सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली.

माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व दिवसाढवळ्या समोर बसलेले असतानाही मला हे व्हायचे. मी जर आतली चड्डी घातली नसेल तर माझी एकदम पंचायत व्हायची सगळ्यांसमोर. मी काहीही बहाणे काढून तेथेच बसून राहायचो आणि मग सगळे उठून गेले की मग माझा उठलेला बुल्ला चड्डीत कसाबसा लपवत उठून जायचो.

मला तो उठलेला बुल्ला शांत करायचा कसा हेच कळायचे नाही. मग मी तो कधी शांत होतो याची वाट पाहत माझ्या खोलीत लपून राहायचो. आमचे घर फारच मोठे असल्याने प्रत्येक क्षणी कोण कुठे आहे हे कोणाला माहिती नसायचे आणि त्यामुळे माझे बिंग लपायचे.

पुढे पुढे माझा बुल्ला उठल्यावर मला बुल्ल्याच्या टोकावर खूप खाज यायची आणि मी त्याच्यावरून खिशातूनच हात फिरवायचो आणि ती खाज शांत करायचा प्रयत्न करायचो. या हात फिरवल्याने मला आनंदाची अनुभूति व्हायची. यालाच हस्तमैथुन म्हणतात हे मला खूप नंतर कळले. मी सगळे शरीराच्या गरजेप्रमाणे करत होतो.

असे करता करताच वयाच्या १७व्या वर्षी कधीतरी माझा बुल्ला एकदम झडला आणि मला खूप शांत वाटू लागले. मग हा माझा नेहमीचा शिरस्ता झाला. बुल्ला उठला तर मी माझ्या खोलीत जायचो. मनसोक्त बुल्ल्यावर हात फिरवायचो. मला अतिशय आनंदाची अनुभूति व्हायची. कधीतरी मी मग झडायचो आणि मग मला शांत वाटायचे.

आमचे घर खूपच मोठे असल्याने आमच्याकडे राहायला खूप लोक येत. आमच्याकडे त्या वेळी शिक्षणासाठी माझी लांबची चुलत बहीण सुधा आमच्याकडे राहायला आली होती. सुधाताई माझ्या वडि‍लांच्या लांबच्या चुलत भावाची मुलगी होती.

ती त्या वेळी लहान खेड्यात रहायची जिथे शिक्षणाच्या काहीच सोयी नव्हत्या. माझी आणि तिची भेट मी सुट्टीत गावी राहायला जायचो तेव्हा होत असे. मी तिच्या बरोबर मी खूप लहान असल्यापासून म्हणजे मी पाचवी सहावी आणि ती सातवी आठवीत असल्यापासून खेळत असे.

खरे तर ती माझ्यापेक्षा पाच वर्षांनी मोठ्या होती पण खेडे गावात त्या शाळेत खूप उशिरा गेल्याने तिच्या आणि माझ्या इयत्तेत फक्त एकाच वर्षाचा फरक होता. त्यामुळे आमच्यात एक मैत्रीचे नाते होते.

दहावीची परीक्षा तालुक्याच्या गावाला जाऊन देऊन ती पास झाली. आता कॉलेज शिक्षणासाठी आमच्या मोठ्या शहरात आली होती. सुधाताईचे हयात वडील नव्हते, त्यामुळे आमचे कुटुंब त्या तिच्या कुटुंबाला भरपूर मदत करायचे.

सुधाताईला तिचे वडील लहानपणीच वारल्याने घरी फक्त शेतीचेच उत्पन्न होते. त्यामुळे तिला मदतीची गरज होतीच. माझ्या वडिलांनी तिला आमच्या घरी पुढील शिक्षणासाठी बोलावले होते. आमचे घर खूप मोठे होते. म्हणजे जवळ जवळ १५ खोल्या होत्या. त्यातल्या १० खोल्या आम्ही भाड्याने दिल्या होत्या. आमच्याकडे भरपूर जागा असल्याने ती आमच्या घरीच रहायची.

माझ्याहून ती पाच वर्षांनी मोठी होती. आमच्याकडे प्रत्येकाला खोल्या दिलेल्या होत्या तरी आमच्याकडे सगळे जण एकाच मोठ्या हॉलमधे झोपायचे रांगेत. रांगेत आई, माझ्या धाकट्या चुलत बहिणी आणि सुधाताई, सगळे रांगेतच झोपायचो. मी यांच्या मधे कुठे तरी असायचो. वडिलांची झोपण्याची खोली स्वतंत्र होती.

