तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली!

मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट चव मला लागली आणि मी अधाश्यासारखा ‘लपक लपक’ करत दिदीची पुच्ची जि‍भेने चाटायला लागलो.

जेव्हा मी दिदीची पुच्ची अशी चाटत होतो तेव्हा मा‍झ्या नाकाचा शेंडा दिदीच्या बोच्याच्या भोकावर घासला जात होता. तेव्हा दिदीला मा‍झ्या जि‍भेने पुच्चीवर मसाज मिळत होता तर नाकाच्या शेंड्याने तिला बोच्याच्या भोकावर मसाज मिळत होता.

तिने अंगावर जो बॉडी स्प्रे मारला होता त्याचा सुवास मला तिच्या नितंबाच्या फटीत जाणवत होता आणि त्या वासाने माझी उत्तेजना अजून जास्त भडकत होती. मा‍झ्या जि‍भेच्या फटकाऱ्याच्या तालात दिदीचे नितंबही वरखाली किंचित हलत होते आणि उत्तेजनेने तिचे अंग थरथरत हलत होते.

मा‍झ्या बहिणीच्या नितंबांना दाबल्यावर चिवडल्यावर कुस्करल्यावर त्यांना चाटून चोखून मी तिच्या नितंबाची फट चाटतो, चोखतो. तिच्या पुच्चीची चीर आणि बोच्याचे भोक चाटतो, चोखतो आणि मग तिच्या नितंबावर माझा लंड घासून चोळून त्यावर माझे वीर्य गाळून मी शांत होतो.

अशीच फक्त स्वप्न कल्पना मी आत्तापर्यंत पाहिली होती, फिल केली होती. मा‍झ्या त्या स्वप्न कल्पनेनेच मी तिच्या नितंबावर लंड गाळून, प्रत्यक्षातही माझा लंड गाळून मोकळा व्हायचो आणि मग पुढे अजून काही करायची कल्पना मी कधी केली नव्हती.

म्हणजे मा‍झ्या दिदीच्या नितंबाला मनसोक्त प्रेम केल्यावर, तिच्या इतर मांसल भरीव अंगाचा उपभोग घेण्याचा, तिच्या उभारांच्या गोळ्याशी खेळण्याचा, तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवण्याचा विचार मी फारसा कधी केला नव्हता.

त्यामुळे पुढे आपण काय करायचे आणि दिदी आपल्याला अजून काय काय करायला देईन ह्याची मला प्रचंड उत्सुकता होती. तेव्हा मग मी खाली वाकून वाकून दिदीच्या पुच्चीची चीर चाटत राहलो चोखत राहलो. दिदीने आपले पाय किंचित फाकवत मला त्यात अजून जास्त जागा करून दिली, जेणे करून तिची पुच्ची चाटताना माझे तोंड खाली तिच्या पुच्चीदाण्यावरही सहज पोहचेल.

मी वरून खाली दिदीची पुच्ची चाटत होतो आणि दिदी आपली कंबर हलवत मा‍झ्या तोंडावर हलके धक्के मारत होती. तोंडाने ती सुस्कारे सोडत होती तर उत्तेजनेने हुंकारत होती. मी माझा जोम वाढवला आणि खालून वर चाटत चोखत येत जोरजोराने तिची पुच्ची अन फट चाटत होतो.

वर आलो की मा‍झ्या जि‍भेचा शेंडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर फिरला जायचा आणि तिच्या अंगाला एक सूक्ष्म झटका बसायचा. मध्येच मी तिच्या पुच्चीवर घट्ट तोंड दाबत जि‍भेने तिची चीर खुरपायचो आणि चीरेत जि‍भेचा शेंडा घालून चाटायचो. तर मध्येच मी तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या ओठात पकडून दाबायचो आणि त्यांना चुपायचो.

