भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला..

“हात लावायचा नाही…”

मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात नाही!

सावनीने गुढग्यावर बसून माझ्या लिंगाचा ताबा घेतला. दोन्ही हातात घट्ट धरले आणि हलवू लागली. मागच्या वेदनेचा जोर जसा सरायला लागला, तशी लिंगात कठीणपणा वाढू लागला. जरा वेळाने ती माझ्यावर रेलली. पाय माझ्या डोक्याच्या दिशेला करून, डोके पोटावर ठेवून ती एकटक वाढत असलेल्या लिंगाला बघायला लागली. लांब, मुलायम केशसंभार माझ्या पोटावर, छातीवर पसरला होता. मला तिचा चेहेरा दिसत नव्हता, पण आता तिच्या चेहेऱ्यावर मिश्किल हसू फुटले असेल असा माझा अंदाज होता.

लिंग आता चांगले कडक होऊन माझ्या हृदयाच्या ठोक्याने हालत होते, आणि त्याच लयीत सावनी, ते वर खाली हालवत होती…

“सावन, पुरे आता, मी शूट होईन! मिठीत ये आता…”

पण सावनीच्या कानात काही शिरत नव्हते. तिचे हात चालूच होते. मध्येच गोट्यांना मसाज कर, हलकेच दाब, कधी त्याची पिशवी ताणून धर, कधी मुठीत लिंग घट्ट दाब, कधी लिंगमुखावर नखांनी टोच, तर कधी टिचकी मार; अशा ना ना प्रकारे माझ्या लिंगाशी खेळत होती.

“अग, पुरे, पुरे…”, शेवटी मी घाईला येऊन तिला बाजूला करायला लागलो.

“ए… गप…”, असे म्हणून तिचा हात तिनें मागे करून माझ्या तोंडावर दाबला, दुसऱ्या हाताने लिंगमर्दन चालूच होते. जोरात गोट्या दाबून माझा आवेग कमी करत होती. एका बाजूला लिंगाशी हा खेळ चालू असताना, दुसरा हात माझ्या चेहेऱ्याशी खेळत होता. दुखेपर्यंत गालगुच्चे, कधी गालावर चापट, तर कधी नाक ओढणे; या प्रकाराने मला अगदी नकोसे केले तिने! कान तर इतका ओढला की मी एकदोनदा किंचाळत डोके फिरवले. मग हाताची पकड ओठावर आली. ओठ चांगले चुरगळल्या नंतर तिने मधले बोट तोंडात घातले. माझे दात, जीभ यथेच्छ हाताळून, म्हणाली, “चोख… चांगले चोख माझे बोट!”

माझे ‘सामान’ तिच्या हाती असल्यामुळे मला काही गत्यंतर नव्हते. मी तिचे बोट चोखू लागलो. खाली माझ्या लिंग आणि गोट्यांचा छळ सुरू होता, आणि आता तोंडाची दशा!

माझ्या नजरे समोर पाठमोऱ्या सवानीचे डेरेदार, मांसल नितंब होते. मी हात पुढे करून त्या गोलाकार मुलायम नितंबावर हात फिरवू लागलो. तशी सावनी कंबर हलवून प्रतिसाद देऊ लागली. कधी कंबर वर करून दोन्ही नितंबातून योनीचे पिंपळपान दाखवत होती. मी हळूच हात तिच्या योनीपाशी नेला आणि अलगद स्पर्श केला, तशी हात तोंडातून काढून माझ्या गालावर एक थप्पड मारली!

‘अरे, ही असं का करतीए…?’ याचा विचार करत मी हात परत तिच्या नितंबावर फिरवू लागलो. तिने माझे असे माकड करण्याचा मला संताप येऊ लागला, आणि मी एक जोरात चापटी तिच्या नितंबावर मारली…

‘ उम्ममम…’, असा उद्गार काढून तिने नितंब वर उचलले. मी परत एक जोरदार फटका मारला…

“उम्मम… आदी, you naughty boy… अजून जोराने मार… थांबू नकोस…”

मी पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन आता पद्धतशीर रित्या तिच्या दोन्ही नितंब गोलांना फटके देऊ लागलो. प्रत्येक फटक्यासरशी ती उसासे टाकत होती, आणि माझ्या लिंगाला घट्ट दाबत होती.

चट चट फट…

उममम

फट फट…

आSSS (माझे विव्हळणे!)

नाही म्हणायला या अवघड परिस्थितीत एक सुख होते. सावनीचे गुबगुबीत स्तन माझ्या पोटावर रेलून, मऊ उशीने दाबल्याचा होणारा भास अवर्णनीय होता. उशीच्या अभ्र्‍याच्या गुंड्यांप्रमाणे स्तनाग्रे पोटाला, कमरेला टोचत होती.

याचा आनंद घेत असतानाच, सावनीने अजून दोन बोटे माझ्या तोंडात खुपसली. आता तीन बोटे तोंडाशी, जीभेशी मस्ती करू लागली.

“थांबलास काय, चोख चांगली…”, सावनी इतक्या त्वेषाने ओरडली की त्या आवेगात माझ्या गोट्यांचं अक्षरशः भजं झालं. मी ओरडण्यासाठी आ वासताच अंगठा सोडून चारही बोटे माझ्या तोंडात खुपसली. माझे तोंड भरून गेले. मला जीभही हलवता येईना.

मी तिचा हात पकडून बाहेर काढायला लागलो, तशी तिने अजून जोराने बोटे आत घातली. माझ्या घशाला बोटे लागायला लागली…

“आ…ऑगि…आ..कॉढ नॉ हॉ…त…”, मी कसाबसा बोललो, माझा श्वास कोंडायला लागला. खाली लिंग आणि कंपनीवर अत्याचार चालूच होते.

“गांडू!… गप… गप… कळले, आता कळले? आम्हाला काय त्रास होतो तोंडात घेताना? स्वतःवर आले की, कसं तडफडता… आणि म्हणे ब्लो जॉब हवा आहे…”, असं शिव्यांनी लाखोली वहात, सावनी हात तोंडात घालत होती. माझी बोलतीच बंद झाली. मी कसाबसा श्वास घेत, हुंकारत होतो आणि हिच्या जि‍भेचा पट्टा चालू…

“एक दिवस मला इच्छा झाली तर तुम्ही शेठ होता? माझे फोन घेत नाही!…”

“आ…ऑ…खो..कऑ..”

“BC, याला पाहिजे तेंव्हा याच्या मांडीत शिरायचे, आणि मला हवे तेंव्हा हा गायब…”

एका हाताने लिंगाची आणि दुसऱ्या हाताने माझ्या घशाची वाट लावत सावनी बरळत होती. मी कसानुसा थोडाफार श्वास घेत जीवंत राहण्याचा प्रयत्न करत होतो. हाताने तिच्या नितंबावर फटके मारत होतो. तिला बाजूला करत होतो. पण ही काही बधायला तयार नव्हती!

“काय तर म्हणे क्लाएंट होता… क्लाएंट! my foot! सकाळ पासून फोन करतीये तर या मसण्याला वेळ नाही… बेशरम…”

आता आश्चर्य वाटते, इतकी घालमेल आणि वेदना असून माझे लिंग शिंचे अजूनच कडक होत होते. स्त्री ने पुरुषावर शारीरिक बळजबरी करणे, ही इतकी कामुक गोष्ट असेल आणि माझी अशी बळजबरी करून घेणे ही माझी सुप्त इच्छा असेल, असे वाटले नाही कधी!

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!