घरात मीच एकटा मुलगा असल्याने माझे सगळेच लाड करायचे. सुधाताई माझ्याहून मोठी असल्याने तीही माझे खूप लाड करायची. माझ्याशी खूप प्रेमाने वागायची. कोणाच्याही मनात कधीही काहीही वेगळे विचार नव्हते.

सुधाताई २३ वर्षांची होती आणि मी १८ वर्षांचा. सुधाताई शरीराने थोडी स्थूल होती, अंगाने गुबगुबीत होती. तिचे नितंब डौलदार होते. स्तन मोठेसे होते. पण ती निश्चितच आकर्षक होती. तो काळ असा होता की ती साडीच नेसायची.

ती दिसायला अतिशय सुरेख होती. तिचे केस थोडे कुरळे होते. तिचा चेहरा गोल, डोळे मोठे पाणीदार होते, ओठ छान ठसठशीत पण मोठे होते. ती थोडीशी स्थूल, गोल चेहर्‍याची आणि गोरीपान होती. नाक तरतरीत होते. तिचे ओठ अतिशय आकर्षक होते.

सुधाताई अभ्यासात चांगली होती. ती कॉलेजमधे मुलींमधे मनमिळावू आणि सगळ्यांशी चांगली वागणारी म्हणून प्रसिद्ध होती. तिचा मित्र, मैत्रिणींचा गोतावला मोठा होता. ती खेडे गावातून आलेली होती पण शहरातल्या मुलींवर सुद्धा प्रभाव सहज टाकायची, इतकी ती स्मार्ट होती.

आमच्याकडे राहायला येईपर्यंत माझ्या शरीरात बदल झाले होते. मीही तारुण्यात मुरमुसलो होतो. बाकी कोणाच्या माझ्यातले हे बदल लक्षात आले नव्हते. सुधाताईला तर हे अजिबातच माहीत नव्हते. मला सुधाताई मधली स्त्री जाणवू लागली होती.

खूप वेळा सुधाताई मी समोर असताना माझ्यासमोर कपडे बदलायची. तिच्या दृष्टीने मी पाच वर्षांनी लहान होतो, त्यामुळे तिला माझा संकोच वाटायचा नाही.

कपडे बदलताना ती माझ्यासमोर आपली साडी अगदी सहज सोडायची आणि माझ्यासमोर परकर आणि ब्लाउजमधे सहज उभी राहत असे. कधी कधी साडीचा पदर तोंडात धरून माझ्यासमोर ब्लाउजही काढायची.

तिच्या अंगात तेव्हा तिची ब्रा असायची आणि ती ब्रा घातलेले तिचे स्तन मला सहज दिसायचे. मीही आता मोठा झालो आहे हे तिच्या लक्षातपण आले नव्हते. पण मी मात्र तिला तसे पाहत खूप आनंदीत आणि उत्तेजित होत असे.

कधी कधी तर ती आंघोळ करून डोक्याला त्यांचा टॉवेल गुंडाळून परकर ब्लाउजवर त्या माझ्यासमोर सहज यायची. ती त्यावेळी खूप सुंदर आणि सेक्सी दिसायची.

तिला माहीत नव्हते की आता मला सेक्सची जाणीव झाली आहे आणि मी तिला निरखून पाहत आहे. माझा बुल्ला लगेच मोठा व्हायला लागायचा आणि तो तिला दिसू नये या साठी माझी धडपड चालायची.

वेळ मिळताच मी माझ्या खोलीत जाऊन उठलेल्या बुल्ल्यावर हात फिरवत राहायचो आणि कधीतरी झडायचो. मला तसे करताना कधी कधी लाजही वाटे. ती माझी लांबची का होईना बहीण होती आणि तिच्याबद्दल माझ्या मनात असे का येते याचा मला प्रश्न पडायचा.

मी झोपताना सुधाताईच्या शेजारी झोपायचा हट्ट धरायचो आणि तीही सहज ‘हो’ म्हणायची. कारण तिच्या मनात काहीच नव्हते. मी मात्र आता तिच्या शरीराची गोलाई, तिचे स्तन, तिचे नितंब निरखून पाहत असे.

