तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता.

तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला वरून मला दिसत होता आणि ते पहाण्यात मला जास्त एक्सायटींग वाटत होते!

“अरे पण माझ्यावर कशाला जळतील त्या? त्यांना जळायचे काय कारण?” दिदीने किंचित कुतुहलाने विचारले.

“कारण जे तुझ्याकडे आहे ते त्यांच्याकडे नाही.” मी उत्साहाने म्हणालो.

“काय आहे माझ्याकडे?” दिदीने मला बिलगून राहत तंद्रीत विचारले.

“जे त्यांच्याकडे नाही ते.” मी मिश्किलपणे हसत म्हणालो.

“अरे काय नाही त्यांच्याकडे? सांग की सरळ!” दिदीने मला मिठी मारलेल्या अवस्थेत मा‍झ्या पाठीत एक गुद्दा मारत विचारले.

“नितंबऽऽऽ! तुझे नितंब!” मी बेधडक म्हटले आणि मा‍झ्या अंगावरून एक गोड शहारा गेला!

मा‍झ्या बहि‍णीला बिलगलेल्या अवस्थेत मी तिच्या नितंबाचा उल्लेख मा‍झ्या तोंडाने केला ही माझ्यासाठी प्रचंड उत्तेजित करणारी गोष्ट होती! मला कधी वाटले नव्हते की तिला स्पर्श करत मी तिच्या नितंबाबद्दल कधी बोलेल.

“हॅऽऽऽ म्हणे नितंब, काहीतरीच हं!” दिदी किंचित लाजून पण मला अजून घट्ट बिलगत म्हणाली.

“खरं सांगायचे तर दिदी, त्यांचे आहेत ते छोटेच आहेत. काही जणी तर फ्लॅटच आहेत. तेव्हा त्यांना तुझा हेवा वाटत असेल. तुझ्याकडे जे विशाल आहेत, तसे आपलेपण असावेत, अशी त्यांच्या मनी इच्छा असावी. तुझ्या एवढ्या साईझचे होण्यासाठी त्या जीवाचा आटापिटा करत असतील.” मी उत्साहाने दिदीला सांगत होतो. नकळत माझा लंड बर्मुड्यामध्ये ताठरायला लागला होता!

“चल काहीतरीच काय? उलट मी मा‍झ्या जीवाचा आटापिटा करते, माझे कमी करण्यासाठी!” दिदी हसू दाबत म्हणाली.

“अरे नको नको दिदी, तसे अजिबात करू नकोस! तुझी गांड एकदम मस्त आहे! मला खूप आवडते!” पटकन मा‍झ्या तोंडून निघाले.

ओहह शीट! मा‍झ्या तोंडून नको ते निघाले होते! यारऽऽऽ गोची गोची गोची! कमानीतून तीर निघून गेला होता! आणि आता त्याला परत मागे घेता येणार नव्हते!

“कायऽऽ? काय म्हणालास?” दिदी पटकन मागे झाली आणि डोळे मोठे करून वर माझ्याकडे पाहून विचारू लागली.

मी काय म्हणालो ते तिने स्पष्ट ऐकले होते, तरी ती विचारत होती आणि मी ते स्पष्ट बोललो होतो, तेव्हा ते मी नाकारू शकत नव्हतो.

तेव्हा मग ते नाकारायचे की कबूल करत पुढे बोलायचे ह्याचा, विचार मी करू लागलो. आता बोललोच आहे तर कबूल करूनच टाकावे असे मला वाटले!

“दिदी इतर सगळे तुझ्या नितंबावर जोक करत तुला चिडवत असतील, तुला स्वत:ला कदाचित तुझ्या नितंबाची लाज वाटत असेल पण मला तुझे नितंब खूप खूप आवडतात! त्यांना पहायला मला खूप मज्जा वाटते!” मी बिनधास्त बोलून टाकले.

“माझे नितंब पहायला खूप खूप आवडतात? कसे? कधी? तू कधी पाहिलेस ते?” दिदीने गोंधळून प्रश्नाचा भडिमार केला.

