सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो.

मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श स्वर्गीय सुखाचा अनुभव देत होता. सुधाताई तोंडाने “आऽऽ आऽऽऽ उंऽऽ उंऽऽ आईऽऽ ग! कित्ती छानऽऽ अहाऽऽ आऽऽ” असे म्हणत होती.

“सुधाताई, मला आता राहवत नाही. मी झडणार आता.” मी तिला म्हटले.

“हांऽऽ हांऽऽ मी पणऽऽ सोन्याऽऽ”

आम्ही मागे पुढे हलत एकमेकांना जोर जोरात झवू लागलो. आता आम्ही जवळ जवळ एकाच वेळी झडू लागलो. तिची योनितून मा‍झ्या बुल्ल्याला आवेगाने पकडण्याच्या लाटा येत होत्या आणि ते मला समजत होते. या सारखा आनंद नसेल.

ती सर्व जोर लावत मला झवू लागली. मी तिच्या दोन्ही नितंबांवरती हात ठेवले आणि तिचे नितंब मी मा‍झ्या हातानी घट्ट पकडले आणि तिला मा मा‍झ्या बुल्ल्यावरती वेगाने आदळू लागलो. असे करता करताच मी झडू लागलो. आम्ही दोघेही झडल्या नंतर शांत झालो.

सुधाताई मा‍झ्या अंगावरून थोडी खाली डाव्या बाजूला गादीवर कलंडली. तिचा उजवा पाय माझ्या भोवती होता तिने मा‍झ्या छातीवर आपला डावा हात टाकला होता आणि उजवा हात मा‍झ्या मानेखाली घातला होता.

ती दमून शांत झोपली होती. मीही शांत झोपी गेलो. मधेच केव्हा तरी माझा बुल्ला तिच्या योनितून बाहेर पडला. दिवा तसाच चालू होता.

मला दोन तीन तासांनी साधारणतः रात्री दोन वाजता जाग आली मी डोळे उघडून बघितले सुधाताई माझ्यापासून थोडीशी लांब होऊन झोपली होती. तिचा उजवा पाय अजूनही मा‍झ्या अंगावर होता.

मी तिच्याकडे पाहिले. तिचा चेहरा अतिशय सुंदर दिसत होता. नुकत्याच भोगलेल्या शरीर सुखाने तिचा चेहरा प्रसन्न आणि शांत दिसत होता. ओठ थोडेसे ओलसर दिसत होते. आणि तिने ते थोडेसे विलग केले होते.

मला राहवले नाही. मी हलकेच तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. तिने मा‍झ्या अंगावरचा पाय काढला आणि थोडीशी पाठीवर होत मला विचारले,

“किती वाजले असतील? सकाळ झाली?”

“माहीत नाही पण रात्रीचे दोन वाजले असतील.” मी तिला म्हटले.

“मग झोप ना.” ती म्हणाली.

“तू इतकी सुंदर दिसते आहेस की मला राहवलेच नाही.” मी तिला म्हटले.

“सोन्या, मी तुझीच आहे रे.” ती झोपेत म्हणाली. पण ती परत गाढ झोपून गेली.

मीही मा‍झ्या बाजूला वळलो आणि डोळे मिटले. मलाही गाढ झोप लागली.

सकाळी साडे सहाच्या सुमारास मला जाग आली. मी बाजूला पाहिले. सुधाताईही जागी झाली होती. ती अजूनही नागडीच होती. ती उठली तिने पलंगा खाली पडलेले सगळे तिचे आणि माझे कपडे गोळा केले. मा‍झ्या उश्यांच्या जवळ असलेली तिची ब्रा आणि ब्लाउज तिने घेतले आणि ती ते घालू लागली. नंतर तिने परकर घातला आणि साडी नेसली.

“उठ आता!! मुली उठायच्या आधी आपल्याला गेस्टरूम बाहेर जायला हवे.” ती मला म्हणाली.

मीही उठलो आणि मीही अंडरवेअर, लेंगा आणि शर्ट घातला. सुधाताई दरवाजा उघडायला गेली. मीही तिच्या बरोबर गेलो. दरवाजा उघडायच्या आधी तिला अडवले आणि तिला घट्ट मिठीत घेतले आणि तिच्या ओठांवर ओठ टेकले.

तिनेही मला चुंबन घेत प्रतिसाद दिला. मी तिच्या कानात तिला सांगितले,

“थॅंक यू सुधाताई. हा अनुभव माझ्यासाठी अवर्णनीय आहे. तू ग्रेट आहेस. मी हे कधीच विसरणार नाही.”

