तिचे नितंब भाग : ५

मी बेफिकीरीत आपले खांदे उडवत माझा कुर्ता काढला आणि खालची जीन्स काढली. आता मी वर टी-शर्टवर होतो आणि खाली अंडरवेअरवर होतो. मग बाहेरून ऐकू येणार्‍या गाण्यावर नाचत मी मम्मी पप्पांच्या बेडरूममध्ये गेलो. त्यांच्या रूमच्या बाथरूममध्ये मला अंघोळ करता येणार नव्हती पण उभ्या उभ्या मूठ मारून धार तर मारता येणार होती ना.

तेव्हा त्यांच्या बाथरूममध्ये शिरून मी दरवाजा तसाच उघडा ठेवून कमोडवर उभा राहलो. मग माझी अंडरवेअर खाली करून मी माझा लंड बाहेर काढला आणि तो हलवायाला लागलो. खाली रंगपंचमी खेळताना रश्मी दिदी बरोबर लगट करून तिच्या अंगाचे मी कसे स्पर्शसुख घेतले ते आठवत मी मूठ मारायला लागलो.

“अमितऽऽऽ! ये अमितऽऽऽ! इकडे येतोस का? कुठे आहेस?”

मला रश्मी दिदी हाक मारतेय असे दूरवरून आवाज आला. भानावर आलो तसे लक्षात आले की खरोखर दिदी मला बोलवत होती. मग मी नाईलाजाने मूठ मारायचे बंद केले आणि लंडाला शांत करू लागलो.

कसेबसे धार मारून लंड अंडरवेअरमध्ये घालून मी लगबगीने चालत बाहेर गेलो. पॅसेजमधून मी कॉमन बाथरूमकडे पाहिले तर रश्मी दिदीने बाथरूमचे दार थोडे किलकिले उघडले होते आणि त्यातून ती बाहेर डोकावत होती.

“तू मला हाक मारलीस दिदी?”

“हो रे, कुठे होतास आणि काय करत होतास? कधीची हाक मारतेय.” दिदीने किंचित त्रासिकपणे म्हटले.

“ते मी मम्मी पप्पांच्या बाथरूममध्ये.” मी बोलायला गेलो तर ती माझ्यावर डाफरली!

“तुला सांगितले ना मम्मी काय बोलली ते? तरी तिकडे अंघोळीला गेलास?”

“अगं नाही गं मी फक्त धार मारायला गेलो होतो, जस्ट कूल, ओके?” मी तिला गप्प करत म्हणालो.

“ओके ओके, बरं इकडे ये जरा.” तिने शांत होत हळू आवाजात मला जवळ बोलावले.

“हां. बोल आता, कशाला बोलावलेस?” मी हसून तिला विचारले.

“जरा आत ये आणि माझी पाठ चोळून पाठीचा रंग काढ.” दिदीने बाथरूमचा दरवाज्या मागून मला म्हटले.

ते ऐकून मला हर्षवायू व्हायचाच फक्त बाकी राहला! आनंदाने नाचावे की बागडावे असे मला वाटायला लागले! पण मला माझा आनंद अजिबात दाखवायचा नव्हता तेव्हा तिचे ते वाक्य ऐकून मी अजिबात एक्सायटेड रिएक्शन दिली नाही आणि थोडा कॅज्युअली तिला म्हणालो,

“आर यु श्युअर? मी आत येऊन तुझी पाठ घासून देऊ?”

“येस्स. असा साळसुदासारखा बोलू नकोस! मला माहितीय तुला आतून उकळ्या फुटत असतील! पण फक्त पाठ घासून द्यायचीय, अजून काही खयाली पुलाव पकवू नकोस मनात.” दिदीने फणकाऱ्यात मला म्हटले.

“छे छे! मी कशाला खयाली पुलाव पकवू? जसे काय तू खरंच मला अजून काही करायला देणार आहेस. शक्यच नाही ते!” मी आपला पोपट झाल्यासारखा सारवा सारव करत पुढे झालो.

बाजूला मी काढून टाकलेली जीन्स घालायला उचलली तसे दिदीने मला विचारले, “काय करतोय?”

“अगं जीन्स घालतोय, मी अंडरवेअरवर आहे.” मी थांबत तिला म्हणालो.