“ते दिदी,” मी दिदीला सांगायला लागलो. “साधारण चार पाच महिन्यापूर्वी मी तुझ्या रूम जवळून जात होतो तेव्हा.” इतके म्हणून मी थोडा पॉज घेतला.

“ओके मग?” दिदीने अस्वस्थपणे विचारले.

“तुझ्या रूमचा दरवाजा थोडा उघडा होता आणि तू आत कपडे बदलत होतीस. तू ना नाग!”

मी शब्द पुरा करतोय तेवढ्यात दिदी किंचाळू म्हणाली,

“ओ माय गॉड! तू नागडे पाहिलेस मला?” रश्मी दिदीने आश्चर्याने तोंड वासत विचारले.

“म्हणजे पूर्ण नागडी नव्हतीस, तुझ्या अंगावर ब्रा आणि पॅन्टी होती.” मी भांबावत उत्तर दिले.

“ओहहहहऽऽ थँक गॉड!” तिने निश्वास सोडत म्हटले आणि मग पटकन पुढे विचारले, “पण मग तुला माझे नितंब दिसले? स्पष्ट? मागून?”

“हो दिदी, तू पाठमोरी होतीस आणि तुझी पॅन्टी तुझ्या नितंबाच्या फटीत होती, तेव्हा तुझे नितंब जवळ जवळ उघडेच होते.”

मी जराही शरम न बाळगता उत्साहाने तिला सांगत होतो. मा‍झ्या नजरे समोर तिची ती तेव्हाची छबी उभी राहिली आणि नकळत माझा लंड त्याने ताठरायला लागला होता.

माझा ताठरत चाललेला लंड दिदीच्या लक्षात येऊ नये म्हणून मी हळूच बाजूच्या चेअरवर बसलो आणि बसताना मी दिदीच्या नकळत माझा बर्मुडा असा वर ओढला की त्याने मा‍झ्या लंडावर थोडा तंबू तयार झाला.

आता आत माझा लंड ताठरला तरी दिदीच्या लक्षात आले नसते. कारण दिदी बरोबर हे बोलताना माझा लंड ताठरत चालला होता.

“मग तेव्हा तू फक्त एकदाच मला तसे पाहिले होतेस?” दिदीने कुतुहलाने विचारले.

“नाही दिदी, फक्त तेव्हाच नाही, नंतरही काही वेळा.” मी प्रामाणिकपणे कबूल करत म्हटले.

“काही वेळा, म्हणजे अनेक वेळा?” दिदीने आश्चर्याने विचारले.

“हो, अनेक वेळा म्हणजे तू कधी कपडे बदलताना तुझ्या रूमचा दरवाजा किंचित उघडा असेल आणि तिथून पास होऊन बाथरूममध्ये जाताना जर माझे लक्ष आत गेले तर मी पाहिले आहे.”

“लक्ष आत गेले की तू मुद्दाम लक्ष देऊन पाहिलेस?” दिदीने तिरकसपणे मला विचारले.

“आधी आधी सहज लक्ष गेले पण नंतर नंतर कधी कधी मी मुद्दाम पाहिले.” पुन्हा मी प्रामाणिकपणे कबूल करत म्हटले.

“काय सांगतोस काय अमित, तू मुद्दाम पहायचास?” दिदीने आश्चर्य वाटून विचारले.

“प्रत्येक वेळी नाही हं दिदी, तूपण खूप वेळा दरवाजा पूर्ण लावून घेत नाहीस आणि मग आत नजर जाते. एकदा तू बाथरूममध्ये होतीस आणि दरवाजा पूर्ण लावलेला नव्हता, तेव्हा माझे लक्ष गेले होते.” मी खुलासा केला.

“बाथरूममध्ये? म्हणजे मी कमोडव!”

दिदी आश्चर्याने पुढे बोलायला गेली पण मी तिला थांबवत म्हणालो,

“अगं नाही नाही, तू वॉश बेसीन जवळ उभी होतीस. अंघोळ करायला की ब्रश करायला माहीत नाही पण तू जीन्स काढून उभी होतीस आणि तू ती एक डिझाईन वाली लेसी ब्लॅक पॅन्टी घातलेली होती. तुझ्या विशाल नितंबावर ती एकदम सेक्सी दिसत होती!”

