भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले..

“अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…”, असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या.

सावनी एकाएकी उभी राहिली. दोन पाय डोक्याच्या एकेका बाजूला आणि माझ्या डोळ्यासमोर फीमेल ॲनाटॉमीचे क्लासिक उदाहरण दिसत होते!

मी अवंढा गिळला. माझे तोंड ओलसर चिकट झाले होते. सावनी खाली वाकली, माझ्या चेहेऱ्यावर हात फिरवला आणि तोच हात स्वतःच्या स्तनांवर फिरवला. मग कंबरेवर हात ठेवून उभी राहिली.

”ओके, पाहिली फेरी तू पास झालास…काठावर…पण मला ऑरगॅझम देऊ शकला नाहीस! कुठे होते लक्ष तुझे?”, असे म्हणून तिने पाऊल उचलले आणि माझ्या गालावर ठेवले. गब्बर सिंगचे आता ठाकूर मध्ये रुपांतर झाले होते.

माझे डोके एका बाजूला झाले. गालावर पायाचा दाब वाढत होता. पायाच्या बोटानी ती कान पकडून ओढत होती. मध्येच माझ्या तोंडात बोट घातले.

खर तर एखाद्याला असे खाली पाडून पायचे बोट तोंडात घालणे अतिशय अपमान कारक आहे, पण आज सावनीने केलेला पदन्यास खूपच कामुक वाटत होता.

काही वेळ असे केल्यावर, सावनीने अजून एक सिगरेट पेटवली. मग माझ्याकडे पाठ करून, दोन्ही पाय माझ्या दोन बाजूंना ठेवून उभी राहिली. आता तिचे घाटदार मासल नितंब माझ्या समोर होते.

“आदी, चल सुरू कर…”, असे म्हणून ती चक्क माझ्या चेहेऱ्यावर बसली!

“आ..साव..नो..आ.बा…जो..”, तिच्या नितंबावर धरून मी तिला बाजूला करण्याचा प्रयत्न करू लागलो, माझा श्वास कोंडला जात होता…

सावनी वर झाली तसा मी म्हणालो, “अग काय हे…काय चालू आहे तुझे…मी गुदमरतोय ना!”

“The faster you make me cum, the earlier you will get your reward…! आदी, न बोलता काम चालू कर…”, वळून बघत सावनी म्हणाली.

“अग…का…पण…असे…”, माझे वाक्य पूर्ण होण्यापूर्वी सावनीने गुढगे मुडपून माझ्या कानांनजवळ रोवले आणि नितंब हळूच खाली आणले. माझ्या तोंडाजवळ तिची योनी आणून बैठक पक्की केली, सिगरेटचा एक ड्रॅग घेऊन म्हणाली,”आदी…तू बायोलॉजिस्ट आणि वाईल्ड लाईफ मधला किडा आहेस, मी तुला वेगळे सांगण्याची गरज नाही…Sex is a basic instinct, the wildest of the wild! आणि रक्ताला चटावलेले जनावर इतर कसलाही विचार करत नाही…तेंव्हा तोंड बंद आणि काम चालू…”

कधीतरी झालेल्या आमच्या डिस्कशन चा संदर्भ देत सावनीने विषय बंद केला, आणि मी मुकाट्याने ती कामरसाने थबथबलेली योनी चाटायला सुरुवात केली.

सावनी कंबर फिरवत, वर खाली करत योनीचे वेगवेगळे भाग माझ्या तोंडावर आणत होती आणि मी जिभेने शक्य तेव्हढ्या जलद गतीने चाटत होतो.

“आह…अहह…उम्ममम…मस्त…”

“Hit the clit…hit the clit…ohohoho…”

“आत घाल…घाल…”

“Ummm…aaha…”

असे चित्रविचित्र आवाज काढत सावनी आनंद घेत होती.

एकदम माझ्या पोटाला चटका बसला…

“आ…सावन…यू बीच…काय हे…”, मी तिचे नितंब उचलून म्हणालो.

“Oh ho… सॉरी सॉरी सॉरी…चूकून ॲश पडली…”, इतकेच म्हणून परत तोंडावर बसली.

आता हे सगळे मला असह्य झाले होते. तिकडे खाली माझे लिंग आचके देऊन देऊन थकले. आज काही आपल्याला लवकर गुहेत जाता येणार नाही, हे उमजून बिचारे फक्त अश्रू सोडत होते!

