शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”
त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.
“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू प्रयत्न केलास तर.”
राजची मी केलेली स्तुती ऐकून त्याची खळी खुलली! तो चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे बघू लागला. मी उत्साहाने त्याला पुढे म्हणाले,
“तू ना. तुझा हा लाजरे-बुजरेपणा सोडून दे. थोडा डेअरर बन. थोडा चार्म दाखव. म्हणजे मुली आपोआप तुझ्या मागे लागतील. काय? कळलं का?”
“हो!”
“अरे नुसता ‘हो’ बोलून नंदी बैलासारखी मान काय हलवतोस?” मी हसत हसत त्याला दटावले.
“हो, आंटी. तुम्ही सांगीतले तसे मी करेन. लाजरेपणा सोडेन. डेअरींग दाखवेन. चार्म दाखवेन.”
“हांऽऽऽ! आता कसा बोललास बिनधास्तपणे. तू जर असा बदललास तर नाही मुलींची लाईन लागली तुझ्यामागे तर नाव बदलून टाकेन मी माझे.” मी फुशारक्या मारत म्हटले.
“खरच, आंटी? असे घडू शकते का?” तो स्वप्नाळू डोळ्याने माझ्याकडे पहात म्हणाला.
“अरे का नाही घडू शकणार. मी सांगते तसे जर तू केलेस तर नक्की घडेल तसे.”
“चालेल, आंटी. मी करेन तुम्ही सांगाल तसे.”
“हो ना. मग आत्तापासूनच सुरुवात कर मी सांगते तसे करायला. असे समज की तुला एखादी गर्लफ्रेंड मिळाली आहे. तर तू तिच्याबरोबर काय करशील?” मी राजला प्रश्न केला.
“काय करू, शिल्पा आंटी?” त्याने उलटा मलाच प्रश्न केला.
“अरे वेडया. मी तुला विचारतेय तर तू मलाच विचारतोयस.”
“आता तुम्हीच सांगा ना, आंटी.”
“अरे मी सांगेनच. पण म्हटले तुला काय माहीत आहे ते बघावे म्हणून तुला विचारले. एनीवे! तर असे समज की कोणी एक मुलगी तुझी गर्लफ्रेंड आहे. कोणी कशाला? मीच तुझी गर्लफेंड आहे असे समज.”
“तुम्ही?” त्याने आश्चर्याने विचारले.
“हो मी! का? मी तुझी गर्लफ्रेंड असू शकत नाही का?”
“नाही म्हणजे असू शकता. पण तुम्ही माझ्यापेक्षा फार मोठया आहात ना.”
“मग काय झाले? आपण फक्त तसे समजतोय, कल्पना करतोय. कळलं?”
“ठिक आहे, आंटी.” तो लाजत-बुजत बोलला.
मी सोफ्यावरून उठले आणि आजुबाजूला फिरायला लागले. राज चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे बघायला लागला. त्याची नजर मा‍झ्या अंगावरून हावऱ्यासारखी फिरत होती.
माझ्यासारखी मुसमुसलेली बाई आपली गर्लफ्रेंड असेल या कल्पनेने बहुतेक तो उत्तेजित झाला असावा. मी पुढे त्याला म्हणाले,
“तर असे समज की मी तुझी गर्लफेंड आहे. आपण दोघे एकांतात आहोत. तर सर्वप्रथम तू काय करशील?”
असे बोलून मी त्याच्यासमोर कमरेवर हात ठेवून उभी राहिले. तो नुसता माझ्याकडे बघत राहिला.
“अरे उठ ना. माझा हात धरून मला जवळ बसवून घे.”
मी त्याला दटावले. तो ताडकन आपल्या जागेवरून उठला आणि मा‍झ्या जवळ आला. त्याने माझा हात पकडला आणि मला ओढू लागला.
“अरे वेडया. असे नाही करायचे. असे अरसीकपणे करायला लागला तर तुझी गर्लफ्रेंड पळून जाईल. एक हात असा मा‍झ्या खांद्यावर ठेव. हं. हा! अस्सा. आता हळुवारपणे माझा हात हातात घे. अस्सा. आता मला हळूहळू सोफ्याकडे घेऊन चल. बरोबर! असेच. आता आपण दोघं सोफ्यावर बसायचे.”