“मा‍झ्या सोन्या मलाही हा अनुभव अवर्णनीय आहे. मीही हे कधीच विसरू शकणार नाही.” सुधाताई मला म्हणाली.

“हे बघ मी आज कॉलेजला जात नाही, तूही जाऊ नको. मुली शाळेत गेल्या की संध्याकाळी सगळे येईपर्यंत आपल्याला वेळ आहे, चालेल?” मी तिला म्हटले. तिने हसून होकार दिला.

सकाळी ८ पर्यंत सुधाताईंने सर्वांचे जेवण नाष्टा करून घेतला. दोन्ही लहान बहिणींचे आवरून, नाष्टा करून डबा घेऊन त्या शाळेत गेल्या. तिथपर्यंत मी मा‍झ्या सर्व गोष्टी आवरून आंघोळ वगैरे केली होती.

सुधाताई अंघोळ करायला कपडे टॉवेल घेऊन बाथरूममधे गेली. मी घराच्या पुढच्या दरवाज्याची कडी लावली आणि बाथरूमच्या दारावर ‘टकटक’ केले.

“कोण आहे?” सुधाताईने आतून विचारले.

“मीच आहे.” मी उत्तर दिले.

“काय पाहिजे?” सुधाताईने आतूनच विचारले.

“दरवाजा उघड ना, मला आत यायचे आहे.” मी उत्तर दिले.

“कशाला?” सुधाताईने विचारले.

“दरवाजा उघड ना, मग सांगतो.” मी म्हटले.

सुधाताईने दरवाजा उघडला आणि ती स्वत: दाराच्या आड गेली.

मी बाथरूमधे आत गेलो. मी वळून बघितले. सुधाताईने तिचे आंघोळी नंतरचे घालायचे कपडे दांडीवर ओळीने ठेवले होते आणि अंगातले सगळे कपडे काढून बादलीत धुवायला टाकले होते. ती स्वत: पूर्ण नग्न होऊन भिंत आणि दरवाजा यामधे लपली होती.

तिचे स्तन तिच्या छातीवर उठून दिसत होते. सपाट नितळ पोट दिसत होते. त्या खाली तिच्या ओटी पोटावर केसांचा दाट झुपका तिच्या योनिच्या वर दिसत होता. खाली छानश्या मऊ मांड्या होत्या. तिने आपले दोन्ही हात वरती घेऊन आपले स्तन झाकल्यासारखे केले होते पण ती नग्न असल्याने ते अजिबात झाकले गेले नव्हते.

मी दरवाजा लावला आणि तिच्याकडे पाहिले. ती आपले स्तन झाकण्याचा उगाचच प्रयत्न करत होती. वास्तविक मी ते आत्ता पर्यंत तीन चार वेळा हाताळले होते. पण तिला दिवसा ढवळ्या असे बाथरूममधे माझ्यासमोर नागडे असल्याने लाज वाटत असावी. तिला हाताला धरून कोपऱ्यातून बाहेर आणले.

“घराचा पुढचा मुख्य दरवाजा लावला आहेस ना? नाहीतर काम करायला येणारी नर्मदा पटकन घरात येईल.” ती म्हणाली.

“एकतर आत्ता फक्त साडे आठ वाजतायत आणि नर्मदा यायला १२ तरी वाजतीलच. मी दरवाजा लावून कडी लावली आहे. तेव्हा काळजी करू नकोस.” मी तिला म्हटले.

“तुला काय हवंय? तू आंघोळ करताना का बाथरूममधे आलास?” ती म्हणाली.

“मला तुझ्याबरोबर अंघोळ करायची आहे.” मी म्हटले.

“काय हे सोनू? काय काय तुझ्या कल्पना.” ती म्हणाली.

“रोमांटीक आहे की नाही? तू आमच्याकडे राहायला आल्यापासून मी तुला बाथरूममधून आंघोळ करून बाहेर येताना रोज पाहतो आहे मी. तू जेव्हा बाहेर येतेस ना तेव्हा इतकी कडक माल दिसतेस की मला कित्येक दिवस तुला तेव्हाच मिठीत घ्यायचे होते. पण आज हे जुळून आले. मा‍झ्या संयमाची दाद देशील की नाही? आज मला ती संधी अधिक काही देऊन जाते आहे.” मी तिला म्हटले.

“अरे देवा!! तू केव्हापासून माझ्याकडे तसा पाहतो आहेस? मी इकडे तुमच्याकडे राहायला आल्यापासून? म्हणजे गेले दोन तीन महिने? मला माहीतच नव्हते आत्ता पर्यंत. लबाडा!! लाज नाही वाटत तुला बहिणीकडे असे पहायला? मी इकडे आले तेव्हा आईने मला किती समजावून सांगितले होते की सोनूशी चांगली वाग तो तुझा धाकटा भाऊ आहे, त्याची काळजी घे आणि तू?”