असे दिदीच्या पुच्चीला आणि बोच्याच्या भोकाला मी आवडीने, हिरीरीने, उत्साहाने, जोमाने चाटत चोखत राहलो आणि दिदी कामतृप्तीच्या शिखरावर चढू लागली. तिची उत्तेजना शिगेला पोहचली आणि मागे मा‍झ्या तोंडावर धक्के देत मा‍झ्या तोंडावर नितंब दाबून माझे तोंड झवू लागली.

बघता बघता तिचा जोर वाढला आणि ती झडण्याच्या शिखरावर पोचली आणि मग तिचा कडेलोट झाला, ती मा‍झ्या तोंडावर झडायला लागली. आपले नितंब मा‍झ्या तोंडावर घट्ट दाबून ठेवत ती झडत राहिली आणि मला तिचा पुच्चीरस पाजत राहिली.

जेव्हा ती झडून पूर्ण कामतृप्त झाली तेव्हा ती पुढे सोफ्यावर कोसळली आणि बसती झाली. सोफ्याच्या बॅकवर डोके रेलून ती धापा टाकू लागली आणि शांत होत गेली.

झडून शांत झाल्यावर ती वळली आणि सोफ्यावर रिलॅक्स होऊन बसत तिने माझ्याकडे पाहिले. आमची नजरानजर झाली तसे तीपण हसली आणि मीपण हसलो. डोळे मिटून तृप्तीच्या भावनेने ती म्हणाली,

“वाऊऽऽऽ! एकदम मस्त वाटले! थॅंक्स अमित!”

“यु आर आल्वेज वेलकम दिदी!” मी अभिमानाने तिला म्हणालो.

“येस्स. आय नो तू तर कधीही हे परत करायला एका पायावर तयार असशील.”

“एका पायावर नाही एका लंडावर दिदी.” मी चावटपणे हसून म्हटले.

“चल नालायक! बिनधास्त लंड वगैरे काय म्हणतोस.” दिदीने मला दटावत म्हटले आणि पुढे विचारले, “तुझ्या फॅन्टसीमध्ये तू हेच सगळे करतोस की अजून काही?”

“दिदी मा‍झ्या कल्पनेत मी अजून बरेच काही करतो.” मी हसत म्हणालो.

“काय काय करतोस अजून?” दिदीने पुन्हा कुतुहलाने विचारले.

“मा‍झ्या फॅन्टसीमध्ये मी माझा कडक लंड तुझ्या नितंबावर दाबतो आणि तुझ्या सगळ्या नितंबावर फिरवतो.”

“आणि अजून?”

“आणि मग मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा लंड वर-खाली घासत तुझ्या नितंबाची फट झवतो.”

“वाऊऽऽऽ इंटरेस्टींग! मग पुढे?”

“मग मी माझा लंड हलवत हलवत तुझ्या नितंबावर माझा चीक गाळतो आणि तुझे नितंब मा‍झ्या चीकाने भरून टाकतो.”

“ओहहऽऽ मायऽऽ मायऽऽ! काय काय क्रेझी विचार करतोस तू! व्हेरी इंटरेस्टिंगऽऽ! आणि इरॉटिकऽऽ!” दिदीने घोगऱ्या आवाजात मादकपणे म्हटले.

“ओहहऽऽ थॅंक्स दिदी. जर मा‍झ्या कल्पना इतक्या तुला इंटरेस्टिंग अन इरॉटिक वाटत असतील, तर त्यापण प्रत्यक्षात रिअल घडवूया ना. काय म्हणतेसऽऽ?” मी चावटपणे तिला विचारले.

“आय वूड लव्ह टू! चल मीच चालू करते आता, तू मला मजा दिलीस, आता मी तुला मजा देते.”

दिदीने माझा हात धरून ओढत मला उभे रहायला भाग पाडले आणि जसे मी उभा राहलो तसे माझा बर्मुड्यात ताठरलेला लंड तिच्या नजरेसमोर आला. तिने वर माझ्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला आणि मा‍झ्या बर्मुड्याच्या इलास्टिकमध्ये आपल्या हाताची बोटे खुपसली.

