सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि त्यालाही कुस्करू लागलो.

तिच्या दोन्ही स्तनांचे स्तनाग्रे मी मा‍झ्या दोन्ही हातांच्या अंगठा आणि बोटात पकडली आणि हलकेच दाबली. त्या बरोबर तिचे स्तनाग्रे बंड करून ताठ झाले. मी परत त्यांना बोटांनी हलकेच चिमटीत पकडले. त्या बरोबर ते परत थोडे मऊ पडले.

मी परत अंगठा आणि बोटांनी त्याच्याशी खेळू लागलो. सुधाताई हलकेच तोंडाने कोणाला ऐकायला जाणार नाही इतक्या कमी आवाजात ‘अऽऽऽ अंऽऽ‘ असे करत होती. मधूनच तिने मा‍झ्या कपाळावर तिचे ओठ टेकले.

थोड्या वेळाने तिने माझे डोके मागून दाबले आणि ते खाली ढकलले. मी थोडासा खाली सरकलो. आता मा‍झ्या डोक्यावरून पांघरूण आले होते. पांघरुणाच्या आत माझे डोके आता तिच्या स्तनांच्या पातळीवर आले होते.

मी तिच्या स्तनांवरचा पदर दूर केला आणि मी माझे तोंड तिच्या स्तनाग्राजवळ नेले आणि तिचा स्तनाग्र मी मा‍झ्या ओठात पकडले. मा‍झ्या नाकात तिच्या घामाचा मादक मंद सुगंध दरवळत होता.

सुधाताईने मा‍झ्या डोक्याला हाताने मागून दाबून मला पूर्ण स्तन तोंडात घ्यायला सुचवले. मी तिचा ब्लाउज थोडा वरती सरकवला आणि तिचे स्तन तोंडात घेतले. तिचे स्तनाग्र आणि स्तनांचा काही भाग मी तोंडात घेतला आणि चुपू लागलो.

अहाहा!! काय अवर्णनीय आनंद होता तो! मी तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून मनसोक्त चुपू लागलो. मी मा‍झ्या जि‍भेने तिच्या स्तनाग्राला चाटू लागलो. सुधाताईने आपली छाती पुढे सरकवत मला दाद दिली. तिचे स्तन मा‍झ्या लाळेने ओले ओले झाले होते.

मा‍झ्या जि‍भेने मी तिच्या स्तनाग्रांना चाटत होतो. त्या मा‍झ्या जि‍भेच्या स्पर्शाने ते परत परत उसळून कडक होत होते. मधेच मी मा‍झ्या दातांच्या मधे तिचे स्तनाग्र अलगद पकडले आणि हलकेस चावले. तिने हलके ‘अंऽऽ अंऽऽऽ’ असे म्हणत सुस्कारा सोडला आणि सुधाताईने मा‍झ्या डोक्यामागचा हात जोराने दाबून मला प्रतिसाद दिला.

थोड्या वेळाने मी परत माझे डोके वरती सरकवत सुधाताईच्या समोर आणले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. मी माझा डावा हात सुधाताईच्या समोरून खाली सरकवला आणि तिची साडी आणि परकर वरती सरकवला. तिचा एक पाय मा‍झ्या अंगावर होता तर दुसरा पाय मला समांतर होता.

आता पांघरुणाच्या आत तिचे दोन्ही पाय माझ्यासमोर साडीशिवाय होते. मी हात सरकवला आणि तिच्या मांडीवर मी हळुवार हात फिरवू लागलो. तिच्या गुळगुळीत मांड्या मला पेटवत होत्या. मी पुढे हात सरकवत तो तिच्या योनिच्या वर ठेवला आणि मा‍झ्या हाताने तिची योनी चाचपली.

तिची योनी ओली ओली झालेली मा‍झ्या हाताला लागत होती. मी तिच्या चड्डीच्या नाडीला मी हात घातला. सुधाताईने माझा हात पकडला आणि चड्डीची नाडी ओढायला विरोध केला. ती मला तिची चड्डी काढायला विरोध करत होती म्हणून मी थांबलो.

“सोन्या, आज नको. बाजूला सगळे जण आहेत. आपला आवाज झाला तर सगळी बेइज्जती होईल. आपण हे योग्य संधी मिळाली की करू.” सुधाताई मा‍झ्या कानात कुजबुजली.

तिचे म्हणणे बरोबर होते. आत्ता पर्यंत आम्ही जे करत होतो तीही मोठी जोखीमच होती. म्हणतात ना ‘कामातुरांना न भय न लज्जा’ माझी आणि तिची अवस्था तशीच होती. पण सुधाताई सावध होती.

