तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते.

असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या विरूद्ध मी तसाच उभा राहून अंडरवेअरवरून माझा लंड दाबत तसाच उभा होतो.

भानावर नसल्या सारखा न जाणो किती वेळ मी तसाच लंड दाबत तिथेच उभा होतो. बाथरूमचा दरवाजा उघडून रश्मी दिदी अंगाला टॉवेल गुंडाळून बाहेर आली आणि मला तसेच लंड धरून उभे असलेले पाहून स्तब्ध झाली!

“अमितऽऽऽ! अरे अमितऽऽऽ!” आणि माझी तंद्री भंग झाली अन मी भानावर आलो.

मा‍झ्या लक्षात आले की मी लंड धरून तसाच तिथे उभा होतो आणि दिदी पूर्ण अंघोळ करून बाहेर आली होती. मी प्रचंड खजील झालो आणि ओशाळत मान खाली घालत कसेनुसे हसलो. दिदी आपले हसूं दाबत आपल्या रूममध्ये शिरत म्हणाली,

“जा पळ आता बाथरूममध्ये, हो मोकळा, अंघोळ करून हं.”

तिने तिच्या रूमचा दरवाजा लावून घेतला आणि मी खुळ्यासारखा हसत बाथरूममध्ये शिरलो. दरवाजा लॉक करून घेतला आणि मी खसाखस माझा टी-शर्ट आणि अंडरवेअर ओरबाडून काढत पूर्ण नागडा झालो.

मग माझा लंड पकडून खसाखस हलवत मी रश्मी दिदीची पाहलेली नग्न गांड आठवू लागलो. तिचे मादक सेक्सी भरीव नितंब कसे दिसत होते ते आठवून मी मूठ मारायला लागलो.

रश्मी दिदीचे ते मांसल भरीव मादक सेक्सी गरगरीत नितंब मला दाबायला चिवडायला मिळाले तर मी कसे ते हातळेल. जर चान्स मिळाला तर तिच्या नितंबावर माझा हा लंड चोळून, घासून मी कसे मा‍झ्या लंडाने तिचे नितंब फिल करेल.

आणि मग खसाखस लंड हलवून मी कसे तिच्या नितंबावर मा‍झ्या चीकाची पिचकारी उडवेल. तिचे नितंब मा‍झ्या वीर्याच्या चीकाने कसे बरबटून टाकेल ह्या कल्पनेने मी हलवून दाबून लंड गाळला आणि पिचकाऱ्या उडवत शांत झालो!

शॉवर चालू करून अंगाला लागलेला रंग जमेल तितका घासून काढत मी अंघोळ केली. रश्मी दिदी मला म्हणाली होती की ती माझी पाठ घासून देईन पण मी तिला डिस्टर्ब करून बोलावले नाही आणि माझी मीच जमेल तशी पाठ घासून रंग साफ करायचा प्रयत्न केला.

अंघोळ करून टॉवेल गुंडाळून मी बाहेर आलो आणि मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन एक टी-शर्ट आणि बर्मुडा घातला. मग येऊन मी बाहेर हॉलमध्ये सोफ्यावर पडलो आणि टीव्ही चालू करून काहीतरी पाहत बसलो.

रश्मी दिदी अंघोळ करून तिच्या रूममध्ये गेली, ती तिथेच होती आणि बहुतेक आराम करत झोपली असावी, असा मी अंदाज केला. मीपण तिला पहायला किंवा डिस्टर्ब करायला गेलो नाही आणि बाहेरच सोफ्यावर पडून माझा टाईमपास करू लागलो.

साधारण तासभराने रश्मी दिदी बाहेर आली आणि आमची नजरा नजर झाली. आम्ही दोघेही एकमेकांकडे पाहून हसलो तसे दोघांचेही मन प्रसन्न झाले! दिदी बाजूच्या सिंगल सोफ्यावर बसली आणि तिने चावटपणे हसत मला विचारले,

“मग झालास का मोकळा? नीट अंघोळ वगैरे करून?”

“होऽऽऽ! एकदम मोकळा झालो! अंघोळ आणि वगैरे मस्तपैकी करून.” मी पण चावटपणे हसून उत्तर दिले.

“काय विचार करत होतास तू, तुझा हलवून मूठ मारताना?” दिदीने सरळ सरळ मला डायरेक्ट विचारले!

“तुझ्या नितंबाचा! तू मला दाखवलेल्या तुझ्या ह्या नितंबाचा.” मी पण बिनधास्त तिला म्हणालो.

“नक्कीच! आता मी तुला दाखवले म्हणजे तू त्याचाच विचार करत असणार, हे समजले आहे. पण नक्की काय विचार करत होतास? तुझ्या मनात काय येत होते?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“हेच की मी तुझ्या नितंबांना स्पर्श करतोय, तुझे नितंब दाबतोय, तुझ्या नितंबांना मी कुस्करून चिवडतोय.” मी चेकाळत म्हणालो.

