भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते.

सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. लाळेचे ओघळ माझ्या दोन्ही गालावरून वाहायला लागले. मी एका हाताने, तिचा हात तोंडातून काढायचा प्रयत्न करत होतो, आणि दुसरा हाताने तिच्या नितंबाना, तर कधी लोंबणाऱ्या स्तनाला फटके मारत होतो, चिमटे काढत होतो. मारून, मारून तिचे नितंब लाल झाले तरी ती काही केल्या बधत नव्हती.

वरती ही परिस्थिती असताना, खाली तर पानिपत झाले होते! लिंगाला, गोट्यांना हात झोंबत होता, आणि युद्धात न हारणाऱ्या सरदारासारखा माझा शिलेदार त्या हल्ल्यांना तोंड देत होता. कामसलीलाचे पाट वहात अगदी थारोळे झाले होते, पण शेवटाची पिचकारी टाकायला बंदी होती. कधी फटका मारून तर कधी जोरात दाबून सावनी, तो आवेग थांबवत होती.

“आता तुझे झडणे माझ्या परवानगी ने… जर आधी झालास finish तर जीव घेईन कुत्र्या तुझा…”, या बायेचा राग काही शमायला तयार नव्हता.

“सावन… आह…ऑगो मा‍झ्या हाता..तॉ थो..डॉच आह ते… प्लीजॅ…प्लीज थां बॉव हा छळॉ…”

“हे आधी कळत नव्हते का भाड्या…”

तोंडातला लाळेने बरबटलेला हात तिने काढला आणि माझी लाळ माझ्याच चेहेर्याला फासली. एक सणसणीत चपराक गालावर मारून जोराचा गालगुच्चा घेतला. इतका जोरात की, माझी दाढ निघते की काय असे वाटले. मी जोरात ओरडण्याकरता आ केला तर या म्हशीने हात परत तोंडात कोंबला…

खाली कामरसाने थबथबलेल्या लिंगाचे भोग अजून संपले नव्हते. सावनीने वाकून तिचे तोंड लिंगाजवळ नेले. आणि लिंगावर फुकंर मारली. ओल्या लिंगाला मंडावा मिळाला. आता जरा मजा मिळणार, या अल्प आनंदात मी असतानाच, अचानक तोंडातला हात सावनीने काढला, आणि माझ्या शर्टच्या गुंड्या काढायला लागली. मी हात वर करून तिला मदत करू लागलो तर जोराने हातावर फटका मारला.

“हाताचे काम वेगळे आहे… माझे निप्पल ओढ…मला त्रास झाला तर तुझ्या गोट्या फुटल्याच म्हणून समज…”, अशी धमकी देऊन तिने गुंड्या काढायला सुरुवात केली.

मी आज्ञा धारका सारखा तिचे निप्पल हाताळू लागलो. आधीच कडक झालेले ते गुलाबी तपकिरी निप्पल अधिकच वाढले. एलोरा सुद्धा फुगला.

“स्स… मस्त… सुरू राहू दे..”, असे म्हणून तिने माझा शर्ट उघडला, बनियन वर केला. हात माझा काम रसात ओला करून माझ्या निप्पल ओले केले आणि ओढू लागली. स्त्रियां इतके नाही, तरी पुरुषाचे निप्पल पण टरारून फुगतात. माझेही मोठे झाले.

माझे हाताने तिचे निप्पल ओढणे चालूच होते. जरा जास्त जोरात ओढले की सावनी माझ्या गोट्या दाबायची. दोन वेळा असे झाल्यावर मला माझ्या गोट्यांची दया यायला लागली. त्यामुळे मी तिला त्रास होऊ न देता एक निप्पल ओढत होतो.

जरा वेळाने सावनीने बसायची जागा बदलली.

“दुसऱ्याने काय घोडे मारले रे डुकरा!? यालाही ओढ…”

मी मुकाटपणे तिचा दुसरा निप्पल ओढू लागलो. ती माझ्या दोन्ही निप्पल वर अत्याचार करत होती.

“आईग…आ..आ…”, अचानक माझे एक निप्पल सावनीने जोरात पिरगाळले. एका इंग्रजी चित्रपटात, छळछावणीत नाझी अधिकाऱ्याने केलेल्या ज्यू माणसाच्या छळाची मला आठवण झाली. प्रतिक्षिप्त क्रियेने माझ्या हातून सावणनीचे दोन्ही निप्पल जोरात ओढले गेले. आणि क्षणात मला ब्रह्मांड आठवले. सावनीने क्रूरपणे माझ्या दोन्ही गोट्या दाबल्या! निप्पल पिरगळण्या त्रास म्हणजे शीतल सावली असे वाटले मला!

“आ… आईग्…आ…सोड, सोड… मेलो मी…”, मी जोरात किंचाळलो…

ओराडण्यासाठी आ वासला तर सावनीने तिचा हात परत माझ्या तोंडात कोंबला.

“इतक्यात काही मरत नाहीस तू, माकडा..! अजून बरेच हिशेब पूर्ण करायचे आहेत मला…”, असे म्हणून तिने माझ्याकडे बघत एक विकृत हास्य केले…

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!