मी तिच्या चड्डीची नाडी सोडली नाही. चड्डीवरूनच तिच्या योनिला मी बोटाने चाचपले आणि त्यावर माझा हात फिरवू लागलो. तसे करता करता तिची चड्डी खाली आणखी जास्त ओलसर झाली होती.

मी सुधाताईचा हात घेतला आणि माझी लुंगी वरती करून तिचा हात मा‍झ्या लुंगीत आणला आणि मा‍झ्या बुल्ल्यावर ठेवला. सुधाताईने फ्रेंचीच्या मधून माझा बुल्ला बाहेर काढला आणि ती हळुवारपणे त्यावर आपला हात फिरवू लागली.

तिने त्या ताठ झालेल्या बुल्ल्याला आपल्या नाजूक बोटांमधे पकडले आणि ती त्यावरून मागे पुढे हात हलवू लागली. मी झडण्याच्या तयारीतच होतो. चार पाच मिनिटे सुधाताईने मा‍झ्या बुल्ल्याला हाताळले आणि मी जोरदार झडू लागलो.

तिचा हात सगळा मा‍झ्या रेताने चिकट चिकट झाला. माझा बुल्ला शांत होऊन लहान होईपर्यंत सुधाताईने तो हातात ठेवला होता. नंतर तिने मा‍झ्या लुंगीतला आपला हात बाहेर काढला.

“रागवलास का माझ्यावर?” आपले ओठ मा‍झ्या कानाशी आणून ती मला म्हणाली.

“अजिबात नाही, मी का रागवेन तुझ्यावर?” मी हळूच तिला कानात म्हटले.

“तुला माझी चड्डी काढू दिली नाही म्हणून?”

“नाही नाही, तुझे बरोबर आहे. तू जो आनंद मला दिला आहेस त्याला तोड नाही. मी कसा रागवेन तुझ्यावर?”

तिने कडकडून माझे चुंबन घेतले. ती माझ्यापासून थोडी दूर झाली.

नंतर सुधाताईने डाव्या हाताने आपली साडी खाली सरकवली आणि व्यवस्थित केली. आपल्या हाताने तिने ब्लाउजची बटणे लावली. तिच्या त्या हालचालीही मला मोहवीत होत्या. तिने अंधारातच बाजूला पडलेला पदर घेतला आणि चादरीतून बाहेर येऊन ती बाथरूममधे हात धुवायला गेली. मी मात्र शांत झोपून गेलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सुधाताई उठली आणि सकाळी सकाळी मा‍झ्या आईला मदत करू लागली होती. मीही उठलो आणि तोंड वगैरे धुवून चहा प्यायला स्वयंपाक घरात गेलो. तिथे माझी आणि सुधाताईची नजरा नजर झाली. ती गालातल्या गालात हसत होती. मा‍झ्या आईचे लक्ष नाही हे बघून तिने माझ्याकडे बघत तोंडाचा चंबू करत चुंबन फेकले. मीही त्याचा हसत हसत स्वीकार केला.

आज माझे कॉलेज सकाळी दहा वाजता होते. सुधाताईचे कॉलेज सकाळी साडे सातला असल्याने ती कॉलेजला निघून गेली. मी साडे नऊच्या सुमारास कॉलेजला जायचे या निमित्ताने तयार होऊन निघणार होतो तेवढ्यात माझी आई आली आणि मला सांगू लागली,

“हे बघ, आज बाबा आणि मी आत्याच्या गावी जाणार आहोत. घरामधे तू, सुधाताई आणि धाकट्या बहिणी राहणार आहात त्यांची काळजी घ्या. आम्ही उद्या संध्याकाळपर्यंत परत येऊ.”

आत्याचे गाव आमच्या गावापासून ४५ मैल लांब होते. म्हणजे आज रात्री धाकट्या बहिणी आणि सुधाताई असेच आम्ही असणार होतो. मा‍झ्या मनात मोर नाचू लागले.

“ठीक आहे. तुम्ही केव्हा निघणार आहात?” मी आईला म्हटले.

“आम्ही आज दुपारी बाराच्या सुमारास निघू.”

मी झटपट चालत कॉलेजला गेलो. माझा क्लास चालू व्हायला अजून पंधरा मिनिटे होती. समोरून जिन्यावरून सुधाताई आपल्या मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारत खाली उतरत होती. मी तिला हात करून बोलावले. ती मैत्रिणींना सोडून झपझप चालत मा‍झ्या जवळ आली.

“काय रे?”

“आज घरातले सगळे आत्याच्या गावी जाताहेत.” मी तिला बातमी दिली.

“हो मला माहीत आहे. तू आंघोळीला गेला होतास तेव्हा काकूने मला सांगितले. ती नसताना तिने मला तुझे सगळे करायला सांगितले आहे, जेवण, नाश्ता, वगैरे.”

