सुधाची शिकवण भाग : ५

थोडा वेळ गेला आणि सुधाताई गेस्टरूममधे आली. तिने येताना गेस्टरूमचा दरवाजा लावून घेतला. ती पलंगावर ज्या बाजूला झोपलो होतो त्याच्या समोर येऊन हसत उभी राहिली. मी तिच्याकडे पाहत होतो.

“सरक थोडा आत.” ती म्हणाली.

मी पलंगावर थोडा आतल्या बाजूला सरकलो आणि तिला बसायला जागा करून दिली. ती पलंगावर खाली पाय सोडून मा‍झ्या शेजारी बसली. मी तिचा हात पकडला आणि तिला मा‍झ्या अंगावर ओढली.

ती मा‍झ्या अंगावर रेलली. तिचे स्तन आता मा‍झ्या छातीवर दाबले गेले होते. तिचा चेहरा मा‍झ्या जवळ आला होता. तिने आपला उजवा हात मा‍झ्या केसांवर ठेवला आणि त्यात ती तिची बोटे फिरवू लागली.

मी मा‍झ्या उजवा हात तिच्या पदरा खाली घातला आणि तिच्या डाव्या स्तनावरती ठेवला आणि हलकेच दाबला. सुधाताई मा‍झ्या डोळ्यात पाहत हसत होती.

“तुला हे जरा मोठे वाटत नाहीत?” सुधाताई मला म्हणाली.

“का? बरोबरच आहेत, कसे छान मा‍झ्या पंज्यात राहतात.”

“तुला आवडतात ते?” सुधाताई म्हणाली.

“हा काय प्रश्न आहे?”

सुधाताई पुढे सरकली आणि तिने मा‍झ्या ओठावर ओठ ठेवत माझे चुंबन घेतले. नंतर तिने मा‍झ्या छातीवर डोके ठेवले आणि ती मा‍झ्या मानेचे चुंबन घेऊ लागली. मग थोड्या वेळाने तिने आपले ओठ लांब करून माझ्याकडे पाहत ती मला म्हणाली,

“माझा ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाक ना!”

ती मा‍झ्या शरीरावरून उठली. मी तिच्या पुढे बटणे असलेल्या ब्लाउजची बटणे काढू लागलो. तिच्या ब्लाउजची बटणे काढल्यावर तिच्या खांद्यांवरून तिचा ब्लाउज मी काढून टाकला.

आता तिच्या अंगात फक्त ब्रा होती. मी तिच्या ब्रा वरूनच तिचे स्तन दाबत होतो. सुधाताई परत मा‍झ्या डोळ्यात पाहत म्हणाली,

“ब्रापण काढून टाक ना.”

मी माझे दोन्ही हात तिच्याभोवती टाकून तिच्या ब्राच्या हुककडे नेले आणि तिच्या ब्राचा हुक काढू लागलो. पण मला तो काही केल्या काढता येईना. मी परत परत प्रयत्न करत होतो. शेवटी सुधाताई खोडसाळपणे हसत म्हणाली,

“तुला ब्राचा हुक काढता येत नाही?”

“कसे काढता येईल? माझीही पहिलीच वेळ आहे ही.”

सुधाताई मा‍झ्या अंगावरून उठली. तिने मा‍झ्या गालावर चापट मारली आणि ती हसली. सुधाताईने आपले दोन्ही हात मागे घेतले आणि आपल्या ब्राचा हुक सहज काढला. हुक काढल्यावर तिची ब्रा सैल होऊन तिच्या छातीवर लोंबू लागली. मी तिची ब्रा तिच्या खांद्यावरून हातातून काढली आणि ब्लाउज जवळ ठेवली.

आता तिचे उघडे स्तन तिच्या मातकट रंगाच्या सुती साडीच्या पदरामागे होते. मी अलगद तिच्या पदराआडून तिचे दोन्ही स्तन परत हातात घेतले आणि कुस्करू लागलो.

तिचे स्तनाग्र मा‍झ्या तळव्याला घासत होते. मधेच मी तिचे दोन्ही स्तनाग्र मा‍झ्या अंगठा आणि बोटाच्या चिमटीत पकडले आणि हलकेच दाबले. त्या बरोबर सुधाताईच्या तोंडून एक लांब श्वास तिने सोडला. मी तिचे स्तन तोंडात घ्यायचा प्रयत्न केला पण मी झोपलेला आणि ती मा‍झ्या अंगावर समोर असल्याने ते मला जमत नव्हते.