“आत रंगपंचमी खेळायला येतोय होय? राहू दे ती जीन्स, ये असाच आत!” दिदीने मला वेड्यात काढत म्हटले.

मग मी तशीच जीन्स टाकली आणि तसाच तणतणत पुढे गेलो. बाथरूमचा दरवाजा ढकलून मी उघडला आणि मला आत दिदी पूर्ण दिसली!

रश्मी दिदी पाठमोरी उभी होती आणि म्हटले तर ती पूर्ण नग्न होती. पण तिने सकाळी अंघोळ करताना धुण्यात टाकलेला तिचा एक टी-शर्ट आणि पायजमा आपल्या नितंबावर गुंडाळून घेतला होता, जेणे करून मला तिचे नितंब दिसू नये. वर जरी ती उघडी होती तरी ती पाठमोरी असल्याने मला फक्त तिची रंग लागलेली उघडी पाठ दिसत होती.

“आता बघत बसू नकोस, साबण आणि स्क्रबर घेऊन माझी पाठ घासून पाठीचा रंग काढ. माझी पुढची बाजू बघायचा काही प्रयत्न करू नकोस! मागेच राहून फक्त पाठ घासून दे.”

तिने धडाधड मला सूचना दिल्या आणि मी मुकाटपणे तिच्या सूचनांचे पालन करू लागलो.

खरे तर तेवढी गोष्टही माझ्यासाठी खूप खूप एक्सायटींग होती की रश्मी दिदी म्हटले तर पूर्ण नग्न पाठमोरी मा‍झ्या पुढे उभी होती! मला फक्त तिचे नितंब दिसत नव्हते पण बाकी तिची पूर्ण मागची बाजू मला उघडी दिसत होती. आणि आता मला तिच्या उघड्या पाठीला स्पर्श करायला मिळणार होते आणि ती घासायला, चोळायला मिळणार होती.

मी शॉवर घेऊन तिची पाठ ओली केली आणि त्याला साबण लावायला लागलो. तिच्या नितळ पाठीवरून हात फिरवताना माझी उत्तेजना वाढत गेली आणि ऑलरेडी किंचित कडक असलेला लंड अजूनच कडक व्हायला लागला.

मी फक्त अंडरवेअरवर असल्याने लंडाचा तंबू दिसणार होता आणि त्यातल्या त्यात टी-शर्टने तंबू थोडा झाकला जाणार होता पण तिने पाहिले तर तिला सहज कळणार होता.

पण माझा नाईलाज होता आणि तसेही आता मला मा‍झ्या लंडातली उत्तेजना तिच्यापासून लपवायची गरज नाही असे मला वाटायला लागले. तेव्हा तिच्या नितळ मुलायम पाठीला साबण लावून स्क्रबरने तिची पाठ घासताना उत्तेजनेने माझा लंड कडक झाला होता, त्याला मी आतल्या आत आचके देत, तिचा स्पर्श एंजॉय करायला लागलो.

“दिदी कंबर घासताना अजून खालीपण घासायला पाहिजे, तर तू हे खाली झाकून घेतलेय ते सोडून दे ना म्हणजे मला नीट घासता येईल तुझी कंबर.” मी चावटपणे तिला म्हणालो.

“म्हणजे तुला तुझे आवडते नितंब बघायला मिळतील, हो ना?” दिदीने लाडात मला म्हटले.

“अगं ते बघायला म्हणून मी म्हणत नाहिये, तुझी कंबर नीट घासून रंग साफ करता यावा म्हणून म्हणतोय.” मी माझे स्पष्टीकरण दिले.

“पाठीवर हात पोहचत नाही म्हणून मी तुला पाठ चोळायला बोलावले. बाकी खाली माझी कंबर, नितंब, मांड्या, सगळीकडे माझा हात पोहचतो. मग ते कशाला तुला चोळायला सांगू?”

“अगं तरीही. अगदीच सगळीकडे थोडीच तुझा हात पोहचतोय? आणि पोहचला जरी तरी तुला कसे दिसणार आहे की सगळीकडचा रंग नीट निघाला आहे की नाही ते?” मी युक्तीवाद करत म्हटले.

“चालेल! सगळीकडचा रंग नाही निघाला तरी चालेल मला! पण तुला नाही काही बघू देणार!”