“तुला माहिती होते? मला वाटले मी तुला बातमी देतोय.” मी म्हटले.

“हे बघ सगळे क्लास आणि प्रॅक्टीकल आटोपून मी चारपर्यंत घरी येईन. मस्तपैकी खायला करून ठेव.”

मी प्रॅक्टीकल्स आटोपून चार वाजता घरी पोचलो. सुधाताईने दरवाजा उघडला. मी पटकन दरवाजा लावून घेतला आणि तिला मा‍झ्या मिठीत घेतले आणि पटकन तिच्या ओठावर ओठ टेकवत तिचे चुंबन घेतले. तिने स्वत:ला मा‍झ्या मिठीतून सोडवून घेतले.

“अरे, हो हो. आधी हात पाय धुवून घे. तुझ्यासाठी गोड शिरा करून ठेवलाय, तो घे आधी.” ती म्हणाली.

सुधाताईला मला गोड शिरा खूप आवडतो हे माहीत असल्याने तिने तो करून ठेवला होता. मी हात पाय धुवून हॉल मधल्या डबल कोचवर बसलो. ती मा‍झ्या शेजारी उजव्या बाजूला बसली. सुधाताईने माझ्यासाठी बशी भरून शिरा आणून मा‍झ्या हातात दिला. मी चमच्याने तो तोंडात टाकला.

“शिरा अप्रतिम झाला आहे.” मी तिला माझी पसंती सांगितली.

मी एक चमचा शिरा घेतला आणि सुधाताईच्या ओठांजवळ नेला आणि तिला भरवत म्हटले,

“तूपण खा ना मा‍झ्याबरोबर.” ती खुश झाली.

ती आणि मी दोघेही शिरा खाऊ लागलो.

शिरा संपल्यावर मी बशी टी-पॉयवर ठेवली आणि सुधाताईच्या खांद्याभोवती हात टाकून तिला जवळ खेचले. ती मा‍झ्या अंगावर रेलून बसली. तिने मा‍झ्या उजवा हात आपल्या दोन्ही हातात घेतला आणि ती मा‍झ्या बोटात बोटे घालून ती माझ्याकडे पाहत होती.

मी माझा हात तिच्या हातातून सोडवून घेतला आणि तिच्या उजव्या स्तनावरती ठेवला आणि मी त्याची गोलाई मा‍झ्या हाताने मोजू लागलो. तिचे तोंड माझ्यासमोर असल्याने मी झुकून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. मी तिचे स्तन कुरवाळू लागलो.

“हे बघ आत्ता सुरू होऊ नकोस. रात्री जेवण झाल्यावर मुली झोपल्या की आपल्याला भरपूर वेळ आहे.” सुधाताई म्हणाली.

तिचा अंदाज बरोबर होता. बाहेर छोट्या चुलत बहि‍णींचा आवाज येऊ लागला. सुधाताई माझ्यापासून दूर झाली आणि तिने दरवाजा उघडला आणि छोट्या बहि‍णींना घरात घेऊन ती त्यांच्या मागून त्यांचे आवरू लागली.

रात्री नऊ वाजेपर्यंत सर्वांची जेवणे झाली. सुधाताईने दोन्ही बहिणींचा अभ्यास झाला आहे की नाही हे पाहिले. त्या आता पेंगलेल्या होत्या. सुधाताईने आम्हा सर्वांच्या गाद्या घातल्या. ती स्वयंपाक घरातील आवरून बाहेर आली.

मी तेवढ्या वेळात आमच्या गेस्ट रूमच्या मोठ्या पलंगावरील चादरी उशा बदलून हॉलमधे येऊन वाचत बसलो होतो.

“चल सगळ्यांच्या गाद्या घातल्या आहेत झोपायला येतोस ना?” सुधाताई मा‍झ्या जवळ येऊन म्हणाली.

“मी गेस्टरूममधे पलंगावरती चादरी आणि उशा बदलून ठेवल्या आहेत. आपण तिकडेच झोपू.” मी तिला हळूच म्हटले.

“दूरदृष्टी आहे तुझी. तू तिकडे झोप जा. मी या दोघी गाढ झोपल्या की येते.” सुधाताई गालातल्या गालात हसत म्हणाली.

मी झोपण्यासाठी पायजमा आणि शर्ट घातला आणि गेस्टरूममधे गेलो. तिथला मोठा दिवा बंद केला आणि टेबल लॅंप लावला. रूममधे तांबूस पांढरा मंद प्रकाश पसरला. मी पलंगावरती एका बाजूला जाऊन झोपलो.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!