“तू कालपासून माझी चांगली काळजी घेते आहेस की.” मी म्हटले.

सुधाताई मला हसत हसत दोन्ही हातांनी मारू लागली. मी तिचे दोन्ही हात पकडले आणि तिला भिंतीकडे नेत तिला पकडून आणि तिचे चुंबन घेतले.

“चल अंघोळ करूया.” सुधाताई म्हणाली.

थोडी पुढे सरकत ती खिडकी जवळच्या नळाकडे गेली. तिने थोडे गरम पाणी मोठ्या बादलीत काढून ठेवले होते. तिने नळ सोडला आणि पाणी किती गरम आहे हे पहाण्यासाठी खाली वाकली.

मी पटकन दुसर्‍या भिंतीवरती असलेला शॉवरचा कॉक सोडला. त्या बरोबर शॉवरचे थंडगार पाणी सुधाताईच्या पाठीवर आणि नितंबांवर पडले. शॉवरचे पाणी माझ्याही अंगावर पडू लागले होते.

“आई गं! काय हे सोनू. मा‍झ्या अंगावर गार पाणी काय टाकतोस. किती शहारे येतात ना.” सुधाताई ओणवण्याची उभी होत शॉवरच्या झोताच्या बाहेर जात म्हणाली.

माझ्याकडे तिची पाठ होती. मी तिच्या मागूनच तिच्या काखेत हात घालत मिठी घातली आणि तिला माझ्याकडे ओढत तिला शॉवरच्या झोतात आणले. “सोनूऽऽ सोनूऽऽ” ती ओरडली मी तिचे ऐकले नाही. ती मा‍झ्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न करत होती. पण मी तिला अजिबात सोडले नाही.

तिला मी जबरदस्तीने गार पाण्याच्या शॉवरमधे घेतले. आता आमच्या दोघांच्याही अंगावर गार शॉवरचे पाणी पडत होते. मी तिच्या काखेतून माझे दोन्ही हात घातले होते त्या दोन्ही हातात तिचे स्तन पकडले आणि हलकेच कुस्करू लागलो.

माझा बुल्ला उठला होता आणि कडक झाला होता. तो तिच्या नितंबांना टोचत होता. मधेच तो तिच्या नितंबांच्या भेगेत स्पर्श करत होता.

शेवटी तिने आपल्याला गार पाण्याच्या शॉवरच्या झोतातून आणि मा‍झ्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न सोडला. आणि तीही त्या झोताचा आणि मा‍झ्या प्रणयाचा आनंद घेऊ लागली.

तिने आपले शॉवरच्या धारेतले भिजलेले डोके मागे करत मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझ्याकडे अनिमिष डोळ्याने पाहू लागली. मी तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. आमच्या चेहर्‍यावरून शरीरावरून शॉवरच्या पाण्याचे लोट वहात होते.

तिने आपले ओठ विलग केले मी तिच्या ओठांवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिनेही आपले ओठ हलवत मला प्रतिसाद दिला. मी माझी जीभ तिच्या तोंडात ढकलली. तिच्या दातांवर फिरवत मी ती आणखी आत नेली आणि तिच्या जि‍भेला भिडवली.

आता आम्ही दोघेही आमच्या जि‍भांनी लढाई करत होतो. तिच्या तश्या चुंबनांचा आनंद काही औरच होता. मी हलकेच तिच्या स्तनांवरचा माझा उजवा हात काढून हळूहळू तिच्या सपाट पोटावर फिरवू लागलो.

ती तशी बारीक असल्याने तिचे पोट जराही वरती आलेले नव्हते. एकदम सपाट होते. मी माझा हात तसाच फिरवत तिच्या झाटांच्या जंगलापर्यंत नेला. तिच्या ओल्या झाटांमधे मी माझी बोटे फिरवू लागलो. त्याच वेळी डाव्या हातानी तिचा डावा स्तनाग्र मा‍झ्या अंगठा आणि बोटात पकडून त्याला हलकासा चिमटा काढू लागलो.

सुधाताई “उंऽऽ उंऽऽ स्सऽऽ अंऽऽ अंऽऽ” असे तोंडातल्या तोंडात म्हणत होती पण मी तिला माझे ओठ बाजूला करून बोलू देत नव्हतो. मी माझा उजवा हाताचा पंजा झाटांतून खाली नेला आणि तिची योनी मा‍झ्या पंज्यात धरली आणि हलकेच दाबली.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो. "सरक थोडा आत." ती म्हणाली. मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!