दिदीने तसे म्हटले खरे पण ती हसू दाबत आहे असे मा‍झ्या लक्षात आले. म्हणजे ती मला खेळवत ते सगळे बोलत होती. मग मी माझा हल्ला कायम ठेवत तिचा बुरूज ढासळायचा प्रयत्न चालू ठेवला! म्हणजे तिला लाडीगोडी लावत तिच्या नितंबावरील आवरण दूर करायला भाग पाडणे मी चालू ठेवले.

“बस काय दिदी इतका निर्दयीपणा बरा नव्हे! मी काय फार फार तर बघणार, अजून थोडीच काही करणार आहे? पण तू हे झाकलेले उघडे केले तर तुझा इथला रंग नीट व्यवस्थित निघेल.”

“तू काहीही बोलून मला लाडीगोडी लाव पण मी तुला माझा बॉटम दाखवणार नाही!” दिदीने लाडात मला म्हटले.

“असं काय करतेस गं दिदी? तू बडे दिलवाली आहेस ना, मग थोडी दया दाखव ना मला, इच्छा माझी पुरी कर!” मी सूचक शब्दात तिला म्हणालो.

“तुझी इच्छा पुरी करायला जायचे आणि नसती आफत मागे लावून घ्यायची, नको रे बाबा!” दिदी नाटकीपणे नकार देत म्हणाली.

“अगं मी इतकी मस्त तुझी पाठ घासून सगळा रंग काढला आहे, मग त्याचे बक्षीस तुला मला काही द्यावेसे वाटत नाही का? फक्त काही क्षण!” मी तिला आर्जव केली.

“झालीय का तुझी पाठ चोळून? तू आता निघ बाहेर. बस्स झाले आता!” दिदी पुढे सरकत मला दम देत म्हणाली.

“तसे तर झालीय घासून साफ करून पण इथे थोडे खाली राहिलेय, तू जरा खाली कर ना हा कपडा मग इथेही नीट घासता येईल.”

मी तिच्या मागून कंबरेवरून कपडा खाली सरकवायचा प्रयत्न करत तिला लाडीगोडी लावत म्हणालो पण तिने कंबरेखाली कपडा घट्ट पकडून ठेवला होता त्यामुळे मला तो खाली सरकवता आला नाही.

“बाहेर हो. चल निघ बाहेर. मला अंघोळ करू दे आता. तुलापण अंघोळ करायचीय तेव्हा तुला मी बक्षीस देते, तुझीपण पाठ मी घासून साफ करून देईन हं. आता हो बाहेर.”

दिदीने मला मागे मागे ढकलत बाथरूमच्या बाहेर जायला भाग पाडले. तिने तिचे कपड्याने झाकलेले नितंब मा‍झ्या जांघेवर दाबून मला मागे मागे ढकलले होते.

माझा अंडरवेअरमधला कडक लंड तिच्या नितंबाला चांगला खुपला असणार होता. पण तिने त्याबद्दल काही हिंट दिली नाही की काही म्हटले नाही. मी बाथरूमच्या बाहेर पडलो तसे तिने दरवाजा लावून घेतला.

मला रश्मी दिदीचे नग्न नितंब बघायला मिळतील अशी आशा वाटली होती आणि त्या आशेने माझा लंड फुरफुरत होता. पण साला तिने काही दाखवलेच नाही आणि खडे लंड को धोका दिया!

आता दुसर्‍या बाथरूममध्ये जाऊन तिचे आधीचेच स्पर्श आठवून, मूठ मारूनच त्याला शांत करावे लागणार होते. मी जायला वळलो तसे मला रश्मी दिदीने परत आवाज दिला.

“अमितऽऽऽ! ये अमितऽऽऽ!”

मी वळून बाथरूमच्या दरवाज्याकडे पाहिले. तसे किलकिल्या दरवाज्यातून दिदी माझ्याकडे डोकावून पाहत मिश्किलपणे हसत म्हणाली,

“अरे नाराज नको होऊस! तुला बक्षीस देते हं, एकदा बघ तर!”