मग आम्ही दोघं सोफ्यावर बसलो. राज आमच्या मध्ये एक हाताचे अंतर ठेवून बसला तेव्हा मी त्याला म्हणाले,
“अरे असा दूर काय बसतोस. गर्लफेंडला अगदी चिटकून बसायचे असते. तिला आपली जवळीक जाणवून द्यायची असते. कळलं का? सरक जर जवळ. अजून. अगदी चिटकून बस मला. हां! अस्से.”
तो थोडा लाजत लाजत मला चिटकून बसला.
“आता तुझा एक हात मा‍झ्या खांद्यावर टाक.,” असे बोलून मी त्याचा एक हात पकडला आणि मा‍झ्या मानेमागून मा‍झ्या खांद्यावर ठेवून घेतला व पुढे म्हणाले, ” आता मला जवळ ओढ. आपल्या अंगावर ओढून घे.”
असे म्हणून मी स्वत:च त्याच्या कुशीत शिरले व त्याला मला ओढून घ्यायला लावले. मग मान वर करून मी त्याच्या डोळ्याला डोळे भिडवले.
क्षणभर आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यात पहात राहिलो. आमचे चेहरे एकमेकांच्या अगदी जवळ होते. मी मादकपणे त्याला म्हणाले,
“आता मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घे.” असे बोलून मी आपले डोळे बंद करून घेतले.
काही क्षण मला काही जाणवले नाही. राज बहुतेक माझे चुंबन घ्यायला चाचरत असावा पण पुढच्याच क्षणी मला त्याच्या गरम श्वासाची हवा मा‍झ्या ओठाजवळ जाणवली आणि मग त्याच्या ओठांचा स्पर्श मला झाला.
मी मान थोडी वर करून त्याच्या ओठांवर माझे ओठ दाबले. चार पाच सेकंद मा‍झ्या ओठांवर आपल्या ओठांचा दाब दिल्यावर त्याने ओठ उचलले. मी डोळे उघडून त्याच्याकडे पाहीले त्याचा चेहरा मा‍झ्या चेहऱ्याच्या जवळच होता.
“का रे थांबलास? माझे चुंबन घेत होतास ना?” मी नशील्या डोळ्याने त्याच्याकडे पहात म्हणाले.
“घेतले ना चुंबन.,” त्याने गोंधळून उत्तर दिले.
“अरे वेडया,” माझे हसू दाबत मी म्हणाले, “फक्त एकदा ओठांवर ओठ ठेवले म्हणजे चुंबन नाही झाले. बराच वेळ ओठांना ओठ भिडले पाहिजे. समजले का?”
“ओके.”
मी पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि त्याच्या ओठांची वाट पाहू लागले. पुन्हा त्याचे ओठ मा‍झ्या ओठांना भिडले!
यावेळी त्याचा जास्त पुढाकार होता. काही क्षण असे ओठांवर ओठ दाबून ठेवल्यावर मी माझे ओठ विलग केले आणि मा‍झ्या जीभेचा शेंडा त्याच्या ओठांच्या मध्ये लावला. त्याला लगेच हिंट मिळाली आणि त्याने आपले ओठ विलग केले.
मी हळूच त्याच्या ओठांमधून माझी जीभ पुढे सारली. त्याने ओठ अजून विलग केले आणि मा‍झ्या जीभेला अजून आत जाण्यासाठी मार्ग करून दिला. जेव्हा त्याच्या जीभेला माझी जीभ भिडली तेव्हा त्याचे अंग शहारले! मला ते स्पष्ट जाणवले.
मग राज आणि मी फ्रेंच किसींग करू लागलो. एकमेकांची जीभ चोखत, ओठांवर ओठ दाबत आम्ही उत्कटपणे चुंबन घेऊ लागलो. मा‍झ्या अंगावरही काटा उभा राहिला! एका कोवळ्या मुलाबरोबर असे चुंबाचुंबी करताना.
आमच्या दोघांच्या श्वासाची गती वाढली तशी चुंबनाची तिव्रता वाढली. मा‍झ्या पुच्चीत हलचल होवू लागली व मी पाझरायला लागले.
