भुकेली वाघीण भाग : ९

“अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…”, असे बरळायला लागली.

माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती स्तनावर फिरवत होती. कधी पुढे आलेले केस मागे सारत होती, तर कधी स्तनाग्रे चिवडत होती…

काही वेळ ते दृश्य पाहून मी माझ्या कामाला लागलो. चुंबन, चाटण सुरू असतानाच मी योनीचे पदर दातात धरून ओढले, त्या सरशी दोन्ही हातानी सावनीने माझे तोंड योनिवर दाबले आणि काम सलीलाचा मोठा ओघळ माझ्या तोंडात गेला. दुसरा रस्ताच नसल्याने मी तोंडात घोळवून गिळून टाकला. चव आणि गंध याचे अजब मिश्रण शब्दात नाही पकडता येणार!

पण तरीही त्याने माझ्यावर जादू केली…मी अजून त्वेषाने योनिवर तोंड घासू लागलो.

सावनी कण्हत होती, कळवळत होती.. तोंडाने चित्र विचित्र आवाज काढत होती. एका क्षणी आवेग असह्य होऊन तिचे पाय लटपटायला लागले. पण तिने सावरले स्वतः ला. माझे डोके बाजूला करून, पण केसांवरची पकड तशीच ठेवून ती हळूच माझ्या समोर चवड्यांवर बसली.

तिच्या चेहेऱ्यावर हसू, ओठ दाताखाली दबलेला, डोळ्यात नशा…

सावनीचा हा अत्यंत मादक अवतार मी बघत असतानाच, तिने खसकन डोके खेचून माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले. त्या चुंबनाचा मार्दव, नाजूकपणा नव्हता. एक उन्माद होता, हाव होती, आक्रमकता होती. स्वतः च्या ओठांनीच माझे ओठ उघडून तिची जीभ कधी माझ्या तोंडात गेली, हे कळायच्या आधीच फ्रेंच किस चे जंगली रूप सुरू झाले.

माझे केस मुठीत धरून सावनीने माझ्या ओठांचा ताबा घेतला. ओठांनी माझे ओठ कुस्करू लागली. जीभ आत घालून माझ्या जीभेवर हल्ला सुरू केला. केसांना धरून हवे तसे डोके हालवत ती तोंड adjust करत होती. डोळे उघडून पाहिले तर सावनी डोळे मिटून माझे ओठ, जीभ चोखत होती. या झटापटीत माझा तोल जाऊ लागला अन मी दोन्ही हाताने तिला धरायचा प्रयत्न केला. तिने हाताने माझ्या हाताला फटका मारून, “ऊ हुं…,”, तोंड बाजूला न काढताच तिने नकार दिला. माझा हात हातात घेऊन तिच्या स्तनावर ठेवला. प्रतिक्षिप्त क्रियेने मी तिचा स्तन दाबू लागलो.

जसा जसा मी दोन बोटांमध्ये कडक स्तनाग्र कुरवाळू लागलो तस तशी सावनी अंग हलवून घर्षण वाढवू लागली. आधीच टपोरे असलेले स्तनाग्र आता अतिशय कडक झाले होते. मी बोटाने आत दाबले तर एखाद्या स्प्रिंग सारखे बाहेर आले ते! मग त्याला आतबाहेर करण्याचा चाळाच सुरू झाला. मी दुसरा हात दुसऱ्या स्तनावर ठेवून त्याला मालिश करू लागलो, तशी सावनीने हात धरला आणि हळूच खाली नेऊन योनिवर ठेवला.

चवड्यांवर उकिडवे बसल्याने तिच्या मांड्या फाकल्या होत्या आणि योनी आपसूकच उघडली होती. ओल्याचिंब योनीला माझी बोटे लागताच, “स्स…”, असा सित्कार काढून सावनीने नव्या जोमाने माझ्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला. कंबर हलवत माझ्या बोटांवर योनी घासू लागली. पिकलेल्या पपईच्या फोडी प्रमाणे लुसलुशीत, मऊ योनीच्या स्पर्श बोटांना होताच मला वेगळेच स्फुरण चढले. रक्ताचा मोठा प्रवाह लिंगात पोचला आणि त्याने अशी काही उसळी मारली की त्याची धडक सावनीच्या पोटाला!