ती बाथरूमचा दरवाजा सताड उघडू लागली आणि तो उघडताना ती पाठमोरी होत गेली. जस जसे दरवाजा पूर्ण उघडत गेला तस तसे मला तिची पूर्ण नग्न छबी दिसत गेली. जेव्हा दरवाजा पूर्ण उघडला तेव्हा ती त्याच्या पुढ्यात पाठमोरी पूर्ण नागडी उभी होती. आणि ते मला दिसले! मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब मला पहिली वेळ पूर्ण नग्न दिसले!

काय पाहू आणि किती पाहू असे मला झाले! तिचा डावा नितंब पाहू की उजवा पाहू अशी दोहनीय अवस्था मनाची झाली! पण मग आळीपाळीने तिच्या दोन्ही नितंबाच्या आकाराला मी डोळ्यात साठवून घेऊ लागलो. मा‍झ्या डोळ्याच्या कॅमेऱ्यात तिच्या नितंबाची छबी उमटवू लागलो.

मा‍झ्या बहि‍णीचे नितंब असे पूर्ण नग्न पाहून मा‍झ्या लंडाने आचका दिला आणि टणकन तो उभा राहून कडक झाला! लंडाचा आचका इतका तीव्र होता की नकळत माझा हात मा‍झ्या लंडावर गेला.

मी त्याला घट्ट पकडून त्यातील गळण्याचे फिलिंग महत प्रयत्नाने परतवून लावले! माझा लंड गळता गळता वाचला! आणि रश्मी दिदीने धाडकन दरवाजा लावला, तेव्हा मी भानावर आलो!

तिचे नितंब

धाडकन दरवाजा उघडला आणि मी मान वळवून दरवाज्याकडे पाहिले. ती झटकन आत शिरली आणि तरातरा चालत किचनकडे गेली. मा‍झ्या सवयीनुसार माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबावर खिळली! आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्या नितंबाची मोहक हालचाल न्याहाळत होतो. ती नजरेआड झाली तसे मी माझा...

तिचे नितंब भाग : २

रश्मी दिदीला असे बिलगून उभे रहायला मला एक वेगळीच गंमत वाटत होती. एक तर तिच्या मांसल भरीव अंगाचा इतका जवळून स्पर्श. बहुतेक मा‍झ्या मांडीवर तिच्या भरीव छातीचा लुसलुशीत स्पर्श मला जाणवत होता. तसेच ती किंचित पुढे झुकलेली असल्याने मागे तिच्या नितंबाचा घेर चेअरवर पसरलेला...

तिचे नितंब भाग : ३

मी बेधडक सांगून टाकले. आणि मग मी तिची रिएक्शन काय हे पाहू लागलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहत होती. आता तिच्या चेहर्‍यावर अजिबात हसू नव्हते. तिचा चेहरा कोरा झाला होता. "नालायकऽऽऽ! बेशरमऽऽऽ! किती निर्लज्ज आहेस रे तू? बहि‍णीचे नितंब आठवून तू तुझा गाळतोस? लाज कशी वाटत नाही...

तिचे नितंब भाग : ४

ती असे का पहातेय ह्याचे मला आश्चर्य वाटले म्हणून मी खाली पाहिले. मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी ती मला बिलगली होती तेव्हा तिच्या अंगाचा रंग मा‍झ्या कपड्याला लागला होता. मी वर तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मा‍झ्या पण ते लक्षात आलेय असे दाखवत खांदे उडवले! पटकन तिला काहीतरी...

तिचे नितंब भाग : ६

म्हटले तर काही सेकंदच, पण तिने मला तिचे नग्न नितंब दाखवले होते! पण माझ्यासाठी जणू काळ वेळ थांबली होती आणि मा‍झ्या नजरेसमोर अजूनही मला तिचे ते नग्न नितंब दिसत होते. असे वाटत होते की तिथेच अंडरवेअर खाली सरकवावी आणि लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण त्याच्या...

तिचे नितंब भाग : ७

तिची पॅन्टी काढतानाच मा‍झ्या लक्षात आले होते की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. आणि आता जेव्हा मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर तोंड दाबले तेव्हा मला तिच्या चीरेतून पाझरणाऱ्या पुच्चीरसाची चव मिळाली! मी हळूच जीभ बाहेर काढून दिदीचा पुच्चीरस जि‍भेने चाखून पाहिला. पांचट तुरट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!