मग ती माझा बर्मुडा खाली खेचायला लागली आणि त्यातून माझा लंड मोकळा करायला लागली. माझा लंड बर्मुड्यात ताठ सरळ उभा होता त्यामुळे बर्मुडा खाले खेचला जात नव्हता.

शेवटी मग तिने समोरून बर्मुडा मा‍झ्या लंडावरून ओढला आणि मग तो खाली सरकवला. टणकन माझा लंड मोकळा झाला आणि रश्मी दिदीच्या चेहऱ्याच्या दिशेने सरळ ताठ उभा राहला!

एक तर तिला ह्याची प्रॅक्टिस असावी नाहीतर ती पण माझ्यासारखी भरपूर ब्लू-फिल्म बघत असावी. कारण तिने वर माझ्याकडे पाहत आपले तोंड पुढे झुकवले आणि आपले ओठ आणून मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर टेकवले.

मा‍झ्या लंडाला एका हाताच्या मुठीत धरत ती मागे पुढे हलवायाला लागली आणि मा‍झ्या सुपाड्यावर ओठांनी चुंबन घ्यायला लागली. मा‍झ्या सगळ्या सुपाड्यावर मनसोक्त चुंबन घेतल्यावर तिने आपले ओठ विलग केले आणि माझा सुपाडा तोंडात घेतला.

तोंडातल्या तोंडात ती मा‍झ्या सुपाड्यावर आपली जीभ फिरवायला लागली आणि उत्तेजनेने मी माझे डोळे मिटून घेत तिच्या तोंडाचे सुख फिल करू लागलो.

“ओहहऽऽ दिदी तू जर असे करत राहिली तर एका मिनिटात मी तुझ्या तोंडात गळेन.”

त्यावर दिदी नुसतीच हसली आणि तरीही माझा फक्त सुपाडा तोंडात घेऊन कसून चोखायला लागली. मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला आणि त्याच्या गळायचे प्रेशर तयार व्हायला लागले.

“स्स्स्सऽऽ! दिदी गळेल हांऽऽ मी पटकनऽऽ! प्लीज स्टॉपऽऽ!” मी उत्तेजनेने परत म्हणालो.

“ओके! खाली झोप कारपेटवर!” दिदीने माझा लंड तोंडातून बाहेर काढत मादक स्वरात म्हटले.

मी मा‍झ्या गुडघ्यावर असलेला बर्मुडा खाली ढकलला आणि पायातून काढून टाकला. मग मी वरचा माझा टी-शर्ट काढला आणि पूर्ण नागडा झालो. दिदी मा‍झ्या नागड्या अंगाकडे वरखाली पाहू लागली आणि माझे अंग पाहून ती समाधानाने हसू लागली.

मी पटकन खाली कारपेटवर पडलो आणि पाय पसरवून झोपलो. दिदी सोफ्यावरून उठली आणि तिने आपल्या अंगातला ड्रेस वर करत डोक्यावरून काढून टाकला. आता रश्मी दिदीही मा‍झ्या समोर पूर्ण नागडी झाली होती आणि मी खाली झोपलेल्या अवस्थेत वर तिच्या नग्न अंगाकडे पाहू लागलो.

प्रथमच मी दिदीचे नग्न उभार पाहत होतो आणि तिच्या नितंबासारखेच ते मांसल भरीव दिसत होते. तिच्या उभारावरील अरोला तपकिरी डार्क होता आणि त्यावर काळपट निप्पल ताठरून कडक झालेला होता.

दिदीचे उभार पाहून माझा कडक असलेला लंड अजूनच कडक झाला आणि आचके द्यायला लागला. आत्तापर्यंत तो दिदीच्या नितंबाच्या प्रेमात होता पण आता तिचे उभार पाहून त्यांच्यावरही तो फिदा झाला होता.

दिदी बाजूने पुढे येत मा‍झ्या तोंडावर आली आणि मा‍झ्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला गुडघे टेकवत खाली बसली. दिदीचे दोन्ही नितंब हळूहळू मा‍झ्या तोंडावर आले आणि काही इंचावर थांबले.