शेवटी मी आपले ओठ बाजूला घेतले आणि आम्ही दोघेही धापा टाकू लागलो. थोडेसे शांत झाल्यावर मी त्याला म्हणाले,
“कसे वाटले तुला, राज?”
“काय सांगू, आंटी? मला सांगताच येणार नाही.”
“म्हणजे तुला आवडले की नाही आवडले.” मी चावटपणे हसत त्याला विचारले.
“ऑफकोर्स, आवडले.” त्याने पटकन उत्तर दिले.
“हो ना. मग तू दुसरे काही करत नव्हतास. फक्त चुंबन घेत होतास.”
“म्हणजे? फक्त चुंबनच घ्यायचे होते ना?” पुन्हा तो गोंधळत म्हणाला.
“हो. पण त्याचबरोबर मा‍झ्या अंगावरून हातही फिरवायचा होता.”
“तुम्ही कुठे तसे सांगीतले, आंटी.” त्याने ओशाळत म्हटले.
“आता ते काय सांगायला पाहिजे काय? तुला मनातून वाटत नव्हते?”
“वाटत होते ना. पण मला वाटलं मी हात लावला तर तुम्ही रागवाल.”
“अरे रागवेल कशी मी? आता आपण गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड असल्याची प्रॅक्टीस करतोय तर त्या ओघाने जसे वाटेल तसे करू शकतो. प्रॅक्टीसच्या भरात जे होईल ते होईल. त्यात लाजायचे काय.” मी त्याला ग्रीन सिग्नल देत म्हटले.
“म्हणजे काहीही झाले तरी चालेल?” त्याने अविश्वासाने मला विचारले.
“हो! अगदी काहीही झाले तरी चालेल. तेव्हा मनात काही ठेवू नकोस आणि जे वाटेल, जसे वाटेल तसे कर. कळले का?” मी मिश्कीलपणे हसत त्याला म्हणाले.
“कळले, आंटी. अगदी व्यवस्थित कळले.” तोही चावटपणे हसत म्हणाला.
“चल मग. करून दाखव तुला काय वाटत असेल ते.”
असे म्हणत मी स्वत: त्याच्या ओठांना ओठ भिडवून त्याचे चुंबन घेऊ लागले.
आता राज थोडा बोल्ड झाला. त्याने मला कवेत घेतले आणि माझ्याबरोबर फ्रेंच किसींग करता करता आपला एक हात मा‍झ्या पाठीवर फिरवू लागला. आणि त्याचा पुढचा हात मा‍झ्या दंडावर फिरवू लागला.
मा‍झ्या दंडावर हात फिरवता फिरवता त्याचा हात वर वर सरकत होता. मा‍झ्या छातीच्या उभाराच्या दिशेने. काही काळ त्याचा हात असाच फिरत राहिला आणि अचानक राजने मा‍झ्या छातीचा एक उभार पकडला!
माझा उभार पकडून तो तसाच स्तब्ध राहिला. बहुतेक माझी काय प्रतिक्रीया होतेय हे पहाण्यासाठी. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझे अंग शहारले! मी वेडयासारखी त्याची जीभ चोखू लागले.
त्याच्या लक्षात आले की त्याच्या हाताचा मा‍झ्या उभारांना झालेला स्पर्श मला आवडला. मग तो उत्साहाने मा‍झ्या छातीचे उभार कुस्करू लागला.
एक झाला की दुसरा. दुसरा झाला की पहिला. असे करत करत आळीपाळीने तो मा‍झ्या दोन्ही छातीचे उभार चिवडू लागला. एखाद्या लहान मुलाला नवीन खेळणे मिळल्यासारखा तो माझे उभार कुस्करू लागला, दाबू लागला.

शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,“काय? कस...

शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला...

शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी...

शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये....

error: नका ना दाजी असं छळू!!