“अं…कॉई आह खॉली…”, सावनी, माझे ओठ न सोडताच म्हणाली…

“…”, मला बोलणे शक्यच नव्हते. जीभ पकडून तुम्ही बोलून दाखवा! नाही शक्य… त्यामुळे मी तोंड सोडवायला मान हलवली. पण सावनी काही ओठ आणि जीभ सोडायला तयार नव्हती. अचानक माझ्या ताठरलेल्या लिंगाला बोटांची पकड बसली. ती मूठ अग्रापासून खाली जात माझ्या गोट्यांपर्यंत आली. सावनीने त्यांना कुरवाळले.

मग जीभ सोडली आणि मिश्किल हसत माझ्याकडे बघितले. मला ढकलून खाली पाडले. झटक्यात उठून तिच्या रूम मध्ये पळाली.

खाली पडल्यामुळे माझी कोपरे चांगलीच सणकली होती. मी स्वतःला सावरत होतो, तितक्यात सावनी बाहेर आली. तिच्या हातात एक कार्डबोर्डचा बॉक्स होता. चेहऱ्यावर मादक पण क्रूर हसू…

माझ्याकडे बघत ती तो बॉक्स फिरवू लागली. मला कळेना, हिच्या मनात काय आहे. दोन वेळा हातात बॉक्स फिरवला तिने, आणि एकदम माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला…

बॉक्सवर निळ्या मोठ्या अक्षरात AMAZON लिहिले होते…

बोंबला… आता ही अमेझॉन करणार की काय…! माझ्या पोटात गोळा आला.

“सावन… तू…मला…अमेझॉन..?”, मी चाचरत विचारले…

“येस, माय डियर… हुशार झालास तू…लगेच ओळखले… Good…”, असे म्हणून तिने बॉक्स मागे फेकला.

“चल, पड पाठीवर आडवा… आता पाय गळ्यात गळ्यात घालते तुझे…”

“नको, सावन, नको… नको…आज दिवसभर उभा आहे मी… कंबर, पाठ दुखायला लागली आहे…आपण काऊगर्ल करू… अमेझॉन नको…”

माझ्या विनवणीकडे दुर्लक्ष करून सावनी म्हणाली, “असं कसं, असं कसं… आज मी, तू होणार आहे…पाय गळ्यात येणे काय असते ते तुला आज दाखवतेच…”

मी स्तंभित होऊन पाहू लागलो. सवानीने माझे दोन्ही पाय वर उचलले, आणि बाहेर खेचले. पाय गळ्यात आल्यावर कसे वाटते ते तुला समजायलाच हवे…”

असे म्हणून तिने माझे पाय वर उचलले. तिच्या आक्रमकपणामुळे जरी घालमेल होत असली तरी, त्या कल्पनेने माझे लिंग ताठ होऊ लागले. “बघ, बघ, बघ… you too are excited…”, असे म्हणून तिने लिंगावर एक फटका मारला. बिचारे परत मलूल होऊ लागले.

मग ती स्वतःच्या हातावर थुंकली, आणि त्या थंकीने आधीच चिंब झालेल्या योनीला अजून ओले केले.

जरा मागे सरकुन माझे पाय हवेत उचलून बाजूला ताणले. मग योनी खाली आणून माझ्या लिंगावर टेकवली. कंबर हलवून त्या ओल्या, मुलायम योनीने लिंगाला मालीश करू लागली.

कल्पना करा, तुम्ही पुरुष, पाठीवर नग्न झोपला आहात, तुमची स्त्री नग्न शरीराने तुमच्या पायाशी उभी आहे. तिला बघताच लिंगाने उसळी मारली आहे. ती तुमचे दोन्ही पाय हवेत उचलते आणि दोन पायांमधून येणाऱ्या लिंगावर स्वतःची योनी टेकवते. आणि पुरुष जसा हालचाल करतो, तशी योनी तुमच्या लिंगावर घासते आहे.

बघायला गेले तर ते दृश्य अत्यंत कामुक होते. पण मघाचा फटका जोरात होता. रागवल्यावर कोषात जाणाऱ्या मुलाप्रमाणे, समोर कामदेवता क्रीडा करत असतानाही, माझे लिंग काही पाहिजे तसे कठीण होत नव्हते. मी असहाय्य नजरेने सावनीकडे बघत होतो. कंबरेच्या प्रत्येक हालचालीने, तिची स्तनद्वये हिंदकळत होती, स्तनाग्रे फुलून आली होती. खाली अर्धवट बसण्याने तिच्या नितळ पोटाच्या घडीत हरवलेली नाभी अर्धवट दिसत होती. या बेफाम हालचालीने तिच्या छातीवर घामाचे बिंदू चमकू लागले होते. चेहेरा लालबुंद झाला होता, आणि एक अस्पष्ट चिडचिड दिसायला लागली होती.

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!