मी नजर खाली करून पाहिले तर दिदीचे तोंड मा‍झ्या लंडावर झुकले आणि दिदीने मा‍झ्या लंडावर तोंड दाबत माझा लंड हळूहळू आपल्या तोंडात घेतला.

“ओहहहऽऽ माय गॉडऽऽ! व्हाट अ फिलिंग यार! स्स्स्स्सऽऽऽ!” मी प्रचंड सुखावत एक सुस्कारा सोडला आणि माझे हात आपोआप वर झाले.

दिदीचे दोन्ही नितंब पकडून मी त्यांना खाली दाबून घेतले आणि दिदीने आपली कंबर खाली करत आपली पुच्ची मा‍झ्या तोंडावर आणली. जसे खाली दिदीचे तोंड मा‍झ्या लंडाच्या मुळाशी टेकले तसे माझे तोंड दिदीच्या पुच्चीवर दाबले जाऊन मी तिची पुच्ची तोंडात घेतली.

मग दिदी खाली आपले तोंड वरखाली करत, माझा लंड चोखायला लागली आणि वर मी तिची पुच्ची जि‍भेने चाटत चोखायला लागलो. तिच्या पुच्चीची चीर मी वरून खाली चाटत चोखत तर होतोच पण माझी जीभ जाऊन तिच्या बोच्याच्या भोकावरही फिरली जात होती.

का कोणास ठाऊक पण काही क्षणापूर्वी दिदीने जेव्हा मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला होता तेव्हा तो सटकन गळायच्या बेतात आला होता. पण आता जेव्हा ती जोमाने त्याला चोखत होती, चाटत होती तर त्याच्या गळायचे प्रेशर म्हणावे तसे उताविळपणे तयार होत नव्हते.

कदाचित मी दिदीची पुच्ची चाटत, चोखत होतो, त्यामुळे माझे झडण्याच्या प्रेशरवरील लक्ष डायवर्ट होऊन कंट्रोल होत होते. तेव्हा मी उत्साहाने जोमाने दिदीचे दोन्ही नितंब दाबत, चिवडत, कुस्करत तिची पुच्ची चाटत राहलो आणि तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवत राहलो.

एका क्षणी मी दिदीच्या बोच्याच्या भोकावर दाबत असलेले बोट जोर लावून आत खुपसले आणि जसे ते अर्धा पाऊण सेंटिमीटर आत शिरले तसे दिदीच्या अंगाला एक झटका बसला आणि तिने आपली पुच्ची मा‍झ्या तोंडावर दाबली.

माझे तिच्या बोच्यात बोट घालणे तिला झडण्याच्या शिखरावर घेऊन गेले आणि त्याच वेळी मा‍झ्या लंडातूनही एक सणक गोट्यातून कपाळात गेली.

एकाच वेळी दिदी मा‍झ्या तोंडावर झडायला लागली आणि मी दिदीच्या तोंडात झडायला लागलो. मा‍झ्या तोंडात दिदी पुच्चीरस सोडत होती आणि तिच्या तोंडात मी माझी वीर्याची पिचकारी सोडत होतो.

आमच्या दोघांचाही झडण्याचा भर ओसरला तसे आमचे अंग शिथिल झाले आणि आम्ही दोघे मलूल पडलो. दिदी मा‍झ्या अंगावरून उठली आणि धाडकन सोफ्यावर अंग टाकत म्हणाली,

“खूप झाले हं आता बहिणीच्या नितंबाचे लाड. लवकर उठून फ्रेश व्हायला पाहिजे, मम्मी पप्पा कधीही येतील आता घरी.”

असे म्हणत दिदी सोफ्यावरून उठली आणि तिचा काढलेला ड्रेस उचलत आत तिच्या रूमकडे जायला लागली. सवयीप्रमाणे माझी नजर तिच्या नितंबावर खिळली.

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता. तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला...

तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता. "नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही...

तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता. मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी...

तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या...

तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते. असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!