“अजून? अजून काय करावेसे वाटते तुला त्याच्याशी?”

दिदीने घोगऱ्या आवाजात विचारले म्हणजे तिलाही मा‍झ्या उत्तराने उत्तेजना जाणवायला लागलेली कळत होती.

“मला तुझ्या नितंबावर तोंड दाबून त्यांना किस करावेसे वाटते, त्यांच्यावर सगळीकडे ओठ घासत चुंबत राहावेसे वाटते!”

“अजून काही?” पुन्हा तिने घोगऱ्या स्वरात विचारले.

“अजून तुझे नितंब फाकवून त्याची फट चाटाविशी वाटते! तुझ्या नितंबाच्या फटीत तोंड घालून वरखाली घासावेसे वाटते! तुझ्या फटीचा इंच अन इंच जि‍भेने चाटून घ्यावासा वाटतो!”

तिला ते सांगताना माझा लंड परत कडक व्हायला लागला आणि तो ताठरून उभा राहला. बर्मुड्याच्या आत मी अंडरवेअर घातलेली नव्हती त्यामुळे त्याचा तंबू चांगला खडा झाला होता!

दिदीने त्यावर एक कटाक्ष टाकला होता पण त्याबद्दल तिने काही आश्चर्य व्यक्त केले नाही की ती त्याबद्दल काही बोलली नाही. पण तिने अचानक मला वेगळेच काही विचारले!

“तुला बघायचेत पुन्हा माझे नितंब?”

“तू दाखवलेस तर का नाही? प्रचंड आवडेल मला परत परत बघायला!” मी पुन्हा चेकाळत म्हणालो.

त्यावर रश्मी दिदी शांतपणे उठली आणि वळून पाठमोरी उभी राहिली. मग ती किंचित खाली वाकली आणि तिने मागून आपला ड्रेस वर करायला सुरुवात केली.

हळूहळू तिचे नितंब उघडे पडत गेले आणि मला सफेद लेसी पॅन्टीमध्ये अर्धे अधिक लपलेले तिचे नितंब नजरेस पडले! पुन्हा एकदा असे जवळून मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब मा‍झ्या नजरेस पडले आणि मा‍झ्या लंडाने उत्तेजनेने आचका दिला!

मी बर्मुड्यावरून माझा लंड पकडून दाबला आणि त्याला दाबत दाबत रश्मी दिदीचे नितंब निरखून पाहू लागलो. दिदी वळून मा‍झ्या हालचाली पाहत आपला एक हात दोन्ही नितंबावर आळीपाळीने हळुवारपणे फिरवू लागली.

“अजून बघायचेत जवळून?” दिदीने घोगऱ्या आवाजात मला विचारले.

“हो गं दिदी, अगदी जवळून.” मी उत्तेजनेने चेकाळत म्हणालो.

“आणि पूर्ण नग्न पहायचेत?” पुन्हा तिने उत्तेजनेने विचारले.

“ऑफकोर्स! व्हाय नॉट? हेच तर बघायचेत मला.” मी उताविळपणे म्हणालो.

“मग ये जवळ मा‍झ्या आणि तूच कर त्यांना नग्न माझी पॅन्टी काढून.”

दिदीने ते बोलायची खोटी! अन मी टुणकन उडी मारून उभा राहलो आणि दिदीच्या जवळ गेलो. दिदी सोफ्यावर गुडघे टेकून अर्धवट बसली आणि तिने मागून आपली गांड वर करून मला इशारा केला.

मी माझे हात वर नेले आणि दिदीच्या कंबरेवर ठेवले. मग मा‍झ्या हाताची बोटे मी दिदीच्या पॅन्टीमध्ये खुपसली आणि तिची पॅन्टी खाली खेचायला लागलो. हळूहळू ती सफेद लेसी पॅन्टी दिदीच्या डेरेदार नितंबावरून खाली सरकू लागली आणि तिचे नितंब वरच्या बाजूने उघडे पडू लागले.

एक एक इंच आरामात मी तिचे नितंब नग्न करत होतो आणि पॅन्टी खाली खेचत होतो. बघता बघता पूर्ण पॅन्टी तिच्या नितंबाच्या गोलाईवरून खाली सरकली आणि जेव्हा मी ती तिच्या मांड्यांवर सरकवली.

तेव्हा दिदीने एक एक पाय किंचित उचलत पॅन्टी पायातून काढून टाकली आणि मग चवड्यावर बसत ती रिलॅक्स झाली आणि तिने आपले नग्न नितंब मागे वर करत मला पहायला सज्ज केले!

परत एकदा मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब पूर्ण नग्न होऊन मला दिसत होतो! मी उत्तेजनेने थरथरणारा माझा डावा हात वर नेला आणि तिच्या डाव्या नितंबाला स्पर्श केला. तसेच मी माझा उजवा हात वर नेत तिच्या उजव्या नितंबाला स्पर्श केला.