“थोडा आत हो आणखी.” सुधाताई म्हणाली.

मी पलंगाच्या मधे गेलो. ती थोडी आत सरकली आणि तिने मांडी घालून माझे डोके तिच्या मांडीवर घेतले आणि मला पदरा खाली घेतले आणि पुढे वाकत तिने तिचा डावा स्तन मा‍झ्या तोंडात दिला. मी तिच्या स्तनाला तोंडात घेतले आणि तो चोखू लागलो.

मधेच मी तिच्या स्तनाग्राना माझी जीभ लावली. त्या बरोबर ते तरारून मोठे झाले. मी परत त्यावर जीभ फिरवली त्यावर ते परत मऊ झाले. सुधाताईने मा‍झ्या गालावरून प्रेमाने हात फिरवला.

मग मी तिचे स्तनाग्रे मा‍झ्या दातात पकडले आणि हलकेच त्यांना चावले. त्या बरोबर सुधाताईने ‘स्सऽऽऽ स्सऽऽऽ‘ असा आवाज काढला आणि मा‍झ्या गालावर हलकेच चापट मारली. ती मा‍झ्या केसात बोटे फिरवत होती आणि माझ्याकडे प्रेमाने पाहत होती. मी तिचा दुसरा स्तनही तसाच चोखू लागलो. तिचे दोन्ही स्तन मा‍झ्या लाळेने ओले ओले झाले होते.

“साडी काढून टाक ना.” मी तिला म्हटले.

“काढ ना मग, तुला कोणी अडवले आहे आज.” सुधाताई म्हणाली.

“तू पलंगाखाली उतर ना.” मी म्हटले.

तिने मला आपल्या मांडीवरून दूर केले आणि ती पलंगा खाली उतरली. मी उठलो आणि पलंगावर पाय खाली टाकून बसलो. माझ्यासमोर सुधाताई उभी होती. मी तिच्या पदराला हात घातला आणि तो ओढू लागलो. त्या बरोबर तिची साडी सुटू लागली. ती गोल गोल फिरत मला साडी काढायला मदत करत होती.

सगळी साडी सोडल्यावर ती माझ्यासमोर तिच्या पांढर्‍या परकरात उभी होती. पण तिचा ब्लाउज आणि ब्रा आधीच काढल्याने तिचे स्तन उघडेच होते. मी तिला जवळ बोलावले आणि तिने परकराच्या आत खोचून ठेवलेल्या नाडीला बाहेर काढले आणि नाडी ओढली. त्या बरोबर तिचा परकर सुटला आणि तिच्या पायाशी तो पडला.

आता ती माझ्यासमोर फक्त चड्डीत होती. मी तीही तिची खोचलेली नाडी बाहेर काढली आणि तीही ओढली आणि दोन्ही हातांनी तिची चड्डीही खाली काढली. आता सुधाताई माझ्यासमोर पूर्ण नागडी उभी होती. ती माझ्याकडे हसत हसत पाहत होती.

“तू पण कपडे काढ ना. थांब मी काढते तुझे कपडे. उठ खाली उभा रहा.” ती मला म्हणाली.

मी उभा राहलो. ती मा‍झ्या जवळ आली. मा‍झ्या शर्टाची बटणे तिने काढली आणि शर्ट खाली जमिनीवर टाकला. मा‍झ्या लेंग्याची नाडी तिने ओढली आणि माझा लेंगा खाली सोडला. मी त्याच्या दोन्ही पायातून पाय काढून टाकले.

आता मी फक्त व्ही आय पी अंडरवेअरमधे तिच्या समोर उभा होतो. माझा बुल्ला अंडरवेअरमधे ताठ झाला होता. तिने मा‍झ्या अंडरवेअरची इलास्टिक पकडले आणि माझी अंडरवेअर खाली करायला सुरुवात केली.

माझा बुल्ला मोठा झालेला असल्याने ती फ्रेंची सहज खाली उतरेना. तिने मा‍झ्या नितंबांवरून फ्रेंचीचे इलास्टिक खाली ओढले. पण मा‍झ्या मोठ्या झालेल्या बुल्ल्यावर फ्रेंची अडकली. तिने आपल्या बोटांनी त्याच्यावरून फ्रेंची दूर केली आणि मा‍झ्या पायातून ती काढून टाकली.