रात्री झोपताना मला तशी गाढ झोपायची सवय होती. त्यामुळे मी तसे काहीही करत नसे. एके रात्री मला अर्धवट जाग आली आणि माझी नजर जवळच झोपलेल्या सुधाताईकडे गेली. ती माझ्या उजव्या बाजूला माझ्याकडे पाठ करून झोपली होती. तिचे डौलदार नितंब साडी असूनही छान दिसत होते.

माझा बुल्ला तेव्हा उठला होता. मी कोणताही विचार न करता सुधाताईकडे सरकलो आणि तिच्या कमरेवरून माझा पाय टाकला आणि हात तिच्या शरि‍राभोवती टाकून तिला पाठीमागून मिठीत घेऊन झोपलो. मला एक वेगळ्याच सुखाचा आनंद वाटत होता.

सुधाताईचे गोल मांसल शरीर माझ्या शरीराला सुखवत होते. मी आणखिनच तिला चिकटलो. तिने मला कोणताच प्रतिसाद किंवा विरोध केला नव्हता. मी तिच्याभोवती टाकलेला हात तिच्या छातीशी घडी केलेल्या हातावर होता आणि त्या हातांच्या वरती तिचे स्तन होते.

ती झोपेतून जागी झालेली होती की नाही मला माहीत नव्हते. पण तिने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. मी तसाच तिला मागून मिठी मारून खूप वेळ म्हणजे १५ मिनिटे होतो. माझा बुल्ला मोठ्ठा झाला होता आणि चड्डीत तो उभा झाला होता.

आता त्याचे काय करावे हे मला समजत नव्हते. माझा बुल्ला मोठा होऊन सुधाताईच्या एका नितंबाला चिकटला होता. मी काय करावे याच्या विचारात होतो. मी अलगद माझा डावा हात सुधाताईच्या नितंबाच्या आणि माझ्यामधे घातला आणि बुल्ल्याला हलवत सारखे करायचा प्रयत्न करत होतो.

बुल्ल्या हलवताना नेमका तो सुधाताईच्या साडीच्या आत असलेल्या नितंबांच्या भेगेत गेला आणि माझ्या शरीरात सुखाची लहर गेली. मी सुधाताईला आणखी घट्ट मिठी मारली. मी हळूच तिला धक्का मारत तिच्या नितंबांतला माझा बुल्ला तिच्या अंगावर घासत होतो. तसे करताना अंगावर सुखाच्या लहरी उमटत होत्या.

थोड्या वेळानंतर मी माझा हात सुधाताईच्या हातावर तिचे स्तन होते त्यावर अलगद सरकवला. त्या बरोबर माझ्या हातात सुधाताईचा उजवा स्तन आला.

ती माझ्यासमोर ब्लाउज बदलताना तिचे स्तन मला नेहमी खूप आकर्षक वाटत. आज तर माझा हातच त्याच्यावरती होता. मी त्याला माझ्या हातात पकडून त्याच्या मांसलपणाचा आनंद घेऊ लागलो. मी तिचा स्तन हातात धरलेला असताना माझ्या बुल्ल्यातून अतिशय सुखद अश्या लाटा निघत होत्या.

थोड्या वेळानंतर मी सुधाताईच्या नितंबांच्या भेगेतला माझा बुल्ला परत परत हलकेच दाबू लागलो. मला कळत नव्हते की मी हे सगळे करत होतो तरी सुधाताईकडून कोणताच प्रतिसाद किंवा विरोध येत नव्हता.

खूप वेळ तिच्या नितंबांच्या भेगेत माझा बुल्ला दाबल्यावर एका क्षणी माझी सुखाची परमावधी झाली आणि मी झडू लागलो. माझी चड्डी भिजून गेली. सुधाताईच्या सुती साडीनेही तो ओलेपणा शोषून घेतला.

मी थोड्या वेळाने सुधाताईपासून लांब झालो. सुधाताईने कोणताच प्रतिसाद दिला नव्हता. पण दुसर्‍या दिवशीपासून तिचा माझ्या सोबत वागण्यात खूप जवळीक दिसू लागली. ती माझ्याकडे पाहून गोड हसायची. मला खेळता खेळता जवळ घ्यायची. कधी कधी एखादी पप्पीही घ्यायची. दिवस असेच जात होते आणि मी जवळ जवळ रोजच सुधाताईला चिकटायचो आणि झडायचो.

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!