मग मा‍झ्या दोन्ही हाताची बोटे मी हलकेच मा‍झ्या बहिणीच्या दोन्ही नितंबावर फिरवू लागलो. दिदीचे अंग मा‍झ्या स्पर्शाने आणि उत्तेजनेने शहारले आणि तिच्या नितंबावरील लव उभी राहून तिच्या नितंबावर काटा आला! अंगावर काटा आल्याने काहीशी खरखरीत झालेली तिच्या नितंबाची त्वचा मी बोटे फिरवून फिल केली.

तिच्या अंगावर आलेला काटा निघून गेला आणि पुन्हा तिची त्वचा मुलायम आणि मऊ मऊ बोटाला भासायला लागली. हळुवारपणे मी मा‍झ्या हाताची बोटे दिदीच्या नितंबावर वरून खाली आणि डावीकडून उजवीकडे फिरवत राहलो.

जवळ जवळ पाच सहा मिनिटे मी फक्त बोटांनीच तिचे नितंब फिल करत होतो. मग मी मा‍झ्या बोटांनी तिच्या नितंबावर दाब द्यायला सुरुवात केली आणि तिच्या नितंबाचा मऊपणा अजून जास्त अनुभवायला लागलो.

मी जणू स्वर्गात पोहचलो होतो आणि स्वर्गसुख मा‍झ्या बोटांना लाभत होते! स्वर्गसुखासारखे मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब मा‍झ्या हाताला स्पर्शाला मला मिळत होते. पुन्हा एकदा पाच सहा मिनिटे हळूहळू दाबून त्यांचे स्पर्शसुख घेतल्यावर मी दाबाचा जोर वाढवला.

आता मी जोमाने दिदीचे दोन्ही नितंब दाबायला लागलो. कधी मी दोन्ही नितंब बाहेरच्या बाजूला दाबत होतो तर कधी मी ते एकमेकांवर दाबत होतो. मग कधी मी त्यांना हातात पकडण्याचा प्रयत्न करत चिवडत होतो तर कधी जोराने दाबून कुस्करायला बघत होतो.

बहि‍णीचे नितंब हाताळायला मिळाले तर मी त्याच्याबरोबर काय काय करेल हे, जे मी इमॅजिन केले होते, तसेच मी सगळे काही करत होतो आणि माझी स्वप्न कल्पना प्रत्यक्षात अनुभवत होतो!

रश्मी दिदीचे नितंब मनसोक्त दाबल्यावर, चिवडल्यावर, कुस्करल्यावर मी पुढे झुकलो आणि तिच्या एका नितंबावर माझे ओठ ठेवले. मग मा‍झ्या ओठांचा दाब देत मी माझे तोंड तिच्या नितंबावर सगळीकडे फिरवू लागलो.

माझे ओठ तिच्या नितंबावर दाबत घासत मी त्यांना चुंबत त्यांचा मांसलपणा तोंडाने जोखत होतो. एक नितंब झाल्यावर मी दुसर्‍या नितंबावर ओठ नेले आणि तो नितंबही पूर्णपणे ओठ दाबून घासून तोंडाने फिल केला आणि त्यांच्यावर चुंबनाचा वर्षाव केला!

मग मी माझे तोंड वर उचलले आणि दिदीचे दोन्ही नितंब दोन्ही बाजूला दाबत फाकवले. दिदीच्या नितंबातली फट मा‍झ्या नजरेसमोर उघडी झाली आणि मला तिची दोन्ही भोके दिसायला लागली!

दिदीच्या बोच्याचे सुरकतलेले काळपट भोक मला दिसत होते आणि त्याच्या खाली तिची किंचित काळसर लाल पुच्चीची चीर आणि पाकळ्या मला दिसत होत्या. त्याच्या खाली तिच्या पुच्चीवर असलेला दाणा मला खालून किंचित डोकावत असलेला दिसत होता पण तो जास्त स्पष्ट दिसत नव्हता.

मा‍झ्या बहिणीने मला तिचे नितंब दाखवले होते आणि ती अजूनही दाखवत होती. नितंबाबरोबर आता मला तिच्या गांडीचे भोकही दिसत होते आणि तिच्या पुच्चीचे भोकही दिसत होते. आता अजून पुढे ती मला काय काय करायला देईल ह्याची मला कल्पना नव्हती.

पण ती पुढे मला अजून काय करायला देईल ह्याचा विचार न करता मी मला काय करता येईल ते करायचा विचार पक्का केला आणि माझे तो खाली झुकवले. माझे तोंड नेऊन मी दिदीच्या पुच्चीच्या चीरेवर दाबले आणि तिच्या चीरेचे चुंबन घेतले!

“सस्स्सऽऽ आहहह्हऽऽ” करत रश्मी दिदी सुस्कारली आणि उत्तेजनेने तिने तिचे नितंब वर करून अजून मा‍झ्या तोंडावर दाबले.

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता. तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला...

तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता. "नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही...

तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता. मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी...

तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या...

तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली! मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!