आता मी तिच्या समोर संपूर्ण नग्न उभा होतो. माझा ताठ झालेला बुल्ला तिच्याकडे नेम धरून होता. ती मा‍झ्या जवळ आली आणि तिने मला मागे ढकलले त्याबरोबर मी पलंगावर बसलो.

“आत हो पलंगावर.” तिने सांगितले.

मी आत झालो आणि पाठीवर झोपलो. ती आली आणि तिने मा‍झ्या अंगावर स्वत:ला झोकून दिले.

आता तिचे सगळे नागडे शरीर मा‍झ्या अंगावर होते आणि ते मला सगळ्या अंगाला चिकटले होते. तिचे दोन्ही स्तन मा‍झ्या छातीवर दाबले गेले होते. तिचे पोट मा‍झ्या पोटावर भिडले होते. तिच्या मांड्या मा‍झ्या मांड्यांवर चिकटल्या होत्या. तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठावरती ठेवले आणि ती माझे चुंबन घेऊ लागली.

तिच्या ओटी पोटावर माझा बुल्ला दाबला गेला होता. ती मा‍झ्या शरीरावर वळवळत आपले सगळे शरीर मा‍झ्या अंगाला घासत होती. काय अवर्णनीय आनंद होता तो. असे करता करताच तिने मा‍झ्या डोक्याला आपल्या हाताने विळखा घातला आणि ती मा‍झ्या गालाची कपाळाची चुंबनांवर चुंबने घेऊ लागली.

तिचे केस पुढे आले आणि ते मा‍झ्या चेहऱ्याभोवती पसरले. माझा चेहरा तिच्या लाळेने ओला झाला. तिने स्वत:ला उचलून थोडे एडजस्ट केले त्याबरोबर तिच्या योनिवर माझा बुल्ला चिकटला.

ती आपली कंबर हलवत मा‍झ्या बुल्ल्याचा स्पर्श भोगत होती. तिच्या झाटांच्या मधील तिच्या योनिवर माझा बुल्ला दाबला जात होता. तिच्या झाटांचा खरखरीत स्पर्श मा‍झ्या बुल्ल्याला होत होता.

मी तिच्या पाठीमागे दोन्ही हात पाठीवर घेऊन तिला मा‍झ्या मिठीत घेतले होते. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होतो. फिरवता फिरवता माझे हात मी तिच्या नितंबांवर नेले आणि त्यांना मी कुरवाळू लागलो.

ती असे मला भोगत असतानाच मी तिला गोल फिरवले आणि तिला पाठीवर आणले आणि मी तिच्यावर स्वार झालो. आता मी तिच्या मानेची गालाची चुंबने घेऊ लागलो. तीही मला चुंबने घेत प्रतिसाद देत होती.

परत तिने मला पाठीमागे पकडून वळवले आणि मला पाठीवर आणले आणि ती परत माझ्यावर स्वार झाली. असे बरेच वेळा आम्ही त्या मोठ्या पलंगावर लोळत एकमेकांच्या शरीराचा स्पर्श भोगत होतो.

अशीच ती माझ्यावर असताना उठली आणि मा‍झ्या मांडीवर बसली. तिने माझा बुल्ला हातात पकडला त्याची वरची कातडी मागे केली आणि बुल्ला आपल्या योनिच्या मुखावर ठेवला. आपले दोन्ही पाय मा‍झ्या बाजूला टाकले आणि परत मा‍झ्या अंगावर ती कोसळली.

आता माझा बुल्ल्याचे टोक तिच्या बुळबुळीत योनित शिरत होते. आता तिने मा‍झ्या काखेतून हात पाठीमागे हात घालून मला खांद्याला पकडले आणि ती थोडी थोडी वरखाली हलू लागली. त्या बरोबर माझा बुल्ला तिच्या योनित अधिक आत सरकू लागला.

मीही तिला धक्के मारून तो तिच्या योनित ढकलायचा प्रयत्न करत होतो. तिची योनी बुळबुळीत पातळ द्रवाने पाझरत होती. माझा बुल्ला अर्धाहून अधिक भाग आत गेला असेल तेव्हा मी त्याला धक्का देत आणखी आत ढकलायचा प्रयत्न केला. तो पुढे जात नव्हता.

आम्ही दोघेही वर खाली हलत त्याला आत घालायचा प्रयत्न करत होतो. पण ते जमत नव्हते. आम्ही दोघांनीही एकदम जोर केला त्या बरोबर सुधाताई एकदम हलकेच ओरडली “स्सऽऽऽ आईऽऽ ग!!” आणि माझा बुल्ला एकदम पाऊण भाग आत गेला.