मी बिनधास्त खुलासा करत तिला सांगितले आणि तिची बाथरूम मध्ये वॉश बेसीन समोर उभी असलेली छबी मा‍झ्या नजरे समोर आली.

रश्मी दिदीची ती खास छबी मा‍झ्या लक्षात चांगली राहिली कारण तिने छान डिझाईनची काळी पॅन्टी घातली होती. हल्ली ती सेक्सी डिझाईनची पॅन्टी वापरायला लागली होती कारण तिचा कोणी बॉयफ्रेन्ड आहे, असे मा‍झ्या लक्षात आले होते.

त्याबद्दल मला तिला कधीतरी विचारायचे होते कारण तिच्या कपड्यात हल्ली थोडा बदल होत चालला होता अन ती थोडे जास्त सेक्सी कपडे घालायला लागली होती.

मी तिच्यावर नकळत नजर ठेवायला लागलो होतो म्हणून मा‍झ्या तसे लक्षात यायला लागले होते आणि त्यावेळी तिने ती काळी सेक्सी डिझाईनची पॅन्टी घातली होती, जी तिच्या मांसल भरीव नितंबावर एकदम सेक्साट दिसत होती, म्हणून मा‍झ्या जास्त लक्षात राहिली होती.

“मला विश्वासच बसत नाही, माझा भाऊ मा‍झ्या नितंबावर नजर ठेवतो!” दिदीला हसावे की रडावे असे झाले!

“दिदी आता काय सांगू, जे खरे आहे तेच सांगितलेय!” मी खांदे उडवत म्हणालो.

“मग तुला काय वाटलं, माझे विशाल नितंब बघून?” दिदीने विशाल शब्दावर जोर देत म्हटले आणि पुढे म्हणाली, “खूपच मोठे आहेत ना माझे नितंब, बेढब, फुगलेले?” तिच्या बोलण्यात किंचित उदासीनता होती!

“अजिबात नाही! उलट एकदम परफेक्ट आहेत, अगदी प्रमाणबद्ध आहेत!” मी उत्साहाने तिला म्हणालो.

आणि मा‍झ्या लंडाने बर्मुड्यात एक आचका दिला! दिदीला मी तिच्या नितंबाबद्दल इतके स्पष्टपणे सांगेल ह्याची मी स्वप्नात देखील कल्पना केली नव्हती. आणि हे येथे मी तिच्या समोर बसून तिला तिच्या नितंबाबद्दल स्पष्ट शब्दात सांगत होतो.

“तू फक्त बोलायचे म्हणून काही पण बोलतोयस. मला माहीत आहे, माझे खूप मोठे आहेत आणि बेढब आहेत.” पुन्हा दिदी उदासपणे म्हणाली.

“मी म्हटले ना दिदी, विश्वास ठेव, तुझे नितंब खूप सुंदर आहेत. किमान जितक्या जणींचे मी पाहिलेत त्यात तुझे सगळ्यात सुंदर आहेत!” मी तिच्या नितंबाची तारीफ करत म्हटले.

“काय म्हणतोस? असे तू किती जणींचे नितंब पाहिलेत रे? आणि कुठे? कधी?” दिदीने आश्चर्याने का कुतुहलाने पण मला असे विचारले खरे!

“उंऽऽऽ हंऽऽऽ! अगं पाहिले म्हणजे प्रत्यक्षात नाही.” मी खुदकन हसत म्हणालो, “येता जाता ज्या मुलींचे दिसतात, ते कपड्यावरून आणि नेटवर फोटो किंवा व्हिडिओमध्ये.”

“म्हणजे तू प्रत्यक्षामध्ये पाहिले नाही कोणा मुलीचे?” तिने चावटपणे विचारले.

“प्रत्यक्षामध्ये फक्त तुझे पाहिलेत! म्हणजे अर्धनग्न आणि ते एकदम परफेक्ट शेपचे आहेत!”

