिली वेळ होती की नाही कोणास ठाऊक पण तो पिसाटल्यासारखा मा‍झ्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करत मला झवू लागला.
“झव मला.!” मी बेभान होऊन बडबडू लागले, “चांगला झव मला. फाडून काढ माझी पुच्ची. मा‍झ्या पुच्चीची खाज भागव. झव मला उभी-आडवी. कशीही!”
राज तर तयारच होता. मा‍झ्या सगळ्या इच्छा पुर्ण करण्यासाठी. अगदी कामांध झाल्यासारखा तो मला झवू लागला. त्याच्या धक्क्याने मी सोफ्यावर अक्षरश धसली जात होते. त्याचा लंड मा‍झ्या पुच्चीत इतका खोलवर जात होता की मला असे वाटायला लागले की माझे अंग फाडून त्याचा लंड दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडतो की काय.
जेव्हा त्याचा लंड मुळापर्यंत घुसत असे तेव्हा त्याच्या गोट्या मा‍झ्या नितंबाच्या फटीवर ‘चपचप’ आवाज करत आपटत होत्या. त्याने मी पुन्हा एकदा झडू लागले. त्याच्याकडून असे झवून घेताना मी एका मागोमाग एकदा झडत होते, कामतृप्त होत होते.
“मला. तुम्ही. फार. आवडता, शिल्पा आंटी, आय लव यू!” असे म्हणत तो खाली वाकला आणि माझा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागला.
“मला पण तू फार आवडतोस, राज.” मी त्याचे तोंड मा‍झ्या छातीच्या उभारावर दाबत म्हणाले आणि मी माझे नितंब उचलून खालून धक्का देऊ लागले.
अचानक राजच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली. त्याने खसकन आपला लंड मा‍झ्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि डोळे गच्च मिटून घेऊन गुरगूरत तो आपला लंड हलवू लागला.
अचानक त्याने असे का केले हे मी मान वर करून कुतुहलाने पाहू लागले. जेमतेम तीन-चार वेळा त्याने मूठ मारली असेल. आणि सुळकन त्याच्या लंडातून विर्याची एक पिचकारी उडाली! आणि मा‍झ्या पोटावर, छातीवर पडली.
“ओह. राज. येस. ओह, येस.” त्याला विर्य गाळताना बघून मला राहवले नाही आणि मी बडबडू लागले, “उडव तुझे पानी. उडव तुझे घटट विर्य. मा‍झ्या अंगावर. भरवून टाक मला. होवू दे चिकट चिकट माझे अंग. तुझ्या विर्याने.”
असे बोलून मी डोळे मिटून घेतले आणि पुन्हा एकदा मी झडायला लागले.
“ओह, आंटी. ओहऽऽऽ. आहहऽऽऽ.” राज विव्हळू लागला आणि मा‍झ्या अंगावर विर्य गाळू लागला.
किती विर्य तो मा‍झ्या अंगावर गाळत होता कोणास ठाऊक. असे वाटत होते की ते संपतच नाही. हळु हळू त्याच्या पिचकाऱ्या कमी कमी होत गेल्या. जेव्हा तो पुर्ण गळायचा थांबला तेव्हा तो मा‍झ्या पायांमधून बाजूला झाला. मी डोळे उघडून बघितले की तो बाजूला होऊन सोफ्यावर बसला. मी एखाद्या रांडेसारखी पाय फाकवून सोफ्यावर पडले होते माझी साडी मा‍झ्या कंबरेजवळ गोळा झाली होती. मा‍झ्या ब्लाऊज आणि ब्रेसीयरच्या दोन्ही बाजू मा‍झ्या काखेत पडल्या होत्या. आणि माझे उघडे पोट आणि उघडी छाती राजच्या विर्याने भरली होती. अक्षरश मला मी एखादी रांड असल्यासारखी वाटत होती.
“बघ मी कशी पडली आहे, राज. आणि तू मा‍झ्या अंगावर गाळून मला भरवून टाकलीयस. मला एखादी रांडच समजत असशील तू, नाही?” मी त्याला विचारले.
“ओह! नाही, आंटी. उलट तुम्ही किती चांगल्या आहात. मा‍झ्या सारख्या मुलाला तुम्ही झवायला दिले.” असे म्हणत त्याने हात पुढे केला आणि मा‍झ्या अंगावरील आपले विर्य पसरवून चोळू लागला.
“कस वाटलं तुला, राज?” मी चावटपणे त्याला विचारले, “दमलास का तू? तुला आवडले का? आपण जे काही केले ते.”
“खूपच, आंटी! आणि दम कसला लागतोय? मी तर विचारच करतोय की पुन्हा कधी परत चालू करू.”
“खरच? व्हेरी गूड!! थांब! मी हे कपडे काढून थोडी कंफर्टेबल होते.”
असे म्हणत मी हळुच उठले. त्याचे लक्ष माझ्यावर आहे याची पुर्ण खात्री करून घेऊन मी मादकपणे मा‍झ्या अंगावरील कपडे काढायला लागले. मी ब्लाऊज काढला, ब्रेसीयर काढली. कंबरेच्या निऱ्या ओढत मी साडी फेडली. मग मा‍झ्या अंगावरची फाटकी पँटईज काढली आणि मी पुर्ण नग्नपणे राजच्या कोवळ्या नजरेसमोर उभी राहिले.

शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,“काय? कस...

शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला...

शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी...

शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये....

error: नका ना दाजी असं छळू!!