सुधाताईने मा‍झ्या खांद्यां मागून हात घालून मला घट्ट धरले आणि मला म्हणाली,

“सोन्या, मला घट्ट मिठीत धरून ठेव. हलू नकोस, काही करू नकोस.”

मीही तिला पाठीवरती हात टाकून घट्ट धरून ठेवले. ती झाडावर असलेल्या एखाद्या वेलीसारखी मला चिकटून थरथरत होती. थोड्या वेळाने ती शांत झाली.

“काय झाले? तू आता तू ठीक आहेस ना? काय झाले?” मी तिला विचारले.

“मलाही फारसे माहीत नाही काय झाले ते, पण मला खाली थोडे दुखले. पण आता ठीक आहे.” ती म्हणाली.

मी माझी कंबर हळूच हलवत माझा बुल्ला तिच्या योनित मागे पुढे हलवू लागलो.

“आता दुखत नाही ना?” तिला परत विचारले.

तिने मानेनेच नाही म्हटले आणि तीही मागे पुढे होत मला साथ देऊ लागली. काय सुंदर अनुभव होता तो! मा‍झ्या शरीरातून सुखाच्या लाटांवर लाटा येत होत्या. आम्ही दोघेही असेच बराच वेळ एकमेकांच्या शरीराला भोगत होतो.

सुधाची शिकवण

मला साधारणतः वयाच्या १५ ते १६ वर्षांचा असतानाच सेक्समधले कळायला लागले होते. सर्व मुलांना होते की नाही माहीत नाही पण मला सेक्सची स्वप्ने १४ ते १५ वर्षांपासूनच पडायला लागली. माझ्या शरीरात बदल घडायला लागले आणि माझा बुल्ला केव्हाही कधीही मोठा व्हायचा. अगदी घरातले सर्व...

सुधाची शिकवण भाग : २

त्या रात्री मला कशाने तरी जाग आली. रात्रीचे दोन वाजले होते. पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मी सुधाताईच्या शेजारी झोपलो होतो. माझ्या उजव्या बाजूला सुधाताई झोपली होती. माझे लक्ष सुधाताईकडे गेले. ती आपल्या पायावर पाय घेऊन कपाळावर उजवा हात घेऊन पाठीवर...

सुधाची शिकवण भाग : ३

मी तिला मागे ढकलत ढकलत भिंती जवळ नेले आणि तिची पाठ भिंतीला टेकवली आणि माझे शरीर तिच्या अंगावर टाकले. माझी उघडी छाती तिच्या छातीला भिडली. मा‍झ्या छातीवर तिचे स्तन पूर्ण दाबले गेले. मी माझी छाती तिच्या स्तनांवरती घासू लागलो. तिचे गोलाकार स्तन मा‍झ्या छातीवर चुरगळत होते....

सुधाची शिकवण भाग : ४

सुधाताईने खुश होत माझ्या भोवती टाकलेला आपला उजवा हात जो मा‍झ्या पाठीवर होता तो हात मा‍झ्या डोक्यावर मागून ठेवला आणि डोक्यावरच्या केसात बोटे फिरवू लागली. मी तिच्या भोवताली घातलेला डावा हात काढून पुढे घेतला आणि तोही हात तिच्या उघड्या ब्लाउजमधून उजव्या स्तनांवर ठेवला आणि...

सुधाची शिकवण भाग : ६

आता आमचा मागे पुढे हलण्याचा वेग वाढला होता. आता ती मागे पुढे हलत माझा बुल्ला तिच्या योनित आत बाहेर करू लागली. कधी कधी माझा बुल्ला तिच्या योनितून पूर्ण बाहेर यायचा पण मग तितक्याच वेगाने मी तो आत ढकलत होतो. मा‍झ्या बुल्ल्याला तिच्या योनिचा तो आत जाताना होणारा स्पर्श...

सुधाची शिकवण भाग : ७

सुधाताईने आपले नितंब पुढे करून मा‍झ्या दाबत्या हाताला प्रतिसाद दिला. मी मा‍झ्या उजव्या हाताची बोटे पुढे सरकवत तिच्या योनिच्या वरती आणली. ती बोटे मी तिच्या योनिच्या ओठांवर गिटार वाजवल्यासारखी फिरवू लागलो. तिने मला तसे करण्यास आपल्या पाय आणि मांड्या लांब करून जागा करून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!