“तू आपला काहीतरीच सांगतोय मला बरं वाटाव म्हणून. मला वाईट वाटू नये म्हणून तू माझी खोटी तारीफ करतोय.” दिदीने माझे म्हणणे उडवून लावत म्हटले.

“नाही हं दिदी, मी कशाला तुझी खोटी तारीफ करू? त्याने मला काय मिळणार आहे? मी अगदी मनापासून सांगतोय! आणि अगदी खरं खरं सांगतोय, उलट तुझे नितंब पाहून मीऽऽ!”

मी काहीतरी बोलायला गेलो पटकन गप्प झालो! पण मी वाक्य अर्धवट सोडले हे तिच्या लक्षात आले आणि ती कुतुहलाने मला विचारायला लागली,

“काय? माझे नितंब पाहून तू काय?”

“काही नाही! काही नाही!” मी भांबावत म्हणत नकार दिला.

“काही नाही काय? सांग मला!” तिने दरडावत मला विचारले.

त्यावर मी निश्वास सोडला आणि तिला खरे सांगायचे ठरवले! तिच्याकडे पाहून मग नजर चुकवत मी हळूच तिला म्हणालो,

“तुझे नितंब मी पाहिले म्हणजे मला बघायला मिळाले की मी, की मी!” मी शरमून परत बोलायचे थांबलो.

“की मी, की मी काय? सांग लवकर!” तिने उताविळपणे विचारले.

“की मी उत्तेजितऽऽ होतो!” मी शेवटी तिला सांगितले.

“तू माझे नितंब पाहून उत्तेजित झालास?” दिदीने पुन्हा आश्चर्याने डोळे मोठे करत विचारले.

“हो दिदी, मी उत्तेजित झालो होतो आणि मग मला तुझे नितंब सारखे डोळ्यासमोर दिसायला लागतात.” मी तंद्रीत तिला सांगू लागलो.

“माझे नितंब तुला डोळ्यासमोर दिसायला लागतात? आय कान्ट बिलिव्ह इट!” दिदीने डोळे मोठे करत नवलाने तोंड वासून म्हटले.

“होऽऽ! आणि मग मला राहवत नाही, मग मी टॉयलेटमध्ये जातो.” मी चेकाळत म्हणालो.

“टॉयलेटमध्ये जातोस? कशाला? काय करायला?” दिदी पण आता उताविळपणे मला विचारायला लागली.

“तुझे नितंब आठवून मूठ मारायला!” शेवटी मी दिदीला मा‍झ्या तोंडाने ते सांगून टाकले.

“मूठ मारायला? म्हणजे काय?”

दिदीला बहुतेक कळत होते मी काय बोलतोय ते. पण तरीही ती आश्चर्याचा धक्का बसल्यासारखी की भोळ्यासारखे परत विचारत होती.

“अगं माझा हाऽऽ गाळायला!” मी मा‍झ्या बर्मुड्यातील लंडाकडे बोट दाखवत तिला म्हणालो.

रश्मी दिदी डोळे मोठे करून माझ्याकडे बघत होती आणि मला वाटले की आता ती मोठ्याने किंचाळत मला मारायला सुरुवात करणार बहुतेक. म्हणून मी तेथून पळायचा पवित्राही घेतला. पण तिला पटकन हसू आले आणि ती खो खो हसायला लागली!

मी खुळ्यासारखा तिच्याकडे बघत राहलो की तिला राग कसा आला नाही आणि वर ती खिदीखिदी हसतेय कशी? मा‍झ्या चेहर्‍यावरील गोंधळ पाहून बहुतेक तिच्या लक्षात आले की तिने खरे हसायला नाही पाहिजे. ते लक्षात आल्यावर तोंडावर हात ठेवून आपले हसूं दाबत तिने आश्चर्याने मला विचारले,

“तू? तू तुझा गाळलोस? माझे नितंब आठवून?”

“हो दिदी, तुझे नितंब डोळ्यासमोर आणून कारण त्याने माझा खूप कडक होतो आणि मला त्यातले प्रेशर होल्ड करता येत नाही!”

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता. "नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही...

तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता. मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी...

तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या...

तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते. असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या...

तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली! मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!