शेवटी सगळे संपवायचे या इराद्याने मी भराभर योनी चाटत होतो. आता चावायला सुरुवात केली. योनिपदर दातात धरून ओढले, मदनबिंडू चावला…त्या सरशी सावनी विजेचा धक्का बसावा तशी उडाली.

“आदी…you bloody Swine…काय करतोयस?”

ती आता कड्यावर पोचली आहे, लवकरच कोसळेल याची मला जाणीव झाली आणि मी उत्साहाने योनिवर जिभेने हल्ला केला.

पाच एक मिनिटात सावनी एकदम स्तब्ध झाली. तिचे शरीर थरथरायला लागले, तिने कंबर उचलली, दोन्ही हात माझ्या पोटावर ठेवून पुढे झुकली…

तिच्या योनी मुखाची वेगाने उघड झाप होऊ लागली आणि…

“आ…येस येस येस… आहाहाहाहा… येस येस येस येस…”, असे जोरात चित्कारत सावनी फिनिश होऊ लागली…

भसाभसा कामरसाचा शॉवर माझ्या चेहऱ्यावर होऊ लागला. सावनीचे शरीर थडथडू लागले, आणि…

“आ… हा…”, अशी जोरात किंकाळी फोडून ती माझ्या पोटावर पडली!

आणि मी तिच्या अजूनही उघडमीट होणाऱ्या योनी मुखा बघत मनाशी म्हणालो, “वेडी..!”

पाचेक मिनिटे झाली तरीदेखील सावनी थरथरत होती. योनीमुखातून कामरसाचा ओघळ अखंड वहात होता. माझ्या पोटावर सावनी झोपल्याने तिचे मऊ गुबगुबीत स्तन पोटावर दाबले गेले होते.

“आदी, तुझे… काय करू… रे मी?”, अडखळत सावनी म्हणाली.

“सावन… इतके चिडायला काय झाले होते तुला…?”

“आदी, नको चालू करू तो विषय! आता मी अशीच झोपणार आहे काही वेळ. मला त्रास देऊ नकोस…”, असे म्हणून सावनीने डोके माझ्या मांड्यांवर ठेवले, माझ्या लिंगाचे एक चुंबन घेतले आणि त्याच्याकडे बघत झोपी गेली.

झोपलेल्या माणसाचे वजन जास्त जाणवते. तिने असे शरीर माझ्यावर झोकून दिल्याने, मला रग लागली होती. तिचे नितम्ब माझ्या गळ्याशी असल्याने मान वाळवताही येत नव्हती. मी हाताने तिला जरा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करताच, सावनी परत मागे सरकून माझ्या तोंडावर तिचे नितम्ब दाबत होती. दोन, तीन वेळा असे झाल्यावर, सावनी उठली आणि मागे वळून म्हणाली,”आदी, मला त्रास देऊ नकोस, हे कळत नाही का तुला?”
“अग, पण…”

“शू…शू…शू…”, माझ्या ओठांवर बोट ठेवून मला गप्प केले. अर्धवट वळलेल्या सावनीचा स्तन आणि त्याचे टचटचीत अग्र, साईड प्रोफाईलने विलक्षण मादक दिसत होते. कमनीय पाठीला पडलेल्या वळ्यांमधून घामाचे बिंदू चमकत होते. माझा हात आपसुकच वर झाला आणि मी ओंजळीत स्तनाला धरले. आंगठ्याने स्तनाग्र डिवचू लागलो. सावनी सरळ झाली, तिने माझे दोन्ही हात हातात घेतले आणि पाठीमागून स्तनांवर ठेवले.

“आदी, त्या परवाच्या सिनेमात दाखवले होते तसे मागून यांना मसाज कर ना. काय भन्नाट इरॉटिक होते ते…”

माझ्या पोटावर पाठमोऱ्या बसलेल्या सावनीचे स्तन मी मागून दोन्ही पंज्यांत धरले. बोटांमध्ये सिगरेट धारावी तशी स्तनाग्रे धरून दाबायला सुरुवात केली. काही वेळा पूर्वी झालेल्या स्खलनाने टप्पोरी झालेली स्तनाग्रे अजून फुलायला लागली. छोट्या जांभळाच्या बी इतकी तरी झाली असावीत!

सावनी हुंकारात होती, कण्हत होती. तिने दोन्ही हात वर करून केसांशी खेळ चालू केला, अंबाडा बांधावा तसे डोक्यावर ठेवी, तर कधी सरळ सोडून देई. असे करताना मध्येच डोके हालवून तिने केस सारखे केले. परत केसांशी चाळा सुरु.

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!